Starostwo powiatowe w mińsku mazowieckimPobieranie 19.92 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar19.92 Kb.STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3

Tel.: (025) 759 87 00, fax: (025) 759 87 02http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl

BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/

KARTA USŁUG NR
G-4/05
1. Nazwa sprawy

Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 127 (I piętro)

telefon (025) 759 87 00 w. 722

Czas pracy : poniedziałek 10.00-18.00, wtorek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

(czwartek dzień wewnętrzny)


3. Podstawa Prawna

Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), art. 128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty

  1. wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale

  2. ostateczna decyzja wojewody potwierdzająca nabycie przez Skarb Państwa, powiat lub województwo, z mocy prawa, z dniem 1.01.1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę,

  3. dokumenty potwierdzające tytuł własności do nieruchomości w dniu 31.12.1998 r., na przykład: aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, ostateczne postanowienia sądu o zasiedzeniu, o przyznaniu praw do spadku; w przypadku innych dokumentów niż odpis z księgi wieczystej oświadczenie, z potwierdzeniem własnoręczności podpisu przez notariusza lub upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta, że stan prawny nieruchomości nie zmienił się od daty wystawienia dokumentu, dopuszcza się przedłożenie oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę

5. Opłata

Nie podlega

6. Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta

pokój nr 8 (parter)

Czas pracy : poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00


7. Termin załatwienia

Do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, z uwagi na konieczność zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu oszacowania wartości nieruchomości termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie drogą pocztową.

8. Sposób załatwienia

Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby załatwiające sprawę proszone są o zawarcie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, czy decyzja jest gotowa do odbioru.

9. Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

10. Informacje dodatkowe

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2005 r. Dopuszcza się złożenie wniosku przed uzyskaniem ostatecznej decyzji wojewody stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogę. Wówczas należy wnioskować o zawieszenie postępowania odszkodowawczego do czasu uzyskania decyzji wojewody.

Formularz wniosku.


..................................................... , dnia ........................................

(miejscowość)
......................................................

(imię i nazwisko)

....................................................

(Imiona rodziców)

....................................................

(Adres)


....................................................

(Nr ewidencyjny PESEL)


S T A R O S T A M I Ń S K I

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3

WNIOSEK


o ustalenie kwoty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi

Wnoszę o ustalenie na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) kwoty odszkodowania za działki nr : ................................... o powierzchni ..................... położone we wsi ......................................... w gminie ...................................., zajęte pod drogę publiczną, które z mocy prawa nabył na własność Skarb Państwa/* Powiat Miński/* Gmina ................................./*.

Nabycie zostało stwierdzone ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr ......................... /*, znak .................................................................... z dnia ...................................... .
w załączeniu:


  • ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie

prawa własności nieruchomości przez

.......................,  • dokument potwierdzający prawo własności do

nieruchomości w dniu 31.12.1998 r.,

.............................................(podpis)

* - niepotrzebne skreślić
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna