Sprawozdanie z trzeciej tury spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Ochrony soo plh120001 „Babia Góra”Pobieranie 16.97 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.97 Kb.


Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej
Sprawozdanie z trzeciej tury spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Ochrony SOO PLH120001 „Babia Góra”

W dniach 13-14 września 2012 roku odbyła się trzecia tura spotkań roboczych dotyczących projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 „Babia Góra”. Spotkania miały miejsce na terenie gminy Zawoja w hotelu ”Lajkonik”, oraz na terenie gminy Lipnica Wielka w Domu Wczasowym „Orawa”. W konsultacjach udział wzięli: Dyrektor, planista i pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Nadleśnictw Sucha i Nowy Targ, przedstawiciele władz samorządowych, kół łowieckich, właścicieli lasów prywatnych i wspólnotowych, przedstawiciel CHKO Horná Orava Duśan Karaska, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Andrzej Langowski oraz wykonawcy projektu planu, firmy ProGea Consulting.


Przebieg obu spotkań był następujący:


 1. Otwarcie spotkania, powitanie zaproszonych gości, słowo wstępne - Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego - mgr inż. Józef Omylak,

 2. Przedstawienie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych i ewentualnych potrzeb ochronnych dla inwentaryzowanych gatunków i siedliska leśnego - przedstawiciel ProGea Consulting mgr Elżbieta Jędrzejczak

Omówione zostały najnowsze wyniki inwentaryzacji dotyczące w szczególności następujących gatunków: biegacza urozmaiconego Carabus variolosus, zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus, kumaka górskiego Bombina variegata, traszki karpackiej Triturus montandowi, darniówki tatrzańskiej Microtus tatricus, tocji karpackiej Tozzia alpina subsp. carpatica, oraz tojadu morawskiego Aconitum firmum ssp. moravicum. Ponadto zaprezentowano jedno siedlisko przyrodnicze -


- środkowoeuropejskie subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem i szczawiem górskim.


 1. Przedstawienie wniosku od Klubu Przyrodników, który wpłynął do Dyrekcji Parku w związku z realizowanym projektem – przedstawiciel ProGea Consulting
  dr Katarzyna Bajorek-Zydroń,

Tematem przewodnim listu było rozważenie uznania za przedmioty ochrony


w obszarze Natura 2000 „Babia Góra” takich gatunków jak: niedźwiedź brunatny Ursus arctos i wilk Canis lupus


 1. Prezentacja wstępnego projektu Planu Ochrony dla obszaru Babia Góra PLH120001 wg obowiązujących dokumentów - przedstawiciel ProGea Consulting dr Katarzyna Bajorek-Zydroń,

W szczególności zaprezentowane zostały potencjalne i istniejące zagrożenia dotyczące siedlisk przyrodniczych, jak również propozycje działań ochronnych


i monitoringowych


 1. Dyskusja i wnioski uczestników spotkania,

 2. Plan Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego - projekt zmian powierzchni rodzajów ochrony w BgPN - Z-ca Dyrektora BgPN mgr inż. Janusz Fujak,

 3. Zamknięcie spotkania - Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego mgr inż. Józef Omylak.


Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie:


 1. Spotkanie w Lipnicy Wielkiej

- Andrzej Langowski zwrócił uwagę na obecność zagłębka bruzdkowanego na obszarze gór Słonych a Stanisław Szafraniec podkreślił, że na Babiej Górze mamy górną granica występowania tego gatunku.


- Podjęto dyskusję na temat wniosku Klubu Przyrodników. Przedstawiciel wspólnoty leśnej potwierdził liczne występowanie wilka na obszarze ostoi. Andrzej Langowski zasugerował, ze warto uznać wilka za przedmiot ochrony, gdyż w przyszłości łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na razie można w Planie Ochrony zawrzeć wskazania do zmiany SDF w kontekście tego gatunku. Nie zaszkodzi jednak dopisanie zaleceń ochronnych mających pozytywny wpływ również na wilka
i niedźwiedzia.
- Stanisław Szafraniec postulował zapisanie wskazań do zmiany SDF w oparciu
o tegoroczne wyniki inwentaryzacji bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis oraz wpisanie tego gatunku jako przedmiotu ochrony w PLH120001.
- Przedstawiciel wspólnoty leśnej URBAR zwrócił uwagę na fakt iż przedmiotom ochrony szkodzi również to co dzieje się w bliskim sąsiedztwie ostoi. Poruszył problem nielegalnych wysypisk oraz palenia śmieci i traw. Podkreślił, że na terenie gruntów prywatnych nie ma nadzoru i kontroli, która mógłby zapobiec tego typu incydentom. Stanisław Szafraniec dodał, że Park może w tym zakresie prowadzić jedynie edukację. Na terenie BgPN zwłaszcza przy głównych drogach
i szlakach też występuje problem z wyrzucaniem śmieci. Pracownicy prowadzą regularne sprzątanie tych miejsc.
- Janusz Fujak zasugerował, że potencjalnym zagrożeniem dla kosówki może być turystyka, ale w szczególności niewłaściwe zachowanie turystów. Konieczne jest natomiast przycinanie pędów kosodrzewiny wchodzących na szlaki gdyż obecnie siedlisko to jest na etapie ekspansji.
Z uwagi na obecność przedstawiciela GDOŚ poruszono również temat tworzonego w tym samym czasie projektu Planu Zadań Ochronnych dla OSO PLB120011 „Babia Góra”. Wynikiem dyskusji było zaplanowanie dodatkowego spotkania w gronie ekspertów w celu przedyskutowania i uściślenia proponowanych zaleceń ochronnych.


 1. Spotkanie w Zawoi

- Sławomir Hajos potwierdził liczne występowanie wilka na terenie ostoi. Zwrócił jednak uwagę na fakt, iż gatunek ten jest prawnie chroniony więc nie obserwuje się dla niego znaczących zagrożeń. Podkreślił również, że na Słowacji wilk jest gatunkiem łownym.


- Stanisław Szafraniec zaznaczył, że wyniki inwentaryzacji płazów potwierdzają spostrzeżenia pracowników Parku z ostatnich lat. Zwierząt tych jest niewiele, dlatego podjęta będzie ochrona czynna polegająca m.in. na budowie sztucznych zbiorników do rozrodu. Pierwszy z nich planowany jest w pobliżu siedziby Dyrekcji BgPN.
- Stanisław Szafraniec zaznaczył, że czynna ochrona tocji karpackiej będzie wymagała zgody właściciela, gdyż jedno ze stanowisk tej rośliny znajduje się na gruntach prywatnych. Park prowadzi negocjację w sprawie wykupienia Dejakowych Szczawin. Być może uda się rozwiązać tą sprawę już w tym roku.
- Janusz Fujak zapytał zgromadzonych o opinię na temat redukcji jelenia na terenie Parku Narodowego gdyż planowany jest odstrzał do 10 sztuk w tym roku.

Sławomir Hajos oraz przedstawiciele lasów prywatnych opowiedzieli się negatywnie, argumentując iż zadaniem parku narodowego jest ochrona i odstrzał zostanie źle odebrany przez społeczeństwo. Sławomir Hajos dodał jednak, że sprawa jest dość kontrowersyjna gdyż nie ma dokładnych danych o liczebności. Darek Chochół zaznaczył, że problem polega na tym iż zwierzyna ucieka z pobliskich obwodów łowieckich na teren Parku, dlatego też Park ma problem ze zbyt dużą liczebnością jelenia.

www.progea.pl office@progea.pl- / –: files -> downloads
downloads -> Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
downloads -> Zaproszenie jak wyjść z kryzysu – czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski I Europy?
downloads -> Wskazania do zmian w
downloads -> Archidiecezji lubelskiej
downloads -> Załącznik nr 6
downloads -> Załącznik nr 2 identyfikacja istniejących I potencjalnych zagrożEŃ dla zachowania włAŚciwego stanu ochrony [siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin I zwierząt I ich siedlisk] BĘDĄcych przedmiotami ochrony zidentyfikowane zagrożenia
downloads -> Załącznik nr 5 działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia włAŚciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację Lp
downloads -> Pakiet do formacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej 2009 Pakiet do formacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna