Statut agencji dostaw euratomuPobieranie 42.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42.14 Kb.
STATUT AGENCJI DOSTAW EURATOMU

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ,


uwzględniając artykuł 54 Traktatu,
uwzględniając wniosek Komisji,
POSTANAWIA
przyjąć, zgodnie z poniższym, Statut Agencji Dostaw Euratomu:

Artykuł I

NAZWA - CEL


1) Agencja utworzona na mocy artykułu 52 i kolejnych Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z 25 marca 1957 r. (zwanego dalej „Traktatem”) nosi nazwę „Agencji Dostaw Euratomu” (zwanej dalej „Agencją”).
2) Wyłącznym celem Agencji jest wypełnianie zadań nałożonych Traktatem. Agencję regulują postanowienia Traktatu i niniejszego Statutu. Trudności w interpretacji, jakie mogłyby wyniknąć z niniejszego Statutu powinny być rozwiązywane zgodnie z celami wyznaczonymi Agencji przez Traktat.

Artykuł II

CHARAKTER PRAWNY I ZDOLNOŚĆ


1) Agencja ma osobowość prawną.
2) W każdym z Państw Członkowskich Agencja posiada zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym prawa publicznego i prywatnego. W szczególności Agencja może nabywać i zbywać dobra ruchome i nieruchome, zawierać wszelkie umowy, przyznawać zabezpieczenia rzeczowe lub osobiste, działać jako pośrednik, pełnomocnik lub komisant, stawać przed sądem, układać się, zawierać ugody i umowy handlowe, a także dokonywać innych czynności niezbędnych do wypełnienia jej zadań.
Agencja może również zaciągać pożyczki w warunkach przewidzianych niniejszym Statutem.
3) Agencja prowadzi działalność wyłącznie w interesie ogółu; jej działalność nie ma celu zarobkowego.
4) Agencja jest agencją użyteczności publicznej.

Artykuł III

SIEDZIBA
1) Siedziba Agencji zostaje ustanowiona w mieście, w którym siedzibę ma Komisja.


2) Za zgodą Komisji Agencja może ustanawiać oddziały.
Agencja może samodzielnie podejmować wszelkie inne środki dotyczące organizacji administracyjnej niezbędne do wypełnienia jej zadań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Wspólnoty. W szczególności Agencja może uwierzytelniać agentów i tworzyć magazyny.

Artykuł IV

OKRES FUNKCJONOWANIA


Nie określa się końcowej daty funkcjonowania Agencji.
Zgodnie z artykułem 76 Traktatu postanowienia rozdziału VI dotyczące zaopatrzenia powinny zostać zatwierdzone lub zmienione po zakończeniu okresu przewidzianego w tym artykule.

Artykuł V

KAPITAŁ
1) Kapitał Agencji wynosi 2 400 000 jednostek rozliczeniowych EUP.


2) Kapitał jest rozdzielony według następującego klucza podziału:


Belgia:

8

Niemcy:

28

Francja:

28

Włochy:

28

Niderlandy:

8

3) Wpłata 10 % na poczet kapitału zostanie wypłacona Agencji w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Statutu. Wezwania do uiszczenia pozostałych wpłat na poczet kapitału zostaną ogłoszone decyzją Rady stanowiącej większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. Tym niemniej obowiązek dokonania wpłaty jest z mocy prawa, jeżeli wpłaty są konieczne do wypełnienia zobowiązań zaciągniętych przez Agencję wobec jej wierzycieli na mocy niniejszego Statutu. Decyzja Rady zostanie bezzwłocznie przekazana państwom subskrybentom. Zażądana wpłata powinna zostać uiszczona na rzecz Agencji w terminie 30 dni po przekazaniu decyzji.


4) Udział w kapitale nie daje ani prawa głosu, ani prawa do dywidend lub odsetek. Daje prawo do zwrotu w nominalnej wysokości dokonanych wpłat na poczet kapitału wyłącznie w przypadku rozwiązania Agencji.
5) Każda wpłata na poczet kapitału jest dokonywana przez państwo subskrybenta w jego walucie narodowej.
6) W przypadku, gdyby parytet waluty Państwa Członkowskiego w stosunku do wskazanej powyżej jednostki rozliczeniowej został obniżony, wysokość udziału w kapitale wpłacona przez dane państwo zostanie dostosowana proporcjonalnie do zaistniałej zmiany parytetu, poprzez wpłatę uzupełniającą dokonaną przez to państwo na rzecz Agencji, ograniczoną do wysokości należności rzeczywiście posiadanych w walucie tego Państwa Członkowskiego. Wpłata powinna zostać dokonana w terminie dwóch miesięcy.
7) W przypadku, gdyby parytet waluty Państwa Członkowskiego w stosunku do wskazanej powyżej jednostki rozliczeniowej został podwyższony, wysokość udziału w kapitale wpłacona przez dane państwo zostanie dostosowana proporcjonalnie do zaistniałej modyfikacji parytetu, poprzez zwrot dokonany przez Agencję na rzecz tego państwa i ograniczony do wysokości należności rzeczywiście posiadanych w walucie tego Państwa Członkowskiego. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie dwóch miesięcy.

Artykuł VI

OPŁATA
1) Agencja pobiera opłatę, z której przychód jest przeznaczony na pokrycie jej wydatków operacyjnych.


2) Opłata jest pobierana od transakcji, w których uczestniczy Agencja korzystając ze swojego prawa opcji lub swojego wyłącznego prawa do zawierania umów na dostawy.
3) Stawka opłaty jest ustalona tak, aby pokrywała wydatki operacyjne Agencji.
Ewentualne nadwyżki przychodu z tytułu opłaty nad wysokością wydatków operacyjnych ustalonych na koniec roku rozliczeniowego zostają przekazane na fundusz rezerwowy.
Jeżeli na koniec roku rozliczeniowego okaże się, że wysokość funduszu rezerwowego przekracza wysokość wydatków operacyjnych poniesionych podczas danego roku rozliczeniowego stawka opłaty zostanie obowiązkowo zmodyfikowana, aby uniknąć zaistnienia tej samej sytuacji na koniec kolejnego roku rozliczeniowego.
4) Stawka, a także określenie jej podstawy i warunków poboru są ustalane po konsultacji z Radą przez Komisję stanowiącą na podstawie propozycji dyrektora generalnego, który wcześniej uzyskuje opinię komitetu doradczego, o którym mowa w poniższym artykule X.

Artykuł VII

ORGANIZACJA FINANSOWA


1) Agencja posiada niezależność finansową. Agencja funkcjonuje według reguł handlowych.
2) Agencja ma stałe prawo dokonywania przelewów w jednej z walut Państw Członkowskich aktywów jakie posiada w walucie innego Państwa Członkowskiego, w celu dokonania operacji finansowych zgodne z jej celem określonym w Traktacie i przy uwzględnieniu niniejszego Statutu.

W miarę możliwości Agencja unika dokonywania takich przelewów, jeżeli dysponuje lub może dysponować aktywami w walutach, których potrzebuje.


Dostępne środki, których nie potrzebuje na natychmiastowe pokrycie zobowiązań, Agencja może użyć następująco:
a) dokonać lokat na rynkach walutowych,
b) dokonać wszelkiej innej operacji finansowej mającej związek z jej celem.
Nie naruszając postanowień ustępu pierwszego Agencja, w zarządzaniu swoimi lokatami, nie dokonuje żadnego arbitrażu walut, który nie jest bezpośrednio wymagany do realizacji jej zadań.
3) Agencja wymaga od kupującego dokonania zapłaty w walutach, których potrzebuje do zrealizowania operacji.
4) Agencja może dowolnie dysponować kwotami w walucie państw trzecich, pozyskanymi w drodze pożyczek, jakie zrealizowała w tych krajach.
5) Na międzynarodowych rynkach kapitałowych Agencja może dokonywać pożyczek zasobów niezbędnych do wykonania jej zadań.
Komisja, po konsultacji z Radą, określa granice, w których Agencja może zaciągać pożyczki o czasie trwania nieprzekraczającym dwóch lat. W przypadku pożyczek na okres przekraczający dwa lata Agencja uzyskuje, za pośrednictwem Komisji, aprobatę Rady stanowiącej w każdym odrębnym przypadku kwalifikowaną większością głosów.
Agencja może zaciągać pożyczki na rynku finansowym Państwa Członkowskiego zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi pożyczek wewnętrznych lub, w przypadku braku takich przepisów w danym Państwie Członkowskim, po dokonaniu uzgodnień między tym Państwem Członkowskim a Agencją oraz po osiągnięciu porozumienia co do pożyczki, którą Agencja zamierza zaciągnąć.
Właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą nie wyrazić zgody wyłącznie w przypadku ryzyka poważnych zakłóceń na ryku finansowym tego państwa.
6) Zobowiązania podjęte przez Agencję na mocy niniejszego Statutu objęte są gwarancją Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
7) W dziedzinach określonych w niniejszym artykule Agencja będzie działać w powiązaniu z właściwymi władzami Państw Członkowskich lub ich bankiem emisyjnym.

Artykuł VIII

WŁADZA KOMISJI


1) Agencja jest pod kontrolą Komisji, która przekazuje jej swoje dyrektywy i posiada prawo weta w stosunku jej decyzji.

2) Decyzje Agencji nie podlegają prawu weta Komisji po siedmiu dniach od daty ich wydania, o ile w tym czasie nie staną się przedmiotem zastrzeżeń ze strony Komisji lub jej delegata. Mogą oni zrezygnować z formułowania zastrzeżeń przed upływem wspomnianego terminu.


Jeżeli zastrzeżenia zostaną sformułowane w terminie określonym w powyższym ustępie przez Komisję lub jej delegata, Komisja powinna zająć stanowisko przed upływem piętnastego dnia po dniu sformułowania zastrzeżeń.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią przeszkody w zastosowaniu artykułu 53 akapit drugi Traktatu.
3) Każdy akt, o którym mowa w artykule 53 akapit drugi Traktatu może zostać zaskarżony do Komisji przez zainteresowaną stronę przed upływem piętnastego dnia od daty jego notyfikacji lub od daty jego publikacji, jeżeli nie został notyfikowany. W przypadku braku notyfikacji i publikacji termin liczy się od dnia, w którym zainteresowana strona dowiedziała się o danym akcie.

Artykuł IX

DYREKTOR GENERALNY I PERSONEL


1) Dyrektor generalny zarządza Agencją. W przypadku zgonu, odwołania, nieobecności lub wystąpienia przeszkód dyrektora generalnego zastępuje zastępca dyrektora generalnego.
2) Dyrektor generalny reprezentuje Agencję zarówno w sądzie, jak i w czynnościach pozasądowych. Komisja posiada uprawnienia do reprezentowania Agencji w sądzie we wszelkich działaniach podjętych przeciw dyrektorowi generalnemu.
3) Dyrektor generalny może delegować swoje uprawnienia, w zakresie jaki uzna za słuszny zastępcy dyrektora generalnego lub innym osobom. Może im przyznać, indywidualnie lub zbiorowo uprawnienia do reprezentowania.
Delegacje poczynione przez dyrektora generalnego lub przez zastępcę dyrektora generalnego są odwoływane wyłącznie zgonem delegującego.
4) Dyrektor generalny i zastępca dyrektora generalnego są mianowani i odwoływani, jeżeli zaistnieje taka konieczność, przez Komisję. Nie są pełnomocnikami Komisji.
Dyrektor generalny, a w przypadku zastępstwa zastępca dyrektora generalnego są odpowiedzialni przed Komisją za prowadzone zarządzanie. We wszelkich okolicznościach poddają się kontroli Komisji i zdają jej sprawę zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w artykule XVI niniejszego Statutu, a także w poszczególnych dyrektywach sformułowanych przez Komisję.

Artykuł X

KOMITET DORADCZY – SKŁAD


1) Tworzy się komitet doradczy Agencji, złożony z dwudziestu czterech członków.

2) Stanowiska są następująco rozdzielone między obywateli Państw Członkowskich:
Belgia:

3 członków

Niemcy:

6 członków

Francja:

6 członków

Włochy:

6 członków

Niderlandy:

3 członków

3) Członkowie komitetu doradczego są mianowani przez Radę na wniosek Państw Członkowskich i po uzyskaniu opinii Komisji, spośród przedstawicieli producentów, użytkowników i wysoko wyspecjalizowanych ekspertów.


Osoby prawne mogą zostać wyznaczone na członka Komitetu pod warunkiem, że przez cały czas trwania mandatu będą reprezentowane przez należycie uwierzytelnionego delegata.
4) Członkowie Komitetu są mianowani na okres dwóch lat. Ich mandat jest odnawialny. W przypadku dymisji lub przeszkód ze strony członka należy zapewnić jego zastępstwo w jak najkrótszym czasie i na pozostały czas trwania mandatu.

Artykuł XI

KOMITET DORADCZY - KOMPETENCJA


1) Poprzez swoje opinie i informacje komitet doradczy ułatwia właściwe wykonywanie zadań Agencji. Komitet stanowi łącznik między Agencją z jednej strony i użytkownikami i zainteresowanymi środowiskami z drugiej strony.
2) Z komitetem doradczym może konsultować się dyrektor generalny we wszystkich kwestiach podlegających kompetencji Agencji.
W tych samych kwestiach komitet może również wydawać opinie z inicjatywy co najmniej dziesięciu z jego członków.
3) Dyrektor generalny jest zobowiązany konsultować się z komitetem doradczym przed podjęciem decyzji dotyczących następujących kwestii:
1. Kapitału Agencji, niezależnie, czy chodzi o podwyższenie lub obniżenie kapitału, czy też o kolejną wpłatę na poczet kapitału (artykuł 54 akapit 4 Traktatu);
2. Warunków ustalania opłaty od transakcji przeznaczonej na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji (artykuł 54 akapit 5 Traktatu);
3. Ustalenia regulaminu Agencji określającego warunki zrównoważenia popytu i podaży (artykuł 60 ustęp szósty Traktatu);
4. Ustalania dyrektyw dotyczących przedpłat, o które może zwracać się Agencja (artykuł 61 akapit drugi Traktatu);
5. Ustalania programu i warunków tworzenia rezerw handlowych przez Agencję (artykuł 72 akapit pierwszy Traktatu);
6. Kryteriów określających praktyki zabronionych przez artykuł 68 Traktatu;
7. Dyrektyw dotyczących prowadzenia „rachunku finansowego specjalnych materiałów rozszczepialnych” (artykuł 88 Traktatu);
8. Uczestnictwa Agencji w przygotowaniu specjalnego zestawienia przewidzianego w artykule 171 ustęp 2 Traktatu;
9. Sporządzania rocznego bilansu i rocznego sprawozdania Agencji;
10. Tworzenia udziałów Agencji;
11. Rozwiązania Agencji.
W razie potrzeby dyrektor generalny może wyznaczyć komitetowi doradczemu termin na przedstawienie opinii, który nie może być krótszy niż dziesięć dni, licząc od zawiadomienia przekazanego w tym celu przewodniczącemu komitetu.
Jeżeli opinia komitetu nie może zostać przedstawiona w tym terminie dyrektor nie jest zobowiązany do odraczania swojej decyzji ani do zwoływania nowego zebrania.
W tematach będących przedmiotem niniejszego ustępu decyzje leżące w kompetencji dyrektora generalnego nie mogą zostać podjęte przed upływem piętnastego dnia od daty wydania opinii komitetu doradczego, jeżeli są sprzeczne z tą opinią.

Artykuł XII

KOMITET DORADCZY - BIURO


1) Corocznie komitet doradczy wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Ich mandat jest odnawialny.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący tworzą biuro komitetu.
2) Biuro decyduje o zwoływaniu komitetu doradczego w warunkach przewidzianych w poniższym artykule XIII ustęp 1.
Biuro utrzymuje wszelkie pożyteczne kontakty w imieniu komitetu doradczego.

Artykuł XIII

KOMITET DORADCZY - ZEBRANIA


1) Komitet doradczy zwołuje się:
a) z inicjatywy biura, które uzna, iż wymaga tego sytuacja, a także po upływie kwartału od ostatniego zebrania Komitetu,
b) na wniosek dyrektora generalnego, w szczególności za każdym razem, gdy konsultacja z komitetem jest wymagana w zastosowaniu postanowień powyższego artykułu XI ustęp 3,
c) na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Komitetu określający kwestie do umieszczenia w porządku obrad.
2) Dla ważności obrad komitet doradczy powinien zebrać co najmniej połowę swoich członków.
Opinie wydawane są przez większość członków obecnych lub reprezentowanych.
3) Każdy członek komitetu dysponuje jednym głosem. W przypadku wystąpienia przeszkód może on przekazać swoje prawo głosu udzielając pisemnego upoważnienia innemu członkowi. Każdy z członków może przyjąć głos wyłącznie od jednego członka.
Głosowanie w formie pisemnej lub za pomocą telegramu jest dopuszczalne w nagłym przypadku, chyba że komitet postanowi inaczej.
4) Dyrektor generalny, zastępca dyrektora generalnego lub ich przedstawiciel uczestniczy bez prawa głosu w zebraniach komitetu doradczego. Dostarczają oni komitetowi wszelkich potrzebnych informacji i wyjaśnień. Tym niemniej są zobowiązani do zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem 194 Traktatu i z regulaminem bezpieczeństwa.
Delegat Komisji może uczestniczyć w zebraniach komitetu doradczegoo bez prawa głosu.
5) Protokoły z zebrań powinny wymieniać nie tylko uchwalone opinie, ale także wszelkie wnioski poddane pod dyskusję.
Protokoły, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza posiedzenia, powinny zostać złożone w utworzonym ad hoc zbiorze. Uwierzytelnione kopie wraz z kopiami wszelkich niezbędnych dokumentów są bezzwłocznie przekazywane Komisji i dyrektorowi generalnemu.
6) Komitet doradczy może utworzyć, z uwzględnieniem niniejszego statutu regulamin wewnętrzny poddany zatwierdzeniu Komisji.

Artykuł XIV

KOMITET DORADCZY - SEKRETARIAT


1) Dyrektor generalny oddaje do dyspozycji komitetowi doradczemu odpowiedni sekretariat, prowadzony przez sekretarza, którego nominacja poddana jest zatwierdzeniu Komisji.
2) Sekretariat sporządza protokoły z zebrań komitetu doradczego, ewentualnych pod-komitetów i biura.
3) Wydatki operacyjne komitetu doradczego ponosi Agencja.

Artykuł XV

KOMITET DORADCZY – OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY


Obowiązek zachowania tajemnicy przewidziany w artykule 194 Traktatu stosuje się do dyrektora generalnego, zastępcy dyrektora generalnego i personelu Agencji, a także do członków komitetu doradczego, jeżeli zapoznają się lub otrzymają fakty, informacje, wiedzę, dokumenty lub przedmioty chronione tajemnicą.

Artykuł XVI

1) Rok budżetowy zaczyna się dnia1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia.


2) Dyrektor generalny przygotowuje i ustala preliminarz budżetowy funkcjonowania Agencji; zapewnia jego wykonanie.
3) Harmonogram jest przekazywany najpóźniej 20 września Komisji, która w odstępstwie od artykułu VIII ustęp 2 niniejszego Statutu dysponuje terminem jednego miesiąca na skorzystanie z przysługującego jej prawa weta.
4) Corocznie sporządzany jest bilans finansowy zamykany 31 grudnia z załączonym rachunkiem obrotowym, który najpóźniej 1 marca przekazywany jest Komisji Obrachunkowej, o której mowa w artykule 180 Traktatu. Komisja Obrachunkowa składa Komisji sprawozdanie z rozliczeń Agencji.
5) Dyrektor generalny sporządza corocznie sprawozdanie z zarządzania za ubiegły rok budżetowy.
6) Komisja, która najpóźniej 1 maja otrzymuje bilans finansowy, rachunek oborotowy, sprawozdanie Komisji Obrachunkowej i sprawozdanie dyrektora generalnego udziela temu ostatniemu absolutorium z zarządzania.
Wskazane powyżej dokumenty są dołączane do rozliczenia z ubiegłego roku budżetowego dotyczącego wykonania każdego budżetu przedkładanego corocznie przez Komisję Radzie i Zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami artykułu 180 ustęp 3 Traktatu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 1958 roku.W imieniu Rady

S. BALKE


PrzewodniczącyZgodnie z artykułem 222 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Agencja rozpoczyna swoją pracę od dnia wskazanego przez Komisję.
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna