Sprawy organizacyjnePobieranie 102.03 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar102.03 Kb.
Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Chrzanowie

w okresie od 14.03.2009 do 8.03.2013
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Oddział PTTK w Chrzanowie zrzesza miłośników turystyki i krajoznawstwa z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Działalnością Oddziału w mijającej kadencji kierował 13-osobowy Zarząd.

Na Zjeździe w dniu 14.03.2009 został wybrany Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna i Oddziałowy Sąd Koleżeński, które ukonstytuowały się, przydzielając funkcje w następujący sposób:
Zarząd Oddziału:

Kazimierz Pudo – prezes, Robert Czak – wiceprezes, Henryk Banach – sekretarz, Irena Brzózka – skarbnik, Jerzy Gołębiowski, Stefan Janic, Agata Jazowska, Zdzisław Śliwa, Jan Oczkowski, Joanna Oczkowska (obecnie Raźniak), Wojciech Mikunda, Jerzy Gut, Beata Cygan – członkowie.


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Bogumiła Janusz – prezes, Franciszek Woźniak – sekretarz, Maria Ciepielowska – członek.


Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Jadwiga Bańkowska – prezes, Aldona Komorowska, Tadeusz Kapelan, Maria Grochal, Wacław Oczkowski - członkowie


W czasie kadencji (2011 r), po śmierci Franciszka Woźniaka Oddziałowa Komisja Rewizyjna dokooptowała do swego składu Kazimierę Weżgowiec i powierzyła jej funkcję sekretarza.

Zarząd Oddziału i Oddziałowy Sąd Koleżeński pracowały w niezmienionym składzie.

W czasie całej kadencji prowadzenie księgowości zlecane było Zofii Rogosz a prace biurowe, organizacyjne, porządkowe do września 2011 roku prowadziła Irena Brzózka a od października 2011 roku Maria Grochal.

W mijającej kadencji odbyło się łącznie 25 posiedzeń Zarządu Oddziału. W czasie ich trwania omawiano i podejmowano decyzje między innymi w takich sprawach jak: zatwierdzanie rocznych planów pracy Oddziału, rocznych sprawozdań finansowych, omawianie przygotowywanych imprez (wycieczki, zloty), podsumowanie imprez zakończonych, wnioski o wyróżnienia i odznaczenia, informacje i decyzje w bieżących sprawach Oddziału (podnajem lokalu, dotacje z Gminy Chrzanów, zlecanie prac m.in. prowadzenie księgowości, warunki umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej, zakup kserografu, sprawy związane z jubileuszem oddziału, wpis do rejestru organizatorów turystyki, sprawy gwarancji bankowych i ubezpieczeń itd).

W dniu 13.02.2010 (Krynica), 19.02.2011 (Szczawnica), 11.02.2012 (Kościelisko) i 9.02.2013 (Szczyrk) odbyły się wyjazdowe posiedzenia Zarządu Oddziału wraz z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim Oddziału poszerzone o przedstawicieli Komisji i Kół działających w strukturze Oddziału.

Oddział PTTK w Chrzanowie skupiał następującą liczbę kół i członków:
rok

Liczba kół

Liczba członków

2009

5

342

2010

4

316

2011

4

341

2012

5

379

Członkowie koła PTTK Trzebionka w związku z zakończeniem pracy kopalni w styczniu 2010 podjęli decyzję o rozwiązaniu koła.

We wrześniu 2012 grupa członków PTTK i sympatyków – studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie podjęła decyzję o założeniu koła PTTK przy UTW. Koło rozpoczęło już działalność.

W dniu 31.12.2012 roku koła zrzeszały następującą ilość członków: Fablok 102, Grodzkie 207, UTW 28, Nafta 43, Cepry 2.


Wszystkie liczby członków podane są na podstawie sprawozdań statystycznych wypełnianych przez Koła na koniec każdego roku kalendarzowego. Ze względu na opłacanie składek członkowskich przez niektórych członków z opóźnieniem, nie w pełni odpowiada to rzeczywistym stanom w Oddziale i Kołach.
W strukturze Oddziału PTTK w Chrzanowie działały także:

Komisja Turystyki Kolarskiej (przewodniczący Jerzy Gut),

Komisja Turystyki Młodzieżowej (przewodnicząca Jonna Raźniak),

Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstawa (przewodniczący Jan Oczkowski),

Komisja Turystyki Górskiej (przewodniczący Robert Czak – jest członkiem KTG ZG PTTK),

Komisja Ochrony Przyrody (przewodniczący Robert Czak)

Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek (prezes Robert Czak),

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im dra Zdzisława Krawczyńskiego (prezes Jan Zalitacz),

Referaty Weryfikacyjne: GOT (Robert Czak), OTP (Czesław Lesniak), KOT (Tadeusz Kapelan), odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej (Grzegorz Wrzeszcz), Turysta Przyrodnik (Robert Czak),

Kapituła Odznaczeń (Robert Czak).


Do października 2012 roku Oddział wynajmował lokal przy Alei Henryka 39. W tym też miesiącu nastąpiła przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. 29 Listopada 16, który Oddział wynajmuje do chwili obecnej.

Oddział PTTK w Chrzanowie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki Marszałka województwa małopolskiego. W latach 2010-2012 wymaganej przez prawo gwarancji udzielał Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. Od 24.01.2013 gwarantem jest firma AXA.


DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Podstawowym statutowym celem działalności PTTK jest organizowanie turystyki i krajoznawstwa dla członków organizacji oraz osób niezrzeszonych a także popularyzacja czynnego spędzania czasu wolnego. Cel ten realizowany był przez organizowanie różnego rodzaju imprez turystycznych przez Koła działające przy Oddziale, Komisje Oddziału a także bezpośrednio przez Oddział.

Najbardziej powszechną formą imprez turystycznych były wycieczki oraz rajdy i zloty. Zgodnie z zainteresowaniami uczestników były one zróżnicowane zarówno pod względem czasu ich trwania (jedno- i wielodniowe), terenu (różne regiony kraju oraz wycieczki zagraniczne), a także rodzaju (piesze nizinne i górskie, kolarskie, objazdowe, narciarskie).


W mijającej kadencji Oddział PTTK w Chrzanowie wraz z Kołami i Komisjami działającymi przy Oddziale zorganizował następującą liczbę wycieczek, rajdów i zlotów:


rok

wycieczek

uczestników

2009

108

4088

2010

107

3861

2011

125

3952

2012

86

2928

W minionej kadencji bardzo popularne były wycieczki piesze górskie, jedno- i wielodniowe m.in. w Tatry (zarówno Polskie jak i Słowackie), Beskidy: Żywiecki, Śląski, Wyspowy, Mały, Śląsko- Morawski, Bieszczady, Sudety, Gorce, Pieniny (także Słowackie), Małą i Wielką Fatrę, Niskie Tatry (Słowacja). W zimie w wycieczkach górskich często uczestniczyli także narciarze.

Szczególnie atrakcyjne były wielodniowe wycieczki w Niskie Tatry (2011, 2012) i w Słowackie Tatry a także wycieczki w góry Rumunii zorganizowane w 2009 (wraz z Ukrainą – Howerla) oraz 2010 i 2011.
Zorganizowano liczne krajowe wycieczki krajoznawcze: Szlakiem Piastowskim, Szlakiem Renesansu, do Malborka i okolic (2009), na Roztocze (2009), Pomorze Gdańskie (2009) i Szczecińskie (2011), ziemię Lubuską (2011, 2012), Szlak Tatarski (2011), do Białowieskiego Parku Narodowego (2010), do Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Wrocławia, Cieszyna, Torunia, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Bochni. Wiele z tych tras było tak popularnych, że w mijającej kadencji zorganizowano kilka wycieczek.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze zagraniczne, m.in. do Pragi, Wiednia, Lwowa, Wilna, Budapesztu, Berlina, na Morawy, do Słowackiego Krasu. Trzykrotnie zorganizowaliśmy ponadtygodniowe wycieczki krajoznawcze do Włoch (2010, 2011, 2012) – każda z innym programem. Dużą popularnością cieszyła się wycieczka krajoznawcza do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji (2012 – 94 uczestników). Szczególnie ciekawe były, organizowane wspólnie z biurem Eko Tourist z Krakowa 9-dniowe wycieczki na Krym (2011) i do Sankt Petersburga (2012) oraz wspólnie z biurem Antałek do Paryża (2010, 2011).


Stałe miejsce w rocznych planach wycieczek w mijającej kadencji miały wycieczki:

- na powitanie Nowego Roku,

- w marcu – z okazji Dnia Kobiet – na Babią Górę,

- w marcu – Pielgrzymki Przewodnickie do Częstochowy,

- Niedziela Palmowa z udziałem w konkursach palm wielkanocnych,

- w kwietniu – do Doliny Chochołowskiej „na krokusy” (zwykle 2 – 3 autokary),


W roku 2011 z okazji 60-lecia powstania Oddziału PTTK w Chrzanowie przygotowaliśmy bogaty i różnorodny cykl imprez jubileuszowych. W lutym tego roku zaprosiliśmy na nasz teren uczestników kolejnego zebrania Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich, opublikowaliśmy opracowane przez Bronisława Piwczyka wydawnictwo jubileuszowe prezentujące zarys historii Oddziału, wspólnie z Dworem Zieleniewskich w Trzebini zorganizowaliśmy wystawę fotografii Marka Bogusza pod tytułem "Buon Viaggio" – prezentujących jego reminiscencje z naszej wycieczki do Włoch. We wrześniu zorganizowaliśmy Zlot Jubileuszowy a w grudniu uroczyste zebranie jubileuszowe z udziałem władz miasta, powiatu oraz PTTK. Zarówno przedstawione przedsięwzięcia jak i wycieczki organizowane przez Oddział i koła były otwarte dla wszystkich zainteresowanych, także nie należących do PTTK.
Koło Grodzkie organizowało imprezy skierowane do wszystkich chętnych. Były to między innymi takie imprezy jak wieczornice turystyczne na początku roku, wycieczki primaaprilisowe, imprezy w noc świętojańską, wycieczki połączone z ogniskiem na zakończenie sezonu, regularnie organizowane w okresie od października do marca i cieszące się rosnącą popularnością projekcje przeźroczy (gromadzace nawet ponad 70 widzów), bardzo ciekawe wycieczki krajoznawcze. Pod kierunkiem nowego prezesa – Henryka Banacha koło to rozwijało bardzo prężną działalność.
Koło Fablok również organizowało imprezy skierowane do wszystkich chętnych. Były to sprawdzone już i popularne formy działania jak wieczornice turystyczne, wycieczki "na krokusy" w Zachodnie Tatry, wycieczki na zakończenie sezonu połączone z konkursami i zabawami na mecie, ciekawe wycieczki krajoznawcze i turystyczne. Pod kierunkiem prezesa – Jerzego Gołębiowskiego koło to utrzymuje .bardzo wysoki poziom działalności turystycznej.
Koła PTTK Nafta i Cepry organizują turystykę i krajoznawstwo przede wszystkim w swoich środowiskach (zakładzie pracy, szkole). Chwalebnym wyjątkiem jest tu organizowany corocznie przez koło Cepry we współpracy z Oddziałem PTTK Rajd Rodzinny, w którym biorą udział oprócz uczniów SP nr 1 wraz z rodzinami także liczni turyści z Chrzanowa i spoza miasta.
Prężnie rozwijała się w minionej kadencji turystyka kolarska. Wycieczki kolarskie były organizowane w każdą niedzielę sezonu kolarskiego, to znaczy od początku wiosny (tradycyjna inauguracyjna wycieczka Poszukiwanie Wiosny) do połowy października (uroczyste zakończenie sezonu Komisji) a ostatnio także w dniu 1 stycznia na powitanie Nowego Roku. W wycieczkach tych uczestniczyło od kilku do ponad 50 uczestników. Trasy wycieczek prowadziły głównie po leśnych i polnych drogach powiatu Chrzanowskiego, ale wielokrotnie także daleko poza jego granice (Kraków, Wieliczka, Tychy, Bielsko Biała, Ogrodzieniec, Zator itd.).

Poza wycieczkami niedzielnymi Komisja Turystyki Kolarskiej corocznie organizowała lub współorganizowała Zloty i Rajdy rowerowe: Kolarski Pierwszy Krok, Rajd Rowerowy z okazji Dnia Dziecka, Rodzinny Rajd Rowerowy im. Władysława Mamota, Rajd Szlakami Papieskimi, Ekorajd Powiatu Chrzanowskiego. W rajdach tych uczestniczyło od kilkudziesięciu do ponad 200 osób. Były one znakomitą propagandą turystyki kolarskiej, aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych Powiatu Chrzanowskiego. Przedstawiciele Komisji Turystyki Kolarskiej uczestniczyli w dorocznych Centralnych Zlotach Kolarskich i Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej. Staraniem członków Komisji Turystyki Kolarskiej propagowana jest nadal odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej, przyczyniająca się do promocji walorów krajoznawczych Ziemi Chrzanowskiej wśród turystów nie tylko z naszego rejonu, ale także spoza niego. Odznaka ta jest popularna między innymi wśród turystów – kolarzy ze Śląska.

Działająca przy Oddziale Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa organizuje corocznie kilka spacerów po Ziemi Chrzanowskiej, ostatnio połączonych także z promocją odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej. W spacerach tych, organizowanych bezpłatnie, bierze udział każdorazowo kilka do kilkunastu osób.

Od roku 2011 Komisja Turystyki Pieszej współpracuje ściśle z Komisją Turystyki Młodzieżowej. Efektem wspólnych działań było kilkanaście wycieczek pieszych, w których uczestniczyło od kilunastu do ponad 50 młodych uczestników.

Komisja Turystyki Młodzieżowej poszerza zakres swoich działań wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowała już 3 Rajdy Szkolne (2010, 2011, 2012), i aktywnie współdziała z KTP.

Działające przy Oddziale Koła zrzeszające przewodników turystycznych i pilotów dbały o szkolenie swoich członków. Organizowano wyjazdy na szkolenia prowadzone przez Parki Narodowe: Pieniński i Babiogórski, wycieczki szkoleniowe dla członków. Członkowie kół brali corocznie udział w organizowanych na początku marca Pielgrzymkach Przewodnickich na Jasną Górę. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych jest głównym organizatorem corocznych Spotkań Przy Miedzy zapraszając na nasz teren przewodników z Małopolski, Śląska, województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicy prowadzili dla różnych grup (m.in. w szkołach) prelekcje z projekcjami przeźroczy propagując w ten sposób turystykę i krajoznawstwo.

Podstawową formą działania przewodników i pilotów jest fachowe prowadzenie wycieczek Oddziału i kół, wycieczek organizowanych dla instytucji współpracujących z Oddziałem (szczególnie szkół) oraz dla instytucji zgłaszających zapotrzebowanie na usługę przewodnicką. W mijającej kadencji wszystkie wycieczki organizowane przez Oddział i Koła były prowadzone przez osoby legitymujące się wymaganymi uprawnieniami.

Przedstwiciele chrzanowskich przewodników działają aktywnie w samorządzie przewodnickim: Krzysztof Hudzik jest członkiem samorządu przewodnickiego przy ZG PTTK a Kazimierz Pudo przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Samorządu Przewodników.

Od roku 2007 do roku 2012 trzech członków koła posiadało uprawnienia Marszałka woj. małopolskiego do kontroli wykonywania funkcji przewodnika i pilota. Od roku 2013 uprawienia takie posiada dwóch przewodników koła:


 1. Pudo Kazimierz

 2. Czak Robert

Oddział organizuje corocznie kilkanaście wycieczek we współpracy ze szkołami i instytucjami. Stale współpracują z Oddziałem m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie, Muzeum Państwowe Auschwitz, Szkoła Podstawowa nr 6 z Chrzanowa, Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie.


Działalność Oddziału PTTK w Chrzanowie jako organizatora turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych była w grudniu 2011 kontrolowana przez przedstawicielki Urządu marszałkowskiego w Krakowie. Poważnych uchybień nie stwierdzono a wskazane drobne usterki zostały usunięte.
DZIAŁALNOŚĆ PROPAGANDOWA
O organizowanych imprezach Oddział informuje przez ogłoszenia umieszczane w gablocie przed biurem oraz w Domu Kultury, przez ogłoszenia w prasie lokalnej (Przełom, Żółty Jeż), rozdając ulotki informacyjne wśród uczestników wycieczek a także wszystkich zainteresowanych odwiedzających biuro Oddziału. Ważną rolę w informowaniu o naszej działalnosci odgrywa strona internetowa. Zainteresowani (obecnie prawie 400 osób) otrzymują informacje o naszych wycieczkach i imprezach a także inne ważne informacje na swoje adresy poczty elektronicznej.

Oddział kontynuuje coroczne wydawanie kalendarzy ściennych propagujących firmę i informujących o planowanych na dany rok imprezach. Są one rozdawane członkom opłacającym składki w Oddziale a także instytucjom współpracującym z Oddziałem.

Bardzo istotne znaczenie miały działania propagujące działalność turystyczną i krajoznawczą zrealizowane z okazji obchodów 60-lecia powstania Oddziału opisane powyżej.
KAPITUŁA ODZNACZEŃ – ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA
O wysokiej ocenie działalności turystycznej członków Oddziału PTTK w Chrzanowie świadczą liczne wyróżnienia zarówno organizacyjne jak i zewnętrzne.
W okresie od 14.03.2009 do 09.03.2013 Kapituła Odznaczeń Oddziału PTTK w Chrzanowie działała w następującym składzie:


 • Czak Robert - przewodniczący

 • Molendowicz Władysław - członek

 • Piwczyk Bronisław - członek

 • Lasoń Stefan - członek

 • Śliwa Zdzisław - członek

Kapituła Odznaczeń Oddziału PTTK w Chrzanowie na swoich posiedzeniach rozpatrywała, uzupełniała i weryfikowała wnioski o odznaczenia spływające do Kapituły z Kół i Klubów Oddziału PTTK w Chrzanowie. W wyniku pozytywnej oceny Kapituła przedłożyła do akceptacji Zarządu Oddziału i wystąpiła do Kapituły Odznaczeń ZG PTTK w Warszawie o nadanie odznaczeń dla następujacych członków Towarzystwa, wyróżnienia zostały przyznane:Złota Honorowa Odznaka PTTK


 1. Czak Robert – 2009

 2. Oczkowski Wacław - 2009 (powtórnie)

 3. Koło Nafta - 2011

 4. Oczkowski Jan - 2011

 5. Rusek Zofia - 2011

 6. Górecki Andrzej - 2012Srebrna Honorowa Odznaka PTTK


 1. Zieliński Zdzisław – 2011

 2. Opitek Małgorzata - 2011

 3. Górecki Andrzej - 2011 (powtórnie)

 4. Ostrowski Dariusz - 2011

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK


 1. Karaś Teresa – 2012Dyplom ZG PTTK


 1. Kapelan Tadeusz – 2009

 2. Gut Jerzy - 2009

 3. Wrzeszcz Grzegorz - 2009

 4. Jędrzejczyk Anna - 2011

 5. Banach Henryk - 2011

 6. Włosik Anna - 2011

 7. Haber Małgorzata - 2011

 8. Gołębiowski Andrzej - 2012

 9. Kępiński Eugeniusz - 2012

 10. Abratowski Zbigniew - 2012

 11. Słowik Tadeusz - 2012

 12. Jopek Włodzimierz - 2012

 13. Weżgowiec Kazimiera - 2012

 14. Grochal Maria - 2012Dyplom ZO PTTK


 1. Bartosik Tomasz - 2009

 2. Włosik Aneta - 2009

 3. Klimczak Filip - 2009

 4. Włosik Adrian - 2009

 5. Raźniak Andrzej - 2009

 6. Stolarz Anna - 2009

 7. Oczkowska Joanna - 2009

 8. Piecha - Buncler Marzena - 2009

 9. Włosik Aneta - 2011 (powtórnie)

 10. Włosik Adrian - 2011 (powtórnie)

 11. Słowik Tadeusz - 2011

 12. Grochal Maria - 2011

 13. Jopek Włodzimierz - 2011

 14. Cygan Beata - 2011

 15. Markowicz Agata - 2012

 16. Łenyk Ryszard - 2013

 17. Mikunda Wojciech - 2013

 18. Kulińska Teresa - 2013

 19. Niedzielczyk Kamila - 2013

 20. Gondek Zuzanna - 2013Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” – stopień złoty


 1. Włosik Anna - 2009Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” – stopień srebrny


 1. Oczkowska Joanna - 2011

 2. Wrzeszcz Grzegorz - 2011

 3. Gut Jerzy – 2011

 4. Tomczyk Jan - 2012


Odznaka „ 50 lat w PTTK”

 1. Wyzina Stefan - 2010

 2. Oczkowski Wacław - 2010

 3. Kępiński Eugeniusz – 2013


Odznaka „ 25 lat w PTTK”

 1. Rusek Zofia – 2009

 2. Bogusz Kazimierz - 2010

 3. Górecka Barbara - 2010

 4. Pierzchała Michał - 2010

 5. Łyszczarz Anna - 2010

 6. Janic Stefan - 2010

 7. Lasoń Henryka - 2011

 8. Dudzik - Grzybowska Ewa - 2011

 9. Rusin Jarosław - 2011

 10. Czak Robert - 2012

Odznaka „ Zasłużony Przewodnik PTTK”

 1. Oczkowski Wacław - 2009

 2. Pudo Kazimierz - 2010

Odznaki Honorowe "Za zasługi dla turystyki" Ministra Sportu i Turystyki otrzymali

  1. Kazimierz Pudo – 2011

  2. Robert Czak – 2012

  3. Placek Andrzej - 2012

Czesław Leśniak - Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej - ZG PTTK (2012).


Adam Biel - Dyplom Honorowy KTP ZG PTTK za działalność w turystyce pieszej (2012).
TERENOWE REFERATY WERYFIKACYJNE – ODZNAKI TURYSTYCZNE
TRW GOT PTTK w Chrzanowie działał w następującym składzie:

 • Czak Robert - przewodniczący TRW, członek KTG ZG PTTK

 • Biel Adam - członek (rezygnacja 2012)

 • Zalitacz Jan - członek

TRW GOT PTTK weryfikował odznaki GOT od popularnej do małej brązowej GOT PTTK oraz potwierdzał odbycie wycieczek na wyższe stopnie GOT do weryfikacji w CRW GOT PTTK.


Zweryfikowano następujące ilości Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:


Stopień GOT

2009

2010

2011

2012

RAZEM

popularna

22

22

10

9

63

mała brązowa

15

13

8

5

41

mała srebrna

5

3

5

4

17

mała złota

2

0

1

5

8

RAZEM

44

38

24

23

129

Maria Grochal - – Międzynarodowa Odznaka Turystyczna "Beskidy" 2012

Odznaka Główny szlak Beskidzki – brązowa i srebrna – 2011, złota - 2012
Referat Weryfikacyjny odznaki Turysta Przyrodnik PTTK w Chrzanowie działał w następującym składzie:


Od 2009 do 2012 zweryfikowano następujące ilości odznaki Turysta Przyrodnik:


Stopień

2009

2010

2011

2012

RAZEM

popularna

23

0

1

0

24

mała brązowa

0

0

1

0

1

mała srebrna

0

0

0

2

2

mała złota

0

0

0

0

0

RAZEM

23

0

2

2

27

Referat weryfikacyjny OTP działał pod przewodnictwem Czesława Leśniaka, w jego skład wchodzili Adam Biel i Aleksandra Biel. Zdobyto następujące odznaki turystyki pieszej
Stopień

2011

2012

RAZEM

Siedmiomilowe Buty

33

1

34

Popularna OTP

10

8

18

Mała brązowa OTP

3

0

3

Mała srebrna OTP

4

0

4

RAZEM

50

9

59

Referat weryfikacyjny KOT działał pod przewodnictwem Tadeusza Kapelana.

Zdobyto następujące odznaki turystyki kolarskiej:


Stopień

2009

2010

2011

2012

RAZEM

mała brązowa

2

3

17

4

26

mała srebrna

1

1

13

2

17

mała złota

1

1

7

0

9

duża brązowa

1

0

3

0

4

duża srebrna

0

1

2

0

3

duża złota

0

1

1

0

2

RAZEM

4

7

43

6

60

Referat weryfikacyjny Odznaki Turysta ZiemiChrzanowskiej działał pod przewodnictwem Grzegorza Wrzeszcza. Zdobyto następujące odznaki Turysta Ziemi Chrzanowskiej:
Stopień

2009

2010

2011

2012

RAZEM

brązowa

14

3
7

24

srebrna

10

4
1

15

złota

12

3
5

20

RAZEM

36

10
13

59

Ponadto zdobyto następujące odznaki:

Turysta senior 3

Orli lot 4

Krajoznawcza odznaka miasta Sosnowca 5

Kolarska odznaka pielgrzyma 2

Odznaka Ziemi Lelowskiej 3

Szlakiem wsi, dawnych miast 2

Miłośnik Ziemi Myszkowskiej 4

Znam Zawiercie i okolice 1

Rodzinna Odznaka Turystyczna PTTK Zawiercie 1

Jubileuszowa Odznaka 60-lecia Turystyki Kolarskiej w PTTK 16Andrzej Czak – Odznaka Disneya – 2012, Odznaka Mikiego – 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna