Sprawozdanie Zarządu Provimi-Rolimpex S. A. Do Sprawozdania Finansowego Za I półrocze 2005 RokuPobieranie 20.51 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar20.51 Kb.
Sprawozdanie Zarządu

Provimi-Rolimpex S.A.

Do Sprawozdania Finansowego Za I Półrocze 2005 Roku
W dniu 1 sierpnia 2005 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o.. Połączenie spółek nastąpiło przez przejęcie spółki Provimi Polska Holding Sp. z o.o. przez spółkę Rolimpex S.A.. Po połączeniu spółka działa pod nazwą Provimi-Rolimpex S.A. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej połączonych podmiotów jest produkcja i sprzedaż pasz przemysłowych dla zwierząt. Spółka będzie kontynuowała działalność w zakresie handlu masowymi towarami rolno-spożywczymi i świadczenia usług elewatorowych.

Spółka Provimi-Rolimpex S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Provimi S.A., światowego lidera na rynku pasz dla zwierząt.


Nowa emisja 27.004.320 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 2 zł każda została przydzielona wspólnikowi Provimi Polska Holding Sp. z o.o., Provimi Holding BV w proporcji do posiadanych przez nich udziałów przy zastosowaniu parytetu wymiany: w zamian za 1 udział Provimi Polska – 270 akcji serii B Rolimpex S.A. W dniu 29 sierpnia 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wydał decyzję o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 27.004.320 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Provimi-Rolimpex S.A. o wartości nominalnej 2 zł każda.
W dniu połączenia Provimi-Rolimpex S.A. nabyła 12.231.341 akcji serii A uprawniających do wykonywania 12.231.341 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (tj. 61,28% kapitału zakładowego i głosów przed połączeniem) stanowiących własność Provimi Polska Holding Sp. z o.o.. Akcje te zostały nabyte przez Provimi-Rolimpex S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej.
Provimi Holding BV z siedzibą w Rotterdamie posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 39.235.661 akcji spółki Provimi-Rolimpex S.A. stanowiących 83,54% kapitału zakładowego i zapewniających 39.235.661 głosów stanowiących 83,54 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w tym:

  • bezpośrednio nabyła 27.004.320 akcji serii B spółki Provimi-Rolimpex S.A. stanowiących 57,50% kapitału zakładowego i zapewniających 27.004.320 głosów, stanowiących 57,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje te zostały wydane Provimi Holding BV jako wspólnikowi spółki przejmowanej

  • pośrednio nabyła 12.231.341 akcji serii A spółki Provimi-Rolimpex S.A. stanowiących 26,04% kapitału zakładowego i zapewniających 12.231.341 głosów, stanowiących 26,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje te są bezpośrednio posiadane jako akcje własne przez spółkę Provimi-Rolimpex S.A., będącą spółką zależną od Provimi Holding BV

Jednocześnie, ponieważ na mocy art.364 par.2 kodeksu spółek handlowych Provimi-Rolimpex S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, akcje posiadane bezpośrednio i pośrednio przez Provimi Holding BV dają prawo do efektywnego wykonywania łącznie 27.004.320 głosów, stanowiących 77,75% ogólnej liczby głosów po odliczeniu z tej liczby głosów z akcji własnych.
W dniu 19 września 2005 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A., na którym zostały podjęte uchwały o umorzeniu 12.231.341 akcji własnych serii A posiadanych przez Provimi-Rolimpex S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.462.682 zł w drodze umorzenia 12.231.341 akcji własnych serii A. Obniżenie kapitału zakładowego jest realizacją postanowień Planu Połączenia przyjętego przez Zarządy Provimi Polska Holding Sp. z o.o. i Rolimpex S.A. w dniu 30 listopada 2004 roku, zaakceptowanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2005 roku.

Po obniżeniu kapitał zakładowy Provimi-Rolimpex S.A. wynosił będzie 69.465.958 zł. i dzielił się będzie na 34.732.979 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł. każda, w tym: 7.728.659 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 27.004.320 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Połączenie spółek zapewnieni długofalowy rozwój Provimi-Rolimpex S.A., skutkujący wzrostem wartości rynkowej Spółki dla jej akcjonariuszy i umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanego przez Spółkę majątku oraz uruchomienie znaczących efektów synergii.
Zdecydowana większość przychodów Grupy jest generowana przez sprzedaż pasz przemysłowych.

Zapotrzebowanie na pasze zależy od wielkości pogłowia trzody, drobiu i bydła oraz w mniejszym stopniu także innych zwierząt hodowlanych. Wahania popytu na pasze związane są przede wszystkim z cyklicznymi wahaniami pogłowia trzody. Pogłowie pozostałych zwierząt hodowlanych w małym stopniu podlega wahaniom cyklicznym i nie odgrywa znaczącej roli w zmianie popytu. Powyższą zależność zakłócają czasami okresy nieurodzaju zbóż, głównego surowca do produkcji pasz. Istotnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż pasz przemysłowych jest rosnąca koncentracja chowu drobiu i trzody chlewnej. W zależności od szybkości tego procesu udział pasz przemysłowych w produkcji pasz ogółem będzie rósł. Rynek produkcji pasz przemysłowych jest ściśle związany z działalnością i popytem kreowanym przez producentów mięsa.


Grupa Provimi-Rolimpex działa na rynku o wysokim stopniu konkurencyjności. W ostatnich latach na rynkach tych obserwowane jest zjawisko konsolidacji podmiotów rynku rolno spożywczego z udziałem podmiotów zagranicznych. Głównymi elementami konkurencyjności jest jakość produktu, cena i jej relacja do jakości, warunki sprzedaży oraz kompletność oferty i jakość obsługi serwisowej. Aby sprostać konkurencji, niezbędne jest nowoczesne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie na rozwiniętych rynkach, pozwalające opracowywać programy żywieniowe dla zwierząt hodowlanych.

Provimi-Rolimpex S.A. jest liderem na polskim rynku pasz dla zwierząt. Połączenie Rolimpexu z Provimi dobrze się wpisuje w procesy konsolidacyjne, jakie zachodzą w polskiej gospodarce w świetle potrzeby sprostania konkurencji ze strony silnych ekonomicznie podmiotów z Unii Europejskiej.

W siedzibie Spółki w Warszawie zlokalizowane jest centrum koordynacyjne i organizacyjne działalności prowadzonej przez „Provimi–Rolimpex” S.A., a także handel, zaopatrzenie surowcowe, finanse, administracja i działalność związana z obrotem giełdowym. Warszawa jest miejscem obrad organów Provimi – Rolimpex S.A. Centrum operacyjne Provimi–Rolimpex S.A. w zakresie nadzoru nad produkcją oraz sprzedażą pasz i produktów paszowych funkcjonuje w Osnowie. W Osnowie jest też zlokalizowane centralne laboratorium obsługujące działalność paszową.

Provimi-Rolimpex posiada 24 wytwornie pasz na terenie całego kraju. Sprzedaż pasz zorganizowano w 5 regionach obejmujących teren całej Polski. Regiony zajmują się sprzedażą pasz wyprodukowanych przez wytwórnie zlokalizowane na ich terenie. Nowa organizacja sprzedaży usprawni obsługę i serwis sprzedażowy dla klientów, umożliwi oferowanie pełnej gamy produktów paszowych Spółki występujących pod marką Provimi, Dobropasz i Dolpasz, sprzyjać będzie specjalizacji sprzedaży i obniżce kosztów dowozu pasz do odbiorców.

Spółka ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane nieodpowiednią jakością sprzedawanych towarów i produktów, w szczególności wyrobów paszowych. Ryzyko to jest ograniczone poprzez wdrożenie systemów zapewnienia jakości oraz ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności.
Z uwagi na towarowy charakter działalności Grupa Provimi-Rolimpex w znacznym stopniu wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego. Podstawowym źródłem są kredyty bankowe.

Aby zapewnić bezpieczeństwo finansowania działalności Spółki, w czerwcu podpisano z grupą banków ( ABN AMRO Bank NV, ABN AMRO Bank (Polska)S.A., Bank BPH S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Rabobank Polska S.A. ) umowę kredytową zapewniającą dostępność linii kredytowych długoterminowych z końcowym terminem spłaty od 5 do 5,5 roku, przewidującą maksymalne zadłużenie z tytułów kredytów, gwarancji i akredytyw do 410 mln złotych. Nowe linie kredytowe zastąpią większość linii kredytowych wykorzystywanych do tej pory przez Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o..


Prezentowane sprawozdanie za pierwsze półrocze 2005 roku przedstawia Grupę Kapitałową Provimi-Rolimpex w składzie obowiązującym na dzień 30 czerwca 2005 roku (przed połączeniem). Sprawozdanie nie obejmuje, więc działalności Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w okresie styczeń-czerwiec 2005 roku.

Sprawozdanie za III kwartał 2005 roku będzie obejmowało działalność Provimi-Rolimpex S.A. po połączeniu, czyli będzie obejmowało działalność Spółki przejmowanej od 2 sierpnia 2005 roku.
Niższy poziom obrotów w I półroczu bieżącego roku w porównaniu do obrotów I półrocza 2004 roku wynikał przede wszystkim ze: spadku cen jednostkowych na pasze przemysłowe, które stanowią ponad 60% obrotów, relatywnie niskie ceny surowców rolnych, które wpływały na wartościowy obrót handlowy tymi towarami, wysoki kurs złotego, który ujemnie wpływał na wartościowy obrót handlowy towarami z importu oraz wartość realizowanego eksportu.
W I półroczu 2005 roku Grupa przy obrotach 376.328 tys. zł zrealizowała 13.053 tys. zł zysku operacyjnego. Zysk netto Grupy za I półrocze 2005 roku wyniósł 15.297 tys. złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15.285 tys. złotych, co oznacza wzrost o 1.497 tys. złotych w porównaniu z I półroczem 2004 roku.

Kapitał akcyjny Grupy Kapitałowej w I półroczu nie uległ zmianie i wynosił na dzień 30.06.2005 roku 39.920.000 złotych. Kapitały własne na dzień 30.06.2005 roku wynosiły 201.324 tys. zł, w tym kapitały własne przypisane Grupie Kapitałowej 191.450 tys. zł. Wzrost kapitałów własnych Grupy w I półroczu bieżącego roku jest wynikiem zrealizowania 15.285 tys. zł zysku netto.

Działalność Grupy finansowana jest w części kredytami bankowymi. Na dzień 30.06.2005 roku zadłużenie kredytowe wynosiło 109.821 tys. zł, a zadłużenie netto (kredyty-środki pieniężne) wynosiło 86.394 tys. zł. i było niższe o 29.630 tys. zł w porównaniu do zadłużenia netto na dzień 31.12.2004 roku.

Informacje dotyczące wynagrodzenia i świadczeń wypłaconych Zarządowi i Radzie Nadzorczej zostały zaprezentowane w Śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Provimi-Rolimpex S.A. w punkcie 28.5 .

W I półroczu poniesiono 1.678 tys. zł nakładów inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z modernizacją linii produkcyjnych i magazynów surowcowych.

W styczniu 2005 roku sprzedano udziały w spółce stowarzyszonej Rol-Ryż Sp. z o.o. i zrealizowano zysk w wysokości 2.114 tys. złotych.

­­­­­­________________ _________________ ___________________

Witold Karwan Andrzej Budziński Rafał Nawrocki

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Dyrektor Generalny Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Finansowy


­­­­­­________________ _________________ ___________________

Marcellinus Luttikhius Marek Kwiatkowski Tomasz PolakowskiCzłonek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Dyrektor ds.Produkcji Dyrektor ds.Zakupów i Handlu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu

Pobieranie 20.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna