Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora sa za rok 2009Pobieranie 0.69 Mb.
Strona1/11
Data10.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
GRUPA AGORA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora SAza rok 2009

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego


12 kwietnia 2010 r.SPIS TREŚCI

GRUPA AGORA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY Agora SA
ZA ROK 2009
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 6

I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY 6

II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 7

1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 7

1.1. Rynek reklamy [3] 7

1.2. Konkurencja na rynku dzienników 8

1.2.1. Sprzedaż egzemplarzy [4] 8

1.2.2. Czytelnictwo 9

1.2.3. Wpływy reklamowe 9

2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 9

2.1. Przychody 9

2.2. Koszty operacyjne 10

3. PERSPEKTYWY 10

3.1. Rynek reklamy 10

3.2. Koszty operacyjne 10

3.2.1 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 10

3.2.2 Koszty realizacji planów motywacyjnych 10

3.2.3 Koszty marketingu i promocji 11

3.2.4 Koszty materiałów i energii 11

3.3. Najważniejsze cele Grupy w 2010 11

III. WYNIKI FINANSOWE 12

1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA 12

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA 12

2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy Agora 13

2.2. Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za 2009 r. 13

2.3. Przychody i rynki zbytu 15

2.4. Rynki zaopatrzenia 16

2.5. Przychody i koszty finansowe 16

3. BILANS GRUPY AGORA 16

3.1. Aktywa trwałe 16

3.2. Aktywa obrotowe 17

3.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17

3.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 17

4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA 18

4.1. Działalność operacyjna 18

4.2. Działalność inwestycyjna 18

4.3. Działalność finansowa 18

5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] 19

IV. WYNIKI OPERACYJNE -GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA 20

IV.A. PRASA CODZIENNA [1] 20

1. GAZETA WYBORCZA 21

1.1. Przychody 21

1.1.1. Sprzedaż prasy[4] 21

1.1.2. Sprzedaż reklam [3] 22

1.1.3. Projekty Specjalne 22

1.1.4. Pozostałe przychody 23

1.2. Koszty 24

1.2.1. Koszty druku Gazety Wyborczej 24

1.2.2. Koszty reprezentacji i reklamy 24

2. PRASA BEZPŁATNA [3], [4] 24

IV.B. INTERNET [1] , [6] 26

1. Przychody 27

2. Koszty 27

3. Istotne informacje o działalności internetowej 28

IV.C. CZASOPISMA [1] [7] 28

1. Przychody 29

1.1. Sprzedaż czasopism 29

1.2. Sprzedaż reklam 29

2. Koszty 29

IV.D. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) 30

1. Przychody [8] 30

2. Koszty 31

3. INNE zdarzenia 31

IV.E. RADIO 33

1. Przychody [3] 34

2. Koszty 34

3. Udziały w słuchalności [9] 34

4. INNE ZDARZENIA 34

PRZYPISY 36

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 40

V.A. INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA i grupy kapitałowej 40

1. Zmiany umowy o linię kredytową 40

2. przedwstępna umowa dotycząca naBycia 84% akcji 40

V.B. INFORMACJE O STRUKTURZE, ORGANIZACJI, POWIĄZANIACH ORAZ INWESTYCJACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA i grupy kapitałowej A TAKŻE STRUKTURZE AKCJONARIATU 42

1. struktura powiązań kapitałowych emintenta z jednostkami podporządkowanymi 42

2. ZMIANY W STRUKTURZE I ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 43

3. Przynależność do branżowych organizacji krajowych i zagranicznych. 44

4. główne inwestycje krajowe i zagraniczne 44

5. Zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki 45

V.C. PROGRAM WYKUPU AKCJI WŁASNYCH, UMORZENIE AKCJI I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 48

V.D. INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 49

1. Transakcje z podmiotami powiązanymi 49

2 . Plan poprawy efektywności operacyjnej w Grupie Agora. 49

3. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 50

4. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści Zarzadu i rady nadzorczej emitenta oraz osób zarządzających i nadzorujących spółKi od niego zależne 50

5. Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Zarządów 51

5.1. Akcje w Agorze SA 51

5.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding Sp. z o.o. 51

6. Stan posiadania akcji Agory SA oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Agory SA przez członków Rad Nadzorczych 52

6.1. Akcje w Agorze SA 53

6.2. Udziały w jednostce powiązanej Agora Holding Sp. z o.o. 53

7. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupą kapitałową. 53

8. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek oraz gwarancjach i poręczeniach udzielonych Agorze SA oraz SpółkOM od niej zależnyM. 53

9. Informacje o udzielonych w 2009 r. pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach oraz pozycjach pozabilansowych 54

10. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 56

11. Informacje o wyborze i umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 56

12. Informacja o instrumentach finansowych 57

13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 57

14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności za 2009 r. z określeniem stopnia ich wpływu 60

15. OdDZIAŁY posiadane przez spółkę i spółki od niej zależne 60

16. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych 60

17. Emisja papierów wartościowych 60

18. Pozostałe informacje 60

VI. OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ SA W 2009 R. 61

1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości. 62

2. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 62

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz ich komitetów. 64

3.1. Zarząd 64

3.2. Rada Nadzorcza 66

3.3 Komitet i komisja działające w ramach Rady Nadzorczej 70

(i) Komitet Audytu: 70

(ii) Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń: 70

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 71

5.Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji 72

6. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji 73

6.1 Powoływanie 73

6.2. Odwoływanie 73

6.3. Uprawnienia osób zarządzających 74

7. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta 74

8. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta 75

9. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 75

10. Zasady zmiany statutu Agory SA 75

VII. Opis podstawowych cech stosowanych w grupie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 76

VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 78

1. Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości 78

2. Oświadczenie odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 78  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna