Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2013 rokPobieranie 51.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar51.77 Kb.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2013 rok.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2013 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 130.560,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł,

- dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange – Program „Orange dla bibliotek” – edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki w kwocie 2.231,23 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :
Paragraf

Nazwa

Przychody

plan

wykonanie

%
Przychody z prowadzonej działalności

0,00

-

-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)

130.560,00

65.280,00

50,00

0920

Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym

50,00

67,32

134,64

0970

Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) z Fundacji Orange

2.231,23

2.231,23

100,00

0970

Pozostałe przychody operacyjne – księgozbiór otrzymany w formie daru

0,00

30,00

-

RAZEM

132.841,23

67.608,55

50,89
Nazwa

Koszty i inne obciążenia

plan

wykonanie

%

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84.980,00

46.318,69

54,51

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.458,00

8.196,57

53,02

Składki na Fundusz Pracy

1.200,00

611,90

50,99

Zakup materiałów i wyposażenia

11.950,00

3.753,77

31,41

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8.000,00

53,00

0,66

Umorzenie księgozbioru otrzymanego w formie daru

0,00

30,00

-

Zakup energii

2.000,00

790,28

39,51

Zakup usług obcych

4.443,23

1.056,55

23,78

Świadczenia na rzecz pracowników

700,00

0,00

0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.510,00

2.479,57

98,79

Podatki i opłaty

600,00

0,00

0,00

Pozostałe koszty

1.000,00

246,72

24,67

Amortyzacja środków trwałych

0,00

0,00

-

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

0,00

0,00

0,00

Środki na wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

Środki przyznane innym podmiotom

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

132.841,23

63.537,05

47,83


Wyszczególnienie

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Środki pieniężne (w tym środki w kasie)

44,90

4.116,40

Należności

-

-

Pozostałe środki obrotowe

-

-

Zobowiązania i inne rozliczenia

-

-

Stan środków obrotowych netto

44,90

4.116,40

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 50,89 %, zaś plan kosztów w 47,83 %. Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników (2,10 etatu), w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 45.518,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.808,47 zł. Zakupiono materiały biurowe za kwotę 844,79 zł.

Na konkurs plastyczny „W krainie wierszy Juliana Tuwima” przeznaczono 596,04 zł. Zorganizowano spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – wydatkowano na ten cel 923,31 zł (w tym umowa o dzieło 800,00 zł).

Na prenumeratę wydatkowano 1.309,83 zł, abonament rtv 61,00 zł, usługi telekomunikacyjne – Internet dla czytelników – 463,26 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok – 2.479,57 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 790,28 zł, prowizji bankowej – 144,00 zł, usług pocztowych – 27,99 zł.

Zakupiono książki za kwotę 53,00 zł, artykuły informatyczne za 108,00 zł oraz 6 sztalug za 351,63 zł.

Koszt umorzenia księgozbioru otrzymanego w formie daru to kwota 30,00 zł.

Usługa informatyczna za utworzenie strony internetowej oraz nadzór to wydatek na kwotę 504,30 zł.

Na artykuły przemysłowe wydatkowano 79,97 zł, na koszty podróży służbowych 102,72 zł.

Zakupiono książki za kwotę 340,20 zł – podziękowanie za aktywność czytelniczą oddziałom przedszkolnym w Radoszkach, Jastrzębiu oraz Bartniczce.


Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2013 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- 5 spotkań edukacyjnych dla dzieci z zakresu tematyki zagrożeń ze strony świata wirtualnego;

- zajęcia dla dzieci w czytelni internetowej „Gry i zabawy przyjazne dziecku”;

- lekcja biblioteczna dla klas „O”;

- spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke;

- konkurs plastyczny „W krainie wierszy Juliana Tuwima”;

- uczestnictwo w przygotowaniu „Dnia patrona” w Szkole Podstawowej w Radoszkach – wystrój sali oraz wystawa „Janusz Korczak”;

- uczestnictwo w przygotowaniu podsumowania konkursu fotograficznego o nagrodę Wójta Gminy Bartniczka „Świat pszczół w obiektywie”;

Zorganizowano 6 wystaw związanych z twórczością następujących pisarzy: Adam Bahdaj, Karol Bunsch, Alina Centkieiwcz, Teodor Goździkiewicz, Charles Perrault, Andrzej Sapkowski.
Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł,

- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł.

BO rachunek bankowy 44,90 zł

+ Przychody 67.608,55 zł

- Koszty - 63.537,05 zł

--------------------------------------------------------

Σ: 4.116,40 zł


Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2013 roku uzyskano wynik 4.116,40 zł odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na dzień 30.06.2013.

Bartniczka, 24. 07. 2013 rok.Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Ewa Myćka

(podpis na oryginale)

Pobieranie 51.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna