Standardowy sylabus przedmiotuPobieranie 76.74 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar76.74 Kb.

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU

na rok akademicki 2012/2013


Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania

Nazwa przedmiotu:

Emergency medicine

Kod modułu wg standardów

od A do G

F

Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu:

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
Wydział:

Lekarski

Kierunek studiów:

lekarski

Poziom studiów

jednolite magisterskie


Forma studiów

stacjonarne X niestacjonarne X

Rok studiów:

V

Semestr studiów:

IX, X

Typ przedmiotu

obowiązkowy fakultatywny 

Język wykładowcy:

angielski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Semestr zimowy (godz.)

Semestr letni (godz.)

W

Ć

S

W

Ć

S

Chair of Emergency Medicine, Department of Emergency and Disaster Medicine, Clinic of Emergency Medicine

10

20
10

20


Razem:

10

20
10

20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)

Students are intended to scrutinize the CPR guidelines and to perform successfully in skill stations such procedures as chest compressions, maintenance of airway, artificial ventilation, defibrillation, vein and arterial access on manikin. We discus in detail internal emergencies, i.e. cardio-vascular, respiratory, neurological, obstetrics, and disorders primarily presenting in infancy and childhood as well as external emergencies such as injuries, burns, poisonings, hypothermia, and bioterrorism. In the current curriculum we included new treatment options (hyperbaric oxygenation), psychological and bioethical questions, and basic principles of laboratory studies in emergencies.

It is expected that a young physician – a graduate of medical or dental faculty - has basic knowledge sufficient for saving human life or performing actions in direct life danger situations in the following areas:

- the ability to assess and differentiate the level of health or life danger

- the ability to individually take life saving actions and develop them to advanced cardio-pulmonary resuscitation.

- the ability to recognize and perform emergency treatment of shock with different aetiologies and in every age group.

- the basic ability to perform clinical procedures of emergency medicine with special regard to: maintaining the airway, monitoring the efficiency of the airway and circulatory system, providing intravenous access, starting fluid therapy, stemming the haemorrhages and dressing wounds, immobilizing broken extremities and spine.

- the ability to give psychological support for an injured person in sudden life or health danger.

- the ability to conduct preliminary emergency actions and triage during mass incidents.

- the knowledge of the principles of operating of medical emergency units and the ability to deploy this knowledge in sudden situations.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.

Numer efektu kształcenia

Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia zawartymi w standardach)

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia*

Forma zajęć dydaktycznych:

** wpisz symbolF.W1.

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;


test
F.W3.

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i in­wazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;F.W6.

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;F.W7.

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;F.W8.

zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego;F.W10.

zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;

F.W13.

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęst­szych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:

a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,

b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

c) urazów czaszkowo-mózgowych,

d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

e) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,f) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;F.U2.

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;F.U3.

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;F.U4.

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;F.U5.

zakłada wkłucie obwodowe;F.U6.

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;F.U7.

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości dłu­gich;F.U8.

wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w ty­powych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieru­chamiającego;F.U9.

zaopatruje krwawienie zewnętrzne;F.U10.

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;F.U11.

działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych;F.U21.

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;F.U22.

rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego;F.U23.

ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i uczestniczy w jej wykonaniu;F.U26.

przeprowadza orientacyjne badanie słuchu*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;

** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 40/sem.

Zajęcia na uczelni ( godz.) 30/sem.

Praca własna (godz.) 10/sem.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

40/sem.

Punkty ECTS przedmiotu

1,5/sem.

Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na

zamierzone efekty kształcenia)

Wykłady – semestr IXEmergency medicine in health protection systemsAdvanced Resuscitation ALSIntroduction to emergency treatment of multiple and multi-organ body injuriesTechniques and technologies in emergency medicine clinic

Wykłady – semestr XIntroduction to emergency treatment of childrenChest injuries and treatmentBasic treatment of burnsBasic of hyperbaric oxygenation

Ćwiczenia – semestr IXBasic Life Support In Adults- classes and manikin trainingAdvanced Life Support In Adults- classes and manikin trainingPediatric Basic and Advanced Life Support In Adults- classes and manikin trainingTriage – simulationTrauma Team 1 – organization, practical trainingBasic Trauma Treatment for childrenSurgical emergencies In childrenAcute coronary syndromeStrokeSeizures

Ćwiczenia – semestr IXIntroduction to postresuctitation treatment – intensive careMonitoring of vital values In Emergency departmentOphthalmologic disorders, Basic ophthalmological examinationAcute Respiratory FailureAcute Circulatory FailureTransport of injuredIntravenous accessBasic treatment of poisoningsMultiple Trauma – diagnostics and treatment In Emergency DepartmentMass accident – management, segregation, transport

Literatura podstawowa i uzupełniająca

- „Emergency Medicine” – L. Pousada, H.H. Osborn, D.B. Levy. Williams & Wilkins, Baltimore, 1996

- „Emergency Medicine” Judith E. Tintinalli, Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapczynski; American College of Emergency Physisian; Mc Graw – Hill, New York, 1999, 5th Edition

- „ABC of Resuscitation” M.C. Colquhoun, A.J. Handley, T.R. Evans; BMJ Books 1999

- „ABC of Major Trauma” Peter Driscoll, David Skinner, R. Earlam; BMJ Books


Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)

rzutnik multimedialny, laptop, fantom symulacyjny SIEMAN, ratunkowy symulator pacjenta, symulator pediatryczny, fantom do nauki intubacji dorosłych i dzieci, fantom do nauki odbarczania odmy, fantom do wkłuć centralnych, fantom kończyny górnej do nauki dostępów do tętnic i żył obwodowych, fantom do wykonywania procedur związanych z postępowaniem około urazowym, puls oksymetr, defibrylator, defibrylator szkoleniowy AED, deski ortopedyczne, kołnierze, unieruchomienia, laryngoskopy, rurki i maski krtaniowe, rurki nosowe, bandaże, gaziki, płyn dezynfekującyWarunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Test zaliczeniowy, obecność na zajęciach, propozycja egzaminu końcowego z medycyny ratunkowej

Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):

Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. Bujwida 44a

50-345 Wrocław

tel. 71 328 60 45 fax. 71 328 60 16 e-mail: kat.med.rat@am.wroc.pl

Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia Podpis Dziekana

.………....…..… ……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: ……………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna