Starosta Zamojski ul. Przemysłowa 4Pobieranie 10.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.39 Kb.
AB – 6 ...................................................

(miejscowość i data)

....................................................

(nr rejestru organu właściwego

do rejestracji zgłoszenia)

Starosta Zamojski

ul. Przemysłowa 4

22-400 Zamość

ZGŁOSZENIE


ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO NIE WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ
Inwestor ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres )Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.):
Zgłaszam rozbiórkę obiektu budowlanego..............................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... wysokość budynku ……………………………………………………………………………...

na terenie działki nr ewid. ……………………………………………………………………....

położonej w m-ci ………………………………………………………………………………..

gmina ……………………………………………………………………………………………


Jednocześnie oświadczam, że budynek jest odłączony od mediów, opróżniony, nikt nie jest w nim zameldowany, nie przysługują też żadne służebności osób trzecich do tego budynku.

2. Data zamierzonego rozpoczęcia robót rozbiórkowych.............................................................

....................................................................

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)


Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • kopia mapy zasadniczej z oznaczonym obiektem budowlanym i odległościami od granic działki –

3 egz.;

  • oświadczenie wg art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane – druk AB - 0 o prawie

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki – 3 egz.;

  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz inwestora (oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis);


Pobieranie 10.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna