Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 t starachowice Adamów Styków -jabłonna Dąbrowa-PawłówPobieranie 20.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.19 Kb.
Starachowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap
Numer ogłoszenia: 31015 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Starachowicki , ul. Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2760900, faks 041 2760902.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa - Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robót jak niżej: 1. przebudowa drogi nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków -Jabłonna - Dąbrowa-Pawłów na odcinku od km 3+145 do km 5+564 Zakres robót: Roboty przygotowawcze 2,419km Roboty ziemne 4.404m3 Odwodnie korpusu drogowego: - kanalizacja deszczowa na odcinku 956 mb - zjady rurowe do posesji 169mb - przepusty skrzynkowe 20mb - przykanalik wraz ze studzienkami ściekowymi 50mb - koryta betonowe 676mb Podbudowy z kruszywa łamanego 15.073m2 Podbudowa zasadnicza z MCE metodą recyklingu 14.744m2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 14.621m2 Roboty wykończeniowe 1.920m2 Oznakowanie poziome 400m2 Oznakowanie pionowe 60szt. Chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji 3.820m2 2. przebudowa drogi nr 0628 T Dąbrowa - Kałków na odcinku od km 0+000 do km 1+200 Zakres robót: Roboty przygotowawcze 1,2km Roboty ziemne 2.222m3 Odwodnie korpusu drogowego: - zjady rurowe do posesji 390mb - przykanalik wraz ze studzienkami ściekowymi 14mb Podbudowy z kruszywa łamanego 4.589m2 Podbudowa zasadnicza z MCE metodą recyklingu 7.532m2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 7.231m2 Roboty wykończeniowe 600m2 Oznakowanie poziome 173m2 Oznakowanie pionowe 18szt. Chodniki z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji 2.067m2 Obowiązki Inspektora Nadzoru. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, , warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót. 1.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacją robót : a) udział w przekazaniu terenu budowy b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP. d) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót e) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych; f) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót g) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu. h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających. i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy, j) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. l) kontrolowanie ilości i terminowości wykonywania robót: - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, - uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji, - przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, - sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji), Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego , które będą niezbędne do poprawnej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 207 z roku 2003, poz. 216 - tekst jednolity z póź. zmianami)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2011 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 114.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy

Pobieranie 20.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna