Stan faktycznyPobieranie 96.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar96.06 Kb.
SPRAWA 11/70 Internationale Handelgeseltschaft

STAN FAKTYCZNY

Niemiecka firma eksportowo-importowa uzyskała licencję na wywóz kukurydzy do końca 1967.Zgonie z rozporządzeniem musiała złożyć depozyt gwarantujący,że wywiezie kukurydze w określonym terminie.Zobowiązania nie dotrzymała i tym samy organ administracji zajął depozyt.Firma złożyła sprzeciw,który pozostał bez reakcji organu amin.Wszęła więc postępowanie przed sądem, który zwrócił się z pyt. Prejudycjalnym do ETS-u: czy działanie organu admin. Było właściwe i czy mają zastosowania rozporządzenia dot. Wspólnej organizacji rynku zbóż i licencji eksportowo-importowych.STANOWISKA UCZESTNIKÓW POST.

1.firma przedstawiła przyczyny nie wywiązania się z zobow.;stwierdziła,że depozyt jest sprzeczny z zasadą proporcialności i że przepadek depozytu nie jest przewidziany w przepisach traktatu dot. polityki rolnej.

2niemiecka administracja stwierdziła,że ETS nie ma prawa ocenia prawa wspólnotowego z pkt widzenia zgodności z konstytucyjnymi normami prawa wew.

3.przedstawiciel Komisji system depozytowy istotny z pkt. Widzenia organizacji i funkcjonowania rolnego Rynu wspólnotowego; organy Wspólnoty SA związane wyłącznie prawem wspólnotowymTEZY ORZECZNIA

1.prawo WE nie może być uchylone prawem państwa członkowskiego(zasada pierwszeństwa,prymatu,nadrzędności);ważność środków stosowanych przez instytucje Wspólnoty może być oceniania tylko z pkt. Widzenia prawa WE.

2.poszanowanie praw fundamentalnych stanowi integralną część ogólnych zasad prawa chronionych przez ETS.

Ważność środków stosownych przez Wspólnotę może być oceniania wyłącznie w świetle prawa wspólnotowego, ich skuteczność w prawie wewnętrznym nie może być podważona poprzez stwierdzenia, iż są rzekomo przeciwne prawom fundamentalnym sformułowanym w konstytucji prawa wspólnotowego

UWAGI: zasada prymatu, pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Zasada ta ma na celu zapewnienie efektywności i jasności stosowania prawa wspólnotowego we wszystkich państwach członkowskich. Obejmuje, zatem wszystkie przepisy prawa krajowego, bez względu na ich rangę w krajowym porządku prawnym
SPRAWA C-253/00 Munoz-bezpośreni skutek rozp.

STAN FAKTYCZNY

występują dwie gr. spółek:sółka munoz i jej spółka matka Fruticola oraz spółka Frumor i jej spółka matka Redbridge.Obie gr. spółek sprzedawały winogorna m.in. w Zjednoczonym Krolestwie.Konflikt dotyczy oznaczenia winogron- jest ono niepoprawne i niewłaściwe w świetle rozpo. WE dot. wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw.

Spółki wniosły skargę do sądu I instancji,po bezczynności HMI.Sąd oddalił skargę.Apelacja do Court of Appeal,a ten zwrócił się do TS z pyt. Prejudycjalnym- czy postanowienia rozp. mogą być egzekwowane za pomocą post. sądowego(cywilnego) wszczętego przez 1 przedsiębiorcę przeciwko 2 przedsiębiorcy.

STANOWISKA

Munoz-warunkiem by norma prawa WE mogła być wykorzystywana w stosunkach między jednostkami - zobowiązanie było jasne i bezwarunkowe

Komisja-problem ma być rozstrzygnięty w oparciu o rozp. i zasady wspólnej polityki rolnej

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO-p.Gellhoed

Rozp WE jest częścią prawa krajowego,osoba prywatna może domagać się sie przestrzegania przepisów WE przez inną osobę.Istotny związek między interesem a zakresem rozp.TEZY ORZECZENIA

Przestmożliwość wszczęcia post cywilnegoprzez 1 przedsiębiorcę przeciwko drugiemu gwarancją równowagi rynkowej,konkurencji.dot zasady prawa konkurencji
SPRAWA C-453/99 Courage

STAN FAKTYCZY:nku piwa oraz sieci pubów.Powstała z fuzji spółka IEL zawarła z najemcami swoich pubów umowę,że będą oni nabywać piwo wyłącznie od firmy Courage.Jeden z najemców-Cerehan zawarł umowę zobowiązującą do nabywania minimalnej stałej ilości piwa.w pewnym momencie nie zapłacił,poniewąz stwierdził,że piwo nabywa po zawyżonych cenach w stosunku do innych najemców czy właścicieli pubów.Firma Courage skierowała przeciwko niemu pozew o odszkodowanie za niezapłacone piwa.Cerehan podniósł zarzut bezzasadności powództwa-naruszenie art.81 Traktatu(zakazane porozumienia między przedsiębiorcami) oraz wystąpił o odszkodowanie.

Sąd stwierdził,że prawo ang. wyklucza możliwość domagania sie odszkodowania przez 1 ze str. niezgodna z prawem od drugiej str.Wystapił również z pyt. do ETS-u dot. zgodności prawa krajowego z prawem WE oraz dot.kolizji autonomii proceduralnej członków WE z zasadą jednolitego stosowania prawa WE.STANOWISKA CZŁONKÓW POSTĘPOWANIA

Komisja-można powołać sie na art.81, inaczej były on mało efektywny,

Courage-dopuszczenie dochodzenia do odszkodowania czyniłoby uczestnictwo w umowie atrakcyjniejszym

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO-P.Mischo

1.podzielenie opinii Komisji 2.str. niezgodna z prawem może domagać się sie odszkodowania 3.prawo ang. czyni ochronę prawną poszkodowanej str. właściwie niemożliwą, a tym samym przepis jest niezgodny z prawem, 4.możliwośc dochodzenia odszkodowania przez stronę niezgodną z prawem od 2 str. byłaby skutecznym środkiem odstraszającym stronę ekonomicznie silniejsząTEZY ORZECZENIA

1 str umowy winna ograniczenia lub zakłócenia w rozumieniu art 81 może powołać się na naruszenie tego przepisu w celu zadośćuczynienia od innej str.

2jednostka musi mieć prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzonej jej przez umowę lub post. będące ograniczeniem lub naruszeniem konkurencji 3branie pod uwagę równoważności(gdy brak reguł wspólnotowych) i zasady efektywności
SPRAWA C-63/99 Gloszczuk

STAN FAKTYCZNY

w 1991 Wi E. Głoszczuk przybyli na podst wiz turystycznych do W.Brytanii deklarując jedynie pobyt turystyczny niedługim czasie pan Głoszczuk rozpoczął pracę w budownictwie a z czasem działał jako wykonawca budowlany jako samowykonawca.W 1995 Państwo G. wystąpili o legalizację pobytu.Minister do Spraw Wew. odrzucił ich wniosek dlatego,że stwierdził, że prowadzić działanośc gosp. przysługuje obyw. Polskiemu, który legalnie przebywa w W.B. a onie mieli wizę na 6 miechów i na dodatek turystyczną.

Państwo G. odwołali się do sądu-roztrzygnięcie sporu wymaga interpretacji Układu Stowarzyszeniowego.Sąd skierował pytanie do TS o art 44 Ukł Stow.czy można przyznać im i czy ukł wywiera bezpośredni skutek.

STANOWISKA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Państwo G. twierdzili,że stosowane w tej sprawie przepisy prawa krajowego państwa członkowskiego pozbawiają skuteczności art 44 Ukł.Stow.(prawo do prowadzenia dział. gosp.)

Rząd W.B..Belgii,Niemiec,Hiszpanii,Irlandii,Holandii,Auatrii + Komisja uważały,żę art 44U.S. i art 58(dot ograniczenia art 44) należy interpretować łącznie- wymóg uprzednich zezwoleń na wjazd i pobyt;powiazanie art 44 z 52TWE(dziś 43 o swobodzie przedsiębiorczości)

STANOWISKO RZECZNIKA GENERALNEGO

1.art ma być bezp.skuteczny; art 44 i i 52(swoboda przedsiębiorczości) nie sa art o tej samej treściTEZY ORZECZENIA

1zakaz dyskryminacji obyw. polskich w zakresie prowadzenia dział. gosp.-bezp. efektem tej zasady jest to,że organy państw członk. kompetentne w zakresie wjazd pobytu,prowadzenia przez cudzoziemców dział.gosp. muszą uwzględnić tą zasadę a obyw. polscy mogą się na nią przed nimi powoływać

2w myśl art 22 U.S. obywatelom polskim, którzy mają zamiar prowadzić dział. o ch. przemysłowym, handlowym,rzemieślniczym,w ch, wolnego zawodu,należy przyznać prawo pobytu,wjazdu,lecz nie jest to prawo absolutne i może być ograniczone

3art 44U.S. nie stoi na przeszkodzie kontroli uprzedniej danego państwa dot. rzeczywistego zamierzenia pobytu(może np pracować ba cudzy rachunek)

4art 58U.S. mówi,że państwo człón.może odrzucić wniosek złożony na podst. art 44 U.K. z podowdu złożenia fałszywej deklaracji w celu uzyskania wstępnego zezwolenia na przyjęcie lub niespełnienia wprost postawionego warunku
SPRAWA 44/79 Hauer

STAN FAKTYZCNY:Pani L.Hauer,właścicielka ziemi w Nadrenii, wystąpiła do władz admin.o założenie winnicy.Władze odmówiły z powodu nie nadawania się ziemi do uprawy winogron oraz stwierdziły ze rozp Rady zabraniało zakładania w tym obszarze winnic.Hauer uważała,żę wystąpiła o pozwolenie przed wejściem w życie rozp. oraz że to rozp jest sprzeczne z niektórymi normami Konst. RFN.

STANOWISKA UCZESTNIKÓW

Rząd RFN-rozp powinno sie stosować do wniosków złożonych przed wejściem w życie rozp.. nie narusza to zasady:praw nabytych,stałości.Rozp. ma charakter absolutny i nie na rusza norm konst.

Rada-zasada bezwzględnego stosowania rozp+rozp. można stosować do wniosków złożonych, ale nierozstrzygniętych przed wejściem w życie rozp.

Komisja-możliwść ograniczenia praw zasadniczych w celu ochrony interesu publTEZY ORZECZENIA

1prawo własności i prawo do swobodnej działalności handlowej musi być oceniane z pkt widzenia spo. funkcji działalności

2prymat prawaWE a prawo zasadnicze jest inspiracja dla prawa WE

3ewentualne naruszenie prawa zasadniczego przez prawo WE może być rozstrzygnięte tylko w świetle prawa WE


SPRAWA 155/79 AM&S

STAN FAKTYCZNY

Firma wniosła skargę o unieważnienie decyzji Komisji zobowiązującej ją do przedstawienia dokumentów w prowadzonym przez Komisje postępowaniu w sprawie naruszenia przez firmę prawa konkurencji.Wg spółki dokumenty były poufne(miedzy klientem a adwokatem) i są chronione wspólna dla państw członk. zasadą.TEZY ORZECZENIA

Warunkiem poufności jest:1 korespondencja prowadzona jest w celu i interesie prawa do obrony

2korespondencja pochodzi od niezależnych prawników(niezwiązanych stosunkiem pracy z klientem)- rozp nr. podkreśla te 2 warunki

Aby ochrona była efektywna musi się rozciągać na wszelką korespondencję wymienioną po wszczęciu post. admin. na podst. rozp. nr 17 ,które to post. może prowadzić do decyzji w sprawie stosowania art. 85 i 86(81 i 82 -zakazane porozumienia między przedsiębiorcami i zakaz nadużywania pozycji dominującej)


SPRAWA 60 I 61/84

STAN FAKTYCZNY

Ustawodawstwo francuskie zabraniało jednoczesnego rozpowszechniania filmów w kinach i na kasetach.Kwestionowanie tego przepisu w związku z art. 30(28ograniczenia ilościowe w przywozie),art.34(29.ograniczenia ilościowe w wywozie59(49swoboda świadczenia usług)TWESTANOWISKA UCZESTNIKÓW POST.

1 Powodowie-zakaz naruszenia art 10 Konwencji Europejskiej

2.Rząd francuski ETS nie ma prawa wypowiadać się w tej sprawie

3Komisja-zgodziła się z rząem,naruszenia nie byłoOPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO-G.Slynn

1Konwencja Praw Człowieka stanowi wytyczną dla wykładni podstawowychzasad prawa WE

2określenie kolejności, w jakiej powinno być prezentowane dzieło filmowe w różnych formach nie narusza art 10 Konwencji

TEZY ORZECZENIA

1.DOT ART 30(28)TWE

2ETS nie może kontrolować,czy akt wew. wydane w dziedzinie, w której ustawodawca narodowy ma swobodę działania jest zgodny z EKo Ochronie Praw Człowieka i Podst. Wolności
SPRAWA 260/89 ERT

STAN FAKTYCZNY

Ustawodawstwo greckie ustanowiło pełny monopol telewizyjny na rzecz towarzystwa państwowego ERT.Jedynym wyjątkiem są sieci kablowe.Burmistrz Salonik wraz z prywatnym przedsiębiorstwem DEP uruchomiłnadajnik tv.

ERT wszczęło post. przeciw DEP z powodu szkód gosp. oraz zakłóceń w nadawaniu.Sąd skierował sprawę do ETS-u w trybie art 177(234 orzekanie o wykladni)TWE w sprawie monopolu tv.

STANOWISKA UCZESTNIKÓW POST.

Firma ERT podkreśliła,że w przypadku swobody informacji chodzi o prawo o ch.ochronnym a nie ofensywnym.Państwo ma prawo wyboru podmiotów,którym to prawo gwarantuje.Nawiąznie do sprawy Cinetheque-ETS nie ma prawa kontroli ustawodawstwa wew. z prawami czlowieka,jeżeli w danej sprawie państw. członk. ma pewną swobodę działania.

Podobny pogląd wyraziła Komisja.

Pozwani-bezpośedni związek z art.10 EKPCz i art59(art49) art 85(81),86(82),90(86-dostosowanie prawa państw człon.)OPINIA RZECZNIKA GNEREA;NEGO

1.art 10 dot. dosepu do inf. a nie podważania monopolu TV Konwencji nic w ogóle nie wynika dla monopolu

2ETS powinien uwzględnić przepisy konwencji przy wykładni prawa WE

TEZY ORZECZENIA

W odniesieniu do przepisów o tv-musza być oceniane w świetle swobody wypowiedzi,sformułowanej w art 10 Konwencji,jako ogólnej zasady prawa,któej przestrzeganie jest zapewnione przez EYS

Działanośc państwa oparta o art 55,56(45,46-wyłąćzenie dziłaności związanej z wł publ, ograniczenia swobody przedsiębiorczości)-musi być interpretowane w świetle ogólnych zasad prawa szczególności praw zasadniczych
SPRAWA 26/62 Van Gend & Loos

STAN FAKTYCZNY: W latach 60 w traktacie EWG zawarty był art. 12 , który nakładał na państwa członkowskie obowiązek redukcji stawek celnych oraz zakaz ich podnoszenia. Holenderska firma Van Gend& Loos sprowadziła do Holandii z RFN formaldehyd. W tym czasie niderlandzkie organy celne przekwalifikowały określone towary , wskutek czego podniosły faktycznie określone taryfy celne, a więc pogwałciły art. 12. Sytuacja ta spowodowała , iż na towary sprowadzone przez firmę Van Gend& Loos nałożono wyższe cło i firma ta wniosła sprawę do sądu, zarzucając naruszenie Traktatu. Sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pyt. Prejudycjalnym Dot. Wykładni traktatu

TEZY ORZECZENIA: EWG stanowi nowy porządek prawa międzynarodowego , na rzecz którego państwa członkowskie przekazały część swoich suwerennych praw , zaś jego postanowienia wiążą nie tylko państwa członkowskie, ale także ich obywateli. Niezależnie od ustawodawstwa państw członkowskich prawo Wspólnoty powinno przyznawać prawa jednostką, podobnie jak nakłada na nie obowiązki .Prawa takie powstają nie tylko wtedy, gdy wynika to wyraźnie z Traktatu , lecz także na podstawie jednoznacznych zobowiązań , które Traktat nakłada na jednostki, jak i na państwa członkowskie i organy Wspólnoty.

UWAGI: dot.zmiany kwalifikacji stawek celnych, prymat prawa UE nad prawem wewnętrznym państw członkowskich

Kwestia statusu jednostki w prawie europejskim. Jednostki mogą samodzielnie występować do ETS-u , są podmiotami prawa wspólnotowego, zasada bezpośredniego skutku
SPRAWA 152/84 Marshall vs. Southampton itd.

STAN FAKTYCZNY: Pani Marshal została zwolniona z pracy po skończeniu 62 lat , mimo iż wyraziła chęć pracy do 65 roku życia. Powodem zwolnienia było osiągnięcie przez nią wieku emerytalnego i zwolnienie to było zgodnie z ówczesnym prawem brytyjskim, które różnicowało wiek emerytalny kobiet i mężczyzn . Sąd apelacyjny rozpatrujący sprawę skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału, które dot. Możliwości powołania się przez powódkę bezpośrednio na postanowienia dyrektywy 76/207/ EWG przeciwko prawodawcy będącego jednostką państwową

TEZY ORZECZENIA: jeżeli postanowienia dyrektywy są, jeśli chodzi o ich treść, bezwarunkowe i dostatecznie precyzyjne, jednostka może się na tych postanowieniach oprzeć przeciwko państwu w sytuacji, gdy państwo nie wprowadziło dyrektywy do prawa krajowego przed upływem przewidzianego w niej terminu lub gdy stosuje dyrektywy w nieprawidłowy sposób.

W konsekwencji państwo członkowskie , które nie podjęło środków wymaganych przez dyrektywę w przewidzianym terminie , nie może powoływać się przeciw jednostce na fakt niewykonania przez siebie obowiązków nałożonych przez dyrektywę. Nieistotne jest , czy państwo występuje jako pracodawca, czy też w charakterze władzy publicznej. W obu przypadkach bowiem konieczne jest zapobieżenie odnoszeniu korzyści przez państwo z własnego zaniedbania.UWAGI: dyrektywa jako taka nie może nakładać obowiązków na jednostkę. Nie może powoływać się na treść dyrektywy przeciwko jednostką. Jednostki mogą powoływać się na bezpośredni skutek dyrektyw.

SPRAWA 6/64 Flaminio Costa vs. E.N.E.L

STAN FAKTYCZNY: Ustawa włoska z 1962 r. znacjonalizowała wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej . F.Costa odmówił zapłacenia faktury za prąd wystawionej przez przedsiębiorstwo E.N.E.L. twierdząc, iż ustawa, na mocy której utworzone zostało przedsiębiorstwo E.N.E.L, narusza postanowienia Traktatu EWG, (art. 37, 52, 93, 102) . Sąd krajowy wystąpił z wnioskiem do Trybunału o wykładnię powyższych postanowień Traktatu

TEZY ORZECZEŃ: Włączenie postanowień prawa wspólnotowego w systemy prawne poszczególnych państw członkowskich oraz litera i duch Traktatu powodują, że państwa te nie mogą jednostronnie podejmować żadnych środków przeciwko przyjętemu przez nie porządkowi prawnemu. Ze względu na specyficzny charakter prawa stanowionego przez Traktat żadne normy prawa wewnętrznego nie mogą mieć przed nim pierwszeństwa, aby nie pozbawić go jego charakteru prawa wspólnotowego i nie podważać podstaw prawnych samej Wspólnoty

UWAGI: zasada prymatu-pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, konieczność efektywnej implementacji prawa wspólnotowego oraz zakaz stosowania jakichkolwiek przepisów sprzecznych z normami wspólnotowymi

SPRAWA 61/65 Vassen

STAN FAKTYCZNY: Powódka odwołała się od niekorzystnej decyzji wydanej przez instytucję ubezpieczeniową, od której otrzymywała rentę po zmarłym mężu, do Scheidsgerecht (trybunał arbitrażowy dla pracowników przemysłu górniczego). Scheidsgerecht zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym, czy sąd arbitrażowym jest sądem właściwym do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie wstępne w rozumieniu art. 177 (obecnie art. 234 TWE)

TEZY ORZECZENIA: wyrażenie „sąd lub trybunał” może w pewnych wypadkach odnosić się do ciał innych niż zwykłe sądy. Pytanie wstępne jest dopuszczalne, ponieważ Scheidsgerecht jest organem stałym, działa na podstawie prawa, przysługuje mu jurysdykcja w określonych kategoriach spraw, a spór przed nim ma charakter kontradyktoryjny.

UWAGI: dot. Definicji pojęcia „sąd „ i „trybunał” . Z powyższego orzeczenia wynika, iż tylko sądy arbitrażowe o charakterze publicznoprawnym mogą zostać uznane za właściwe do wniesienia odesłania wstępnego.

SPRAWA 283/81 CILFIT

STAN FAKTYCZNY: Sprawa będąca przedmiotem postępowania dot. Sporu pomiędzy importerami wełny i włoskim Ministerstwem Zdrowia odnośnie do opłat sanitarnych za badanie wełny sprowadzonej spoza Wspólnoty. Pytanie wstępne skierowane przez sąd włoski do Trybunału dot. Kwestii , czy sąd krajowy ma obowiązek odesłać sprawę do rozstrzygnięcia wstępnego zawsze, gdy w grę wchodzi zastosowanie prawa wspólnotowego, czy tylko wówczas, gdy zachodzą wątpliwości natury interpretacyjnej

TEZY ORZECZENIA: Sądy wewnętrzne rozstrzygają we własnym zakresie , czy dla wydania przez nie orzeczenia konieczne jest rozstrzygnięcie dot. Prawa wspólnotowego. Sądy te nie muszą kierować wniosku o orzeczenie wstępne, jeżeli kwestia ta nie jest istotna dla rozstrzygnięcia sporu .

Przedstawienie sprawy do orzeczenia wstępnego nie jest konieczne, jeżeli zastosowanie prawa wspólnotowego jest tak oczywiste,że nie ma miejsca na żadne wątpliwości. Sytuację taką ocenia się zgodnie z właściwościami prawa wspólnotowego, szczególnym trudnościami jego wykładni oraz niebezpieczeństwem wydania odmiennych orzeczeń w obrębie Wspólnoty.UWAGI: sądy nie muszą kierować wniosku o orzeczenie wstępne, jeżeli uznają, iż kwestia z zakresu prawa wspólnotowego nie jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy. W przeciwnym razie są, co do zasady, zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie wstępne. Jednakże obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego.

Doktryna „acte Clair” zgodnie, z którą norma wspólnotowa nie wymaga interpretacji, jeżeli jest wystarczająco jasna o oczywista.


SPRAWA 83/78 Pig Marketing Bard

STAN FAKTYCZNY: Spór przed sądem krajowym dot. Zgodności Programu Handlu Trzodą Chlewną z prawem wspólnotowym , a w szczególności przepisami regulującymi swobodny przepływ towarów.

TEZY ORZEZCZENIA: Jeżeli chodzi o podział jurysdykcji miedzy sądy krajowe i Trybunał na podst. Art. 177 Traktatu obecnie art. 234 TWE) , sąd krajowy , który ma bezpośrednią znajomość faktów i argumentów stron i który ma wydać wyrok w sprawie, posiada najlepszą pozycję pozwalającą na ocenę wagi pytań prawnych wynikłych w związku ze sporem i potrzeby odesłania interpretacyjnego , które ma mu ułatwić wydanie wyroku.

UWAGI: post. Prejudycjalne zapewnia sądom krajowym stosującym prawo wspólnotowe możliwość zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozstrzygniecie kwestii wstępnej z zakresu prawa wspólnotowego.

SPRAWA 22/70 ERTA

STAN FAKTYCZNY : Spór między Komisją a Radą dot. Kompetencji do zawierania umów międzynarodowych , a konkretnie-konwencji dot. Transportu drogowego. Zdaniem Rady Wspólnota nie miała kompetencji do zawierania umów międzynarodowych, z wyjątkiem przypadków wyliczonych w Traktacie, w związku z czym umowa taka mogła zostać zawarta przez same państwa członkowskie na podstawie negocjacji prowadzonych przez Radę. Komisja uważała zaś, iż od wejścia w życie rozporządzenia 543/69 państwa członkowskie są związane postanowieniami wspólnej polityki transportowej i w konsekwencji nie mogą samodzielnie wchodzić w stosunki zewnętrzne w tym zakresie.

TEZY ORZECZENIA: Wspólnota ma kompetencje do wchodzenia w stosunki umowne z państwami trzecimi. Wydanie przez Wspólnotę postanowień wprowadzających wspólną politykę przewidzianą Traktatem uniemożliwia przyjmowanie przez państwa członkowskie zobowiązań, które miałyby wpływ na zakres lub treść prawa wspólnotowego

W odniesieniu do umów dot. Polityki transportowej Komisja upoważniona jest do składnia propozycji i negocjowania, do Rady należy zaś zawieranie umów.UWAGI: spór kompetencyjny pomiędzy Komisją i Radą ( pierwszy)
SPRAWA C-70/88 CZERNOBYL

STAN FAKTYCZNY: Parlament Europejski wystąpił do Trybunału ze skargą o unieważnienie rozporządzenia Rady , wydanego w związku z katastrofą w Czarnobylu , która miała miejsce w 1986 r.. Rozporządzenie dot. Dopuszczalnych dawek napromieniowania żywności. Przesłanką wniesienia skargi było uchwalenie przez Radę rozporządzenia w trybie konsultacji, a nie, jak żądał Parlament, współpracy. W toku postępowania przed Trybunałem pojawiło się pytanie, czy Parlament jest uprawniony do wystąpienia ze skargą na nieważność.

TEZY ORZECZENIA: Ustanawiając system podziału kompetencji między różne instytucje Wspólnot, Traktaty stworzyły równowagę instytucjonalną. Przestrzeganie tej równowagi oznacza, iż każda z instytucji musi wykonywać swoje prawa z należytym uwzględnieniem praw pozostałych instytucji

UWAGI: Zasada równowagi instytucjonalnej, wyprowadzona z art.7 TWG, zgodnie z którym każda z wymienionych instytucji zobowiązana jest działać w granicach uprawnień przyznanych jej w Traktacie. Każda z instytucji powinna wykonywać swoje kompetencje w poszanowaniu kompetencji innych instytucji.

Oraz procedura współpracy


SPRAWA 138/79 Roquatte Freres

STAN FAKTYCZNY: Firma Roquette Freres wytoczyła powództwo w trybie art.173 (obecnego 230 TWE) przeciwko Radzie, zarzucając tej, iż wydała rozporządzenie 1293/79 niezgodnie z procedurą. Naruszenie miało polegać na wydaniu rozporządzenia bez otrzymania opinii Parlamentu.

TEZY ORZECZENIA: Konsultacje przewidziane w trzecim akapicie art.43 ust.2 , jak również innych, stanowią środek pozwalający Parlamentowi na uczestniczenie w procesie prawotwórczym. Kompetencja ta stanowi istotny czynnik równowagi instytucjonalnej. Jakkolwiek w ograniczonym zakresie, stanowi ona na poziomie wspólnotowym odzwierciedlenie podstawowej zasady demokratycznej, że społeczeństwo powinno brać udział w sprawowaniu władzy za pośrednictwem zgromadzeń parlamentarnych.

UWAGI: Procedura konsultacji, zwana również procedurą opiniowania, polega na zajęciu stanowiska przez Parlament, do którego zwróciła się Rada, przedstawiając projekt aktu prawnego. Zajęcie stanowiska przez Parlament nie wiąże prawnie Rady, jednakże zaniechanie wystąpienia przez Radę do Parlamentu albo wydanie aktu, zanim zostanie udzielona opinia, jest wadą proceduralną i może spowodować nieważność aktu


SPRAWA 43/75 Defrenne vs. Sabena

STAN FAKTYCZNY: pozew przeciwko linią lotniczym Sabena o zwolnienie z pracy .

Powódka oskarżyła linie lotnicze o dyskryminację ze względu na płeć (wcześniejsze zwolnienie, niższa płaca)TEZY ORZECZENIA: ETS przyznał prawo powoływania się na postanowienia traktatowe przed sądami krajowymi przeciwko jednostce (skuteczność wertykalna) – musi spełniać 3 warunki (jasne i precyzyjne, bezwarunkowe, bezpośrednio stosowane). ETS stwierdził że powódka może dochodzić swoich uprawnień na podstawie postanowień traktatowych (gdy łamane są fundamentalne prawa wspólnot ). Prawo to jest bezwarunkowe i niezależne od innych praw.

UWAGI: bezpośrednie stosowanie prawa wtórnego


SPRAWA C-213/89 FACTORTAME
STAN FAKTYCZNY. Właściciele statków, którym odmówiono rejestracji, zaskarżyli rozporządzenie rządowe jako niezgodne z prawem i zażądały ochrony poprzez zawieszenie stosowania nowych przepisów (sądy brytyjskie uznały się niekompetentne do przyznania tej ochrony a Izba Lordów stwierdziła, że istnieje domniemanie zgodności aktu Parlamentu z prawem, wobec czego nie można ich zawiesić)
STAN PRAWNY
Wlk. Brytania:
w 1988 roku zmieniono przepisy dotyczące rejestracji statków pływających pod banderą brytyjską, wprowadzając wymogi dotyczące obywatelstwa właściciela i kontroli nad statkiem.
Domniemanie zgodności prawa wewnętrznego Wielkiej Brytanii
Prawo wspólnotowe:
Tymczasowa ochrona
STANOWISKA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA:
a/ rząd brytyjski: nie jest konieczne wprowadzenie nieznanej dotąd prawu brytyjskiemu instytucji zawieszenia aktu Parlamentu do czasy wyjaśnienia zgodności tego aktu z prawem wspólnotowym (z samego faktu bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego nie wynikają nowe środki prawne prawa wewnętrznego)
b/ Factorame i inni: z zasady bezpośredniej skuteczności wynika obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony jednostek przed aktami prawa wewnętrznego i nie może być ona przejściowo wyłączona
c/ Komisja: Wielka Brytania powinna pójść za śladem innych państw i wprowadzić możliwość stosowania środków tymczasowych
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO: Powołał się na zasady bezpośredniej skuteczności, jednolitości prawa oraz solidarności. Ochrona roszczeń wynikających z prawa wspólnotowego nie może być słabsza niż tych z wewnętrznego. By zapewnić prawo wspólnotowemu efektywność oraz zapobiec wyłączeniu ich stosowania, powinna być przyznana tymczasowa ochrona.
TEZY ORZECZENIA. Patrz ostatnie zdanie wyżej. W razie konieczności przepis krajowy sprzeczny powinien zostać uchylony. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie efektywnej ochrony prawnej podmiotom nabywającym prawa na podstawie prawa wspólnotowego. Stąd sąd może uciekać do środków nie znanych danemu systemowi prawa wewnętrznego.

SPRAWA 244/80 'Foglia II'

STAN FAKTYCZNY: w sprawie 'Foglia I' ETS stwierdził, iż nie jest kompetentny do wydania orzeczenia prejudycjalnego w sprawie przedstawionej mu przez sąd krajowy, gdyż nie było w niej rzeczywistego sporu. Obie strony postępowania dążyły bowiem do tego samego.
Po otrzymaniu odpowiedzi, sąd włoski zdecydował się wystąpić z kolejnymi pytaniami, m.in. o interpretacje art. 177 Tr.Rz. (234 TWE) dla wyjaśnienia wątpliwości, jakie wzbudziło w nim poprzednie rozstrzygniecie
generalnie chodziło o to, czy Trybunał może (mając na uwadze art 234) odrzucić pytanie prejud.

TEZY ORZECZENIA:
1) Do sądu krajowego należy ocena, stosownie do okoliczności sprawy, potrzeby uzyskania orzeczenia wstępnego dla umożliwienia mu wydania orzeczenia.
Sąd krajowy, we współpracy z Trybunałem, wypełnia nałożony na nie wspólnie obowiązek zapewnienia poszanowania prawa w interpretacji i stosowaniu Traktatu.
2) Obowiązkiem Trybunału wynikającym z art. 234 nie jest wyrażanie doradczych opinii odnoszących się do ogólnych albo hipotetycznych kwestii, ale wspomaganie wymiaru sprawiedliwości w p.czł.
wobec tego zakres jurysdykcji Trybunału nie obejmuje odpowiedzi na pytania wnoszone w ramach proceduralnych wybiegów stosowanych przez strony w celu skłonienia Trybunału do wyrażenia swoich poglądów na temat określonych problemów prawa wspólnotowego, które nie spełniają warunku niezbędności dla rozstrzygnięcia.
Oświadczenie Trybunału o braku jego jurysdykcji w takich okolicznościach w żadnym razie nie narusza kompetencji sądu krajowego a jedynie zapobiega wszczęciu procedury w innych niż właściwe celach

SPRAWA14/68 Walt Wilhelm i inni v. F.U.K.

STAN FAKTYCZNY: Federalny Urząd Kartelowy w Niemczech ukaral grzywną 6przedsiębiorstw za niezgodne z prawem działania ograniczające konkurencje (przeds. rzekomo umowily sie na jednoczesne podniesienie cen swoich produktów). jednocześnie wszczęła sprawę Komisja.
Przedsiębiorcy stwierdzili, ze takie postępowania nie mogą sie toczyć jednocześnie. to zagadnienie trafiło do Trybunału.
TEZY ORZECZENIA:
1) państwa członkowskie nie mogą wprowadzać środków prawnych, które ograniczałyby efektywność Traktatu w praktyce. Moc obowiązująca Traktatu nie może być rozna w poszczególnych państwach czlonk.
2) władze krajowe mogą podejmować działania przeciwko umowie zgodnie z ustawodawstwem państwowym dot. konkurencji, nawet jeżeli ta kwestia jest juz rozpatrywana przez Komisje. jednak zastosowanie pr.krajowego nie może być przeszkodą dla stos pr.wspolnotowego
3) państwa członk. nie mogą stosować ich prawa w różny sposób w zależności od obywatelstwa stron.
UWAGI: sprawa dot. podziału kompetencji miedzy państwami członk. a Wspólnotą


SPRAWA 106/77 Simmenthal v. Administracja Finansów Państwowych
STAK FAKTYCZNY. Firma Simmenthal sprowadziła z Francji do Włoch wołowinę z przeznaczeniem do spożycia.
STAN PRAWNY: Włochy:
firma musiała opłacić koszty badań weterynaryjnych i zdrowotnych
Prawo wspólnotowe:
swoboda przepływu towarów
STANOWISKA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
a/ powód – Simmenthal: TS powinien określić generalną zasadę postępowania w sytuacji sprzeczności prawa wspólnotowego z krajowym, by zaoszczędzić czasu, kłopotu i pieniędzy innym (nie gwarantuje to w pełni im praw)
b/ pozwany –rząd włoski: zasada prymatu jest oczywista, ale rozwiązywanie konfliktów między porządkami prawnymi powinno być pozostawione prawo konstytucyjnemu państw członkowskich
c/ Komisja: wykładnia prawa krajowego Włoch przez organy je stosujące powinna uwzględniać zasadę prymaty prawa wspólnotowego
TEZY ORZECZENIA: Sąd krajowy nie może stosować prawa wewnętrznego sprzecznego ze wspólnotowym (nie musi przy tym czekać na derogacje tego przepisu). Trybunał przyjął zasadę niestosowania przez sąd krajowy aktu prawnego sprzecznego z normą wspólnotową, bez orzekania w przedmiocie jej ważności. Kwestie decydowania o uchyleniu normy prawa wewnętrznego są domeną prawa konstytucyjnego poszczególnych państw, natomiast prawo wspólnotowe może jedynie wskazać metody realizacji celów Wspólnoty konieczne po temu środki. Wyrok skierowany jest do organu stosującego prawo a nie do ustawodawcy i w ten sposób została potwierdzona zasada sądowej ochrony praw przysługujących jednostkom na podstawie prawa wspólnotowego.

SPRAWA 9/70 FRANZ GRAND

STAN FAKTYCZNY: Decyzja 65/271(harmonizacja przepisów o transporcie lądowym) + dyrektywa 67/227(harmonizacja ustawodawstwa o podatku dochodowym)

->obowiązek wprowadzenia podatku od wartości dodanej i rozciągnięcia go na transport(jednoczesne zniesienie innych podatków).

Po wejściu przepisów w życie RFN wprowadza podatek drogowy od przewozu towarów. Austriacka firma spedycyjna zostaje obciążona podatkiem w związku z czym odwołuje się do sądu.

UWAGI: Rozstrzygniecie-decyzja jako źródło prawa wspólnotowego. Decyzje są aktami wiążącymi adresatów we wszystkich elementach.

Rozporządzenie-adresat jest indywidualnie określony. Decyzja jest wiążąca wobec adresatów, ale wiążą także innych adresatów(effet utille-zwiększenie efektywności prawa wspólnotowego). Wiążący charakter opinii rozróżnia ją od opinii i zaleceń. Oceniając skutki prawne decyzji należy każdorazowo badać jej charakter, cel i zawarte w niej zobowiązania. Aby decyzja była bezpośrednio skuteczna musi: mieć charakter bezwarunkowy, imperatywny i jednoznaczny. Warunkiem ważności decyzji jest: odpowiedni tryb jej wydania, uprzednia konsultacja określona przez przepisy traktatu EWG oraz uzasadnienie.

Art.189 Traktatu EWG=art. 249(obecnie)

Art. 189 Traktatu EWG i 161 Traktatu Euratom-decyzje są aktami wiążącymi adresatów we wszystkich elementach.Podobne(Van Gen den Loos).


SPRAWA 299/95 KREMZOW

STAN FAKTYCZNY :Kremzow (emerytowany prawnik) przyznał się do zabójstwa obrońcy ,lecz później wycofał swoje zeznania. Sąd apelacyjny, bez jego udziału w rozprawie skazał go za morderstwo.Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wyrok naruszył art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka(prawo do sądu).Kremzow złożył do sądu skargę o odszkodowanie za niesłuszne skazanie. Sąd zwrócił się do ETS-u z pytaniem czy EKPCz jest częścią prawa WE i czy ETS ma prawo interpretować EKPCz. Wg Kremzowa argumentem za tym ze sprawa dot prawa WE jest to że jako obywatel WE korzysta z prawa swobodnego przepływu osób.

TEZY OCZECZENIA: Jeżeli prawo krajowe dot sytuacji ,które nie chodzą w zakres stosowania prawa WE-ETS nie orzeka i nie daje wskazówek dla sadu krajowego. Prawo swobodnego przepływu osób nie ma znaczenia dla tej sprawy, nie jest wystarczającym łącznikiem.
SPRAWA C-159/90 GROGAN (aborcja irlandzka)

STAN FAKTYCZNY: Obowiązujący w Irlandii zakaz aborcji obejmował również zdaniem sądów irlandzkich zakaz dokonywania przez obywateli irlandzkich zabiegów przerywania ciąży również poza granicami Irlandii. Publikacja informacji dot. Możliwości aborcji za granicą jest traktowana jako pomoc w przestępstwie. Powód wniósł skargę przeciwko działaczom organizacji studenckiej , która upowszechniała informację o adresach klinik dokonujących aborcji w Wielkiej Brytanii.

OPINIA RZECZNIKA: Aborcja bezspornie jest usługą w rozumieniu art. 60 TWE, ponieważ w krajach w jakich jest to legalne pobierana jest za nią opłata, dokonywana jest za wynagrodzeniem. Zakaz rozpowszechniania informacji uderza w swobodę przepływu usług.

TEZY ORZECZENIA: Dot. Zagadnień proceduralnych. Aborcja jest to świadczenie usług w rozumieniu art. 60 TWE (miejsce zabiegu). Nie jest jednak usługą w rozumieniu art. 60 TWE rozpowszechnianie informacji o działalności gospodarczej, jeżeli nie odbywa się to na zlecenie podmiotu prowadzącego taką działalność, lecz jedynie jako forma korzystania z wolności wyrażania opinii.

Zakaz możliwości rozpowszechniania informacji jest niedopuszczalny, chyba że informacje w jakikolwiek sposób pochodzą od klinik.
SPRAWA C-285/98 Tanja Kreil vs. RFN

STAN FAKTYCZNY: Pani Tanja wystąpiła o zatrudnienie jej w charakterze elektronika w armii RFN. Odmówiono jej , ponieważ zgodnie z ustawodawstwem niemieckim kobiety mogły być zatrudniane tylko w oddziałach muzycznych lub sanitarnych. Pani Tanja skierowała sprawę do sądu twierdząc, że ustawa niemiecka jest niezgodna z dyrektywą 76/207/EWG (dot. Równego traktowania kobiet i mężczyzn). Rozpatrujący sprawę sąd administracyjny w Hanowerze skierował pytanie prejudycjalne do ETS-u.

TEZY: Dyrektywa wyklucza stosowanie przepisów krajowych, takie jak istniejące w prawie niemieckim , które co do zasady nie dopuszczają kobiet do stanowisk wojskowych

SPRAWA 14/83 S von Colon

STAN FAKTYCZNY: Dwie Panie Colon i Kaman straciły pracę w męskim więzieniu administrowanym przez władze Nadrenii. Na ich miejsce zatrudniono gorzej wykwalifikowanych mężczyzn. Odmowa była pokierowana płcią kandydatek oraz ryzykiem zatrudnienia kobiet w męskim więzieniu. Sąd krajowy uznał, że miała miejsce dyskryminacja, co pociągało za sobą jedynie odszkodowanie-zwrot kosztów podróży. Sąd zadał pytanie do ETS-u w celu ustalenia, czy dyrektywa 76/207 wymaga od państw członkowskich określenia konsekwencji prawnych lub sankcji w przypadkach dyskryminacji dot. Dostępu do pracy i czy osoby fizyczne mogą przywoływać postanowienia dyrektywy przed sądem krajowym , gdy dyrektywa nie została transportowana do prawa wewnętrznego w przypisanym czasie.

TEZY: Państwa muszą zapewnić wszystkie możliwe środki , aby dyrektywa była skuteczna. Dyrektywa nie wymaga, aby dyskryminacja ze względu płeć dot. Dostępu do pracy była przedmiotem sankcji w formie zobowiązania nałożonego na pracodawcę, aby zawarł umowę z kandydatem

UWAGI: Konstrukcja obowiązku państwa do transponowania dyrektywy do prawa krajowego poprzez uznanie , ze sądy należą do organów państwa, do których skierowany jest obowiązek zawarty w art. 189
SPRAWA 8/81 Becker

STAN FAKTYCZNY: U. Becker prowadzi samodzielna działalność gosp. Miała obowiązek płacenia podatku obrotowego. Dyrektywa 73/388 przewidywała możliwość zwolnienia od opodatkowania działalności prowadzonej przez powódkę. RFN nie wprowadziła działalności w wymaganym terminie, ale Becker obliczyła I zapłaciła zobowiązania z uwzględnieniem dyrektywy. Właściwy urząd skarbowy odrzucił to obliczenie. Becker wszczyna postępowanie przed sądem finansowym.

OPINIA RZECZNIKA: W przypadku niedopełnienia przez państwo obowiązków wynikających z dyrektywy, jednostka może powoływać się na jej postanowienia w sporze z tym państwem. Jednostki mogą dochodzić swych praw zawartych w postanowieniach dyrektywy. Dyrektywa powinna być wystarczająco precyzyjna I bezwarunkowa, a swoboda dotyczy środków jej realizacji.

TEZY: ogólna koncepcja dyrektywy, ani zakres swobody realizacji pozostawiony państwom nie mogą pozbawiać bezpośredniej skuteczności niektórych postanowień, nawet jeżeli dyrektywa jako całość nie jest jeszcze zrealizowana.


SPRAWA C-91/92 Faccini Dori

STAN FAKTYCZNY: Interdiffusion Srl zawiera kontrakt poza siedzibą spółki z panią Faccini Dori w sprawie korespondencyjnego kursu j. angielskiego. Po kilku dniach pani Dori zrywa kontrakt, a firma Interdiffusion informuje klientkę o przeniesieniu roszczenia na Recreb. Klientka potwierdza wycofanie się z kontraktu firmie Recreb(powołuje się na dyrektywę 85/577/EEC-ochrona konsumentów w stosunku do kontraktów wynegocjowanych poza siedzibę przedsiębiorstwa). Dyrektywa daje czas jednostkom na zastanowienie sie I prawo wycofania się, gdyż umowy tego typu mają na calu zaskoczenie klienta. Sąd włoski zadał pytanie ETS(Włochy nie podjęły wtedy jeszcze działań mających na celu transponowanie dyrektywy), czy dyrektywa jest wystarczająco precyzyjna I czy wywołuje skutki pomiędzy jednostkami I państwem oraz między jednostkami

TEZY: -dyrektywa wiąże tylko państwo członkowskie, do którego jest adresowana. Wspólnota ma kompetencję nakładania na jednostki obowiązków(na mocy aktów bezpośrednio obowiązujących) tylko rozporządzeniami ,z braku środków transponujących, jednostka nie może powołać się na dyrektywę(nie transponowaną) jako podstawę swego roszczenia przeciwko innej jednostce przed sądem krajowym, Sąd krajowy stosując prawo krajowe powinien interpretować w świetle dyrektywy aby możliwie jak najbardziej osiągnąć skutek w niej zamierzony I w ten sposób wypełnić art. 189(3) Traktatu, gdy państwo nie transponuje dyrektywy a sąd krajowy nie może wyinterpretować z przepisów krajowych skutku przewidzianego przez dyrektywę, państwo powinno zadośćuczynić jednostce poniesione szkody.

UWAGI: orzeczenie stanowi wypowiedź sądu w kwestiach: skutków prawnych dyrektywy, nie wywiązania się przez państwo z obowiązku transponowania dyrektywy w prawie krajowym I pośredniego skutku dyrektywy. orzeczenie nawiązuje do wyroków w sprawach dot. Odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa wspólnotowego.
OPINIA 1/91

STAN FAKTYCZNY: Komisja zwróciła się do ETS-u o wydanie opinii w sprawie zgodności projektu umowy o utworzeniu EOG z prawem wspólnotowym, a w szczególności o zbadanie pod tym kątem proponowanego mechanizmu sądowego. Umowa o utworzenie EOG miała być zwarta pomiędzy Wspólnota , a państwami EFTA

TEZY OPINII: Fakt, że postanowienia umowy o utworzenie EOG i odpowiadające im postanowienia prawa Wspólnot są sformułowane identycznie nie oznacza, że muszą być one identycznie interpretowane. Umowy międzynarodowe winny być interpretowane nie tylko zgodnie z jej brzmieniem, ale także w świetle jej celów. Porównanie celów umowy i postanowień prawa . Kontekst celów umowy odbiega od celów Wspólnot.

UWAGI: Opinia ta ma dwojakie znaczenie:

-Jest to mocne stwierdzenie różnić pomiędzy porządkiem prawnym Wspólnot, a reżimem prawnym utworzonym normalną umową międzynarodową. Porządek prawny Wspólnot jest odrębny od normalnego porządku międzynarodowego (jest to porządek zamknięty tj. rządzący się wewnętrznym systemem wartości- nie mogą być stosowane te same reguły interpretacyjne)

-Ograniczenie możliwości integracji sądu międzynarodowego w porządek prawny Wspólnot . ETS odrzucił możliwość nadania Trybunałowi EOG kompetencji do badania umowy o utworzeniu EOG, ponieważ w ten sposób Trybunał EOG mógłby pośrednio orzekać o podziale kompetencji pomiędzy Wspólnotą, a państwami członkowskimi.

Decyzje dot. Legalności podziału kompetencji wewnątrz Wspólnoty to prerogatywy ETS-u.


SPRAWA C-188/89 FOSTER

STAN FAKTYCZNY: Powódki, panie A. Foster i inne były zatrudnione przez British Gas Corporation . BGS wymagała od zatrudnionych kobiet i mężczyzn przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu wieku, odpowiednio 60 i 65 lat. Korporacja y

została sprywarytzowana

SPRAWA 294/83 Les Verts

STAN FAKTYCZNY: przed wyborami do PE Wspólnota podjęła decyzję o podziale środków finansowych na kampanię informacyjną . Francuska partia ekologiczna twierdziła, że decyzja PE wkracza w kompetencje państw członkowskich i zwróciła się do Trybunału z wnioskiem o jego unieważnienie.

TEZY ORZECZENIA: AKT PE dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w wyborach bezpośrednich i powszechnych jest bezprawny. Narusza on bowiem kompetencje państw członkowskich dot podziału środków finansowych na kampanię informacyjną. Osoby negatywnie dotknięte aktem prawnym PE muszą mieć możliwość sądowego kwestionowania aktów prawnych stanowionych przez parlament Europ.

UWAGI: zasada autonomii proceduralnej, spór co do finansowania przedsięwzięć wkraczających w kompetencje innych podmiotów


SPRAWA Solange II

STAN FAKTYCZNY: Krytyczne stanowisko FTK w sprawie wspólnotowej ochrony praw człowieka zmusiło Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu do respektowania praw podstawowych wyrażonych w EKPC i w orzecznictwie ETPCZ w Strasburgu.TEZY ORZECZENIA: FTK stwierdził, że skoro Wspólnota już zapewnia skuteczną ochronę praw podstawowych na równi z ochroną gwarantowaną przez niemiecką Konstytucję, to niema podstaw dla kontroli zgodności prawa wspólnotowego z prawami podstawowymi na forum krajowym
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna