Standardowy sylabus przedmiotuPobieranie 81.92 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar81.92 Kb.

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU

na rok akademicki 2012/2013


Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania

Nazwa przedmiotu:

Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof

Kod modułu wg standardów

od A do G

F

Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu:

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
Wydział:

Lekarski

Kierunek studiów:

lekarski

Poziom studiów

jednolite magisterskie


Forma studiów

stacjonarne X niestacjonarne X

Rok studiów:

V

Semestr studiów:

IX, X

Typ przedmiotu

obowiązkowy fakultatywny 

Język wykładowcy:

polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Semestr zimowy (godz.)

Semestr letni (godz.)

W

Ć

S

W

Ć

S

Katedra Medycyny Ratunkowej, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Klinika Medycyny Ratunkowej

10

20
10

20


Razem:

10

20
10

20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i opanowanie umiejętności.Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.

Numer efektu kształcenia

Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia zawartymi w standardach)

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia*

Forma zajęć dydaktycznych:

** wpisz symbolF.W1.

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;


test
F.W3.

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i in­wazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;F.W6.

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;F.W7.

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;F.W8.

zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego;F.W10.

zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;

F.W13.

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęst­szych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:

a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,

b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

c) urazów czaszkowo-mózgowych,

d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

e) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,f) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;F.U2.

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;F.U3.

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;F.U4.

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;F.U5.

zakłada wkłucie obwodowe;F.U6.

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;F.U7.

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości dłu­gich;F.U8.

wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w ty­powych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieru­chamiającego;F.U9.

zaopatruje krwawienie zewnętrzne;F.U10.

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;F.U11.

działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych;F.U21.

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;F.U22.

rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego;F.U23.

ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i uczestniczy w jej wykonaniu;F.U26.

przeprowadza orientacyjne badanie słuchu*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;

** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 40/sem.

Zajęcia na uczelni ( godz.) 30/sem.

Praca własna (godz.) 10/sem.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

40/sem.

Punkty ECTS przedmiotu

1,5/sem.

Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na

zamierzone efekty kształcenia)

Wykłady – semestr IXMedycyna ratunkowa jako dyscyplina medyczna i jej zadania w systemie ochrony zdrowiaZawansowana resuscytacja krążeniowo - oddechowaZasady postępowania we wczesnej fazie urazu wielonarządowegoWprowadzenie do procedur klinicznych w stanach nagłych zagrożeń u dorosłych

Wykłady – semestr XWprowadzenie do procedur klinicznych w stanach nagłych zagrożeń u dzieciUrazy klatki piersiowej i ich leczenieWstępne leczenie oparzeńPodstawy tlenoterapii hiperbarycznej

Ćwiczenia – semestr IXPodstawowe czynności resuscytacyjne u osób dorosłych – prelekcja i ćwiczenia na fantomachZaawansowane czynności resuscytacyjne u osób dorosłych – prelekcja i ćwiczenia na fantomachResuscytacja u dzieci – prelekcja i ćwiczenia na fantomachTriage – ćwiczenia symulacyjneTrauma Team cz. 1 – współdziałanie w ramach zespołu Trauma Team – ćwiczenia praktyczneWstępne leczenie urazów u dzieciOstre schorzenia chirurgiczne u dzieciNagłe zespoły wieńcoweUdar mózguNagłe zespoły drgawkowe

Ćwiczenia – semestr IXWprowadzenie do intensywnej terapii poresuscytacyjnejMonitorowanie funkcji życiowych w oddziale ratunkowymPostępowanie w ostrych schorzeniach narządu wzroku, wstępne badanie narządu wzrokuOstra niewydolność oddechowaOstra niewydolność krążeniowaTransport ciężko poszkodowanegoDostępy donaczynioweWstępne leczenie ostrych zatrućUraz wielonarządowy – diagnostyka i postępowanie w oddziale medycyny ratunkowejWypadek masowy – zabezpieczenie miejsca zdarzenia, segregacja przedszpitalna, transport przedszpitalny

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Piśmiennictwo podstawowe:

1. Cline M., Ma J., Tintinalli J., Kelen G., Stapczynski S.: Medycyna Ratunkowa, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

2. King Ch., Henretig F.: Podręczny Atlas Zabiegów Ratunkowych u Dzieci, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

3. Plantz Scott H., Jonatan N. Adler,: Medycyna ratunkowa, wydanie II polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2008

4. Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R.: ABC Resuscytacji, wydanie II polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

5. Jakubaszko J.: Ratownik Medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

6. Singel M., Grant I.,: ABC Intensywnej Terapii, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004

7. Chan O.: ABC Radiologii w Medycynie Ratunkowej, wydanie I polskie pod red. U. Zaleweskiej - Dorobisz, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009

8. Driscoll P., Skinner D, Earlam R.: ABC postępowania w urazach, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

9. Advanced Life Support Group: Medycyna ratunkowa – nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

10. Strange G. R., Ahrens W. R., Schafermeyer R. W., Toepper W. C.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, wydanie I polskie pod red J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

11. Tintinalli J., Stapczyński S., Gabor D.: Emergency medicine: A Comprehensive Study Guide, wydanie VII, 2010

12. Roberts J., Hedges J.: Clinical procedures in emergency medicine, Saunders, V Edition, 2009

13. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010, PZWL 2011

14. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa, PZWL 2007

15. Mackway-Jones K., Marsden J., Windle J.: Triage – ratunkowa segregacja medyczna, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012

16. Roberts J.R., Hedges J. R.: Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej – cz. I, wydanie I polskie pod redakcją J. Jakubaszki, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012


Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Keim S.M.: Medycyna Ratunkowa na Dyżurze, wydanie I polskie pod red. F Kokota, PZWL, Warszawa 2006

2. SefrinP., Schua R.: Postępowanie w nagłych przypadkach, wydanie polskie pod redakcją Zbigniewa Rybickiego, Urban&Partner, Warszawa 2002

3. Stone K., Humphries R.: Current diagnosis and treatment in emergency medicine, 2010

4. Szajewski J., Feldman R., Glińska – Serwin M.: Leksykon ostrych zatruć, PZWL 2000

5. Kunar Ch., Dodds Ch.: Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze, PZWL 2007


6. Henry G. L., Little N.: Stany nagłe w neurologii-od objawu do rozpoznania, PZWL 2007


7. Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej -repetytorium, PZWL 2008


Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)

rzutnik multimedialny, laptop, fantom symulacyjny SIEMAN, ratunkowy symulator pacjenta, symulator pediatryczny, fantom do nauki intubacji dorosłych i dzieci, fantom do nauki odbarczania odmy, fantom do wkłuć centralnych, fantom kończyny górnej do nauki dostępów do tętnic i żył obwodowych, fantom do wykonywania procedur związanych z postępowaniem około urazowym, puls oksymetr, defibrylator, defibrylator szkoleniowy AED, deski ortopedyczne, kołnierze, unieruchomienia, laryngoskopy, rurki i maski krtaniowe, rurki nosowe, bandaże, gaziki, płyn dezynfekującyWarunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Test zaliczeniowy, obecność na zajęciach, propozycja egzaminu końcowego z medycyny ratunkowej

Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):

Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. Bujwida 44a

50-345 Wrocław

tel. 71 328 60 45 fax. 71 328 60 16 e-mail: kat.med.rat@am.wroc.pl

Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia Podpis Dziekana

.………....…..… ……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: ……………………………………………
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna