Starostwo powiatowe w gostyniuPobieranie 8.66 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar8.66 Kb.
ABG.AB.6743 . ............. . .............

............................... dnia.............................

(miejscowość) (data)

STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU

Gostyń, ul. Wrocławska 256Wydział Architektury, Budownictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Wnioskodawca:

___________________________________________________________________

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji )


___________________________________________________________________

(adres)
na podstawie art.71 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wnoszę o zmianę sposobu użytkowania:

___________________________________________________________________

(nazwa i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów,
___________________________________________________________________

dotychczasowy sposób jego użytkowania

 

___________________________________________________________________oraz adres i nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

na

___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

(przewidywany sposób użytkowania)


Zamierzony termin : 30 dni od daty niniejszego zgłoszenia. 
Do wniosku załączam 1:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości

(działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach

sąsiednich z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza dokonać się zmiany sposobu

użytkowania,

2) opis techniczny obiektu,

3) rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu

lub jego części,

4) ekspertyza techniczna w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu

lub jego części,

5) uzgodnienia, pozwolenia opinie wymagane przepisami szczególnymi,

6) decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności z ustaleniami planu miejscowego,

7) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

8) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu.

------------------------------------------------------------------

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)1. Niepotrzebne skreślić.

Pobieranie 8.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna