Statut Fundacji Inicjatywy Artystyczne „unisson ” Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 Statut Fundacji Inicjatywy Artystyczne „unisson ”Pobieranie 46.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar46.3 Kb.
Statut Fundacji Inicjatywy Artystyczne „UNISSON ”
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Statut Fundacji Inicjatywy Artystyczne „UNISSON ” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Bogdana Nikiruya zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Monikę Adamską – Fudałą w Kancelarii Notarialnej w Ustrzykach Dolnych.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Rzeszów.

 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 4

Celem Fundacji jest :  1. wspieranie rozwoju dziedzictwa kultury europejskiej,

  2. integracja europejska,

  3. rozwój społeczności lokalnych,

  4. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  5. podtrzymywanie tradycji narodowych,

  6. rozwój w sferze kultury, nauki i turystyki,

  7. podnoszenie świadomości, uznania i zrozumienia kultury i sztuki przez odbiorców,

  8. promowanie, stymulowanie i finansowanie twórczej działalności osób różnych krajów,

  9. promowanie i wspieranie akcje dobroczynności.

Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,

 2. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 3. wymiana doświadczenia między dziećmi i młodzieżą,

 4. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,

 5. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwalów,

 6. organizowanie wycieczek poznawczych, w szczególności odwiedzenie muzeów, miejsc historycznych, edukacyjnych, atrakcyjnych oraz rozrywkowych,

 7. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 8. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 9. promowanie różnych kultur oraz zwyczajów,

 10. promowanie sztuki w szczególności: muzyki, tańca, śpiewów, malarstwa, fotografii, rękodzielnictwa, teatru, kina,

 11. działalność i współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które potrzebują pomocy w szczególności: organizowanie imprez/turów kulturowo-edukacyjno-poznawczych, warsztatów, szkoleń,

 12. finansowanie prac osób twórczych, dzieł sztuki a ich wydawnictwo,

 13. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, konferencje, pikników, mistrzostw, targów oraz innych imprez,

 14. promocję i organizację wolontariatu,

 15. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( jeden tysiąc złotych) na cele statutowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji swoich celów statutowych. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone zostały środki majątkowe w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji publicznych i osób prywatnych,

 3. dochodów ze zbiórek publicznych,

 4. dochodów z majątku fundacji, w tym z. odsetek bankowych,

 5. dochodów z działalności gospodarczej.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację może być użyte do realizację wszelkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 7

Fundacja prowadzi działalność odpłatną , która obejmuje następujące pozycje (wędług klasyfikacji PKD) : 1. Wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania :

a. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe - 55.30.Z 

b. wydawanie książek - 58.11.Z

c. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z

d. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z

e. pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z


 1. Obiektów noclegowych turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z

 2. Działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane:

  1. działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z ,

  2. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A ,

  3. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 79.90.C ,

 3. Edukacji:

  1. pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z ,

  2. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - 85.53.Z ,

  3. nauka języków obcych - 85.59.A,

  4. działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z ,

 4. Działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką

  1. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z ,

  2. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z ,

  3. artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z ,

  4. działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,

 5. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą:

  1. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - 91.03.Z ,

 6. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

  1. pozostała działalność związana ze sportem - 93.19.Z ,

  2. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z .


§8

W pozostałym zakresie celów i form ich realizacji Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.§9


 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,

 2. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,

 4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z,

 5. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z,

 6. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z ,

 7. hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z,

 8. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30.Z,

 9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych - Dział 59

 10. działalność agencji informacyjnych- 63.91.Z ,

 11. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana-63.99.ZRozdział IV. Władze Fundacji
Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu

 2. Fundator funduje fundację, powołuje pierwszy zarząd, siebie w tym zarządzie i na tym jego rola się kończy, zarząd uzupełnia się sam swoją uchwałą.

 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

  2. śmierci członka Zarządu Fundacji,

  3. odwołania na podstawie uchwały Zarządu. Fundacji

 4. Powołanie nowej osoby w skład Zarządu Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.


§ 11

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sporządzanie planów działania i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  7. podjęcie uchwały o zmianie statutu Fundacji,

  8. podjęcie uchwały o połączenie i likwidacji Fundacji.§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego czasowej nieobecności funkcję te spełnia inny członek Zarządu.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem w formie wskazanej przez członka Zarządu w pisemnej deklaracji

 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością osób, w obecności dwóch osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


Sposób reprezentacji

§ 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie z zastrzeżeniem pkt 2.

 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł oświadczenie woli składa dwóch członków Zarządu Fundacji działając łącznie.

 3. Zarząd Fundacji do prowadzenia spraw Fundacji może uchwałą ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich działania.Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 14

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiany Statutu Fundacji nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.


§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją albo może być członkiem innych organizacji dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją albo bycie członkiem innych organizacji nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją albo bycia członkiem innych organizacji uchwałę podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. W tej sytuacji Zarządu Fundacji podjętą uchwałę bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna