Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012rPobieranie 207.27 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar207.27 Kb.
  1   2   3
SPZOZ/ZP/10/2012

Bielsk Podlaski, 19.03.2012r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro

Przedmiot zamówienia:

dostawa:

wideogastroskopu i wideokolonoskopu

kompatybilnego z procesorem obrazu EPK-1000 firmy Pentax

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim


 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Adres: ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Strona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl

E-meil: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07.00 – 14.35
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wideogastroskopu i wideokolonoskopu

kompatybilnego z procesorem obrazu EPK-1000 firmy Pentax

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

 1. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych oraz asortymentu wyposażenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy.

 2. Zamawiający wymaga, aby zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia następowała w 6 (sześciu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza zostanie opłacona w terminie 30 dni od daty dnia, w którym zostanie podpisany protokół zdawczo odbiorczy, oraz przeszkolony personel i wystawiona faktura VAT.

 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

   1. Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania w Służbie Zdrowia dla każdej pozycji zadania oraz deklaracja zgodności (certyfikat CE) – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   2. Opisy przedmiotu zamówienia, katalogi, ulotki zawierające dane szczegółowe zaproponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom ustalonym przez Zamawiającego – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. ( z zaznaczeniem na folderze, czego dotyczą dotyczą)

   3. Zobowiązanie(a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) – złożone w formie oryginału przez ten podmiot.

 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 33.16.81.00-6 -endoskopy

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (wpisać: dotyczy/niedotyczy)

 6. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania pokazania mu oferowanych aparatów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.

 1. TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 4 (cztery) tygodnie liczone od dnia podpisania umowy dostawy.

  2. Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby oraz miejsca wskazanego przez Zamawiającego, uruchomienia, urządzeń, przeszkolenia personelu oraz uzyskanie podpisu Zamawiającego na protokole zdawczo odbiorczym.
 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo niespełna poszczególne warunki.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;

 2. zakres podwykonawstwa – Załącznik nr 2 do oferty

 3. wypełniony i podpisany załącznik wymaganych parametrów technicznych– Załączniki nr 6

 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4;

 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 6. w stosunku do osób fizycznych wyłącznie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 3.

 7. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

   • składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

   • składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie – art. 23 ust. 1 (konsorcjum, spółka cywilna):

Dotyczy konsorcjum – Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego regulującej współpracę Wykonawców.

Dotyczy spółki cywilnej – jeśli działalność prowadzona jest w ramach spółki cywilnej w ofercie należy złożyć pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym dokumenty Załączniki nr 3 i 4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty oceniane będą wspólnie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej.Podmioty występujące wspólnie o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

  1. Wymagana forma składanych dokumentów

 1. Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.

 2. W przypadku pełnomocnictwa należy je złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 lit. a składane jest wspólnie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy.

 5. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji faksem oraz e-mailem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

  1. adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski


Zamówienia Publiczne

b) fax: (85) 833 43 05

e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl - w przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie lub faxem.

 1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Jeżeli pismo wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosku, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

 1. Wojciech Wiśniewski tel. 85/ 833 43 70 – sprawy formalno – prawne

 2. Arsalan Azzaddin tel. 85/833 322 -sprawy merytoryczne

 3. Małgorzata Daniło tel.: 85/833 43 70 -sprawy formalno-prawne

  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

  1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

    1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

    2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

 2. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

 4. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

 5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

Oferta na: dostawę endoskopów
Nie otwierać przed dniem 03.04.2012r. godz. 10.10"


 1. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA".

 3. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANE".

 1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 03.04.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pokój nr 09.

  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 03.04.2012r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

  4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Wykonawcy, którego jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej wyliczenia wg następujących zasad:

 • cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (np. koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.)

 1. Wykonawca podaje cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie), wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym i asortymentowym. Łączna wartość brutto załącznika asortymentowego jest jednoznaczna z ceną oferty.

 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

 4. Sposób obliczenia ceny: cena jednostkowa netto x zamawiana ilość + VAT = cena brutto.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

CENA-100%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.

 1. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu szkody ani dodatkowych kosztów.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 2 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

 3. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z pełna akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VII niniejszej SIWZ.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 Pzp, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

 2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

 1. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Pzp. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

 2. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy.

 3. Załącznik nr 2 – Zakres podwykonawstwa.

 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 5. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 7. Załącznik nr 6 – Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i warunków gwarancji

Zatwierdzam: Dyrektor

Bożena Grotowicz
Załącznik nr 1 do SIWZ

O F E R T A


KRS: ...................................................................

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................NIP:.................................................................


Siedziba Wykonawcy:...................................................................REGON:...........................................................
Nr tel./fax: ......................................................................e-mail: ……........................................................

(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru Sądowego)
składa ofertę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 euro na na: dostawę

wideogastroskopu i wideokolonoskopu

kompatybilnego z procesorem obrazu EPK-1000 firmy Pentax

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Kwota netto ogółem...............................
W tym: Kwota netto: ..........................zł; Kwota VAT 8 %.................
Kwota łączna brutto: ...................................zł

Słownie brutto:..........................................................……………………………………………………………….zł


Akceptuję termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy.

: images -> stories -> inwestycje
inwestycje -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
inwestycje -> Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
inwestycje -> Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja siwz którego przedmiotem jest „ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I pojazdów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w bielsku podlaskim”
inwestycje -> Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 09. 05. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 01. 03. 2012r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 08. 03. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna