Statut europejskiego funduszu inwestycyjnegoPobieranie 194.09 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar194.09 Kb.
STATUT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
(przyjęty przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego w dniu 25 maja 1994 r.)


Artykuł 1
Ustanowienie
Ustanawia się Europejski Fundusz Inwestycyjny, zwany dalej „FUNDUSZEM”, który posiada osobowość prawną oraz niezależność finansową.
Artykuł 2
Zadanie
Zadaniem FUNDUSZU jest wspieranie dążeń do osiągnięcia celów Wspólnoty. W tym celu FUNDUSZ wspiera:
- rozwój sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu, telekomunikacji oraz energii,
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Artykuł 3
Działania
1. Działalność FUNDUSZU, stosującego rozsądne zasady bankowości, ma na celu wspieranie rozwoju sieci transeuropejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
- poprzez udzielanie jego gwarancji pożyczkowych w każdej formie dozwolonej przez przepisy właściwego prawa,
- od daty przypadającej dwa lata od chwili wejścia w życie niniejszego statutu oraz z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w ust. 3 art. 13 niniejszego statutu, poprzez nabywanie, posiadanie oraz zarządzanie udziałami kapitałowymi w dowolnym przedsiębiorstwie.
2. FUNDUSZ może dodatkowo prowadzić inną działalność pomocniczą związaną z jego zadaniami oraz zmierzającą do ich osiągnięcia.
Artykuł 4
Siedziba
Siedzibę FUNDUSZU ustanawia się w tym samym miejscu, w którym znajduje się siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zwanego dalej „BANKIEM”.
Artykuł 5
Członkowie
1. Członkami założycielami FUNDUSZU są:
- Wspólnota Europejska, zwana dalej „WSPÓLNOTĄ”, reprezentowana przez Komisję Wspólnot Europejskich, zwaną dalej „KOMISJĄ”,
- BANK,
- instytucje finansowe, których wykaz załączony jest do niniejszego statutu (załącznik I), zwane dalej „INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI”.
2. Na ich prośbę oraz na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą działającą na mocy decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie, inne instytucje finansowe, również dalej zwane „INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI” Państw Członkowskich WSPÓLNOTY działające na rzecz wspierania celów wytyczonych przez FUNDUSZ mogą stać się członkami FUNDUSZU.
Artykuł 6
Kapitał
1. Kapitał statutowy FUNDUSZU wynosi początkowo dwa miliardy ecu podzielone na 2000 udziałów o wartości nominalnej miliona ecu, subskrypcja na udziały otwarta jest dla członków FUNDUSZU zgodnie z art. 7 niniejszego statutu, przy czym sześćset milionów ecu jest zarezerwowane na subskrypcję przez INSTYTUCJE FINANSOWE.
2. Jednostkę rozliczeniową definiuje się jako ecu używane przez WSPÓLNOTĘ.
3. Kapitał statutowy może zostać podwyższony w przypadku zajścia odpowiednich okoliczności.
4. W przypadku podwyższenia kapitału, każdy członek jest uprawniony, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Walne Zgromadzenie, do objęcia ułamkapodwyższonej wartości odpowiadającejstosunkowi, który istniała między udziałami objętymi przez tego członka a kapitałem FUNDUSZU przed podwyższeniem Jednakże, żaden z członków nie jest zobowiązany do objęcia jakiejkolwiek części podwyższonego kapitału.
5. Członkowie FUNDUSZU, działając w charakterze członków FUNDUSZU, odpowiadają za zobowiązania FUNDUSZU wyłącznie do wysokości objętego kapitału, a nie wpłaconego.
Artykuł 7
Objęcie udziałów
1. Członkowie założyciele FUNDUSZU obejmują według wartości nominalnej ilość udziałów określoną w załączniku II do niniejszego statutu.
2. Każdy nowy członek obejmuje udziały w ilości oraz na zasadach ustanowionych przez Walne Zgromadzenie; cena tych udziałów nie może być niższa niż wartość nominalna.
Artykuł 8
Udziały
1. Udziały w objętym kapitale zakładowym są pokrywane w wysokości 20% w czterech rocznych płatnościach wynoszących 5% każda.
2. W przypadku podwyższenia objętego kapitału, określenie sposobupokrycia kapitału podlegaja decyzji Walnego Zgromadzenia.
3. Walne zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej, może zażądaćwpłaty, całości lub części, salda objętego kapitału do wysokości sumy koniecznej w celu wykonania przez Fundusz jego zobowiązań wobec wierzycieli.
4. Płatności są dokonywane w ecu lub innych wymienialnych walutach.
5. Udziały w ten sposób objęte zostaną pokryte w ciągu 90 dni po wezwaniu członków do dokonania wpłat.
6. Jedynie za uprzednią pisemną zgodą Rady Nadzorczej, udziały można zastawić lub obciążyć w jakikolwiek sposób.
7. Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 5 niniejszego statutu, żaden członek, z tytułu swojego członkostwa, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za zobowiązania FUNDUSZU.
8. Wszelkie dostępne środki, których FUNDUSZ nie musi natychmiast wykorzystać do wykonania swojej działalności, mogą zostać zainwestowane na rynkach finansowych. Zarządzając tymi inwestycjami, FUNDUSZ nie będzie brał udziału w jakimkolwiek arbitrażu walutowym, niewymaganym bezpośrednio do wykonywania jego zadań lub do wypełnienia zaciągniętych zobowiązań.
Artykuł 9
Uprawnienia związane z udziałami
Zgodnie z warunkami przyjętymi w art. 31 i 38 niniejszego statutu, każdy udziałprzyznaje prawo do własnośći aktywów FUNDUSZU, udziału w podziale zysku netto oraz, gdzie stosowne, nadwyżki z likwidacji pro rata do liczby istniejących udziałów.
Artykuł 10
Zarządzanie i administrowanie FUNDUSZEM
FUNDUSZ jest zarządzany i administrowany przez trzy następujące organy:
- Walne Zgromadzenie
- Radę Nadzorczą
- Komitet Finansowy.
Artykuł 11
Walne zgromadzenie
1. Walne zgromadzenie członków FUNDUSZU odbywa się co najmniej jeden raz w roku gdy jest zwołane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie FUNDUSZU, albo w innym miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może również być zwołane z inicjatywy jednego z członków FUNDUSZU i w następstwie decyzji Rady Nadzorczej.
Artykuł 12
Uczestnictwo - Reprezentacja - Kworum - Większość
1. Wszyscy członkowie FUNDUSZU są uprawnieni do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.
2. WSPÓLNOTA jest reprezentowana przez jednego z członków Komisji, mianowanego przez tę ostatnią.
3. BANK jest reprezentowany przez jego prezesa lub, w przypadku, gdy nie może on uczestniczyć, przez zastępcę prezesa.
4. INSTYTUCJE FINANSOWE są reprezentowane przez jedną osobę na każdą INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ.
5. Każdy członek FUNDUSZU posiada liczbę głosów równą liczbie objętych przez niego udziałów.
6. Członkowie mogą głosować korespondencyjnielub przezprzedstawiciela będacego członkiem.
7. Kworum wymagane do odbycia się Walnego Zgromadzenia jest ustanowione, kiedy przedstawiciele KOMISJI, BANKU oraz większość osób posiadających prawa do głosowania ze strony INSTYTUCJI FINANSOWYCH, są obecni lub obecni są ich przedstawiciele.
8. Decyzje Walnego Zgromadzenia muszą otrzymać głosy KOMISJI, BANKU oraz większość głosów INSTYTUCJI FINANSOWYCH obecnych lub reprezentowanych.
Artykuł 13
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie posiada pełne uprawnienia w zakresie zarządzania, funkcjonowania i administrowania FUNDUSZEM.
2. Walne Zgromadzenie może przekazać swoje uprawnienia w całości lub części, z wyjątkami określonymi poniżej, Radzie Nadzorczej i Komitetowi Finansowemu.
3. Walne Zgromadzenie, w ramach swoich uprawnień:
- podejmuje wszelkie decyzje upoważniające FUNDUSZ do dokonywania transakcji w zakresie udziałów kapitałowych określonych w art. 3 ust. 1 tiret drugie niniejszego statutu;
- ustanawia ogólne wytyczne dotyczące funkcjonowania FUNDUSZU;
- zatwierdza regulamin FUNDUSZU;
- zapewnia wprowadzenie w życie tych wytycznych oraz przestrzeganie regulaminu;
- podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków;
- zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- zatwierdza roczny bilans oraz rachunek zysków i strat;
- ustala wysokość rezerw i środków oraz przeznaczenie i podziału zysku netto FUNDUSZU;
- mianuje członków Kolegium Biegłych RewidentówFUNDUSZU;
- wykonuje uprawnienia ustanowione w art. 39 niniejszego statutu w zakresie przyjmowania wszelkich zmian do niego;
- podejmuje decyzje dotyczące podwyższenia kapitału dozwolonegoFUNDUSZU, oraz wezwań do pokrycia nieopłaconej części kapitału zakładowego;
- z zastrzeżeniem warunków ustanowionych w art. 30 niniejszego statutu, podejmuje decyzje dotyczące każdego podwyższenia górnej granicy zobowiązań FUNDUSZU;
- podejmuje decyzje o zawieszeniu lub wykluczeniu członków;
- podejmuje decyzje dotyczące trwałego zaprzestania działalności FUNDUSZU oraz podziału jego aktywów;
- zatwierdza nominacje członków Rady Nadzorczej i Komitetu Finansowego.
4. Procedury funkcjonowania Walnego Zgromadzenia ustanawiane są w Regulaminie.
Artykuł 14
Przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu
1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przedstawiciel każdej kategorii członka sprawującego urząd przewodniczącego przez okres jednego roku, po upływie którego przewodnictwo przekazuje się przedstawicielowi innej kategorii członka, w następującej kolejności od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia: BANK, KOMISJA, INSTYTUCJE FINANSOWE.
2. W celu jego mianowania przez Walne Zgromadzenie, przewodniczącego reprezentującego INSTYTUCJE FINANSOWE mianuje się decyzją członków tej kategorii stanowiącą absolutną większością posiadanych głosów.
Artykuł 15
Protokół – wypis
Z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest Protokół, a jego kopie i wypisy są uwierzytelniane i wydawane przez sekretariat FUNDUSZU który zapewnia BANK.
Artykuł 16
Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków mianowanych w następujący sposób:
dwóch członków reprezentujących KOMISJĘ,
trzech członków reprezentujących BANK,
dwóch członków reprezentujących INSTYTUCJE FINANSOWE.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej wspomagany jest przez swojego zastępcę, który, w przypadku jego nieobecności, działa w jego imieniu.
3. Członkami reprezentującymi BANK są urzędujący przewodniczący Komitetu Zarządzającego BANKU lub, w przypadku, jego nieobecności, wiceprzewodniczący, dyrektor z kraju przewodniczącego Radzie Gubernatorów BANKU i dyrektor z kraju mającego przewodniczyć Radzie Gubernatorów w następnym roku obrotowym. Zastępcy tych ostatnich są dyrektorami BANKU mianowanymi przez Radę Dyrektorów dążącą do zapewnienia jak najszerszego podziaługeograficznego.
4. Członkami reprezentującymi KOMISJĘ są osoby przez nią mianowane jako członkowie Rady Dyrektorów BANKU. Ich zastępcy są mianowani przez KOMISJĘ.
5. Członkowie reprezentujący INSTYTUCJE FINANSOWE i ich zastępcy są mianowani przez tę kategorię członków, zgodnie z uzgodnieniami ustanowionymi w Regulaminie.
6. Zastępcy członków Rady Nadzorczej mogą brać udział w jej posiedzeniach.
7. Bez uszczerbku dla ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, członkowie Rady Nadzorczej są mianowani na odnawialną kadencję dwóch lat.
8. Procedury funkcjonowania Rady Nadzorczej są ustanowione w Regulaminie.
Artykuł 17
Uprawnienia Rady Nadzorczej
Dodatkowo, oprócz uprawnień powierzonych jej zgodnie z innymi przepisami niniejszego statutu, Rada Nadzorcza:
- opracowuje propozycje do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu;
- podejmuje decyzje w sprawie:
- udzielania gwarancji dla transakcji przekraczających kwotę trzydziestu milionów ecu;
- transakcji w zakresie udziałów kapitałowych na kwotę wyższą niż tą określoną w decyzji Walnego Zgromadzenia upoważniającą do dokonywania takiej transakcji zgodnie z art. 13 ust. 3 niniejszego statutu;
wymienione wyżej kwoty mogą, od końca drugiego roku od daty wejścia w życie niniejszego statutu, zostać zmienione w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia,
- ustala stawkę prowizji za operację udzielania gwarancji zgodnie z ryzykiem z nimi związanymi;
- ustala ogólne warunki odnoszące się do udziałów kapitałowych;
- zapewnia, że FUNDUSZ jest zarządzany zgodnie z przepisami niniejszego statutu i z ogólnymi wytycznymi ustanowionymi przez Walne Zgromadzenie;
- przedkłada Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie w sprawie działalności FUNDUSZU;
- zwołuje Walne Zgromadzenie FUNDUSZU;
- nadzoruje działania Komitetu Finansowego.
Artykuł 18
Przewodnictwo Rady Nadzorczej
Radzie Nadzorczej przewodniczy prezes BANKU, a w przypadku jego nieobecności, jeden z wiceprezesów BANKU.
Artykuł 19
Rada Nadzorcza - posiedzenia- kworum
1. Rada Nadzorcza zbiera się tak często, jak wymagają tego interesy FUNDUSZU i przynajmniej raz na kwartał. Jej posiedzenia odbywają się w siedzibie FUNDUSZU, albo w jakimkolwiek innym miejscu, gdy są zwoływane przez przewodniczącego. Posiedzenia są zwoływane i porządek obrad sporządzany zgodnie z Regulaminem.
2. Obrady Rady Nadzorczej są ważne, tylko w przypadku, gdy przynajmniej jeden przedstawiciel każdej kategorii członków FUNDUSZU jest obecny.
3. Decyzje Rady Nadzorczej muszą otrzymać głosy jej członków reprezentujących KOMISJĘ i BANK i przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej reprezentującego INSTYTUCJE FINANSOWE.
Artykuł 20
Protokół
Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się Protokół, a kopie i wypisy z niego sporządzone są uwierzytelniane i wydawane przez sekretariat FUNDUSZU.

Artykuł 21
Komitet Finansowy
1. FUNDUSZ jest zarządzany przez Komitet Finansowy, który składa się z przedstawiciela BANKU, przedstawiciela KOMISJI oraz przedstawiciela INSTYTUCJI FINANSOWYCH.
2. Komitet Finansowy jest powoływany na okres trzech lat. Jego członkowie mogą być mianowani ponownie bez ograniczeń.
3. Każdy członek Komitetu Finansowego jest wspomagany przez zastępcę, który, w razie jego nieobecności, działa w jego imieniu.
4. Procedura mianowania członków Komitetu Finansowego i ich zastępców oraz dotycząca funkcjonowania Komitetu Finansowego jest ustanowiona w regulaminie.
Artykuł 22
Przewodnictwo
1. Komitetowi Finansowemu przewodniczy członek reprezentujący BANK.
2. Przewodniczący Komitetu Finansowego reprezentuje FUNDUSZ w jego stosunkach ze osobami trzecimi.
3. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody pozostałych członków Komitetu Finansowego, może on przekazać swoje kompetencje do reprezentowania innym pracownikom BANKU.
4. Przewodniczący Komitetu Finansowego lub każdy inny przedstawiciel należycie upoważniony przez Komitet Finansowy, podpisuje dokumenty dotyczące FUNDUSZU oraz wszelkie zobowiązania zaciągnięte w jego imieniu.
Artykuł 23
Zebrania Komitetu Finansowego
1. Komitet Finansowy zbiera się tak często jak wymaga tego działalność FUNDUSZU, i jest zwołany przez jego przewodniczącego.
2. Zebrania odbywają się albo w siedzibie FUNDUSZU, albo w jakimkolwiek innym miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu.
3. Komitet Finansowy, gdzie stosowne, mianuje Sekretarza, który może zostać wybrany spoza jego członków.
4. Decyzje Komitetu Finansowego podejmowane są większością głosów członków, z wyjątkiem decyzji odnoszących się do transakcji udzielania gwarancji oraz w zakresie udziałów kapitałowych, które muszą zostać podjete jednomyślnie. W przypadku braku jednomyślności, decyzję taką można przedłożyć Radzie Nadzorczej na wniosek przewodniczącego Komitetu Finansowego.
5. Z decyzji Komitetu Finansowego sporządza się Protokół podpisywany przez przewodniczącego i przynajmniej jednego innego członka Komitetu Finansowego.
6. Kopie i wypisy z Protokołów z decyzji Komitetu Finansowego są uwierzytelniane przez jednego z jego członków lub należycie upoważnionego przedstawiciela.
Artykuł 24
Uprawnienia Komitetu Finansowego
1. Z zastrzeżeniem uprawnień wyraźnie nadanych Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej na mocy niniejszego statutu i regulaminu, Komitetowi Finansowemu powierza się najszersze uprawnienia do działania w imieniu FUNDUSZU. Korzysta on z tych uprawnień w ramach zadań i celów określonych w art. 2 niniejszego statutu.
2. Komitet Finansowy może powierzyć jednemu ze swoich członków jak również innej osobie przez niego mianowanej, zadania specjalne, o jakich zadecyduje, oraz przekazać mu do jednego lub więcej celów, z prawem lub bez prawa do dalszego przekazania, takie kompetencje, jakie uzna za właściwe.
3. Rada nadzorcza kontroluje Komitet Finansowy na warunkach wymienionych w niniejszym statucie.
4. Komitet finansowy w szczególności:
- przynajmniej raz na kwartał przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie w sprawie działalności FUNDUSZU,
- w ciągu trzech miesięcy następujących po zakończeniu każdego roku budżetowego, przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie roczne FUNDUSZU.
Artykuł 25
Audyt
Rachunki FUNDUSZU są corocznie poddawane kontroli przez Kolegium składające się z dwóch biegłych rewidentów mianowanych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z warunkami ustanowionymi w regulaminie oraz działających zgodnie ze zwyczajowymi normami obowiązującymi w ich zawodzie. Potwierdzają oni, że bilans oraz rachunek zysków i strat oraz operacje FUNDUSZU są zgodne z rachunkami FUNDUSZU i wiernie odzwierciedlają sytuację FUNDUSZU w odniesieniu do jego aktywów i zobowiązań.
Artykuł 26
Działalność
W ramach niniejszego statutu, FUNDUSZ udziela gwarancji, dokonuje transakcji w w zakresie udziałów kapitałowych oraz podobnych transakcji co do projektów inwestycyjnych, które mają być realizowane na terytorium Państw Członkowskich WSPÓLNOTY lub w krajach sąsiadujących, w zakresie, w jakim dotyczy to projektów transgranicznych w przypadku których transakcje wymagają decyzji Rady Nadzorczej, stanowiącej jednomyślnie.
Artykuł 27
Wynagrodzenie FUNDUSZU
1. Wynagrodzenie pobierane przez FUNDUSZ za dokonane przez niego transakcje ustala się tak, by pokrywało jego koszty operacyjne, odzwierciedlało różnorodne ponoszone przez niego ryzyka, umożliwiało ustanowienie rezerwy proporcjonalnej do tych ryzyk oraz zapewniało odpowiedni zwrot z jego zasobów.
2. Powyższe zasady podlegają regulaminowi.
Artykuł 28
Udziały kapitałowe
Udziały kapitałowe, które FUNDUSZ może nabywać w przedsiębiorstwach na mocy art. 3 niniejszego statutu, muszą mieć charakter mniejszościowy i tymczasowy.
Artykuł 29
Ograniczenia dotyczące działalności FUNDUSZU
Z zastrzeżeniem udzielania gwarancji, ograniczenia dotyczące zobowiązań FUNDUSZU w odniesieniu do każdego indywidualnego przedsiębiorstwa lub instytucji finansowej, lub też indywidualnego przedsiębiorstwa lub projektu ustanowione są w regulaminie.
Odpowiednie ograniczenia dotyczące zobowiązań FUNDUSZU przy nabywaniu udziałów kapitałowych ustanawiane są w odpowiednich decyzjach określonych w art. 13 ust. 3 niniejszego statutu.
Artykuł 30
Górna granica całkowitych zobowiązań FUNDUSZU
Całkowite zobowiązania FUNDUSZU nie mogą przekroczyć:
- dla operacji udzielania gwarancji: trzykrotnej sumy objętego kapitału; ta górna granica może być podwyższona poprzez kolejne decyzje Walnego Zgromadzenia, jednakże nie może ona przekroczyć pięciokrotnej sumy objętegokapitału. Po zgromadzeniu rezerwy równej 7,5% sumy objętego kapitału , górna granica może być podwyższona do ośmiokrotnej sumy objętego kapitału;
- dla udziałów kapitałowych: suma określona decyzją Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 13 niniejszego statutu.
Artykuł 31
Przeznaczenie i podział przychodu netto
1. Walne Zgromadzenie określa przynajmniej raz w roku, jaka część przychodu netto FUNDUSZU zostanie przeznaczona na rezerwy lub inne cele, lub przeznaczona do podziału.
Jednakże, przed jakimkolwiek przeznaczeniem, corocznie odejmuje się od przychodu netto FUNDUSZU sumę równą przynajmniej 20% takiego przychodu i którą przeznacza się na utworzenie rezerwy. Odjęcia nie dokonuje się gdy rezerwa osiągnie 10% objętego kapitału, a dokonuje się go ponownie, gdy tylko ten ostatni warunek nie jest spełniony.
2. Jak przewiduje art. 9, podział, określony powyżej, dokonywany jest proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów przez każdego członka.
Artykuł 32
Współpraca ze stronami trzecimi
1. FUNDUSZ może podejmować się zarządzania specjalnymi zasobami, powierzonymi mu przez strony trzecie, pod warunkiem, że są one zgodne z jego zadaniami, oraz, że są osobno księgowane oraz, że przynoszą wystarczające wynagrodzenie.
2. FUNDUSZ współpracuje ze wszystkimi organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi swoją działalność w podobnych obszarach jak FUNDUSZ.
3. FUNDUSZ zawiera umowy z takimi organizacjami, jak również z organizacjami krajowymi oraz partnerami bankowymi w Państwach Członkowskich lub też w państwach nienależących do członków WSPÓLNOTY w celu zrealizowania jego celów lub zadań.
Artykuł 33
Możliwość wycofania się członków
Każdy członek FUNDUSZU należący do kategorii INSTYTUCJI FINANSOWYCH może wycofać się z FUNDUSZU w każdej chwili poprzez zbycie posiadanych udziałów innej INSTYTUCJI FINANSOWEJ, członkowi FUNDUSZU lub instytucji, która nie należy do członków. Zbycie to podlega uprzedniej zgodzie Walnego Zgromadzenia.
Artykuł 34
Zawieszenie lub wykluczenie członków
1. Jeśli członek FUNDUSZU nie wypełni jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z członkostwa, określonego w niniejszym statucie, może zostać zawieszony na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia.
2. W okresie zawieszenia, członek jest związany zobowiązaniami jako członek FUNDUSZU; nie może on jednak korzystać z praw przewidzianych niniejszym statutem, z zastrzeżeniem prawa do wycofania się, opisanym w art. 33.
3. Jeśli, po upływie sześciu miesięcy następujących od decyzji Walnego Zgromadzenia o zawieszeniu członka, ten ostatni nie wypełnił swoich zobowiązań, które były przyczyną niniejszej decyzji, Walne Zgromadzenie może ogłosić wykluczenie takiego członka.
Artykuł 35
Rozliczenie członków wykluczonych z FUNDUSZU
1. Ustanie członkostwa pociąga za sobą częściowe rozliczenie rachunków z danym członkiem.
2. Udziały członka wykluczonego zostaną zaoferowane do odkupu innym INSTYTUCJOM FINANSOWYM, członkom FUNDUSZU, lub innym instytucjom trzecim w których to przypadkach transakcja odkupu wymagać będzie uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.
W przypadku udziałów, które nie zostaną odkupione przez inną INSTYTUCJE FINANSOWE, lub inne instytucje trzecie, zostaną one odkupione przez FUNDUSZ.
3. W przypadku udziałów wykluczonego członka odkupionych przez FUNDUSZ, ich cena stanowi wartość podaną w księgach rachunkowych FUNDUSZU w dniu ustania członkostwa w FUNDUSZU, jednakże cena taka nie może być wyższa niż wartość nominalna udziałów o których mowa.
Bez względu na wykluczenie z FUNDUSZU, były członek pozostaje związany jego bezpośrednimi oraz warunkowymi zobowiązaniami wobec FUNDUSZU tak długo, jak nieuregulowana jestjakakolwiek część udzielonych gwarancji lub transakcji w zakresie udziałów kapitałowych w dokonanych przed ustaniem członkostwa. Nie jest on jednak związany zobowiązaniami wynikającymi z udzielenia gwarancji lub transakcji w zakresie udziałów kapitałowych zawartych przez FUNDUSZ po ustaniu członkostwa i nie uczestniczy ani w przychodzie, ani w wydatkach FUNDUSZU.
4. Płatność za udziały odkupione przez FUNDUSZ od wykluczonego członka zostaje dokonana na następujących warunkach:
- nie dokonuje się żadnej płatności przed upływem okresu sześciu miesięcy od daty ustania członkostwa. Płatność jest ograniczona do sumy o jaką cena odkupu przekracza sumę zobowiązań wobec FUNDUSZU byłego członka wynikających z transakcji FUNDUSZU;
- jeśli FUNDUSZ poniósł straty związane z udzieleniem gwarancji lub transakcjami w przedmiocie udziałów kapitałowych FUNDUSZU, które były wymagalne w dniu ustania członkostwa, a straty te przekraczają sumę rezerw na pokrycie strat, w dniu ustania członkostwa, były członek spłaci, na żądanie FUNDUSZU, sumę, o którą cena odkupu jego udziałów byłaby pomniejszona, gdyby straty były wzięte pod uwagę, gdy określano cenę odkupu. Dodatkowo, były członek jest nadal zobowiązany do pokrycia, na każde wezwanie, niepokrytych objętych udziałów w zakresie w jakim byłoby to wymagane, gdyby nastąpiło obniżenie kapitału FUNDUSZU, a wezwanie miałoby miejsce w czasie, kiedy cena odkupu udziałów była już ustalona.
Artykuł 36
Zakończenie działalności
1. Jeżeli wymagają tego okoliczności, Rada Nadzorcza może czasowo zawiesić działalność FUNDUSZU. Taką decyzję przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do bliższego rozpatrzenia. Walne zgromadzenie może zdecydować o zupełnym zakończeniu działalności FUNDUSZU, który zaprzestaje wówczas wszelkiej swej działalności, z wyjątkiem tej związanej z likwidacją FUNDUSZU.
2. Stałe zaprzestanie operacji FUNDUSZU pociąga za sobą jego likwidację. Walne zgromadzenie powołuje likwidatorów, którzy podejmują działania wymagane przez likwidację.
Artykuł 37
Odpowiedzialność członków FUNDUSZU
1. W przypadku zupełnego zakończenia działalności FUNDUSZU, roszczenia wymagalne FUNDUSZU są zaspokajane z następujących zasobów, w kolejności podanej poniżej:
- aktywa FUNDUSZU
- sumy należne FUNDUSZOWI w odniesieniu doudziałó objętych i nie pokrytych.
2. Rada nadzorcza podejmie właściwe środki w celu zapewnienia podziału pro rata między wierzycielami posiadajacymi roszczenia bezpośrednie oraz posiadającymi roszczenia warunkowe , zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami.
Artykuł 38
Podział aktywów
1. W przypadku zakończenia działalności FUNDUSZU, aktywa nie są rozdzielane między jego członków z tytułu uczestnictwa w objętym przez nich kapitale FUNDUSZU do czasu, gdy:


  • wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli FUNDUSZU zostaną w pełni wypełnione,
  • Walne Zgromadzenie zdecyduje o dokonaniu podziału aktywów.

2. Aktywa dzieli się między członków FUNDUSZU proporcjonalnie do udziału każdego członka w kapitale FUNDUSZU.


3. Rada Nadzorcza ustanowi procedury podziału.
Artykuł 39
Zmiany
1. Takie zmiany do niniejszego statutu, jakie mogą okazać się konieczne dla kontynuacji działalności FUNDUSZU, mogą być dokonywane na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Proponowane zmiany, po otrzymaniu uprzedniej zgody Rady Gubernatorów BANKU stanowiącej jednomyślnie, podlegają decyzji Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej, dokonane w ten sposób zmiany stają się skuteczne dla wszystkich członków FUNDUSZU trzy miesiące po powiadomieniu o nich członków.
Artykuł 40

System prawny
1. Spory między FUNDUSZEM, z jednej strony, a beneficjentami jego działalności, z drugiej, niezależnie od tego czy są to INSTYTUCJE FINANSOWE występujące w charakterze beneficjentów lub inni beneficjenci, są rozstrzygane przez właściwe sądy krajowe.
2. W tym celu, FUNDUSZ posiada adres do doręczeń w każdym Państwie Członkowskim WSPÓLNOTY. Może on, jednakże, w jakiejkolwiek umowie, określić konkretny adres do doręczeń lub przewidzieć potępowanie arbitrażowe.
3. Na warunkach oraz w granicach ustanowionych w art. 30 ust. 6 statutu Banku, spory dotyczące środków przyjętych przez organy FUNDUSZU podlegają właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Artykuł 41
Przywileje i immunitety
Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich ma także zastosowanie do FUNDUSZU, do członków jego organów oraz do jego pracowników na warunkach ustanowionych w art. 30 ust. 5 statutu Banku.
Artykuł 42
Wejście w życie
Niniejszy statut wchodzi w życie, gdy jego przepisy zostaną przyjęte, a formalności związane z członkostwem dopełnione przez członków, których objęcia należne w odniesieniu do częścikapitału zarezerwowanego dla INSTYTUCJI FINANSOWYCH, rozdzielone między przynajmniej sześć Państw Członkowskich WSPÓLNOTY, wyniosą 50% tego udziału.
Jednakże, jeśli w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące następującym po ratyfikacji przez Państwa Członkowskie Aktu zmieniającego Protokół statutu Banku, warunek ten nie zostanie spełniony, Rada Gubernatorów BANKU, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować, że:
- FUNDUSZ jest dostatecznie trójstronny;
- wskutek tego niniejszy statut wchodzi w życie.

ZAŁĄCZNIK I
TYMCZASOWY WYKAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH MAJĄCYCH STAĆ SIĘ CZŁONKAMI ZAŁOŻYCIELAMI FUNDUSZUKrólestwo Belgii


Irlandia

Kredietbank S.A.
AIB Group
Société Nationale de Credit à l’Industrie (SNCI)


Republika Włoska

Générale de Banque


Crédit Professionnel
Crediop / San Paolo


IMI S.p.A.


Królestwo Danii

Banca di Roma


Banco di Napoli
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

Banca Nazionale del Lavoro

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
Republika Federalna Niemiec
Banca Commerciale Italiana

Credito Italiano


Kreditanstalt für Wiederaufbau

WestLB Girozentrale


Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank
Ambroveneto

Società Finanziaria di Partecipazione S.p.A.


Landeskreditbank Baden - WürttembergSüdwest LB

Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung

Wielkie Księstwo Luksemburga

Landesbank Rheinland – Pfalz
Bacob Bank Luxembourg S.A.


Kredietbank Luxembourg S.A.


Republika Grecka
Banque et Caisse d’Epargne de 1'Etat

Banque Générale du Luxembourg S.A.


Ionian bank
Banque Internationale à Luxembourg
Commercial bank of GreeceKrólestwo NiderlandówKrólestwo HiszpaniiABN-AMRO

Institute de Crédito OficialDe Nationale Investeringsbank

Banco de Negocios Argentaria


Banco Central Hispano Americano


Republika Portugalska

Banco Bilbao Vizcaya


Banco Español de Crédito
Caixa Geral de Depositos
Caja de Ahorros de MadridBanco Comercial PortuguesBanco de Fomento e ExteriorRepublika Francuska

Banco Portugues de Investimento
Crédit National

Crédit Local de France

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Caisse Nationale de Crédit Agricole


Groupe des Banques Populaires

Groupe Crédit Coopératif


Nikko Bank (UK) PLC

Barclays Bank PLC


Crédit Mutuel
Uwaga: Więcej banków może dołączyć

ZAŁĄCZNIK II
TYMCZASOWA LISTA OBJĘCIA POCZĄTKOWEGO UDZIAŁÓW W KAPITALE DOZWOLONYM

Ilość udziałów

Subskrypcja kapitału

Wspólnota Europejska


600

600 000 000

Europejski Bank Inwestycyjny

800

800 000 000

Królestwo Belgii


13

13 000 000

— Kredietbank

4

4 000 000

— Société Nationale de Crédit à l'Industrie

3

3 000 000

— Générale de Banque

3

3 000 000

— Crédit Professionnel

3

3 000 000

Królestwo Danii


3

3 000 000

— Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk

3

3 000 000

Republika Federalna Niemiec


63

63 000 000

— Kreditanstalt für Wiederaufbau

30

30 000 000

— WestLB Girozentrale

10

10 000 000

— Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank

5

5 000 000

— Landeskreditbank Baden-Württemberg

5

5 000 000

— Südwest LB

5

5 000 000

— Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung

5

5 000 000

— Landesbank Rheinland-Pfalz

3

3 000 000

Republika Grecka


6

6 000 000

— Ionian Bank

3

3 000 000

— Commercial Bank of Greece

3

3 000 000

Królestwo Hiszpanii


20

20 000 000

— Instituto de Crédito Oficial

5

5 000 000

— Banco de Negocios Argentaría

3

3 000 000

— Banco Central Hispano Americano

3

3 000 000

— Banco Bilbao Vizcaya

3

3 000 000

— Banco Espańol de Crédito

3

3 000 000

— Caja de Ahorros de Madrid

3

3 000 000

Republika Francuska


44

44 000 000

— Crédit National

15

15 000 000

— Crédit Local de France

10

10 000 000

— Caisse Nationale de Crédit Agricole

10

10 000 000

— Groupe des Banques Populaires

3

3 000 000

— Groupe Crédit Coopératif

3

3 000 000

— Crédit Mutuel

3

3 000 000

Irlandia


3

3 000 000

— AIB Group

3

3 000 000

Republika Włoska


63

63 000 000

— Crediop / San Paolo

10-20

10 000 000

— IMI

10

10 000 000

— Banca di Roma

5

5 000 000

— Banco di Napoli

5

5.000 000

— Banca Nazionale del Lavoro

5

5 000 000

— Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

5

5 000 000

— Banca Commerciale Italiana

5

5 000 000

— Credito Italiano

5

5 000 000

— Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

5

5 000 000

— Ambroveneto

5

5 000 000

— Società Finanziaria di Partecipazione / Mediocredito Centrale

3

3 000 000

Wielkie Księstwo Luksemburga


18

18 000 000

— Bacob Bank Luxembourg

5

5 000 000

— Kredietbank Luxembourg

4

4 000 000

— Banque et Caisse d'Epargne de l’Etat

3

3 000 000

— Banque Générale du Luxembourg

3

3 000 000

— Banque Internationale à Luxembourg

3

3 000 000

Królestwo Niderlandów


13

13 000 000

— ABN-AMRO

10

10 000 000

— De Nationale Investeringsbank

3

3 000 000

Republika Portugalii


12

12 000 000

— Caixa Geral de Depositos

3

3 000 000

— Banco Comercial Portugues

3

3 000 000

— Banco de Fomento e Exterior

3

3 000 000

— Banco Portugués de Investimento

3

3 000 000

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


13

13 000 000

— NikkoBank (UK)

10

10 000 000

— Barclays Bank

3

3 000 000

Udziały nie rozdzielone


(329)

(329 000 000)

SUMA:

2 000

2 000 000 000

Uwaga: Więcej udziałów może być rozdzielonych.: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 194.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna