Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011Pobieranie 30.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.06 Kb.
Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3
Numer ogłoszenia: 238337 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Starachowicki , ul. Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2760900, faks 041 2760902.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe A3 - 1 szt - Gwarancja min. 36 miesięcy, fabrycznie nowe KOPIARKA Proces kopiowania Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elekto-fotograficzne Prędkość kopiowania Pełnokolorowe 45 kopii na minutę , Czarno-białe 45 kopii na minutę Rozdzielczość 600 dpi Prędkość wykonania pierwszej kopii Pełnokolorowe 5.9 sekund, Czarno-białe 3.7 sekund Zoom 25 - 400% (w 1% krokach) Pamięć 2 GB Dysk twardy 160 GB Pojemność wejściowa papieru 2 x 550-arkuszowe kasety na papier 1 x 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie 4,400 arkuszy Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie 3,625 arkuszy Rozmiar papieru A6 - A3 Drukowanie dwustronne - Tak Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz Pobór mocy Tryb pracy Maksymalnie 1.7 kW Tryb oszczędzania energii 102 W, Tryb automatycznego wyłączania 1.5 W DRUKARKA Prędkość drukowania, Pełnokolorowe, 45 wydruków na minutę Czarno-białe, 45 wydruków na minutę Język drukarki - PCL5c, PCL6 (XL) Adobe® PostScript® 3 TM, IPDS Rozdzielczość, Maksymalnie, 1,200 x 1,200 DPI Interfejs Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Protokół sieciowy TCP/IP, IPX/SPX Obsługiwane środowiska - Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 SKANER Prędkość skanowania, Maksymalnie 67 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi) (z ARDF) Maksymalnie 85/116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300 dpi) (z SPDF, jednostronne/dwustronne) Rozdzielczość, Maksymalnie 1,200 dpi (tylko skan TWAIN) Rozmiar oryginału A5 - A3 Formaty wyjściowe PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF Sterowniki standardowe, Sieciowy TWAIN Skanowanie do folderu, SMB, FTP, NCP Miejsce docelowe Maksymalnie 50 folderów na zadanie Skanowanie do e-mail - SMTP, POP3 Adresy odbiorców Maksymalnie 500 na zadanie Zapisane adresy odbiorców, Maksymalnie 2,000 Książka adresowa Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym OPROGRAMOWANIE SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor Informacje dodatkowe: Wymaganym językiem drukarki jest Adobe® Postscript 3 Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest: - specyfikacja produktu proponowanego przez Wykonawcę równoważnego, z wyszczególnionymi (podkreślonymi kolorem) cechami charakterystycznymi potwierdzającymi zgodność oferowanego produktu z produktem zapotrzebowanym przez Zamawiającego. Certyfikat (Stosowne dokumenty) powinny określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych produktów w stosunku do określonych w SIWZ ciąży na Wykonawcy. ; Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe A3 - 1 szt - Gwarancja 24- 36 miesięcy, fabrycznie nowe KOPIARKA-DRUKARKA-SKANER Technologia Atramentowa LCD (ekran) 8,3 cm dotykowy Podajnik papieru - 500 arkuszy (2x250) Podajnik dokumentów ADF - 35 arkuszy Odbiornik papieru 50 arkuszy Formaty papieru - A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary Komunikacja - USB - 10/100 Ethernet Base TX , 802.11b wireless, PictBridge Pamięć (RAM) Standardowa - 192 MB Prędkość druku - Mono - Do 35 str./min Kolor - Do 27 str./min Rozdzielczość druku - Windows® - Do 1200 x 6000 dpi dpi Drukowanie dwustronne - Tak Prędkość kopiowania - 23 str./min mono - 20 str./min kolor Rozdzielczość kopiowania Skan - 1200x1200dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii - 25% - 400% co 1% Kopiowanie wielokrotne - do 99 Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) - TAK Rozdzielczość skanowania Optyczna - 2400 x 2400 dpi Interpolowana - 19200 x 19200 dpi Możliwość skanowania do: Obrazu, OCR, E-maila, Pliku, Pamięci USB, Serwera pocztowego, FTP, Folderu sieciowego, Media (karta) Kompatybilność z TWAIN - TAK Skala szarości - 256 poziomów Czytnik kart pamięci Tak (Odczyt/Zapis) FAKS Prędkość faksu - 33,600 bps Podwójny dostęp - Tak Podwójny dostęp - Tak Szybki skan - Prędkość dla A4 - 4 sek Pamięć wg. stron - 400 stron Szybkie wybieranie - 100 numerów Wybieranie grupowe - 6 grup Tryb korekcji błędów ECM - Tak PC-FAX Windows® - Tak FAKS - NIE JEST WYMAGANY. Jeżeli jest dostępny z urządzeniem powinien posiadać parametry zgodne ze specyfikacją. Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest: - specyfikacja produktu proponowanego przez Wykonawcę równoważnego, z wyszczególnionymi (podkreślonymi kolorem) cechami charakterystycznymi potwierdzającymi zgodność oferowanego produktu z produktem zapotrzebowanym przez Zamawiającego. Certyfikat (Stosowne dokumenty) powinny określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych produktów w stosunku do określonych w SIWZ ciąży na Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że dokonał dostawy 2 urządzeń o podobnych parametrach.(wykaz dostaw w załączeniu) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 114.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe A3 - 1 szt - Gwarancja min. 36 miesięcy, fabrycznie nowe KOPIARKA Proces kopiowania Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elekto-fotograficzne Prędkość kopiowania Pełnokolorowe 45 kopii na minutę , Czarno-białe 45 kopii na minutę Rozdzielczość 600 dpi Prędkość wykonania pierwszej kopii Pełnokolorowe 5.9 sekund, Czarno-białe 3.7 sekund Zoom 25 - 400% (w 1% krokach) Pamięć 2 GB Dysk twardy 160 GB Pojemność wejściowa papieru 2 x 550-arkuszowe kasety na papier 1 x 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie 4,400 arkuszy Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie 3,625 arkuszy Rozmiar papieru A6 - A3 Drukowanie dwustronne - Tak Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz Pobór mocy Tryb pracy Maksymalnie 1.7 kW Tryb oszczędzania energii 102 W, Tryb automatycznego wyłączania 1.5 W DRUKARKA Prędkość drukowania, Pełnokolorowe, 45 wydruków na minutę Czarno-białe, 45 wydruków na minutę Język drukarki - PCL5c, PCL6 (XL) Adobe® PostScript® 3 TM, IPDS Rozdzielczość, Maksymalnie, 1,200 x 1,200 DPI Interfejs Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Protokół sieciowy TCP/IP, IPX/SPX Obsługiwane środowiska - Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 SKANER Prędkość skanowania, Maksymalnie 67 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi) (z ARDF) Maksymalnie 85/116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300 dpi) (z SPDF, jednostronne/dwustronne) Rozdzielczość, Maksymalnie 1,200 dpi (tylko skan TWAIN) Rozmiar oryginału A5 - A3 Formaty wyjściowe PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF Sterowniki standardowe, Sieciowy TWAIN Skanowanie do folderu, SMB, FTP, NCP Miejsce docelowe Maksymalnie 50 folderów na zadanie Skanowanie do e-mail - SMTP, POP3 Adresy odbiorców Maksymalnie 500 na zadanie Zapisane adresy odbiorców, Maksymalnie 2,000 Książka adresowa Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym OPROGRAMOWANIE SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor Informacje dodatkowe: Wymaganym językiem drukarki jest Adobe® Postscript 3 Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest: - specyfikacja produktu proponowanego przez Wykonawcę równoważnego, z wyszczególnionymi (podkreślonymi kolorem) cechami charakterystycznymi potwierdzającymi zgodność oferowanego produktu z produktem zapotrzebowanym przez Zamawiającego. Certyfikat (Stosowne dokumenty) powinny określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych produktów w stosunku do określonych w SIWZ ciąży na Wykonawcy. 1. Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe A3 - 1 szt - Gwarancja min. 36 miesięcy, fabrycznie nowe KOPIARKA Proces kopiowania Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elekto-fotograficzne Prędkość kopiowania Pełnokolorowe 45 kopii na minutę , Czarno-białe 45 kopii na minutę Rozdzielczość 600 dpi Prędkość wykonania pierwszej kopii Pełnokolorowe 5.9 sekund, Czarno-białe 3.7 sekund Zoom 25 - 400% (w 1% krokach) Pamięć 2 GB Dysk twardy 160 GB Pojemność wejściowa papieru 2 x 550-arkuszowe kasety na papier 1 x 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie 4,400 arkuszy Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie 3,625 arkuszy Rozmiar papieru A6 - A3 Drukowanie dwustronne - Tak Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz Pobór mocy Tryb pracy Maksymalnie 1.7 kW Tryb oszczędzania energii 102 W, Tryb automatycznego wyłączania 1.5 W DRUKARKA Prędkość drukowania, Pełnokolorowe, 45 wydruków na minutę Czarno-białe, 45 wydruków na minutę Język drukarki - PCL5c, PCL6 (XL) Adobe® PostScript® 3 TM, IPDS Rozdzielczość, Maksymalnie, 1,200 x 1,200 DPI Interfejs Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Protokół sieciowy TCP/IP, IPX/SPX Obsługiwane środowiska - Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 SKANER Prędkość skanowania, Maksymalnie 67 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi) (z ARDF) Maksymalnie 85/116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200/300 dpi) (z SPDF, jednostronne/dwustronne) Rozdzielczość, Maksymalnie 1,200 dpi (tylko skan TWAIN) Rozmiar oryginału A5 - A3 Formaty wyjściowe PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF Sterowniki standardowe, Sieciowy TWAIN Skanowanie do folderu, SMB, FTP, NCP Miejsce docelowe Maksymalnie 50 folderów na zadanie Skanowanie do e-mail - SMTP, POP3 Adresy odbiorców Maksymalnie 500 na zadanie Zapisane adresy odbiorców, Maksymalnie 2,000 Książka adresowa Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym OPROGRAMOWANIE SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor Informacje dodatkowe: Wymaganym językiem drukarki jest Adobe® Postscript 3 Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży do oferty stosowne dokumenty, którymi w rozumieniu Zamawiającego jest: - specyfikacja produktu proponowanego przez Wykonawcę równoważnego, z wyszczególnionymi (podkreślonymi kolorem) cechami charakterystycznymi potwierdzającymi zgodność oferowanego produktu z produktem zapotrzebowanym przez Zamawiającego. Certyfikat (Stosowne dokumenty) powinny określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych produktów w stosunku do określonych w SIWZ ciąży na Wykonawcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna