Sprawozdanie Zarządu z Działalności Provimi-Rolimpex S. A. Do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2005 RokuPobieranie 117.4 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar117.4 Kb.Sprawozdanie Zarządu z Działalności

Provimi-Rolimpex S.A.

Do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

za 2005 Roku


1. Połączenie Rolimpex S.A. z provimi Polska Holding Sp. z o.o.
Najważniejszym wydarzeniem w 2005 roku było połączenie Rolimpex S.A. ze swym strategicznym akcjonariuszem Provimi Polska Holding Sp. z o.o.
Celem połączenia Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o. jest zapewnienie długofalowego rozwoju Provimi-Rolimpex S.A., skutkującego wzrostem wartości rynkowej Spółki dla jej Akcjonariuszy. Połączenie umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanego przez Spółkę majątku i uruchomienie znaczących efektów synergii. Provimi-Rolimpex S.A. jest liderem na polskim rynku pasz dla zwierząt, z przychodami ze sprzedaży plasującymi Spółkę wśród czołowych firm w całym sektorze rolno-spożywczym. Połączenie Rolimpexu z Provimi dobrze się wpisuje w procesy konsolidacyjne, jakie zachodzą w polskiej gospodarce w świetle potrzeby sprostania konkurencji na rynku Unii Europejskiej.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Provimi Polska na Rolimpex w zamian za akcje Rolimpex S.A., przyznane Provimi Holding B.V. jako wspólnikowi Provimi Polska Holding Sp. z o.o.

Kalendarz głównych kroków połączeniowych był następujący:


 • analiza zasadności połączenia, z oceną korzyści, możliwych do osiągnięcia oszczędności i synergii w działaniu połączonego podmiotu: lipiec – sierpień 2004,

 • ogłoszenie planu połączenia : 30 listopada 2004,

 • uzyskanie opinii fairness o należytym ustaleniu stosunku wymiany udziałów Provimi Polska na akcje Rolimpexu, wydanej przez bank inwestycyjny Rothschild Polska: 30 listopada 2004,

 • uzyskanie opinii biegłego rewidenta sądowego o poprawności i rzetelności planu połączenia: 4 lutego 2005,

 • przyjęcie uchwał połączeniowych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rolimpex S.A. : 26 kwietnia 2005,

 • publikacja prospektu emisyjnego akcji, przygotowanego w związku z połączeniem: 10 czerwca 2005 ,

 • zorganizowanie finansowania bankowego dla Provimi-Rolimpex: 28 czerwca 2005

 • rejestracja połączenia : 1 sierpnia 2005.

Połączenie nastąpiło przez przejęcie spółki Provimi Polska Holding Sp. z o.o. przez spółkę Rolimpex S.A.. Po połączeniu spółka działa pod nazwą Provimi-Rolimpex S.A. W związku z realizacją połączenia kapitał zakładowy Provimi-Rolimpex został podwyższony o 54.008.640 złotych, do kwoty 93.928.640 złotych, w drodze emisji 27.004.320 akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 2 złote każda.


Nowa emisja połączeniowa 27.004.320 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 2 zł każda została przydzielona Provimi Holding BV z siedzibą w Rotterdamie, dotychczasowemu wspólnikowi Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w proporcji do posiadanych przez niego udziałów w tej spółce, przy zastosowaniu parytetu wymiany: w zamian za 1 udział Provimi Polska Holding Sp. z o.o. – 270 akcji serii B Rolimpex S.A. W dniu 29 sierpnia 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wydał decyzję o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 27.004.320 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Provimi-Rolimpex S.A. o wartości nominalnej 2 zł każda.

W dniu 19 września 2005 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A., na którym zostały podjęte uchwały o umorzeniu 12.231.341 akcji własnych serii A posiadanych przez Provimi-Rolimpex S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.462.682 zł Umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego było realizacją postanowień Planu Połączenia.

W dniu 10 października 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców umorzenia 12.231.341 akcji zwykłych serii A spółki Provimi-Rolimpex S.A. będących w posiadaniu Provimi-Rolimpex S.A. w wyniku połączenia spółek.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku kapitał zakładowy zgodny z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) Provimi-Rolimpex S.A. wynosił 69.465.958 złotych i dzielił się na 34.732.979 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł. każda, w tym:

- 7.728.659 akcji zwykłych na okaziciela serii A

-27.004.320 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


Provimi-Rolimpex S.A. jest spółką należącą w 78% do Grupy Provimi Holding BV – światowego lidera w dziedzinie produkcji pasz i systemów żywienia zwierząt, a jednocześnie znaczącym podmiotem w tej Grupie. Uzyskanie bezpośredniego dostępu do potencjału technologicznego i organizacyjnego światowego Provimi ma decydujące znaczenie dla rozwoju Provimi-Rolimpex S.A.
W wyniku połączenia Rolimpex i Provimi Polska Holding możliwe stało się wdrożenie nowej organizacji funkcjonowania Spółki tak w sferze zarządczej, jak i istotnej dla Spółki sferze sprzedaży i obsługi klientów.

W siedzibie Spółki w Warszawie zlokalizowane jest centrum koordynacyjne i organizacyjne działalności prowadzonej przez Provimi – Rolimpex S.A., a także handel, zaopatrzenie surowcowe, finanse, administracja i działalność związana z obrotem giełdowym. Warszawa jest miejscem obrad organów Provimi – Rolimpex S.A.

Centrum operacyjne Provimi – Rolimpex S.A. w zakresie nadzoru nad produkcją oraz sprzedażą pasz i produktów paszowych funkcjonuje w Osnowie. W Osnowie jest zlokalizowane centralne laboratorium obsługujące działalność paszową oraz krajowe zaplecze badawczo-rozwojowe Spółki.
Provimi-Rolimpex posiada 22 wytwornie pasz na terenie całego kraju. Sprzedaż pasz została podzielona na 5 regionów. Regiony zajmują się sprzedażą pasz wyprodukowanych przez wytwórnie zlokalizowane na ich terenie. Jest to istotne, nowe rozwiązanie w polityce sprzedaży w porównaniu z sytuacją przed połączeniem.

Nowa organizacja sprzedaży usprawni obsługę i serwis sprzedażowy dla klientów, umożliwi oferowanie pełnej gamy produktów paszowych Spółki występujących pod marką Provimi, Dobropaszu i Dolpaszu , sprzyjać będzie specjalizacji sprzedaży i obniżce kosztów dowozu pasz do odbiorców.

Integrowana jest sieć sprzedaży pośredniej pasz, którą dysponowały Provimi i Rolimpex. Składa się na nią blisko 3000 punktów sprzedaży na terenie całego kraju. Sieć ta stanowi ważne ogniwo w obsłudze rynku drobnych i średnich hodowców zwierząt
Produkcja i sprzedaż pasz jest strategiczną działalnością Provimi-Rolimpex S.A . Przypada na nią 75% przychodów ze sprzedaży. Spółka będzie również kontynuowała działalność w zakresie handlu masowymi towarami rolno-spożywczymi, usług elewatorowych i innych usług w dziedzinie produkcji rolnej jako przedsięwzięć zyskownych. Zakłada się, że skala operacji prowadzonych przez Provimi-Rolimpex oraz ich dywersyfikacja pozytywnie wpływać będzie na wykorzystanie tych działalności na rzecz strategicznej branży paszowej.

Połączenie Spółek powinno zapewnić osiągnięcie oszczędności w kosztach działalności Provimi – Rolimpex S.A. wynoszących rocznie 19,0 mln złotych w trzecim roku funkcjonowania Spółki, licząc od daty połączenia. Zakłada się, że relatywnie największe będą oszczędności w sferze produkcyjnej i transporcie, a następnie w administracji, zaopatrzeniu surowcowym, sprzedaży i dystrybucji.

Uzyskanie oszczędności kosztowych będzie możliwe między innymi dzięki wdrożeniu regionalnej organizacji sprzedaży, realizacji dostaw z wytwórni położonej najbliżej klienta, specjalizacji produkcji, dostosowaniu skali produkcji do techniczno-technologicznych zdolności produkcyjnych wytwórni oraz dalszego usprawnienia zaopatrzenia surowcowego.

Skala planowanych oszczędności została skorelowana z aplikacją nowego systemu informatycznego, którego wdrożenia zostało już uruchomione.

Oszczędności kosztowe umożliwią poprawę poziomu konkurencyjnego oferty Provimi-Rolimpex na rynku paszowym. W tym samym kierunku będą działać efekty synergii związane z funkcjonowaniem Provimi-Rolimpex jako w pełni zintegrowanego podmiotu.
Dzięki połączeniu w sposób zasadniczy zwiększył się dostęp Provimi-Rolimpex S.A. do źródeł postępu technologiczno-organizacyjnego. Spółka korzysta na potrzeby swojego rozwoju z rozwiniętego zaplecza badawczo- rozwojowego. W jego skład obecnie wchodzi – obok ośrodków krajowych - Centrum Technologiczno-Rozwojowe w Brukseli, które funkcjonuje w strukturach Provimi Holding B.V. na potrzeby podmiotów Grupy Provimi. Koordynuje ono całość badań technologicznych i wdrożenia rozwojowe w światowej organizacji Provimi. Grupa Provimi dysponuje 13 fermami doświadczalnymi w głównych krajach swojej działalności.

Dostęp do efektywnie działającego zaplecza technologicznego i badawczego jest niezbędny dla stałego unowocześniania produktów zgodnie z wymaganiami rynku. W przypadku firmy zajmującej pozycję lidera rynkowego stwarza on możliwości aktywnego kształtowania potrzeb rynku. W przemyśle paszowym, w którym ważną rolę odgrywa usługa serwisowa świadczona przy sprzedaży produktów, zaplecze badawczo-rozwojowe zapewnia możliwość wypracowywania nowych i doskonalenia istniejących programów żywieniowych. Jest ono także źródłem postępu w przygotowywaniu receptur pasz pozwalających na osiąganie zakładanych efektów żywieniowych przy minimalizacji kosztu wsadu surowcowego. Wszystkie te czynniki znajdują bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność oferty, którą dysponuje Provimi-Rolimpex oraz wyniki ekonomiczne sprzedaży pasz.2. Analiza Wyników Działalności i Sytuacja Finansowa w 2005 roku.
Przeprowadzone zgodnie z założonym planem i harmonogramem połączenie Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o. pozwoliło już w 2005 roku na osiągnięcie niektórych efektów połączenia. Znajduje to swój wyraz w wynikach finansowych Provimi-Rolimpex S.A., zwłaszcza, jeśli chodzi o wskaźniki rentownościowe osiągnięte przez Spółkę. Z przyczyn, o których piszemy poniżej połączenie Spółek nie przełożyło się na wartość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży.
W 2005 roku Provimi-Rolimpex S.A. przy obrotach 951.679 tys. złotych zrealizowała 43.141 tys. złotych zysku operacyjnego. Zysk netto za 2005 rok wyniósł 33.923 tys.złotych.

Warto podkreślić, że zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Sprawozdaniu finansowym w pkt.3.1 są zawarte dane finansowe dla Provimi-Rolimpex S.A. za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wyliczone w taki sposób, jak gdyby datą połączenia był początek 2005 roku.

Przychody ze sprzedaży wynosiły w takim rachunku 1.351 mln zlotych, zysk z działalności operacyjnej 80 mln złotych a zysk netto 56,6 mln zlotych.
Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2005.
Działalność Provimi-Rolimpex S.A. skoncentrowana jest na: produkcji i dystrybucji pasz przemysłowych oraz premiksów paszowych, obrocie handlowym towarami rolnymi pochodzenia roślinnego oraz na usługach w sektorze rolnym, a w szczególności obejmuje kontraktację, skup, produkcję, przechowalnictwo i uszlachetnianie płodów rolnych, hodowlę i przetwórstwo rolno-spożywcze, handel krajowy i międzynarodowy płodami rolnymi. Głównym rodzajem pasz wytwarzanych w wytwórniach są pasze dla drobiu. Mniejsze, choć rosnące znaczenie mają pasze dla trzody i bydła.

Struktura sprzedaży w roku 2005 przedstawiała się następująco:tys.złotych

struktura

Sprzedaż pasz i dodatków paszowych

653 275

68,6%

Sprzedaż olejów

103 811

10,9%

Sprzedaż śruty i innych surowców do produkcji pasz

40 706

4,3%

Sprzedaż melasy

26 467

2,8%

Sprzedaż zbóż

19 743

2,1%

Sprzedaż przetworów ziemniaczanych

20 112

2,1%

Sprzedaż ryżu

11 426

1,2%

Sprzedaż materiału siewnego

1 139

0,1%

Sprzedaż nawozów i środków ochrony roślin

171

0,0%

Usługi przechowalnicze

11 373

1,2%

Sprzedaż pozostałych towarów

41 421

4,4%

Sprzedaż pozostałych produktów

11 940

1,3%

Pozostałe usługi

6 001

0,6%

Materiały

4 095

0,4%


Razem sprzedaż

951 679

100,0%

Sprzedaż pozostałych produktów obejmuje sprzedaż produktów biologicznych, tj.sprzedaż trzody chlewnej, bydła, mleka i zbóż pochodzących z własnych upraw.

Przedstawiona powyżej struktura sprzedaży w ujęciu wartościowym w pełni odzwierciedla strukturę sprzedaży zrealizowaną przez Provimi-Rolimpex S.A. w 2005 roku. Ujęcie ilościowe sprzedaży, biorąc pod uwagę różne obszary działalności oraz odnoszenie ich do struktury sprzedaży nie byłoby odpowiednie, dlatego przyjęto prezentację struktury sprzedaży w ujęciu wartościowym.

Sprzedaż wg rynków zbytu:
tys.złotych

struktura

Sprzedaż w kraju

902 938

95%

Sprzedaż do państw Wspólnotowych

38 046

4%

Sprzedaż eksportowa

10 695

1%


Razem sprzedaż

951 679

100%
Niższy poziom obrotów w 2005 roku w porównaniu do obrotów w 2004 roku wynikał przede wszystkim ze spadku cen jednostkowych na pasze przemysłowe, które stanowią zasadniczą część obrotów. Spadek cen na produkty paszowe w porównaniu do cen z 2004 roku to powszechne zjawisko na rynku krajowym, które jest wynikiem spadku cen na surowce do produkcji pasz, w tym przede wszystkim zbóż. Relatywnie niskie ceny surowców rolnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wpłynęły ponadto na niższe wartościowo obroty handlowe tymi towarami. Wysoki kurs złotego 2005 roku wpływał na niższy realizowany wartościowo obrót handlowy towarami z importu oraz wartość realizowanego eksportu.

Spadkowi wartości sprzedaży towarzyszył wzrost jej rentowności, tak na poziomie operacyjnym jak i wyniku finansowego netto. W roku 2005 podstawowe wskaźniki prezentowały się następująco:
2005r.

2004r.

wskaźnik rentowności operacyjnej
4,5%

2,8%
zysk operacyjny
przychody ze sprzedaży
wskaźnik rentowności netto3,6%

2,9%
zysk netto przypadający akcjonariuszom


przychody ze sprzedaży


Poprawa rentowności sprzedaży to wynik korzystniejszej organizacji sprzedaży pasz wdrożonej w Provimi-Rolimpex S.A. oraz zmiany struktury sprzedaży w kierunku pasz wyżej rentownych, np.koncentratów paszowych. Spółka wykorzystała w tym względzie sytuację rynkową charakteryzującą się relatywnie wysokimi zapasami tanich surowców paszowych (zbóż) i wzrostem zapotrzebowania przez hodowców na premiksy, koncentraty i dodatki paszowe oraz niektóre pasze specjalistyczne.


Głównymi źródłami zaopatrzenia w surowce do produkcji i sprzedaży towarów są rynki krajowe oraz rynki zagraniczne. Rynki krajowe i międzynarodowe towarów będących w obrocie, a w szczególności zbóż, olejów, śruty sojowej i nasion oleistych oraz melasy są w dużym stopniu zorganizowane i sformalizowane. Giełdy towarowe zapewniają ich czytelność i płynność, co zwiększa bezpieczeństwo obrotu nawet w warunkach ich znaczącej koncentracji na niewielkiej liczbie dostawców. Udział jednego dostawcy lub odbiorcy nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży.
Struktura aktywów i pasywów Spółki na 31.12.2005 roku przedstawiała się następująco:

tys.złotych

struktura

Aktywa

809 652
Aktywa trwałe

508 222

63%

Aktywa obrotowe

283 223

35%

Aktywa biologiczne

7 640

1%

Aktywa do zbycia

10 567

1%

Pasywa

809 652
Kapitały własne przypadające akcjonariuszom

468 673

58%

Zobowiązania długoterminowe

144 888

18%

Zobowiązania krótkoterminowe

196 091

24%

Kapitały własne Spółki prawie w całości finansują aktywa trwałe. W 2005 roku poprawiła się struktura finansowania działalności – kapitały własne i zobowiązania długoterminowe stanowią 76% pasywów.

Dla finansowania działalności Spółka korzystała z kredytów bankowych.

Struktura kredytów bankowych na 31.12.2005 roku przedstawiała się następująco:

tys.złotych

Kredyty długoterminowe

114 450

Kredyty krótkotermionowe

72 314

Razem

186 764Środki pieniężne

23 736Zadłużenie netto

163 028

W czerwcu Provimi-Rolimpex S.A. podpisał z grupą banków ( ABN AMRO Bank NV, ABN AMRO Bank (Polska)S.A., Bank BPH S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Rabobank Polska S.A. ) umowę kredytową zapewniającą dostępność linii kredytowych długoterminowych z końcowym terminem spłaty od 5 do 5,5 roku, przewidującą maksymalne zadłużenie z tytułów kredytów, gwarancji i akredytyw do 410 mln. złotych. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego zapewniło trwałe, bezpieczne finansowanie działalności Spółki i Grupy.

Ponadto Provimi-Rolimpex S.A. korzysta z niskooprocentowanych inwestycyjnych linii kredytowych.

Provimi-Rolimpex S.A. w ramach dostępnych linii kredytowych udziela pożyczek spółkom Grupy. Z pożyczek wewnętrznych korzysta Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.. oraz PPH Agro-Rolimpex Sp.z o.o.

Provimi-Rolimpex S.A. terminowo obsługuje kredyty bankowe.

Zarząd nie widzi zagrożenia płynności Spółki. Szczegółowe informacje na temat umów kredytowych wraz z terminami ich wymagalności przedstawiono w pkt.26.1 i 26.2 Sprawozdania finansowego.


Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiły na dzień 31.12.2005 rok 10.606 tys. złotych i zostały przedstawione w pkt.30.1 Sprawozdania finansowego. Spółka udzieliła ważnych do dnia 31 sierpnia 2007 roku poręczeń kredytów obrotowych na kwotę 6.650 tys. złotych znaczącym odbiorcom pasz. Kredytobiorcy otrzymanymi kredytami finansują zakupy od Spółki. Zamiarem kredytobiorców i Spółki jest zastąpienie w przyszłości poręczeń innymi zabezpieczeniami na aktywach odbiorców.

Provimi-Rolimpex S.A. udzieliła ponadto poręczeń spółkom zależnym. Na dzień 31 grudnia 2005 roku poręczenia udzielone z tego tytułu wynosiły 3.878 tys. złotych. Są to poręczenia udzielone Rolimpex Nasiona Sp. z o.o. w wysokości 1.398 tys.złotych ważne do 19.11.2006 roku, PPHAgro-Rolimpex Sp.z o.o w wysokości 1.497 tys.złotych ważne do 31.03.2009 roku, Provimi Kijev w wysokości 772 tys.złotych ważne do 25.12.2006 roku oraz bezterminowe poręczenie udzielone za POPI Rozpasz Sp.z o.o. w wysokości 212 tys. złotych.


Spółka sklasyfikowała 10.567 tys.złotych aktywów przeznaczonych do zbycia. Są to aktywa, które były wcześniej objęte programem deinwestycyjnym lub rozpoznane w 2005 roku jako aktywa, które należy zbyć, gdyż są zbyteczne z punktu widzenia operacyjnej działalności Grupy i co do których Zarząd podjął decyzję o sprzedaży. Do największych pozycji należy działka w Szczecinie. Więcej informacji o aktywach przeznaczonych do zbycia znajduje się w pkt 24 Sprawozdania finansowego.


3. Kapitały Własne
Na dzień 31.12.2005 roku kapitał zakładowy (zgodny z wpisem z KRS) przedstawiał się następująco:


Kapitał zakładowy, razem

Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł


Seria/ emisja

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Wartość serii /emisji wg wartości nominalnej

Informacja o kapitale zakładowym

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

A

na okaziciela

7 728 659

15 457

kapitał zakładowy zgodny ze statutem

28.12.1993r.

28.12.1993r.

B

na okaziciela

27 004 320

54 009

kapitał zakładowy zgodny ze statutem

02.08.2005r.

01.01.2005r.

Liczba akcji/udziałów, razem

 

34 732 979

 

 

 

 

Kapitał zakładowy, razem

 

 

69 466

 

 

 

W roku 2005 Provimi-Rolimpex S.A. dokonała emisji akcji własnych w wysokości 27.004.320 akcji serii B. Akcje serii B zostały przydzielone Provimi Holding B.V., jako wspólnikowi Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w związku z połączeniem Rolimpex S.A. z Provimi Polska Holding Sp. z o.o.


Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji Provimi-Rolimpex S.A.
Według stanu na dzień 21 kwietnia 2006 roku struktura akcjonariuszy posiadających więcej niż 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

ilość akcji udział %

Provimi Holding BV 27.004.320 77,75 %

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 2.097.337 6,04 %


Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów zgodna z ostatnio powziętymi przez Spółkę zawiadomieniami.

Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. nie zna umów w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Uzgodnienie kapitału zakładowego pomiędzy wartością bilansową, a wartością wynikającą z KRS przedstawiono w nocie 41 Sprawozdania finansowego.
4. Nakłady Inwestycyjne
Provimi –Rolimpex S.A. w 2005 roku wydatkowała kwotę 4.593 tys. złotych z tytułu nakładów inwestycyjnych, które związane są przede wszystkim z modernizacją linii produkcyjnych i magazynów surowcowych.

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2006 wynoszą ok.20 mln złotych, czyli kształtują się na poziomie amortyzacji. Realizacja założonych na 2006 rok zadań inwestycyjnych będzie na bieżąco analizowana.

Provimi-Rolimpex S.A. jest w trakcie implementacji nowego zintegrowanego systemu informatycznego. Zakończenie wdrożenia nowego systemu planuje się na koniec 2007 roku.

W stadium realizacji znajduje się budowa wytwórni pasz na Ukrainie. Obecnie sprzedaż pasz na rynku ukraińskim odbywa się poprzez dwie spółki o charakterze handlowym, które dystrybuują pasze i koncentraty paszowe wyprodukowane w wytwórniach w Polsce.


Nakłady inwestycyjne będą finansowane ze środków wygenerowanych z bieżącej działalności operacyjnej i dostępnych linii kredytowych.
W dniu 18 stycznia 2006 roku podpisany został akt założycielski spółki „Central Soya” Sp. z o.o., w której Provimi-Rolimpex S.A. posiada 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 tys. złotych. Zawiązana spółka, po wyposażeniu jej w docelowy kapitał i majątek produkcyjny, będzie koncentrowała działalność Provimi-Rolimpex S.A. na rynku premiksów paszowych. Powyższa inwestycja kapitałowa polegać będzie na skoncentrowaniu produkcji premiksów w oddzielnej spółce Grupy Kapitałowej Provimi-Rolimpex i nie wiąże się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi.

5. Jednorazowe Zdarzenia Gospodarcze Mające Wpływ Na Wynik
W styczniu 2005 roku zostało sprzedanych 471 udziałów o łącznej wartości nominalnej 238 tys. złotych w spółce Przedsiębiorstwo Rol-Ryż Sp. z o.o. stanowiących 51,76% kapitału zakładowego i dających 51,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Spółka Rol-Ryż była spółką stowarzyszoną w związku z ograniczeniami jakie występowały w umowie spółki.

Cena sprzedaży udziałów wynosiła 4.950 tys. złotych, poniesione dodatkowe koszty sprzedaży 51 tys. złotych, osiągnięty dochód ze sprzedaży 4.661 tys. złotych. Transakcja miała charakter gotówkowy, środki pieniężne na rachunek bankowy sprzedawcy zostały przekazane w dniu przeniesienia własności udziałów na nabywcę.


W listopadzie 2005 roku Spółka sprzedała 423.680 udziałów w spółce Fundusz Deinwestycyjny Sp. z o.o., w której posiadała 100% udziałów. Zgodnie z wcześniej ogłaszanymi planami Zarządu, zbycie udziałów nastąpiło po wypełnieniu zadań, do których powołana została spółka. Cena sprzedaży udziałów wynosiła 7.438 tys. złotych, wartość bilansowa udziałów na dzień sprzedaży wynosiła 9.459 tys. złotych, poniesione dodatkowe koszty sprzedaży 37 tys. złotych, strata ze sprzedaży 2.058 tys. złotych. Transakcja miała charakter gotówkowy, środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy sprzedawcy.
W grudniu 2005 roku Spółka sprzedała 5.400 udziałów spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., które stanowiły 9,31% jej kapitału zakładowego. Cena sprzedaży udziałów wynosiła 6.500 tys. złotych. Zbyte udziały stanowiły aktywa nie należące do strategicznego obszaru działalności Spółki i znajdowały się liście aktywów objętych programem deinwestycyjnym. Transakcja miała charakter gotówkowy, środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy.
W dniu 1 sierpnia 2005 roku nastąpiło połączenie spółek Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o. . W wyniku połączenia powstał jeden podmiot gospodarczy Provimi-Rolimpex S.A. Zdarzenie to było zdarzeniem jednorazowym w roku 2005, ale o charakterze trwałym. Wpływ przyłączonej spółki Provimi Polska Holding na wyniki Grupy w 2005 roku to 265.492 tys.złotych obrotów i 23.118 tys.złotych zysku operacyjnego.
6. Zarząd i Rada Nadzorcza Provimi-Rolimpex S.A.
Zarządu Spółki „Provimi-Rolimpex” S.A. przedstawia się następująco:

Witold Karwan -Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Andrzej Budziński -Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego

Rafał Nawrocki -Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Marcellinus Luttikhuis -Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji

Marek Kwiatkowski -Członek Zarządu Dyrektor ds. Zakupów i Handlu

Tomasz Polakowski -Członek Zarządu Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

W skład Rady Nadzorczej „Provimi-Rolimpex” S.A. wchodzą:

Stanisław Zięba -Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roelof Raterink -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stoffel Flikweert -Członek Rady Nadzorczej

Witold Sobkowicz -Członek Rady Nadzorczej

Cornelis Gabriel Kik -Sekretarz Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2005 roku wynikają ze zmian organizacyjnych – połączenia się spółek Rolimpex S.A. i Provimi Polska Holding Sp. z o.o..

Do dnia 26 lipca 2005 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:

Andrzej Budziński -Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Witold Karwan -Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego

Rafał Nawrocki -Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Marek Kwiatkowski -Członek Zarządu Dyrektor Handlowy


Do dnia 26 kwietnia 2005 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

Stanisław Zięba -Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Polakowski -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Cornelis Gabriel Kik -Członek Rady Nadzorczej

Witold Sobkowicz -Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Andruszkiewicz -Sekretarz Rady Nadzorczej


Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Zarząd wszystkie znaczące decyzje w zakresie rozwoju Spółki i Grupy, w tym ewentualne decyzje o emisji lub wykupie akcji podejmuje w drodze uchwał.


Zasady wynagradzania Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Umowy o pracę z poszczególnymi członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera przedstawiciel Rady Nadzorczej. Część wynagrodzeń członków Zarządu ma charakter motywacyjny.
W ramach zawartych umów o pracę Członkom Zarządu przysługuje rekompensata z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy o pracę w wysokości 50% rocznego wynagrodzenia oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w wysokości 3-krotnego miesięcznego wynagrodzenia.
Wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie
Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści indywidualnych osób zarządzających i nadzorujących za rok 2005 wynosiło 3.129 tys.złotych. Szczegółowo informacje zostały zaprezentowana w pkt.32.3 Sprawozdania finansowego.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Provimi-Rolimpex S.A.
Osoby zarządzające i nadzorujące będące w posiadaniu akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z emitentem:

 • Witold Karwan posiada w spółce zależnej Provimi Kyiv 1% Zakładowego Kapitału Spółki o wartości 532 hrywni i 16 kopiejek

 • Stoffel Flikweert posiada 730 akcji w spółce Provimi S.A. o wartości nominalnej wszystkich akcji 13.140 EURO

 • Roelof Raterink posiada 500 akcji w spółce Provimi S.A. o wartości nominalnej wszystkich akcji 500 EURO


7. Znaczące Umowy
W 2005 roku realizowano następujące znaczące umowy ważne dla działalności Spółki:


 • Umowa kredytowa zawarta z grupą banków (ABN AMRO Bank NV, ABN AMRO Bank (Polska)S.A. , Bank PBH S.A. , Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Rabobank Polska S.A.) dotyczącą dostępności linii kredytowych. Zgodnie z umową kredyty długoterminowe powinny być spłacone do 2010 roku, natomiast spłaty i kolejne ciągnienia kredytu rewolwingowego zależą od decyzji Spółki.

 • Umowa o świadczenie usług zawarta z Provimi Holding BV w zakresie obsługi kadrowej i finansowej, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, rachunkowości i wewnętrznych kontroli finansowych, usług informatycznych, pomocy przy zakupach, koordynacji produkcji, marketingu i sprzedaży, badań i rozwoju oraz kontroli jakości.

 • Umowa licencyjna z Provimi S.A. zgodnie z którą Provimi S.A. udzieliło prawa do korzystania ze znaku towarowego Provimi na terenie Polski. Umowa ważna do 30.06.2006 roku

 • Umowę o współpracy z Drosed S.A. w sprawie zaopatrzenia w pasze drobiowe ferm własnych oraz współpracujących z Drosed S.A. zawartą na czas nieokreślony

 • Umowa z Danone Sp. z o.o. w sprawie warunków zaopatrzenia w produkty przeznaczone do żywienia bydła mlecznego dla wszystkich hodowców-dostawców mleka Danone

 • Umowa ze spółką AON Polska w zakresie pośrednictwa w ubezpieczeniach. W zakres zleconych prac wchodzi kompleksowa ocena ryzyk w Grupie i doradztwo w zakresie ochrony ubezpieczeniowej

 • Wieloletnia umowa najmu powierzchni biurowej przez Provimi-Rolimpex S.A. w kompleksie Jerozolimskie Business Park z firmą D&V Properties Ltd.

 • Umowa dzierżawy nieruchomości rolnych zawarta ze Spółdzielnią Produkcji Rolnej w Osnowie dotycząca dzierżawy niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 676ha. Umowa zawarta na czas określony i jest ważna do 2010 roku

 • Umowa dzierżawy zawarta ze Spółdzielnią Produkcji Rolnej w Osnowie dotyczącą wydzierżawienia gruntów rolnych o powierzchni 382ha. Umowa zawarta na czas określony i jest ważna do 2010 roku

 • Umowa dzierżawy zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w gminie Cybinka o powierzchni 1.910 ha .Umowa jest zawarta na czas określony i jest ważna do roku 2023.

Provimi-Rolimpex S.A. przeprowadziła szereg transakcji z jednostkami powiązanymi w ramach bieżącej działalności. Opis tych transakcji i rozliczeń przedstawiono w pkt 32.1 Sprawozdania finansowego. Największa pozycję stanowią transakcje zawarte z Provimi Lwów Ukraina, które to transakcje związane są ze sprzedażą produktów Provimi-Rolimpex S.A. na rynkach ukraińskich. Transakcje zawarte z Provimi BV Holandia miały charakter operacyjny i dotyczyły zaopatrzenia w surowce do produkcji pasz.

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2005 roku w ramach Grupy doszło do zawarcia transakcji nietypowych zawartych pomiędzy Provimi-Rolimpex S.A., a  Funduszem Deinwestycyjnym Sp. z o.o. związanych z odkupieniem za łączną kwotę 8.550 tys. złotych aktywów finansowych z przeznaczeniem do dalszej ich odsprzedaży. Decyzja o odkupieniu aktywów finansowych od spółki związana była z planowanym zbyciem udziałów w Funduszu Deinwestycyjnym. Część nabytych od Funduszu Deiwestycyjnego aktywów zostało sprzedane poza Grupę w grudniu 2005 roku – sprzedaż udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.8. Inne Zagadnienia Dotyczące Sprawozdania Za 2005 Rok
Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało w związku z § 86 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ. U. Nr 209 z dnia 26 października 2005r.).

Zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 listopada 2004 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku), Provimi-Rolimpex S.A. począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe dla celów statutowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i ich interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Po dniu bilansowym, a przed publikacją niniejszego sprawozdania finansowego zostały przyjęte przez UE następujące standardy, interpretacje i zmiany do standardów:


 • MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnienia”,

 • IFRIC 6 „Zobowiązania wynikłe z działalności na specyficznym rynku – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”,

 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” oraz MSSF 6 „Poszukiwanie i wycena zasobów mineralnych”,

 • Zmiany do MSR 39 oraz MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” w zakresie kontraktów gwarancji finansowych,

 • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” w zakresie ujawnień kapitałów.

Według szacunków Spółki wyżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.

Według szacunków Spółki zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte przez UE do stosowania na dzień bilansowy.

Oprócz powyższych standardów, interpretacji i zmian do standardów, Spółka sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane, ale nie mają jeszcze zastosowania: • MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych”,

 • IFRIC 4 „Ustalenie czy umowa zawiera leasing”,

 • IFRIC 5 „ Prawa do udziałów wynikające z uczestnictwa w funduszach likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz na naprawę środowiska”,

 • Zmiana do MSR 19 „Świadczenia pracownicze – Zyski i straty aktuarialne plany grupowe i ujawnienia”,

 • Zmiana do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych w przypadku przewidywanych transakcji wewnątrzgrupowych”.

Według szacunków Spółki wyżej wymienione standardy, interpretacji i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.


Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Provimi-Rolimpex S.A. w okresie najbliższych co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. uważa, że nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w tym okresie.
Zgodnie ze statutem Provimi-Rolimpex S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierzyło Radzie Nadzorczej dokonanie na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 29 czerwca 2005 roku na wniosek Zarządu dokonała wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2005 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005r. Wybranym audytorem jest Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o.. Umowa w zakresie przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 została zawarta 11 lipca 2005 roku.

Wynagrodzenie dla Deloitte Audit Sp. z o.o, z tytułu przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeglądu i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wynosi 1.528 tys.złotych W 2004 roku koszty z tytułu przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosiły 650 tys.złotych

Pozostałe wynagrodzenie, wynikające z umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych z innych tytułów niż przegląd i audyt wyniosły 67,1 tys.złotych. W 2004 roku koszty te wyniosły 255,4 tys.złotych.

9. Powiązania Organizacyjne i kapitałowe Rovimi-Rolimpex S.A.
Grupa Kapitałowa Provimi-Rolimpex składała się na dzień 31 grudnia 2005 roku z jednostki dominującej Provimi-Rolimpex S.A. oraz:


 • 3 jednostek zależnych konsolidowanych: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o., Elewator w Koronowie Sp. z o.o., PPH Agro-Rolimpex Sp. z o.o.

 • 4 jednostek zależnych nie konsolidowanych.

Na dzień 31.12.2005 rok struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Provimi-Rolimpex przedstawiała się następująco:10. Perspektywy Na Przyszłość oraz Istotne Czynniki Ryzyka i Zagrożeń
W wyniku połączenia Provimi-Rolimpex stała się niekwestionowanym liderem wśród producentów pasz w Polsce. Jednocześnie perspektywy dla przemysłu paszowego rysują się pomyślnie. Jego rozwojowi sprzyjać będą:

 • wzrost konsumpcji mięsa, która nadal w sposób widoczny odstaje od poziomu notowanego w innych krajach Unii Europejskiej (średnie spożycie mięsa w Polsce: 69kg/mieszkańca, wobec 90 kg w starej UE),

 • wzrost wymogów jakościowych konsumentów mięsa w stosunku do producentów, co skutkować będzie zwiększonym zapotrzebowaniem na pasze przemysłowe kosztem pasz produkowanych systemem gospodarskim,

 • potrzeba sprostania wymogom bezpiecznej żywności, promująca rozwój przemysłu paszowego, który zapewni produkcję pasz o powtarzalnej, wysokiej jakości,

 • relatywnie niższe koszty produkcji pasz oraz dostępność podstawowych surowców, sprzyjające szybszemu wzrostowi produkcji pasz w Polsce niż w krajach starej Unii. Wzrost produkcji pasz skorelowany będzie ze spodziewanym wzrostem konsumpcji

mięsa,

 • otwarcie możliwości eksportu mięsa i jego przetworów, zwiększające popyt na pasze przemysłowe.

Najnowsza prognoza rozwoju przemysłu paszowego opracowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że w okresie do 2009 roku produkcja pasz w Polsce zwiększy się o 32% i osiągnie poziom 7.350 tys. ton.

Provimi-Rolimpex S.A. jest przygotowana pod względem technologicznym, produkcyjnym i organizacyjnym, aby być beneficjentem tego wzrostu produkcji pasz.

Dużą wagę przywiązuje się do rozszerzenia działalności na rynku ukraińskim. Realizowana jest tam inwestycja w postaci wytwórni mieszanek paszowych i koncentratów. Ukraina jest dla Provimi-Rolimpex S.A. rynkiem perspektywicznym.


Przeprowadzana głęboka restrukturyzacja połączona z procesem deinwestycyjnym, uproszczenie struktury organizacyjnej, wdrożenie ujednoliconych zasad kontroli kosztów, zaopatrzenia oraz sprzedaży, wykorzystanie synergii powinny przyczyniać się do rozwoju Grupy. Lokalizacja wytwórni pasz po połączeniu stworzyła możliwość przyjęcia w organizacji sprzedaży struktury regionalnej, dzięki której będzie lepszy kontakt z klientami oraz efekty sprzedaży. Regionalna struktura organizacyjna sprzedaży pasz i produktów paszowych stanowi podstawę do racjonalizacji procesów produkcyjnych, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym kosztów transportu pasz do klientów i kosztów zaopatrzenia wytwórni w surowce do produkcji.
Dostęp do zaplecza technologicznego i badawczego, światowych doświadczeń Grupy Provimi będzie istotnym czynnikiem rozwijania oferty produktowej w postaci innowacyjnych programów żywieniowych, usług doradztwa żywieniowego czy serwisu zootechniczno-weteryjnego.

Provimi-Rolimpex S.A. aktywnie poszukuje możliwości rozwoju na rynkach wschodnich, a przede wszystkim na rynku ukraińskim.

W trakcie realizacji znajduje się pierwszy projekt inwestycyjny na Ukrainie – budowa wytwórni koncentratów paszowych w rejonie Lwowa. Jego zakończenie planowane jest na przełomie roku 2006 i 2007. Działalność Provimi-Rolimpex S.A. na Ukrainie będzie dalej rozwijana.
Zdecydowana większość przychodów Provimi-Rolimpex S.A. jest generowana przez sprzedaż pasz przemysłowych. Zapotrzebowanie na pasze zależy od wielkości pogłowia trzody, bydła i drobiu. Wahania popytu na pasze związane są przede wszystkim z cyklicznymi wahaniami pogłowia trzody. Pogłowie pozostałych zwierząt hodowlanych nie ulega wahaniom cyklicznym i nie odgrywa znaczącej roli w zmianie popytu. Rynek produkcji pasz przemysłowych jest narażony na ograniczenia popyty ze strony producentów mięsa związane z mogącymi wystąpić masowymi chorobami zwierząt w rodzaju pomoru świń i ptasiej grypy oraz przypadkami choroby wściekłych krów. Obecnie w obliczu ptasiej grypy Zarząd Provimi-Rolimpex widzi możliwość wystąpienia krótkookresowych wahnięć w sprzedaży pasz drobiowych.

Ostatnio zauważalna jest integracja pozioma i konsolidacja pomiędzy zakładami tłuszczowymi. Fuzje te mogą ograniczyć działalność tradingową Spółki w zakresie obrotu i sprzedaży olejów surowych na rynku krajowym.


Ryzyko walutowe jest elementem prowadzenia działalności handlowej denominowanej w większości w walutach obcych. Ze względu na charakter przeprowadzanych operacji importowo-eksportowych Spółka posiada pozycję walutową. Spółka, w ramach ograniczania ryzyka swej działalności, precyzyjnie określiła zasady i procedury zapobiegające powstawaniu strat związanych z niekorzystnymi ruchami kursów walut. Strategia Zarządu polega m.in. na wykorzystywaniu hedgingu naturalnego polegającego na nettowaniu przepływów importowych i eksportowych oraz wykorzystywaniu instrumentów pochodnych w celu ograniczania ryzyka walutowego. Dzięki stosowanej strategii i jasno określonych procedurach w istotnym stopniu ograniczono ryzyko walutowe, zwiększając jednocześnie stabilność swej podstawowej działalności.
­­­­­­________________ _________________ ___________________

Witold Karwan Andrzej Budziński Rafał Nawrocki

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Dyrektor Generalny Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Finansowy

­­­­­­________________ _________________ ___________________

Marcellinus Luttikhius Marek Kwiatkowski Tomasz Polakowski

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Dyrektor ds.Produkcji Dyrektor ds.Zakupów i Handlu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu

Pobieranie 117.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna