Status doktoranta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa i obowiązki. Spis treściPobieranie 232.64 Kb.
Strona1/5
Data01.05.2016
Rozmiar232.64 Kb.
  1   2   3   4   5
Status doktoranta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa i obowiązki.

Spis treści:

I. Cel i zakres opracowania

II. Podstawy prawne organizowania studiów doktoranckich


  1. Organizowanie studiów doktoranckich w świetle przepisów powszechnie

obowiązujących

2. Organizowanie studiów doktoranckich na UW

3. Organizowanie studiów doktoranckie na WZ UW

III. Doktorant

IV. Prawa doktoranta

1. Rodzaje praw doktoranta

2. Pomoc materialna

2.1. Źródła i rodzaje pomocy materialnej

2.2. Instrumenty wsparcia materialnego

2.2.1. Przepisy wspólne

2.2.2. Stypendium socjalne

2.2.3. Zapomoga

2.2.4. Stypendium dla najlepszych doktorantów

2.2.5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

2.2.6. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

2.3. Płatnicy instrumentów wsparcia materialnego

2.3.1. Państwo

2.3.2. Jednostki samorządu terytorialnego

2.3.3. Osoby fizyczne lub osoby prawne

3. Stypendium doktoranckie i jego zwiększenie z dotacji podmiotowej

3.1. Stypendium doktoranckie

3.2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

4. Stypendium doktorskie

5. Inne uprawnienia doktoranta

5.1. Prawo do wyboru opiekuna naukowego

5.2. Prawo do ubiegania się o indywidualny program (tok) studiów

5.3. Prawa doktoranta związane z wykonywaniem pracy badawczej (naukowej)

5.4. Prawo do przerw wypoczynkowych i prawo do przedłużenia okresu odbywania

studiów doktoranckich

5.5. Prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

5.6. Prawo do legitymacji doktoranta

V. Obowiązki doktoranta

1. Obowiązek postępowania zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich

2. Obowiązek realizacji programu studiów doktoranckich i prowadzenia badań

naukowych

3. Obowiązek odbycia praktyk zawodowych

4. Inne obowiązki doktoranta

VI. Podsumowanie i wnioski


I. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie praw i obowiązków osób (doktorantów) podejmujących studia III stopnia (studia doktoranckie) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW).

W pierwszej kolejności przedstawione zostały podstawy prawne organizowania studiów doktoranckich oraz definicja doktoranta. Następnie wskazane zostały prawa przysługujące doktorantowi. Zaprezentowano tu m.in. szereg uprawnień związanych z możliwością ubiegania się o pomoc materialną, a także prawo do ubiegania się o stypendium doktoranckie, prawo do wyboru opiekuna naukowego czy uprawnienie do indywidualnego programu (toku) studiów. W tej części wskazane zostały również inne przywileje związane ze statusem doktoranta, jak chociażby prawo do ubezpieczenia społecznego. W dalszej kolejności przedstawione zostały obowiązki spoczywające na doktorancie. Znalazły się tu m.in. wymagania dotyczące realizacji programu studiów doktoranckich czy obowiązku odbycia praktyk zawodowych.

Celem holistycznego ujęcia praw i obowiązków analizie poddane zostały zarówno odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również aktów prawa wewnętrznego wydanych przez odpowiednie władze uczelni. W związku z tym poruszane zagadnienia przedstawione zostały (tam, gdzie istnieją odpowiednie regulacje prawne) na czterech płaszczyznach: ustawowej, aktów wykonawczych, aktów prawa wewnętrznego wydanych przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz aktów prawa wewnętrznego dotyczących WZ UW.

W niniejszym opracowaniu wskazano również (tam, gdzie jest to konieczne) na zróżnicowanie praw i obowiązków ze względu na formę studiów, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym1 (dalej jako: PSzWU), a więc studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne.

W ostatniej część niniejszej opinii dokonane zostanie krótkie résumé.II. Podstawy prawne organizowania studiów doktoranckich

1. Organizowanie studiów doktoranckich w świetle przepisów powszechnie obowiązujących

Uprawnienia szkół wyższych do organizowania studiów doktoranckich można wywieść z art. 70 ust. 5 Konstytucji RP2, który zapewnia autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie (a więc w PSzWU). Jak wskazuje się w piśmiennictwie, taki zapis o randze konstytucyjnej oznacza, że uczelnie działają na podstawie tej zasady autonomicznie i decydują w ramach ustaleń zawartych w ustawach o prowadzonych kierunkach nauczania, podejmowanych badaniach, formach kształcenia kadr naukowych itp. Oznacza to także, że ministerstwo nie może narzucać uczelniom swego stanowiska, nie uwzględniając opinii władz uczelni w tej sprawie3.

W rozumieniu PSzWU, studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 10 PSzWU).

Studia doktoranckie w ramach uczelni tworzone są przez rektora na wniosek rady jednostki organizacyjnej, a w jednostkach naukowych – przez dyrektora jednostki na wniosek rady naukowej jednostki naukowej. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzącej te studia.

Zgodnie z art. 195 ust. 1 PSzWU, „jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom”. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przyznawane są przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki4 (dalej jako: StNaukU). Dodatkowo, PSzWU stanowi, że studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe (art. 195 ust. 2 zd. 1). Do doktorantów i studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz jednostkach naukowych stosuje się również odpowiednio postanowienia art. 164 PSzWU dotyczące zajęć dydaktycznych oraz sposobów ich odbywania5.

PSzWU przewiduje dwie formy studiów doktoranckich – stacjonarne oraz niestacjonarne. Co do zasady stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych i publicznych jednostkach naukowych są studiami bezpłatnymi (vide art. 195 ust. 4 PSzWU). W stosunku do niestacjonarnych studiów doktoranckich art. 195 ust. 9 PSzWU wprowadza możliwość odpłatności studiów niestacjonarnych. Wysokość opłat – nieprzekraczającą kosztów kształcenia – ustala rektor uczelni lub dyrektor jednostki naukowej, w której są prowadzone studia.

Szczegółowy tryb tworzenia studiów doktoranckich oraz ich organizacji uregulowany został w dwóch rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych6 (dalej jako: RozpKsztDokt) oraz w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich7 (dalej jako: RozpStDokt). RozpKsztDokt stanowi, iż studia doktoranckie są prowadzone w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz w jednostkach naukowych (zwanymi jednostkami prowadzącymi kształcenie).

Zgodnie z § 3 RozpKsztDokt studia doktoranckie stwarzają warunki do:

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;

3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;

4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;

5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;

6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

RozpStDokt określa warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich w uczelniach i w jednostkach naukowych, przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wzór legitymacji doktoranta i wysokość opłat za jej wydanie. Zgodnie z § 2 RozpStDokt rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi, a rada naukowa jednostki naukowej – dyrektorowi tej jednostki, wniosek8 o utworzenie studiów doktoranckich. Po zaakceptowaniu wniosku rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich. Rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich9 po zasięgnięciu opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej.

2. Organizowanie studiów doktoranckich na UW

§ 113 Statutu UW10 w kwestiach dotyczących organizacji i toku studiów oraz praw i obowiązków doktorantów odsyła do regulaminu studiów doktoranckich.

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego11 (dalej jako: RegSDUW) stanowi w § 2, iż studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne UW, które mają uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki, w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek12 uchwalony przez radę jednostki organizacyjnej UW, spełniającej ww. warunki.

Zgodnie z RegSDUW studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia środowiskowe. Możliwe jest to w dwóch przypadkach.

Po pierwsze tego rodzaju studia mogą być prowadzone wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych UW, spełniających warunki, o których mowa w RegSDUW, jak również przy udziale innych jednostek organizacyjnych lub naukowych.

Po drugie studia środowiskowe mogą prowadzić międzywydziałowe jednostki UW, jeżeli przynajmniej jedna spośród partycypujących jednostek spełnia warunki, o których mowa w RegSDUW. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia, która m.in. opiniuje kandydata na Kierownika studiów doktoranckich13. Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie dyscyplin naukowych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

RegSDUW (za PSzWU) przewiduje dwie formy studiów doktoranckich – stacjonarne oraz niestacjonarne. Co do zasady stacjonarne studia doktoranckie są studiami bezpłatnymi; RegSDUW wprowadza zastrzeżenie dotyczące podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców, odsyłając w tym miejscu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych14.

RegSDUW statuuje odpłatność studiów niestacjonarnych. Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW zaopiniowany przez właściwy organ samorządu doktoranckiego. Niewyrażenie opinii przez właściwy organ samorządu doktoranckiego w ciągu 14 dni od przedstawienia mu wniosku przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW nie wstrzymuje ustalenia opłat przez Rektora.

Zgodnie z § 10 RozpStDokt studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

3. Organizowanie studiów doktoranckich na WZ UW

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako: RegSDWZ), Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie zgodnie z RegSDUW.

RegSDWZ przewiduje prowadzenie studiów doktoranckich zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Warunki odpłatności zawarte są w Umowie o warunkach odpłatności za studia doktoranckie, którą ze słuchaczem niestacjonarnych studiów doktoranckich podpisuje kierownik studiów doktoranckich w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego (§ 2 ust. 2 RegSDWZ).

Podobnie jak RegSDUW, RegSDWZ stanowi, że studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata i kończą się obroną pracy doktorskiej.III. Doktorant

Definicja doktoranta zawarta została w PSzWU. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18l PSzWU doktorantem jest uczestnik studiów doktoranckich. Bez znaczenia jest zatem forma studiów, w jakiej doktoranci są kształceni (a więc jako studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne).

W art. 196 ust. 1 PSzWU wskazano, iż do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Przez tytuły równorzędne z tytułem zawodowym magistra należy rozumieć tytuły wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu15.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta (oraz związane z takim statusem obowiązki) z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni lub jednostki naukowej16.

Jak wskazuje się w doktrynie, praw doktoranta nie można rozumieć jako odpowiadających ogółowi praw studenta. Są to zatem te prawa, które wymieniają PSzWU lub inne ustawy w odniesieniu do tej grupy bezpośrednio bądź przez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów określających prawa studentów17.
IV. Prawa doktoranta

1. Rodzaje praw doktoranta

Generalnie rzecz biorąc, prawa przyznane doktorantowi można podzielić na (1) prawo do pomocy materialnej, (2) prawo do stypendium doktoranckiego oraz stypendium doktorskiego oraz (3) pozostałe uprawnienia związane z uczestnictwem w studiach doktoranckich oraz pracą naukową, w tym przede wszystkim (a) prawo do wyboru opiekuna naukowego, (b) prawo do ubiegania się o indywidualny program (tok) studiów czy (c) uprawnienia doktoranta związane z prowadzeniem pracy badawczej.

Rozróżnienia praw i obowiązków można dokonać również w oparciu o formę studiów doktoranckich (stacjonarne czy niestacjonarne), co w przypadku występujących różnic zostało zaakcentowane.

2. Pomoc materialna

2.1. Źródła i rodzaje pomocy materialnej

Zagadnienia związane z pomocą materialną zostały szeroko i szczegółowo uregulowane zarówno na szczeblu aktów prawa powszechnie obowiązującego, jak i aktów prawa wewnętrznego wydanych przez odpowiednie władze uniwersyteckie i wydziałowe.

Kwestie dotyczące pomocy materialnej znaleźć można w następujących aktach prawnych:

1) w art. 199 – 201 PSzWU, które regulują kwestie dotyczące rodzajów pomocy materialnej, podmiotów (płatników) pomocy materialnej, a także zawierają delegację ustawową do wydania przepisów wykonawczych do PSzWU;

2) wykonawcze do PSzWU Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia18 (dalej jako: RozpWybOs);

3) akty prawa wewnętrznego UW regulujące zagadnienie pomocy materialnej dla doktorantów, w tym:

a) RegSDUW odnoszący się do stypendium doktoranckiego (§ 17);

b) Zarządzenie Nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego19 i Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów20 (dalej jako RegPomocMat UW);

c) Postanowienie Rektora UW nr 7 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz wysokość stypendiów w roku akademickim 2013/201421 (dalej jako dalej jako PostWysDoch).

Pomoc materialną, którą może otrzymać doktorant, można sklasyfikować w oparciu o kilka kryteriów. W pierwszym rzędzie (1) pomoc materialna dla doktorantów może być sklasyfikowana wg kryterium charakteru instrumentów, które mają służyć materialnemu wsparciu doktorantów. Ponadto (2), pomoc materialną dla doktorantów można klasyfikować ze względu na płatników instrumentów wspierania.2.2. Instrumenty wsparcia materialnego

2.2.1. Przepisy wspólne

Zgodnie z art. 199 ust. 1. PSzWU doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

1)   stypendium socjalnego;

2)   zapomogi;

3)   stypendium dla najlepszych doktorantów;

4)   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

5)   stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Ostatnie z ww. świadczeń zostało uregulowane również w art. 199 c PSzWU.

Zgodnie z art. 103 PSzWU, fundusz pomocy materialnej jest wspólny dla studentów i doktorantów. Zasady przyznawania świadczeń zgodnie z art. 199 ust. 2 PSzWU są określane przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów. Do przyznania świadczeń, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem postanowień, o którym mowa w art. 199 ust. 5 PSzWU.

Co do zasady PSzWU nie zawiera delegacji ustawowych do wydania aktów wykonawczych dotyczących świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 PSzWU. Wyjątek stanowi art. 199c ust. 3 PSzWU, który zawiera delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczby stypendiów i maksymalnej wysokości stypendium oraz wzoru wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osiągnięć. Na tej podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia22 (zob. niżej pkt 2.2.6. niniejszego opracowania).

Zgodnie z RegSDUW doktorant ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW (dalej jako: RegPomocMat UW). Dodatkowo, w § 26 przewidziano, że uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do pomocy materialnej w postaci korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UW23.

RegPomocMat UW przewiduje cztery rodzaje pomocy:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3)stypendium dla najlepszych doktorantów;

4)zapomogę.

Zgodnie z § 1 RegPomocMat UW świadczenia pomocy materialnej wypłacane są z Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. W danym roku akademickim doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa doktoranta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie, kierunku studiów. Oświadczenie w tym przedmiocie doktorant składa kierownikowi swojej jednostki macierzystej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania ostatniej decyzji o przyznaniu stypendium.

RegPomocMat UW przewiduje również, że doktoranci skierowani przez uniwersytet na studia w innej uczelni w kraju lub zagranicą w ramach umów lub programów wymiany doktoranckiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej na zasadach ogólnych, zaś doktorant, który – po przyznaniu mu świadczenia pomocy materialnej – jest skierowany na studia na innej uczelni w kraju lub zagranicą, nie traci prawa do pobierania tego świadczenia. Doktorantowi, który obronił pracę doktorską przed terminem określonym w planie studiów ostatnie świadczenia, z wyjątkiem stypendium dla najlepszych doktorantów, są wypłacane za miesiąc, w którym został nadany stopień doktora. Pozostałe do wypłacenia stypendium dla najlepszych doktorantów jest wypłacane jednorazowo w najbliższym terminie płatności.

W przypadku utraty statusu doktoranta w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy doktorantów lub przeniesienia do innej uczelni, następuje utrata prawa do świadczeń. Ostatnie świadczenia, są wypłacane za miesiąc, w którym doktorant utracił status doktoranta UW.

RegSDWZ nie zawiera regulacji dotyczącej przyznawania pomocy materialnej, stanowiąc jedynie, iż sprawy w nim nieokreślone, dotyczące w szczególności zasady przyznawania stypendiów, reguluje RegSDUW oraz przepisy ogólne (§ 21).

2.2.2. Stypendium socjalne

Stypendium socjalne wymienione zostało jako pierwsze spośród katalogu świadczeń materialnych zawartym w art. 199 ust. 1 PSzWU. PSzWU w odniesieniu do doktorantów nie zawiera własnych regulacji rangi ustawowej, odsyłając w tym zakresie do postanowień przewidzianych dla studentów. Brak jest przy tym aktów wykonawczych do ustawy, które doprecyzowałyby kwestie związane z trybem przyznawania stypendium socjalnego.

Odpowiednie stosowanie przepisów o pomocy materialnej dla studentów oznacza, po pierwsze, że organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich), względnie odrębna od studenckiej komisja stypendialna powoływana przez kierownika studiów doktoranckich, zaś organem odwoławczym - odpowiednio rektor lub powoływana przezeń komisja odwoławcza. Większość składu komisji powinni stanowić doktoranci. Po drugie, wynika z tego, że prawo do świadczeń przysługuje także doktorantom niestacjonarnych studiów doktoranckich. Po trzecie wreszcie - że w przypadku uczestnictwa w kilku studiach doktoranckich doktorantowi przysługują świadczenia tylko w jednym miejscu, a co za tym idzie ma on obowiązek złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych studiach doktoranckich24.

Szczegółowa regulacja dotycząca stypendium socjalnego na UW została zawarta w RegPomocMat UWoraz PostWysDoch.

Zgodnie z § 16 ust. 1 RegPomocMat UW, stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, przy czym do wniosku winny zostać załączone dokumenty wymienione enumeratywnie w załączniku nr 1 do RegPomocMat UW.

Uprawnionym do otrzymania stypendium socjalnego jest zarówno doktorant studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych, będący obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, którzy spełniają jeden z warunków określonych w § 17 ust. 1 RegPomocMat UW25.

Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) doktoranta;

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek26.

RegPomocMat UW przewiduje również możliwość otrzymania przez doktoranta studiów stacjonarnych, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim (co wiąże się z obowiązkiem dostarczania raz na miesiąc komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta zaświadczenia o wniesieniu opłaty za dom studencki) lub w obiekcie innym niż dom studencki (pod warunkiem przedstawienia kopii umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie27. Każdorazowa zmiana okoliczności winna zostać niezwłocznie przedstawiona organowi przyznającemu świadczenia.

Stypendium socjalne przyznaje komisja stypendialna jednostki organizacyjnej UW. Jeżeli wniosek o przyznanie świadczenia zawiera braki formalne, komisja stypendialna wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Do wniosku załączyć należy dokumenty szczegółowo wymienione w Załączniku Nr 2 do RegPomocMat UW.

Zgodnie z § 31 ust. 1 RegPomocMat UW, wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki w formie decyzji wydanej w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego28.

Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji stypendialnej, która wydała decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli komisja stypendialna uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym przypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyła Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołanie nie przysługuje, jednakże doktorant może złożyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

W przypadku UW, kwestię udzielania stypendium socjalnego oprócz RegPomocMat UW reguluje również PostWysDoch.

Zgodnie z § 1 PostWysDoch, wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i o stypendium socjalne w wysokości zwiększonej o dodatek mieszkaniowy wynosi 782 zł. Wysokość stypendium socjalnego uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta. I tak, w przypadku dochodów w przedziale od 0,00 do 450 zł per capita będzie to kwota 340 zł (450 zł dla stypendiów socjalnych zwiększonych o dodatek mieszkaniowy), zaś w przypadku dochodów w wysokości od 450,01 zł do 782 zł kwota stypendium socjalnego wyniesie 200 zł (odpowiednio 350 zł dla stypendium zwiększonego o dodatek mieszkaniowy). PostWysDoch określa również wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, która nie może przekroczyć kwoty 450 zł.

Zgodnie z § 4 RegPomocMat UW, stypendium socjalne oraz zapomogę doktorant może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy (przy czym stypendium za październik wypłacane jest w listopadzie).

Ponieważ WZ UW nie posiada własnych regulacji w tym zakresie, zastosowanie znajdą tu ogólne regulacje UW.: tresc -> doradztwo
tresc -> Wz uw relacja ze spotkania okolicznościowo-naukowego centrum studiów antymonopolowych I regulacyjnych wydział Zarządzania uw
tresc -> Siemens: maszynownia dla elektrowni jądrowych Uwe Kaufmann Siemens Przegląd: Firma Siemens jako doświadczony dostawca systemów „pod klucz”
tresc -> Uwaga Kolokwium zaliczeniowe z Zaawansowanych Metod Badań Materiałów odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 12. 15 w sali 010a na kolokwium obowiązują problemy I zagadnienia omawiane na wykładach I wykorzystywane podczas ćwiczeń
tresc -> Wydział Pedagogiczny
tresc -> Informacj a z kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych I alkopopów) w IV kwartale 2015 roku
tresc -> Projekt reaktora epr
tresc -> Ginekologiczno – połOŻniczy szpital kliniczny uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w poznaniu
tresc -> Wojna w Afryce Północnej 1940 – 1942 rok Walki włosko-brytyjskie Czerwiec`40 do Luty`41 roku


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna