Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfelaPobieranie 231.02 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2016
Rozmiar231.02 Kb.
  1   2   3
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: COMP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29 czerwiec 2012 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 460 000 szt.


Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób Głosowania

Uchwała Nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za

Uchwała Nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,

5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,

5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,

5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,

5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,

5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,

5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,

5.10 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,

5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,

5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu - Centrum Elektronicznych Transakcji,

5.14 zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,

5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,

5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, zawierające:- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488 104 tys. zł;

-sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 163 tys. zł (2 162 826,65 zł) i całkowity dochód na sumę 2 383 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63 921 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. o kwotę 16 197 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Uchwała Nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011, zawierające:- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 617.950 tys. zł;

-skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36.950 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 37.175 tys. zł;

- zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.314 tys. zł;

- skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 28.871 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2011, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2011.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.162.826,65 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 65/100), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.za

Uchwała Nr 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za

Uchwała Nr 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 11/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 29 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za

Uchwała Nr 14/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za

Uchwała Nr 15/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 16/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za

Uchwała Nr 17/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 18/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 19/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 20/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 21/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 22/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 23/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 24/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 kwietnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 25/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 26/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 27/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 8 kwietnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za

Uchwała Nr 28/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.


Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za


Pobieranie 231.02 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna