Sprawozdanie z V międzynarodowej Konferencji Naukowo- technicznej „Ogrzewanie I wentylacja w przemyśle I rolnictwie”, 01-03. 09. 2014rPobieranie 13.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.87 Kb.
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, 01-03.09.2014r.
W dniach od 1 do 3 września b.r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. W skład Komitetu naukowego, któremu przewodniczył prof. dr inż. Gerard Jan Besler, weszli następujący członkowie: prof. dr hab. inż. Anna Maria Anielak, dr hab. inż. Janusz Bujak, dr hab. inż. Jan Danielewicz, dr Krzysztof Kannenberg, prof. Teet- Andrus Kõiv , prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Mróz, prof. dr hab. inż. Marian Nantka, prof. dr hab. inż. Edward Przydróżny, prof. nadzw. dr hab. inż. Marian Rosiński, prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik. Sekretariat konferencji reprezentowali: dr inż. Agnieszka Tuszyńska, dr inż. Andrzej Frydryszak, mgr Magdalena Hoppe.

Konferencja obejmowała zagadnienia spalania odpadów medycznych i unieszkodliwiania odpadów przemysłu mięsnego, zużycia energii w budownictwie pasywnym i odzysku w procesach technologicznych i wymiennikach gruntowych oraz zagadnienia związane z analizą egzergetyczną systemów wentylacji, wykorzystania energii słonecznej w instalacjach SDEC oraz kominach słonecznych a także wpływu parametrów powietrza na wychładzanie organizmu.

Otwarcia konferencji dokonał J.M. Rektor WSZŚ w Tucholi dr Krzysztof Kanneberg oraz przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr inż. Gerard Jan Besler.

W pierwszym dniu obrad zagadnienia dopracowywanych alternatyw zarówno w zakresie poprawy jakości powietrza wewnętrznego jak i ograniczenia zużycia ciepła w budownictwie pasywnym przedstawił prof. dr hab. inż. Marian Nantka. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku normowego wynosi 93,1 kWh/m2rok, a budynku pasywnego 15 kWh/m2rok. Aby ogrzać 1m2 powierzchni budynku pasywnego potrzeba o około 84% mniej energii, niż dla budynku standardowego. Budynek pasywny charakteryzuje się około 3 razy mniejszymi stratami ciepła związanymi z przenikaniem ciepła. Natomiast prof. Teet Andrus Kõiv w zaprezentowanym referacie pt. „Wpływ klimatu w pomieszczeniach na wydajność pracy w pomieszczeniach biurowych” przedstawił wyniki badań pokazujące, że ogrzewanie wewnątrz pomieszczeń jest istotne nie tylko dla komfortu termicznego, ale także ma istotny wpływ na wydajność pracy pracowników w pomieszczeniach biurowych. Ponadto analiza ta pozwoliła określić opłacalność renowacji wewnętrznych systemów grzewczych.W kolejnej sesji plenarnej pan Bartosz Tywonek w ramach prezentacji Firmy Wilo przedstawił zmiany w sposobie znakowania klas energooszczędności z liter od A do G na nowy współczynnik efektywności energetycznej EEI, który jest opisany na tabliczkach znamionowych silników pomp.

Sesja III w pierwszym dniu obrad poświęcona była istotnym zagadnieniom spalania odpadów medycznych i unieszkodliwiania odpadów przemysłu mięsnego przedstawionych przez dr hab. inż. Janusz Bujaka oraz mgr inż. Piotra Sitarza i mgr inż. Sebastiana Majkowskiego. Badania wykazały, ze warto projektować i budować instalacje termicznej utylizacji odpadów z odzyskiem ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że instalacja z piecem obrotowym jest bardziej ekonomiczna od instalacji z piecem półkowym. W dalszej kolejności prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Mróz przedstawił wyniki badań dotyczące analizy egzergetycznej systemów wentylacji, natomiast dr inż. Bogdan Zastemowski wyniki badań dotyczące analizy cieplnej układów hydraulicznych. Sesję IV zakończyła prezentacja Firmy Konwektor z Lipna. Prof. dr hab. inż. Mariusz Chalamoński przedstawił wyniki badań przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym z zainstalowanym kominem słonecznym. Wykazał, że spadek prędkości jak i wzrost wilgotności powietrza przyczynił się do zmniejszenia wydajności komina. Prezentacja Firmy FRAPOL dotycząca profilu produkcji i nowych rozwiązań central wentylacyjno – klimatyzacyjnych, central rekuperacyjnych oraz elementów instalacji wentylacyjnych zakończyła obrady sesji V. W panelu popołudniowym kończącym obrady plenarne oprócz referatów dotyczących odzysku energii, problem wpływu parametrów powietrza na wychładzanie organizmu przedstawił prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik. Badaniami objęto między innymi zmienność wartości współczynnika przejmowania ciepła przy braku wiatru dla konwekcji swobodnej, przy wilgotności powietrza zero i sto procent. Zagadnienia zmiany parametrów powietrza w wymienniku gruntowym były także przedmiotem prezentacji badań zespołu dr inż. Macieja Beslera, dr inż. Wojciecha Celińskiego oraz dr inż. Michała Fijewskiego. Autorzy referatu wykazali, że w wymienniku powietrze zewnętrzne prowadzone jest poziomo przez złoże akumulacyjne o długości 3-5 m. W wyniku kontaktu powietrza przepływającego pomiędzy wypełnieniem złoża następuje zbliżenie jego temperatury do temperatury wypełnienia czego efektem jest w okresach szczytowych obciążeń podgrzanie powietrza zewnętrznego zimą od -18 °C do około 0 °C i w lecie ochłodzenie go od +30 °C do około +20 °C. Tematyka odzysku energii poprzez wykorzystanie energii biologicznej bioodpadów komunalnych oraz osadów ściekowych z zastosowaniem agregatów prądotwórczych w układach kogeneracyjnych zasilanych biogazem z beztlenowych procesów fermentacji materii organicznej i wymiany ciepła powstającego w tlenowych przemianach materii organicznej osadów pofermentacyjnych była przedmiotem referatu Łukasza Górskiego z Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Obrady zakończyła prezentacja przygotowana przez kilkunastu studentów reprezentujących Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Koszalińską w ramach obozu naukowego nt. „Identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń w powietrzu, glebie i wodzie w miejscowości Tleń”. Po zakończeniu obrad była możliwość uczestniczenia w przyśpieszonym kursie i wycieczka z kijkami nordic walking urokliwymi trasami Borów Tucholskich.
W podsumowaniu można stwierdzić ,że:

- Cele założone przez organizatorów zostały osiągnięte. Treść i forma referatów wskazywała, że podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia energochłonności procesów technologicznych przez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

- Referaty przedstawione w języku angielskim ze słownym polskim komentarzem okazały się bardzo dobrą formą przekazu.

- Prezentacje przedstawicieli producentów urządzeń wniosły dodatkową wiedzę w zakresie wymogów stawianych dyrektywami UE.

- Interesująca prezentacja dorobku badań studentów Koła Naukowego WSZS w Tucholi

- Przyjazna atmosfera obrad służyła konstruktywnej wymianie doświadczeń naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, wykonawstwa i eksploatatorów systemów ciepłowniczych.

- Udział w konferencji licznej i doświadczonej kadry naukowców oraz młodych naukowców ze znacznymi już dokonaniami w badaniach naukowych pozwolił na twórcze i konstruktywne dyskusje.

- Sympatyczna atmosfera spotkań integracyjnych w połączeniu z atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów sprzyjały pogłębianiu i nawiązywaniu nowych kontaktów.- Wzorowe warunki zakwaterowania , wyżywienia i obsługi.
dr inż. Agnieszka Tuszyńska

dr inż. Andrzej Frydryszak,

mgr Magdalena Hoppe
: pliki -> dokumenty
dokumenty -> I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach
dokumenty -> Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach
dokumenty -> Laureaci X edycji konkursu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu I certyfikatu „Gmina Fair Play” Tytuł I certyfikat „Gmina Fair Play”
dokumenty -> 12 grudnia 2014 r. Gala Finałowa „Przedsiębiorstw Fair Play
dokumenty -> Deklaracja uczestnictwa w XIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
dokumenty -> Kardioanestezjologiczne omówienie przedoperacyjne
dokumenty -> W bydgoszczy
dokumenty -> OGÓlnopolski festiwal kolęd I pastorałek w Będzinie eliminacje rejonowe w dębnie sobota, 18 grudnia 2010 r. Kategoria- soliści/ dzieci Godz. 10. 00
dokumenty -> Szczegółowe wymagania programowe
dokumenty -> Quality commitment
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna