Sprawozdanie zarządu z wykorzystania przez telewizję polską S. A. WpłYWÓw z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2009 rokuPobieranie 313.69 Kb.
Strona1/5
Data09.05.2016
Rozmiar313.69 Kb.
  1   2   3   4   5

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A.

WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH

NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ

W 2009 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr 189/2010 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 11 marca 2010 roku

Sporządzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591),

Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005 nr 85 poz. 728),

i Statutem Spółki TVP S.A.Warszawa, marzec 2010 r.

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.


 1. Finansowanie wpływami abonamentowymi zadań związanych z 5

realizacją misji telewizji publicznej w 2009 r.

  1. 1.1. Wpływy abonamentowe 5

  2. 1.2. Przychody reklamowe 7

  3. 1.3. Zasady ewidencji kosztów realizacji misji publicznej TVP S.A. 8
 1. Programy TVP S.A. 14

  1. 2.1. TVP1 15

  2. 2.2. TVP2 16

  3. 2.3. TVP INFO

  4. 2.4. Program Satelitarny TVP Polonia 17

  5. 2.5. TVP Kultura 18

  6. 2.6. TVP Sport 18

  7. 2.7. TVP Historia 19

  8. 2.8. TVP HD 19

  9. 2.9. TV Białoruś 20 2. Realizacja misji w świetle wykonywania obowiązków ustawowych 21

przez TVP S.A.


  1. 3.1. Powinności w zakresie treści programowych 21
   1. Informacja i publicystyka 22

3.1.1.1. Umożliwienie naczelnym organom państwowym bezpośredniej

prezentacji i wyjaśniania polityki państwa (art.22.ust.2)

3.1.1.2. Stwarzanie partiom politycznym oraz związkom zawodowym 22

i organizacjom pracodawców możliwości przedstawiania

stanowiska w węzłowych sprawach publicznych

(art.23 ust. 1, art.23 ust. 2)    1. Zapewnienie możliwości rozpowszechniania audycji wyborczych 23

uczestnikom wyborów(art.24 ust. 1)   1. 3.1.2. Kultura 23

3.1.2.1. Popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej

oraz działalności oświatowej. (art.21 ust. 1 pkt 7)
   1. 3.1.3. Edukacja 26

3.1.3.1. Tworzenie i rozpowszechnianie audycji oświatowych(art. 25 ust. 2)

    1. Upowszechnianie wiedzy o języku polskim (art. 21 ust. 1a pkt 8) 29

    2. Tworzenie i rozpowszechnianie audycji uwzględniających

potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych (art.21 ust. 1 pkt 8a) 31

    1. Tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk

polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą (art. 21 ust. 1a pkt 9) 38

   1. Problematyka Unii Europejskiej w programach TVP S.A. 38
   1. Rozrywka 44

3.1.6. Sport 45
  1. Powinności w zakresie rozwoju nowych usług i technologii. 46
   1. 3.2.1. Działania na rzecz cyfryzacji nadań naziemnych. 46 3.2.2. Inne działania w celu zwiększenia dostępu za pomocą wszelkich 47

   2. platform komunikacyjnych.

3.2.2.1. Media interaktywne – tvp.pl 47

3.2.2.2. Rozpowszechnianie przekazów tekstowych. 50

3.2.2.3. Napisy dla niesłyszących. 50

3.2.2.4. Audiodeskrypcja 51


3.3 Kampanie społeczne, akcje charytatywne i patronaty w TVP S.A. 52


Załączniki

Zał. 1. Zasady realizowania przez TVP S.A. misji publicznej


Zał. 2. Prognoza i wykonanie wpływów abonamentowych TVP S.A. w 2009 r. w ujęciu miesięcznym
Zał. 3. Dynamika wpływów abonamentowych TVP S.A. w latach 1996-2009
Zał. 4. Udział środków abonamentowych w finansowaniu kosztów rodzajowych

TVP S.A.
Zał. 5. Statystyka realizacji misji w świetle wykonania obowiązków ustawowych

z zakresu tzw. kwot programowych.
Zał. 6. Kampanie społeczne i patronaty korporacyjne w TVP S.A. w 2009 r.

Słowo wstępne prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Telewizja Polska S.A. przedstawia piąte już „Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej.” Dokument, zawierający informacje o sposobie, w jaki TVP S.A. gospodarowała pieniędzmi powierzonymi jej przez widzów oraz przybliżający zadania wynikające z obowiązków nadawcy publicznego, prezentujemy w szczególnie trudnym czasie. Bo w sytuacji, kiedy na powszechną dyskusję o roli mediów publicznych, połączoną z ostrą krytyką instytucji abonamentu nakłada się bardzo niekorzystna sytuacja finansowa naszej Spółki. Pozwala ona mówić o najpoważniejszym kryzysie w dziejach polskich mediów publicznych, mogącym podkopać fundamenty ładu medialnego w naszym kraju.
W 2009 roku na zadania związane z realizacją misji Telewizji Polskiej S.A. wydaliśmy 1730,6 mln złotych. Tylko 17,4% tych kosztów pokryły środki abonamentowe. Przeważająca część finansowania działalności misyjnej pochodziła z innych źródeł – przede wszystkim
z reklamy i sponsoringu. W roku 2009 wpływy abonamentowe TVP S.A. wyniosły 300,6 mln zł, o 13,4 mln zł (4,3%) poniżej prognozowanej wartości określonej w uchwale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 318/2008 z dnia 26.06.2008 r.
Obowiązek abonamentowy jest przestrzegany przez coraz mniejszą liczbę odbiorców.
W ubiegłym roku, w porównaniu do 2008 roku spadek było drastyczny – wyniósł 120,6 mln zł (28,6%), w porównaniu do 2007 roku – 214,5 mln zł (41,6%). W stosunku do średniej wartości z lat 2004-2006 wpływy abonamentowe spadły o 220,2 mln zł (42,3%). Najmniejszy odsetek wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej jest wśród podmiotów gospodarczych, i wynosi on zaledwie 4,8%.
Telewizja publiczna w Polsce zasilana jest środkami publicznymi o wartości wielokrotnie niższej w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Nie istnieją także narzędzia prawne ani skuteczny system egzekucji abonamentu. W Wielkiej Brytanii wstydem jest niepłacenie abonamentu. Wskaźnik skuteczności poboru opłat abonamentowych w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio około 90%. W Polsce kształtuje się na poziomie o ponad połowę niższym. Nawet w dobrym roku 2007, kiedy wartość wpływów abonamentowych osiągnęła 515 mln, ściągalność wynosiła mniej niż 50%. W 2010 roku wpływy z abonamentu mogą wynieść zaledwie 90 – 105 mln zł.
Oznacza to, że w znikomym tylko stopniu wpływy z opłat abonamentowych pozwalają
TVP S.A. na prezentowanie audycji, jakie z reguły nie pojawiają się w ofercie stacji komercyjnych, a więc programów dla dzieci i młodzieży, audycji edukacyjnych, audycji religijnych, programów dla mniejszości narodowych i etnicznych, programów dla osób niepełnosprawnych, audycji poświęconych kulturze etc.

Zgodnie z prawem (art. 31 ustawy o radiofonii i telewizji) abonament jest jednym


z podstawowych źródeł finansowania mediów publicznych. W praktyce tak nie jest, mimo
że wciąż Telewizja Polska S.A. jest – zdaniem 83 % respondentów CBOS – najlepiej postrzeganą stacją telewizyjną w kraju.
Żeby wypełniać swoją funkcję, media publiczne potrzebują solidnych podstaw prawnych
i ekonomicznych, gwarantujących ich niezależność programową, instytucjonalną oraz finansową. Dlatego publiczne finansowanie, pochodzące z opłat abonamentowych ma tak ogromne znaczenie, zaś nakłanianie obywateli do nieuiszczania tej daniny publicznej stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania mediów publicznych.

ROZDZIAŁ 1
FINANSOWANIE WPŁYWAMI ABONAMENTOWYMI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ MISJI TELEWIZJI PUBLICZNEJ W 2009 ROKU

1.1 Wpływy abonamentowe
W roku 2009 wpływy abonamentowe, osiągnięte przez Telewizję Polską S.A. (TVP S.A.) wyniosły 300,6 mln zł, a zatem o 13,4 mln zł (4,3%) poniżej prognozowanej wartości określonej w uchwale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 318/2008 z dn. 26.06.2008 r.

Prognozę oraz wykonanie wpływów abonamentowych TVP S.A. w 2009 r. w podziale na poszczególne miesiące przedstawia poniższy wykres oraz Załącznik Nr 2.


Wykres 1.1. Wpływy abonamentowe TVP S.A. w latach 2007-2009 (w tys. zł)

Wpływy abonamentowe wynikające z uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
niższe od środków przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w 2008 r. o 120,6 mln zł, tj. 28,6%

Dynamikę wpływów abonamentowych TVP S.A. w latach 1999 – 2010 przedstawia Załącznik Nr 3.Wykres 1.2. Realne1 i nominalne2 wpływy abonamentowe w latach 1994- 2009 i prognoza 2010 (w mln zł)Obserwując kształtowanie się wielkości wpływów abonamentowych na przestrzeni lat warto zwrócić uwagę, że ich wartość w 2009 roku była zbliżona do nominalnej kwoty uzyskanej w roku 1994. W ujęciu realnym oznacza to ubytek o skali 65%.
Wykres 1.3. Udział przychodów abonamentowych w przychodach ogółem TVP S.A.

Niski udział abonamentu w przychodach TVP S.A. związany jest: • z niską ściągalnością środków, spowodowaną brakiem sankcji w stosunku do osób
  i podmiotów gospodarczych uchylających się od wnoszenia opłat,

 • z relatywnie niską stawką opłaty abonamentowej, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.


Wskaźnik ściągalności opłat abonamentowych w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio ok. 90%. W Polsce nawet w roku 2007, kiedy wartość wpływów była pięciokrotnie wyższa niż planowana na 2010 (ok. 100 mln zł), ściągalność wynosiła mniej niż 50%. Oznacza to, że Spółka na przestrzeni lat straciła miliardy złotych z tytułu nieprzestrzegania obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych.

1.2. Przychody reklamowe
W 2009 roku przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu wyniosły 1 214 mln zł. Dla porównania, w 2008 roku wyniosły 1 375 mln złotych, w 2007 roku – 1 288 mln zł,
a w 2006 roku – 1 171 mln zł. Pozyskane środki komercyjne finansują zadania TVP S.A. wynikające z misji nadawcy publicznego.

Wykres 1.4. Przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu w latach 2006-2009 (w mln zł)  1. Zasady ewidencji kosztów realizacji misji publicznej TVP S.A.

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ustawowych zadań, TVP S.A., zgodnie z art. 31a ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia


2008 r.3, prowadzi odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych z realizacją misji publicznej oraz pozostałej działalności.

Wyodrębnienie przychodów i kosztów bezpośrednich obu rodzajów działalności odbywa się poprzez identyfikację przychodów i kosztów związanych z działalnością pozostałą, które są wykazywane na odrębnych kontach księgowych i wyodrębnionych do tego celu miejscach powstawania kosztów i zleceniach wewnętrznych. Za działalność TVP S.A. poza misją publiczną (pozostałą działalność) uważa się w szczególności: • sprzedaż czasu antenowego lub innej przestrzeni na potrzeby rozpowszechniania lub udostępniania reklam, telesprzedaży, ogłoszeń komercyjnych, oznaczeń indywidualizujących sponsora, jego towar, usługę lub działalność;

 • udzielanie odpłatnych licencji lub sprzedawanie praw do audycji i innych materiałów programowych, jednakże z wyłączeniem wymian programowych, koprodukcji i innych form współpracy z nadawcami, producentami lub innymi podmiotami, służących pozyskaniu materiałów programowych dla realizacji misji publicznej;

 • produkcję i wprowadzanie do obrotu handlowych egzemplarzy audycji, utworów, fonogramów, wideogramów lub nadań, w tym filmów, koncertów lub widowisk, na nośnikach takich jak: CD, DVD, VHS, CD-ROM, minidisc, itp., jednakże z wyłączeniem egzemplarzy materiałów edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, historycznych, dokumentalnych lub społecznych, wydawanych na podstawie porozumień z właściwymi ministrami w celu realizacji zadań publicznych (np. dla szkół, instytucji kultury, ośrodków polonijnych);

 • świadczenie usług handlu elektronicznego, a także innych komercyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym poprzez Internet lub sieci telekomunikacyjne, innych niż usługi, o których mowa w cz. II.7.3 (pkt 41) oraz w cz. III.4 (pkt 103-109) Zasad realizacji przez TVP S.A. misji publicznej4;

 • odpłatne udostępnianie, w szczególności w drodze umów najmu, dzierżawy lub leasingu: sprzętu, lokali, pomieszczeń, budynków lub innych urządzeń (np. wynajem studia lub wozu transmisyjnego);

 • inne odpłatne świadczenie usług lub sprzedaż towarów niezwiązane z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów.

Przyjmuje się, że przychody i koszty operacyjne nie zaliczone do działalności pozostałej zalicza się do działalności misyjnej i wykazuje w sprawozdaniach składanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgodnie ze wspomnianym wyżej Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22 kwietnia 2008 r.


Przy wyodrębnieniu kosztów związanych z pozostałą działalnością od kosztów stanowiących działalność misyjną stosuje się następujące zasady:

 • koszty ponoszone z założenia na realizację misji publicznej, a przynoszące również przychody z działalności pozostałej, są przypisywane do kosztów działalności misyjnej;

 • w przypadku wykorzystywania tych samych zasobów Spółki (tj. pracowników, współpracowników, sprzętu, wyposażenia) na potrzeby działalności misyjnej oraz pozostałej działalności, w sytuacji niemożności bezpośredniego wyodrębnienia kosztów działalności pozostałej, wartość ich ustala się w wysokości kosztów, których Spółka nie poniosłaby w razie zaniechania działalności pozostałej.

TVP S.A. prowadzi tzw. pozostałą działalność jako działalność uboczną, jasno oddzieloną od działalności z zakresu realizacji misji publicznej. Służy temu wydzielenie jednostek prowadzących tę działalność, w szczególności Biura Reklamy TVP S.A. i części handlowych innych jednostek organizacyjnych. Podstawowym celem prowadzonej przez TVP S.A. pozostałej działalności jest pozyskanie środków potrzebnych na realizację misji publicznej.

Kalkulacja cen oprócz pełnego kosztu obejmuje uzasadniony poziom zysku. Nadwyżka przychodów z pozostałej działalności ponad jej koszty przeznaczana jest przez TVP S.A.


na realizację misji publicznej.

Koszty poniesione w 2009 r. na zadania związane z realizacją misji Telewizji Polskiej S.A. (stan na dzień 15 lutego 2010 r.) wyniosły 1 730,6 mln zł. Działalność TVP S.A. była w niewielkim stopniu finansowana środkami abonamentowymi.

Wykres 1.5. Finansowanie zadań związanych z realizacją misji TVP S.A. w 2009 r.


*/ wg stanu ewidencji na dzień 15 lutego 2010 r.
Nieco ponad 1/6 kosztów związanych z realizowaną przez TVP S.A. misją pokrywają środki abonamentowe uzyskane z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przeważająca część kosztów działalności misyjnej pokrywana jest z innych źródeł finansowania, w tym uzyskiwanych przede wszystkim z reklamy i sponsoringu.

W ramach realizowanej misji publicznej poniesiono koszty m. in. na następujące cele: • koszty działalności 16 oddziałów terenowych – 408,3 mln złotych;

 • koszty Programu Satelitarnego TV Polonia – 36,3 mln złotych;

 • koszty programu wyspecjalizowanego TVP Kultura – 28,0 mln złotych;

 • koszty programu wyspecjalizowanego TVP Historia – 11,4 mln złotych;

 • koszty programu TV Białoruś – 25,7 mln złotych;

 • spektakle teatralne – 11,4 mln złotych;

 • magazyny kulturalne, audycje (w tym filmy) o kulturze i sztuce – 77,7 mln złotych;

 • filmy dokumentalne – 38,2 mln złotych;

 • magazyny dla rolników – 8,7 mln złotych;

 • audycje dla dzieci i młodzieży – 41,2 mln złotych;

 • audycje edukacyjne i popularno-naukowe – 46,4 mln złotych;

 • audycje religijne, np. transmisje mszy i uroczystości religijnych – 17,7 mln złotych;

 • audycje o tematyce politycznej, w tym międzynarodowej (łącznie z programami
  o tematyce wyborczej) – 41,6 mln złotych;

 • relacje z wydarzeń sportowych i programy o tematyce sportowej – 159 mln złotych
  (w tym koszty licencji – 76,9 mln złotych);

 • koszty należnych tantiem – 71,5 mln złotych;

 • koszty emisji wszystkich programów TVP S.A. – 153,5 mln złotych.


Tabela 1.1. Finansowanie w 2009 r. środkami z rachunku abonamentowego /w tys. zł/

WYSZCZEGÓLNIENIE

Prognoza wydatków na podstawie Uchwały 318/2008


Wydatki abonamentowe

stopień finansowania kosztów wpływami abonamentowymi

 

314 000,0

299 943,9

 

Program 1

I. Koszty zewnętrzne i wewnętrzne */
459 772,6

II. Finansowanie środkami abonamentowymi

90 200,0

70 175,8

15,3%

 

* faktury zewnętrzne za emisję, połączenia i częstotliwość

35 000,0

18 890,9
 

* faktury zewnętrzne za zakup programów, licencji, materiałów od producentów zewnętrznych

10 000,0

5 844,2
 

* faktury z Agencji Filmowej - wydatki zewnętrzne Agencji Filmowej ponoszone na realizację audycji dla Programu 1

35 000,0

32 902,6
 

* faktury z Agencją Produkcji Telewizyjnej - wydatki zewnętrzne APT ponoszone na realizację audycji dla Programu 1

5 200,0

3 025,1* faktury z Agencji Informacji - wydatki zewnętrzne Agencji Informacji ponoszone na realizację audycji dla Programu 1

5 000,0

9 513,0
Program 2

I. Koszty zewnętrzne i wewnętrzne */
386 973,5

II. Finansowanie środkami abonamentowymi

73 800,0

83 894,1

21,7%

 

* faktury zewnętrzne za emisję, połączenia i częstotliwość

30 000,0

20 060,1
 

* faktury zewnętrzne za zakup programów, licencji, materiałów od producentów zewnętrznych

15 000,0

18 089,2
 

* faktury z Agencji Filmowej - wydatki zewnętrzne Agencji Filmowej ponoszone na realizację audycji dla Programu 2

20 000,0

31 575,3* faktury z Agencji Produkcji Telewizyjnej - wydatki zewnętrzne APT ponoszone na realizację audycji dla Programu 2

6 800,0

10 359,5
 

* faktury z Agencji Informacji - wydatki zewnętrzne Agencji Informacji ponoszone na realizację audycji dla Programu 2

2 000,0

3 810,0
Program 1 i 2

Finansowanie środkami abonamentowymi wydatków dotyczących zaliczki na prawa do transmisji EURO 2012

0,0

25 706,0
Programy regionalne i pasmo wspólne

150 000,0

120 168,0

*/ wg stanu ewidencji na dzień 15.02.2010
Tendencję w zakresie udziału środków abonamentowych w finansowaniu kosztów rodzajowych TVP S.A. przedstawia Załącznik nr 4.
Źródła finansowania TVP1, TVP2 oraz programu regionalnego i pasm wspólnych Oddziałów Terenowych przedstawiają wykresy 1.6. – 1.8.

Wykres 1.6. Źródła finansowania Programu 1 TVP S.A. w 2009 r.*/ wg stanu ewidencji na dzień 15 lutego 2010 r.

Udział środków wynikających z uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w finansowaniu kosztów działalności Programu 1 TVP S.A. w 2009 r. wyniósł 15,3% (70,2 mln zł). 84,7% kosztów, tj. 389,6 mln zł, pokryto ze środków pozostałych Spółki.


Wykres 1.7. Źródła finansowania Programu 2 TVP S.A. w 2009 r.


*/ wg stanu ewidencji na dzień 15 lutego 2010 r.

Wpływy uzyskane na mocy uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sfinansowały 21,7% (83,9 mln zł) kosztów działalności Programu 2 TVP S.A. Natomiast środki pozostałe sfinansowały 78,3% (303,1 mln zł) budżetu tej jednostki.


Koszty działalności Programu Satelitarnego TV Polonia oraz programów wyspecjalizowanych TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP HD w wysokości 154,9 mln zł zostały w 100% sfinansowane ze środków pozostałych Spółki. Podobnie koszty działalności TV Białoruś – w wysokości 25,7 mln zł (finansowane głównie ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i TVP S.A.).

Wykres 1.8. Źródła finansowania programu regionalnego i pasm wspólnych Oddziałów Terenowych TVP S.A. w 2009 r.


*/ wg stanu ewidencji na dzień 15 lutego 2010 r.

Wpływy abonamentowe przekazane na mocy uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokryły 41,8% kosztów programów regionalnych i pasm wspólnych Oddziałów Terenowych. 58,2% budżetu programowego zostało sfinansowanych z pozostałych środków TVP S.A.ROZDZIAŁ 2
PROGRAMY TVP S.A.
2.1 TVP1

TVP1 jest wszechstronnym programem ogólnokrajowym, adresowanym do szerokiego i zróżnicowanego audytorium.


Ważne miejsce w programie TVP1 zajmują programy publicystyczne, podejmujące najważniejsze aktualne tematy społeczne i polityczne. W 2009 r. były to takie cykle jak: „Kwadrans po ósmej”, „Rozmowa Jedynki”, „Misja specjalna”, „Bronisław Wildstein przedstawia”, „Pryzmat”, „Tydzień”, „Między ziemią a niebem” emitowane w stałych pasmach czasowych o wysokiej oglądalności i w większości realizowane na żywo. Szczególną rolę w komunikacji z widzami spełniają programy o charakterze interwencyjnym. Takie cykle jak „Sprawa dla reportera”, czy „Celownik” są wysoko cenione przez widzów
o czym świadczą wyniki ich oglądalności (średnia odpowiednio: 2 824 tys. i 2 800 tys.).
Obraz współczesnego świata uzupełnia w TVP1 reportaż i dokument. Filmy emitowane w takich cyklach dokumentalnych jak „Na własne oczy”, „Dotknij życia”, „Errata
do biografii”, „BBC w Jedynce” kształcą, edukują, przypominają postacie i wydarzenia, które zmieniły świat, a także rozwijają pamięć historyczną Polaków.
TVP1 aktywnie wspiera rozwój kultury. Wśród programów poświęconych kulturze znajdują się zarówno magazyny omawiające nowości i wydarzenia wydawnicze, teatralne, kinowe (takie jak „Weekendowy magazyn filmowy”, „Hurtownia książek”, „Pegaz”), jak również relacje i transmisje najważniejszych wydarzeń w świecie kultury, m.in.

 • Dwa Teatry – Krajowy Festiwal Teatrów PR i TV

 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • Złote Berło dla Krzysztofa Pendereckiego

 • Wigilia z Chopinem

 • Papież Poeta – na spotkanie wolności – koncert

 • Zaczęło się w Polsce – transmisja koncertu z Krakowa w 20. Rocznicę Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej

Wśród programów z dziedziny kultury na antenie TVP1, najbardziej rozpoznawalną


i jednocześnie unikatową formą jest Teatr TV. Premiery Teatru TV mają często rangę szeroko komentowanych wydarzeń artystycznych, stanowiąc istotny element życia kulturalnego kraju. W roku 2009 r. Jedynka zaprezentowała 34 spektakle, w tym 11 premierowych. Największą widownię zgromadziły: „Wigilijna opowieść” Adama Drabika w reż. Piotra Trzaskalskiego (1 934 tys.), „Inka 1946” Wojciecha Tomczyka w reż. Natalii Korynckiej-Gruz (1 872 tys.), „Afera mięsna” Roberta Mellera i Janusza Dymka w reż. Janusza Dymka (1 837 tys.), „Gra miłości i przypadku” Pierre’a Marivaux w reż. Gustawa Holoubka (1 743 tys.), „Czerwone komety” (1 687 tys.).

Wykres nr 3.1. Struktura gatunkowa programu TVP1


2.2 TVP2
TVP2 to drugi ogólnokrajowy program telewizyjny docierający blisko 100% mieszkańców Polski.
Specjalnością TVP2 są imprezy kulturalne i rozrywkowe, często plenerowe, z udziałem publiczności. W 2009 r. były to m.in: cykl wakacyjnych koncertów „Hity na czasie”, realizowane w różnych miastach Polski, koncerty sylwestrowe, w 2009 roku z Łodzi. W ofercie programowej TVP2 znajdują się także widowiska, koncerty i festiwale prezentujące różnobarwną kulturę mniejszości narodowych żyjących w Polsce, jak np. międzynarodowe Festiwale Kultury Romskiej, Żydowskiej, Kresowej. Program prezentuje także cieszące się dużą popularnością audycje rozrywkowe, niepozbawione walorów edukacyjno-poznawczych: „Dzieciaki górą”, „Orzeł czy reszta”, „Podróże
z żartem”, „Smaczne go”, „Tak to leciało” i kabaretowe, a wśród nich „Kabaretowa Liga Dwójki” czy „Pojedynek nie na żarty”. Wizytówką TVP2 są wydarzenia kulturalne, relacje
z ważnych, elitarnych imprez, takich jak: Wratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawska Jesień oraz relacje z międzynarodowych festiwali: Camerimage, Mediaschool, Open’er, Festiwali Filmowych w Cannes, Wenecji i Berlinie oraz prestiżowych imprez krajowych: Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.
TVP2 prezentuje także znakomite cykle dokumentalne o charakterze cywilizacyjno-geograficznym, podróżniczym, przyrodniczym, polityczno-społecznym czy lifestylowym: „Miesiąc z National Geographic”, „Wojciech Cejrowski – boso przez świat”, „Czy świat oszalał?”, „Rodzinne oglądanie”.

Publicystyka TVP2 jest ważnym forum debaty publicznej, gdzie dyskutuje się o aktualnych, często kontrowersyjnych problemach w cyklu „Warto rozmawiać”, a także daje możliwość zapoznania się i skomentowania najważniejszych, aktualnych wydarzeń, nie tylko ze świata polityki, w programie „Tomasz Lis na żywo”.


Dużym uznaniem widzów cieszą się także reportaże interwencyjne nadawane od lat w stałym cyklu „Magazyn Ekspresu Reporterów”, a także programy zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych i chorych: „Spróbujmy razem”, „Anna Dymna – spotkajmy się”.
Wykres nr 3.2. Struktura gatunkowa programu TVP22.3 TVP INFO

TVP INFO jest kanałem o profilu informacyjno-regionalnym, w którym priorytetową rolę odgrywają serwisy regionalne z 16 Oddziałów Terenowych TVP S.A. Dzięki temu widzowie mają stały dostęp do najświeższych informacji z każdego zakątka Polski w nadawanych co godzinę „Serwisach INFO”, których stałym elementem są także serwisy ekonomiczne, kulturalne i sportowe. Obok serwisów informacyjnych, znaczące miejsce w programie zajmuje publicystyka polityczna, społeczna, a także ekonomiczna skonstruowana wg modelu region – kraj – świat. Są to m.in. takie cykle jak: „Komentarze – świat”, „Forum”, „Tygodnik Polski”, „Studio Wschód”, „Antysalon Ziemkiewicza”, „Dżungla polityczna”, „Debata po europejsku”, „Minęła 20.”, „Telekurier – Bliżej Ciebie”, „Minął dzień”, „Młodzież kontra”, „Plus minus”, „Trudny rynek”. TVP INFO jest mocno związana z życiem społeczności lokalnych, z historią, tradycją i kulturą regionów oraz ideami ustroju samorządowego. Dlatego ważnym elementem jej oferty programowej są dokumenty i reportaże prezentujące dokonania regionów (cykle „Raport z Polski”, „Telewizja objazdowa”), a także aktualności z różnych dziedzin aktywności, w tym wydarzeń sportowych.

W TVP INFO swoje miejsce mają też programy ukazujące historię i dzień dzisiejszy mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce prezentowane w stałych cyklach programowych nadawanych często w językach mniejszości np. „Telenowyny” (program w języku ukraińskim) czy „Etniczne klimaty” – cykl prezentujący tematykę dotyczącą wszystkich mniejszości narodowych i grup etnicznych żyjących na terenie Polski.
Wykres nr 3.3. Struktura gatunkowa Programu Regionalnego TVP INFO


2.4 Program Satelitarny TV Polonia

Program Satelitarny TV Polonia to program przeznaczony głównie dla Polaków mieszkających lub czasowo przebywających poza granicami kraju, środowisk polonijnych w różnych częściach świata, obywateli innych państw posługujących się językiem polskim lub zainteresowanych Polską.


Oferta programowa Program Satelitarny TV Polonia zestawiona jest w dużym stopniu z wybranych pozycji emitowanych na antenie TVP1 i TVP2. Są to przede wszystkim polskie filmy, seriale, a także audycje informacyjne i publicystyczne.
Program Satelitarny TV Polonia emituje również audycje realizowane specjalnie dla środowisk polonijnych. Są wśród nich: cykle informacyjno-publicystyczne „Tydzień Polski”, „Komentator”, „Biznes z gwarancją”; cykle interaktywne „Śniadanie na podwieczorek”, „Porozmawiajmy”, „Made in Poland”; magazyny kulturalne: „Bzik kulturalny”, „Afisz”; cykle krajoznawczo-turystyczne „Zaproszenie”, „Dzika Polska”, „Polska dobrze smakuje”, „Smak tradycji”, „Polska na weekend”, „Polska z bocznej drogi”; magazyny historyczne „Świadkowie nieznanych historii”, „Z archiwum IPN”, a także cykle reportażowo-dokumentalne np. „Dziękujemy za Solidarność”, „Z daleka a z bliska”.

Ważne miejsce w ofercie TV Polonia zajmują audycje pomagające w nauce języka polskiego. Służą temu takie cykle jak „Słownik polsko@polski” – poświęcony kulturze języka polskiego realizowany przy pomocy Internetu.

  1. TVP Kultura

TVP Kultura, program wyspecjalizowany telewizji publicznej, który ma za zadanie dostarczanie pełnej informacji o najważniejszych aktualnych wydarzeniach kulturalnych


w kraju i za granicą („Studio Kultura – Informacje”, „Tygodnik kulturalny”) oraz prezentację najciekawszych zjawisk z dziedziny sztuki, nauki i historii kultury.
W ofercie TVP Kultura znajdują się biografie artystów, najwybitniejsze krótkometrażowe filmy – animacje, filmy eksperymentalne, dokumenty twórców polskich i światowych, prezentacje wybitnych spektakli, koncertów muzyki poważnej, koncertów jazzowych, najciekawsze propozycje twórców kultury niezależnej. Prezentowane są one w cyklach: „Więcej niż fikcja”, „Klasyka filmowego dokumentu”, „Panorama kina światowego”, „Kino jest sztuką”, „Skarby filmoteki”, „Strefa”. TVP Kultura umożliwia śledzenie drogi twórczej wybitnych artystów, zachęca do udziału w dyskusjach i polemikach. Taką możliwość daje forma debaty stosowana w takich cyklach jak „Trzeci punkt widzenia”, „Rozmowy istotne”, „Spotkania”, „Niedziela z...”, „Zawód reżyser”, „Sceny ze sceny”, „Czytelnia”. TVP Kultura stawia sobie za cel przybliżenie widzom najbardziej wartościowych inscenizacji teatralnych. Służą temu transmisje lub przeniesienia przedstawień z różnych teatrów. W 2009 r. były
to m.in. w cyklu„Teatr na żywo” transmisje spektakli: „Odpoczywanie” Pawła Passiniego
w reż. autora z Teatru Łaźnia w Katowicach, „Sprawa Dantona” Stanisławy Przybyszewskiej w reż. Jana Klaty z Teatru Polskiego we Wrocławiu, rejestracja spektaklu z Teatru Dramatycznego w Warszawie „Szczęśliwe dni” Samuela Becketta w reż. Antoniego Libery.

Oferta teatralna TVP Kultura kierowana była także do dzieci: dwuczęściowy spektakl „Opowiadania dla dzieci” Izaaka Singera w reż. Piotra Cieplaka.

  1. TVP Sport

TVP Sport to program wyspecjalizowany. Oferta programowa to głównie relacje i transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych z udziałem największych gwiazd polskich


i światowych stadionów. Prezentuje szerokie spektrum dyscyplin sportowych, w tym niszowych, promuje sportowe talenty, rozwija zainteresowanie sportem i zachęca do jego uprawiania.
W 2009 r. na antenie TVP Sport relacjonowano największe imprezy takie jak: Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn organizowane w Polsce, Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym, Mistrzostwa Świata w wioślarstwie, Puchar Świata w skokach narciarskich, Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem, Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata
w pływaniu, Puchar Europy i Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce.
Na antenie TVP Sport prezentowane były takie dyscypliny jak: Puchar Świata
w biathlonie, Puchar Polski w hokeju na lodzie, Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim i narciarstwie klasycznym, Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym, Mistrzostwa Świata i Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim, piłkarskie zmagania mistrzów o Puchar UEFA, piłkarska Liga Mistrzów. Uzupełnienie oferty programowej stanowiły reportaże
i dokumenty oraz magazyny tematyczne, takie jak: „Eurobasket” – magazyn koszykarski,
„TVMoto Sport”, „Goalissimo – magazyn piłkarski”, „Wokół toru” – magazyn żużlowy,
„4-4-2- magazyn piłkarski”.


  1. TVP Historia

Program wyspecjalizowany TVP Historia odgrywa znaczącą rolę w edukacji historycznej Polaków, przede wszystkim w odniesieniu do historii Polski. Stawia sobie za cel odkrywanie mało znanych faktów, wypełnianie białych plam i docieranie do prawdy o wydarzeniach


z najnowszej i tej odległej historii Polski. TVP Historia wykorzystuje nie tylko bogate zasoby archiwalne TVP S.A., ale również materiały zgromadzone m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej i Ośrodku „Karta”. Cykle programowe związane z najnowszą historią Polski to: „Kulisy III RP” – najważniejsze wydarzenia po 1989 r., „Siła bezsilnych” – dramatyczne,
w części sensacyjne losy osób, które walczyły z komunistyczną władzą; „Z archiwów PRL-u” – tygodnik zrealizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, o ludziach
i mechanizmach odpowiedzialnych za system oraz o tych, którzy z nim walczyli; „Kontrowersje” – najbardziej kontrowersyjne i budzące emocje zdarzenia w historii; „Po co nam to było…” – niekonwencjonalna lekcja historii – humorystyczny komentarz do materiałów archiwalnych, o osobach i zjawiskach z ostatniego półwiecza. Do historii Polski, ale tej bardziej odległej i do historii powszechnej nawiązują cykle: „Bitwy, konflikty, wojny” – dzieje konfliktów zbrojnych i techniki militarnej; „Zakręty dziejów” – przełomowe momenty w dziejach, które zmieniły bieg historii; „U źródeł cywilizacji” – historia cywilizacji, religii i Kościoła i jej związków z europejską tożsamością; „Dzieje Polaków” – historia Polski widziana przez pryzmat osobowości wybitnych Polaków – królów i wodzów, pisarzy i twórców, naukowców i polityków; „Historia i film” – filmy fabularne komentowane przez ekspertów; „Za obce pieniądze” – niechlubne karty historii Polski; „Pojedynek”
– dyskusja publicystów o kontrowersyjnych wydarzeniach w historii Polski. Uzupełnieniem programu jest „Portal” – tygodnik historyczny, w którym prezentowane są informacje dotyczące szeroko rozumianej historii: konferencje, panele, debaty naukowe, publikacje książkowe, newsy archeologiczne, informacje o grach i rekonstrukcjach historycznych, prezentacja filmów oraz gier komputerowych opartych na historii.
Maga


  1. TVP HD

Kanał TVP HD w 2009 r. wzbogacił swoją ofertę o nowe formy programowe produkowane w jakości HD. Były to gównie transmisje i relacje sportowe oraz filmy fabularne, seriale, filmy dokumentalne i koncerty. Część z produkcji filmowych pochodzących z zasobów


TVP S.A. poddano nowemu skanowaniu w wysokiej rozdzielczości (2k) – umożliwiając ich emisję na antenie TVP HD. Niewielką część programu wypełniają audycje upconvert’owane/ upscale’owane – zrealizowane pierwotnie w standardowej rozdzielczości (SD), których rozdzielczość została sztucznie/komputerowo podniesiona do HD przy pomocy specjalizowanych urządzeń zwanych upconverterami.


  1. TV Białoruś

TV Białoruś powstała w 2007 roku. TV Białoruś – to telewizja, którą tworzą Białorusini dla Białorusinów, w ich ojczystym języku. Projekt spotkał się z uznaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rządu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prowadzonej przez Polskę polityki wsparcia międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństw obywatelskich. Jest to największy tego typu projekt pomocowy w Europie.

TV Białoruś powstała jako odpowiedź na zgłaszane przez białoruskie środowiska demokratyczne zapotrzebowanie na niezależną informację, rozrywkę i ofertę kulturalną.

TV Białoruś jest telewizją ogólnotematyczną, w jej ofercie znajdują się: serwis informacyjny „Obiektyw”, programy publicystyczne („Forum”, „Gość Biełsatu”, „Mam prawo”), dokumenty i reportaże – nieznane strony historii Białorusi, osiągnięcia kulturalne
i cywilizacyjne narodu białoruskiego; filmy i seriale – dobre kino europejskie, w tym polskie oraz rozrywka – białoruski rock, hip-hop, underground. Teledyski, wywiady i koncerty artystów, którzy nie mają szansy na zaistnienie w oficjalnych mediach.

ROZDZIAŁ 3


: repository -> attachment
attachment -> I. miejscowośĆ/gmina: Biecz Ciężkowice Dąbrowa Tarnowska
attachment -> Filmy tvp1 3 coś (the thing) 3
attachment -> Filmy tvp1 3 nawiedzony dwóR (the haunted mansion) 3
attachment -> Jesień w tvp kultura
attachment -> SKÓRA, w ktorej żYJĘ (la piel que habito) 4 SĄdny dzień
attachment -> Idealnie nieznajomi (perfect strangers) 3 ona to oni
attachment -> Filmy tvp1 4 death becomes her 4
attachment -> UKŁad ramówkowy tvp abc (luty-marzec 2014 r.)
attachment -> Święta, Sylwester I Nowy Rok w tvp abc w świąteczne dni krainę wyobraźni tvp abc odwiedzi m in.: Jedynkowe Przedszkole, Domisie, Tata Lew, Kot Filemon I Rodzina Rabatków
attachment -> Słuchalnia – muzyczne znaki czasu Spektakl. Elektronika Toruń, 30 maja –13 grudnia 2015 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” Kurator: Małgorzata Burzyńska Partnerzy


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna