Statut partii racja polskiej Lewicy wstęp cele partiiPobieranie 104.8 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar104.8 Kb.
STATUT

partii RACJA Polskiej Lewicy
WSTĘP

Cele partii
RACJA Polskiej Lewicy uznając za nadrzędną wartość życie i zdrowie człowieka szerzy przede wszystkim sprawiedliwość społeczną, równość, wolność i pokój.

RACJA Polskiej Lewicy uważa za swój obowiązek umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, a więc obronę jej suwerenności i interesów ekonomicznych.

RACJA Polskiej Lewicy broni konstytucyjnych zasad: wolności sumienia i wyznania, wolności światopoglądowej, świeckości państwa, równego statusu wszystkich obywateli, poszanowania odrębności etnicznych, narodowych, kulturowych i seksualnych.

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

Artykuł 1


1. RACJA Polskiej Lewicy, zwana dalej RACJĄ, jest partią polityczną działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i niniejszym statutem. Swoje zadania statutowe może także realizować poza granicami RP, jeśli nie sprzeciwia się temu prawo danego kraju.

2. Siedzibą władz naczelnych RACJI jest Warszawa.

3. Partia może tworzyć oddziały terenowe na terenie całego kraju, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu.

Artykuł 2


1. Nazwa RACJI i jej symbol korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Rady Krajowej i podlega opłacie na rzecz partii. Obowiązek ten nie dotyczy organów i jednostek organizacyjnych partii. Symbol graficzny stanowi załącznik nr 1 do statutu.

2. Partia może używać nazwy skróconej: RACJA PL lub RACJA.

3. Partia może posiadać własny sztandar. Jego wzór określa w uchwale Rada Krajowa.

Artykuł 3


1. RACJA swoje cele realizuje poprzez udział w życiu publicznym, a w szczególności oddziaływanie na kształt polityki państwa i sprawowanie władzy.

2. RACJA zgodnie z przepisami prawa, poprzez swoich kandydatów uczestniczy w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Partia organizuje kampanię wyborczą swoich kandydatów.

3. Przy organach władzy ustawodawczej oraz organach samorządu terytorialnego członkowie partii, parlamentarzyści i radni tworzą kluby RACJI zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do klubu RACJI może należeć parlamentarzysta lub radny nie będący członkiem partii.

5. Wyłanianie kandydatów oraz organizowanie akcji wyborczej określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową.

Artykuł 4


1. Działalność RACJI opiera się na pracy społecznej członków partii.

2. Określone uchwałą Rady Krajowej funkcje we władzach partii, mogą być pełnione etatowo i odpowiednio wynagradzane.ROZDZIAŁ 2

Członkowie partiiArtykuł 5


1. Członkiem RACJI może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat oraz korzysta z pełni praw obywatelskich.

2. Członek RACJI nie może być członkiem innej partii, ani działać na jej rzecz.

3. Członek RACJI za zgodą właściwej rady wojewódzkiej może kandydować w wyborach z listy innej partii.

Artykuł 6


1. Warunkiem przyjęcia do RACJI jest złożenie deklaracji członkowskiej w dowolnej organizacji terenowej najniższego szczebla, zapłacenie wpisowego oraz zaliczenie przez kandydata okresu wstępnego, który rozpoczyna się w dniu złożenia deklaracji i nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

2. Kandydat na członka RACJI w okresie wstępnym posiada wszystkie prawa i obowiązki przewidziane przez statut, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. W przypadku wyborów do zarządu koła, nie obowiązuje ograniczenie praw wyborczych.

3. Uchwałę zatwierdzającą członkostwo w partii podejmuje właściwy zarząd wojewódzki w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty podjęcia uchwały rekomendującej przyjęcie do partii przez organizację terenową, w której kandydat złożył deklarację. Dzień złożenia deklaracji członkowskiej stanowi datę przyjęcia do partii. Potwierdzeniem przynależności do partii jest legitymacja partyjna.

4. Od negatywnej decyzji zarządu wojewódzkiego w sprawie zatwierdzenia członkostwa zainteresowany może się odwołać do wojewódzkiego sądu partyjnego.

5. Członek partii ma prawo zmienić przynależność do organizacji terenowej. Warunkiem jest uzyskanie zgody nowej organizacji na przyjęcie członka partii, wyrażone w formie uchwały oraz pisemne poinformowanie o swoim zamiarze zarządu poprzedniej organizacji. Zmiana przynależności oznacza natychmiastową rezygnację z funkcji partyjnych pełnionych w poprzedniej organizacji. Obowiązek rezygnacji nie dotyczy mandatów na zjazdy wyższego szczebla i kongres partii oraz funkcji partyjnych pełnionych we władzach wyższego szczebla.

6. Ustanie członkostwa w RACJI następuje w przypadku: 1. wystąpienia z partii zgłoszonego na piśmie,

 2. zwrotu legitymacji członkowskiej,

 3. orzeczenia sądu partyjnego stwierdzającego wykluczenie z partii,

 4. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich przez minimum sześć miesięcy,

 5. śmierci.

Ustanie członkostwa z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich, powinno być potwierdzone uchwałą organizacji terenowej, do której członek partii należał. Przewodniczący właściwej organizacji terenowej stwierdza ustanie członkostwa na skutek wystąpienia z partii, zwrotu legitymacji członkowskiej i śmierci.

7. Zawieszenie członkostwa następuje na podstawie uchwały zarządu koła lub zarządu wyższego szczebla podjętej, gdy członek partii dopuszcza się postępowania sprzecznego z postanowieniami statutu, zasadami etycznymi członków RACJI, regulaminami i uchwałami RACJI, a szczególnie: 1. prowadzi działalność stanowiącą zagrożenie dla podstawowych interesów partii,

 2. czynnie wspiera organizację lub ruch, którego cele są sprzeczne z zasadami ideowymi oraz programem RACJI,

 3. umyślnie dopuszcza się czynów przestępczych lub kieruje się niskimi pobudkami.

Zawieszony w prawach członka partii ma prawo odwołania się od decyzji o zawieszeniu do wojewódzkiego sądu partyjnego.

8. Okres zawieszenia może trwać maksymalnie sześć miesięcy i nie może być przedłużony.

Przed upływem tego okresu zawieszony w prawach członek partii powinien być:


 1. oczyszczony z zarzutów i przywrócony w prawach członka partii oraz na pełnione dotychczas funkcje partyjne,

 2. ukarany karą partyjną określoną w statucie.

9. Decyzja o zawieszeniu członkostwa może być uchylona przez zarząd wyższego szczebla.

Uchylenie ma skutek natychmiastowy, jednak może być zaskarżone do właściwego sądu partyjnego.

10. Zawieszenie w prawach członka partii może nastąpić również na wniosek zainteresowanego, na dowolny okres wskazany we wniosku, w przypadku pełnienia funkcji publicznych, wymagających apolityczności lub z innych ważnych powodów. Wniosek o zawieszenie powinien zostać zgłoszony zarządowi organizacji terenowej, do której członek partii należy. Zarząd podejmuje decyzję o zawieszeniu w formie uchwały. W przypadku odmowy podjęcia uchwały o zawieszeniu członkostwa, wnioskodawca może się odwołać do wojewódzkiego sądu partyjnego.

11. Zawieszenie członkostwa następuje z chwilą podjęcia uchwały i skutkuje utratą praw członka partii, utratą pełnionych w partii funkcji oraz utratą biernego i czynnego prawa wyborczego, a w przypadku zawieszenia członkostwa w trybie ust. 7, także zakazem ubiegania się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej. Zawieszenie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 7 lit. a, b lub c, skutkuje ponadto skierowaniem wniosku do sądu partyjnego o wykluczenie z partii.

12. Decyzję o wykluczeniu z partii podejmuje wojewódzki sąd partyjny na wniosek właściwej rady lub zebrania organizacji. Wniosek musi być przegłosowany przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

13. Osoba wykluczona z partii nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przez minimum cztery lata, przy czym ponowne wykluczenie z partii ma skutek dożywotni.


Artykuł 7


1. Wszyscy członkowie partii mają jednakowe prawa.

2. Członek partii ma prawo: 1. uczestniczyć w tworzeniu programu i założeń polityki partii,

 2. brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,

 3. uzyskiwać informacje o działalności kierownictwa partii i jej struktur,

 4. kandydować na każdą funkcję w partii,

 5. ubiegać się o rekomendację partii do udziału w wyborach parlamentarnych i samorządowych,

 6. korzystać z pomocy partii podczas wykonywania obowiązków i praw członka partii,

 7. korzystać z obrony ze strony partii w przypadku doznania krzywdy podczas działalności politycznej oraz w trudnych sytuacjach życiowych.


Artykuł 8


1. Do obowiązków członka partii należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz partii,

 2. aktywne uczestniczenie w pracach swojej organizacji i realizacji celów partii,

 3. rzetelne wypełnianie powinności obywatelskich i społecznych,

 4. utrzymywanie więzi ze środowiskiem zamieszkania,

 5. dbanie o dobre imię partii,

 6. pozyskiwanie zwolenników i sympatyków partii,

 7. regularne opłacanie składek członkowskich.

2. Członek RACJI, wypełniający z jej poręczenia funkcje publiczne, odpowiada politycznie przed partią.

Artykuł 9


1. Do wymierzania kar członkom partii uprawniony jest sąd partyjny.

2. Sąd partyjny może udzielić następujących kar:

a) upomnienie,

b) nagana, 1. pozbawienie praw pełnienia funkcji w partii przez okres do trzech lat,

 2. wykluczenie z partii.

3. Regulamin sądu partyjnego określa konsekwencje dla członków RACJI jakie wynikają z nałożenia kary upomnienia lub nagany.
ROZDZIAŁ 3

Władze uchwałodawcze i wykonawcze partii

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 10


1. Strukturę organizacyjną partii tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju.

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest koło.

3. Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi partii są:


 1. powiatowa organizacja partyjna,

 2. wojewódzka organizacja partyjna,

 3. krajowa organizacja partyjna.Artykuł 11


1. Władze partii działają kolegialnie, wszelkie istotne decyzje zapadają w formie uchwał, podejmowanych na posiedzeniach organów tych władz.

2. Uchwały nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu lub uchwałami władz wyższego szczebla.

3. Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków władz, jeśli statut nie stanowi inaczej. Głosowanie tajne albo imienne może być zastosowane w przypadku pojawienia się takiego wniosku.

4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu organu władzy partii brak jest połowy liczby jego członków - na kolejnym posiedzeniu uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych, przy czym liczba ich nie może być mniejsza niż 1/3 ogólnej liczby członków tego organu. Ustalenia powyższe nie dotyczą uchwalania zmian w statucie oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu partii.

5. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego podjęcia uchwały przez organ władzy wykonawczej partii dowolnego szczebla i niemożności zorganizowania w tym celu zebrania w terminie trzech dni, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia głosowania drogą elektroniczną. Wyniki głosowania muszą być potwierdzone na najbliższym zebraniu organu, który podjął uchwałę.

Artykuł 12


1. Kadencja władz partyjnych, z wyjątkiem władz kół, trwa 4 lata.

2. Możliwe jest skrócenie kadencji władz partyjnych. O skróceniu kadencji władz krajowych decyduje Kongres Nadzwyczajny, a w przypadku władz niższego szczebla, decyzje podejmuje Rada Krajowa.

3. Wyklucza się łączenie funkcji we władzach uchwałodawczych, kontrolnych i sądowych w partii na tym samym szczeblu.

Artykuł 13


1. Głosowania, w których dokonuje się wyborów, akceptacji albo wyborów i akceptacji władz lub delegatów oraz w sprawie odwołania członków władz lub udzielenia wotum zaufania są tajne. Wyjątek stanowią wybory do kolegialnych organów władzy partii kiedy liczba kandydatów jest równa liczbie osób wybieranych do tego organu. W takim przypadku wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym na każdego kandydata oddzielnie.

2. Wyborów dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Głosowania są ważne, jeśli liczba uprawnionych członków władz, biorących udział w zebraniu, zjeździe lub kongresie, na którym dokonuje się wyborów, akceptacji albo wyborów i akceptacji władz lub delegatów wynika z zastosowania przepisów art. 11 ust. 3 albo art. 11 ust 4. Te same przepisy mają zastosowanie w przypadku głosowania nad wnioskami o odwołanie członków władz oraz wnioskami o wotum zaufania.

4. Wybranymi do kolegialnych organów władzy partii są ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów i znaleźli się w liczbie osób wybieranych do określonego organu.

5. Wybranym na funkcję jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów (50 % + 1 głos), przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6. Za zaakceptowaną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów (50% + 1 głos), przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

7. Wygaśnięcie członkostwa we władzach partii następuje po upływie kadencji albo wskutek odwołania lub rezygnacji.

8. Odwołanie członków władz partii następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (50 % + 1 głos), przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na pisemny wniosek co najmniej 20 procent członków organu władzy partii, uprawnionego do dokonania zmian.

9. Wotum zaufania udziela się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (50 % + 1 głos), przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na pisemny wniosek co najmniej 20 procent członków organu władzy partii, uprawnionego do dokonania zmian. Nieudzielenie wotum zaufania oznacza natychmiastowe odwołanie z pełnionej funkcji.

10. Wotum zaufania na wniosek zainteresowanego oceną swojej działalności, udziela się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (50 % + 1 głos), przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgłoszenie takiego wniosku nie wymaga poparcia członków organu władzy partii, uprawnionego do dokonania zmian. Nieudzielenie wotum zaufania oznacza natychmiastowe odwołanie z pełnionej funkcji.

11. Wybór na wakującą funkcję w trakcie kadencji jest dokonywany przez właściwe organy władzy partii, w takim samym trybie wyborczym jak na początku kadencji.

12. Wakujące miejsca mandatowe w kolegialnych organach władzy partii w trakcie kadencji mogą objąć osoby, które kandydowały w wyborach do tych organów na początku kadencji i nie uzyskały liczby głosów, zapewniającej wybór. Wakujące miejsca są obejmowane w kolejności, wynikającej z miejsc uzyskanych podczas głosowania na początku kadencji. Decyzję o sposobie uzupełnienia wakującego mandatu podejmuje w głosowaniu jawnym organ władzy partii, którego skład liczebny uległ pomniejszeniu.Artykuł 14


1. Zjazd niższego szczebla wybiera lub akceptuje delegatów na zjazd wyższego szczebla.

2. Akceptacja parlamentarzystów i radnych, jako delegatów na zjazd wyższego szczebla lub kongres, następuje po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.

3. Akceptacja parlamentarzystów i radnych do władz kolegialnych partii odpowiedniego szczebla, następuje po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.

WŁADZE KRAJOWE

Artykuł 15


1. Krajowymi władzami uchwałodawczymi RACJI są:

 1. Kongres zwoływany raz na cztery lata,

 2. Konwencja Krajowa zwoływana co najmniej jeden raz w okresie pomiędzy Kongresami,

 3. Rada Krajowa.

2. Krajową władzą wykonawczą jest Zarząd Krajowy.

Artykuł 16


1. Kongres RACJI zwołuje Rada Krajowa.

2. Delegatami na Kongres RACJI są: 1. delegaci wybrani przez zjazdy wojewódzkie RACJI według szczegółowych zasad określonych przez Radę Krajową,

 2. parlamentarzyści, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację Zjazdu Wojewódzkiego.

Artykuł 17


1. Kongres RACJI:

a) przyjmuje strategię i uchwala program partii, 1. uchwala zmiany w statucie,

 2. ustala liczbę wybieranych przez Kongres członków Rady Krajowej, która może stanowić nie więcej niż 15 % liczby członków Rady Krajowej akceptowanych przez Kongres, a wybranych wcześniej przez zjazdy wojewódzkie, ustala liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Partyjnego oraz członków Zarządu Krajowego,

 3. wybiera i odwołuje przewodniczącego RACJI oraz sekretarza generalnego RACJI,

 4. wybiera lub akceptuje członków Rady Krajowej, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Krajowego Sądu Partyjnego,

 5. nadaje tytuł honorowego przewodniczącego RACJI,

 6. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania ustępujących władz krajowych,

 7. udziela absolutorium ustępującej Radzie Krajowej.

2. Kongresowi RACJI przysługują również uprawnienia Konwencji Krajowej RACJI.

Artykuł 18

1. Konwencję Krajową RACJI zwołuje Rada Krajowa.

2. Delegatami na Konwencję Krajową RACJI są: 1. członkowie Rady Krajowej,

 2. członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,

 3. członkowie Krajowego Sądu Partyjnego,

 4. Krajowy Rzecznik Dyscypliny Partyjnej

 5. delegaci wybrani przez rady wojewódzkie w liczbie ustalonej przez Radę Krajową.

Artykuł 19


1. Konwencja Krajowa RACJI:

 1. dokonuje zmian i modyfikacji programu partii,

 2. uchwala zmiany w statucie,

 3. uchwala stanowiska polityczne i apele wyborcze,

 4. udziela poparcia kandydatowi na Prezydenta RP,

 5. udziela wotum zaufania członkom Zarządu Krajowego,

 6. uchwala zasady i tryb wyłaniania kandydatów do władz publicznych,

 7. dokonuje ponownych wyborów, w przypadku rezygnacji z funkcji przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI,

 8. uzupełnia skład Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Partyjnego,

i) zwołuje Nadzwyczajny Kongres RACJI z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym, odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Kongresu.

Artykuł 20

1. Rada Krajowa:

a) uchwala szczegółowe plany realizacji programu i sprawuje nadzór nad ich wdrażaniem,

b) sprawuje poprzez Zarząd Krajowy nadzór nad organizacjami niższego szczebla, 1. określa szczegółowe zasady wyborów w partii,

 2. wybiera spośród swoich członków Zarząd Krajowy, w tym wiceprzewodniczących i skarbnika RACJI, ocenia działalność Zarządu Krajowego i dokonuje zmian w jego składzie,

 3. ustala liczbę członków Rady Krajowej wybieranych przez zjazdy wojewódzkie i akceptowanych przez Kongres. Liczba ta jest sumą liczb członków Rady Krajowej z poszczególnych organizacji wojewódzkich proporcjonalnych do ich liczebności,

 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałą podejmowaną większością 3/5 głosów (przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) zawiesza w pełnieniu funkcji przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszony ma prawo odwołania się od decyzji do Krajowego Sądu Partyjnego. Obowiązki przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI Rada Krajowa powierza jednemu z wiceprzewodniczących RACJI,

 5. wybiera spośród swoich członków tymczasowego przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI, w przypadku rezygnacji z tej funkcji w trakcie kadencji, do czasu kiedy Kongres, Nadzwyczajny Kongres lub Konwencja Krajowa RACJI dokona wyboru na wakującą funkcję,

 6. uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. Określa wysokość składek oraz zasady dysponowania nimi,

 7. zatwierdza roczne sprawozdania finansowe oraz uchwala ramowy plan przychodów i wydatków partii,

 8. podejmuje decyzje w sprawie porozumień międzypartyjnych i innych,

 9. zatwierdza listy kandydatów partii do parlamentu krajowego i europejskiego,

 10. tworzy stałe i nadzwyczajne komisje,

 11. czuwa nad prawidłowym używaniem nazwy i symboli partii,

 12. zwołuje Kongres,

o) zwołuje Nadzwyczajny Kongres z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Kongresu,

p) zwołuje Konwencję Krajową,

q) zwołuje Wojewódzki Zjazd Nadzwyczajny z własnej inicjatywy, na wniosek Krajowej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Zjazdu Wojewódzkiego,

r) podejmuje inne czynności przewidziane w statucie z wyjątkiem zastrzeżonych dla Kongresu, w tym Nadzwyczajnego i Konwencji Krajowej. To zastrzeżenie nie dotyczy uchwalania przez Radę Krajową stanowisk politycznych i apeli wyborczych,

s) na wniosek rady niższego szczebla nadaje honorowe członkostwo RACJI.

2. Członkami Rady Krajowej są: 1. przewodniczący RACJI,

 2. sekretarz generalny RACJI,

 3. wiceprzewodniczący RACJI,

 4. skarbnik RACJI,

 5. członkowie, będący delegatami na Kongres, którzy zostali wybrani zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 statutu albo zaakceptowani zgodnie z art. 13 ust. 3 i 6 statutu,

 6. parlamentarzyści, będący delegatami na Kongres, którzy uzyskali akceptację Kongresu.

3. Pracami Rady Krajowej i Zarządu Krajowego kieruje przewodniczący RACJI.

Artykuł 21


1. Zarząd Krajowy:

 1. reprezentuje partię na zewnątrz,

 2. realizuje uchwały Kongresu, Konwencji Krajowej i Rady Krajowej RACJI,

 3. kieruje bieżącą działalnością partii,

 4. koordynuje działalność organizacji terenowych i sprawuje nadzór nad nimi,

 5. odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe partii,

 6. uchwala instrukcje,

 7. zatrudnia na szczeblu krajowym pracowników partii, składa oświadczenia woli o nabywaniu i zbywaniu majątku partii oraz przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,

 8. tworzy i rozwiązuje na szczeblu krajowym organy pomocnicze oraz określa ich zadania, regulaminy pracy i sprawuje nad nimi kontrolę,

 9. pełni funkcję Krajowego Komitetu Wyborczego w czasie wyborów do organów władzy publicznej,

 10. przygotowuje listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego,

 11. zawiesza organ władzy partii niższego szczebla, w przypadku podjęcia przez ten organ działalności sprzecznej z postanowieniami statutu i uchwałami władz partii wyższego szczebla. Zawieszenie ma skutek natychmiastowy, jednak może być zaskarżone do właściwego sądu partyjnego,

 12. uchyla uchwały i decyzje organów władzy partii niższego szczebla, sprzeczne z postanowieniami statutu i uchwałami władz partii wyższego szczebla. Uchylenie ma skutek natychmiastowy, jednak może być zaskarżone do właściwego sądu partyjnego,

 13. podejmuje uchwały w sprawach należących do kompetencji zarządów, rad niższych szczebli, zebrań kół i przewodniczących właściwych organizacji terenowych jeżeli ci z powodów statutowych lub innych ważnych przyczyn nie realizują swoich podstawowych zadań,

 14. podejmuje uchwały dotyczące przekazywania swych uprawnień na rzecz Prezydium Zarządu Krajowego.

2. Kadencja Zarządu Krajowego trwa cztery lata, z zastrzeżeniem przepisu art. 12 ust.2. Członkowie zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu Krajowego.

3. Prezydium Zarządu Krajowego stanowi wewnętrzny organ wykonawczy Zarządu Krajowego. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: przewodniczący RACJI, sekretarz generalny RACJI, wiceprzewodniczący RACJI i skarbnik RACJI.

4. Do właściwości Prezydium Zarządu Krajowego należy:


 1. wykonywanie uchwał Zarządu Krajowego,

 2. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach,

 3. składanie Zarządowi Krajowemu sprawozdań ze swej działalności,

 4. opracowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego i przygotowywanie jego posiedzeń,

 5. wykonywanie uprawnień i zadań przekazanych przez Zarząd Krajowy.WŁADZE WOJEWÓDZKIE

Artykuł 22


1. Rada Krajowa w drodze uchwały, tworzy, zawiesza, przywraca do działania i likwiduje wojewódzką organizację partyjną.

2. Władzami uchwałodawczymi wojewódzkiej organizacji partyjnej są: 1. Zjazd Wojewódzki, zwoływany nie rzadziej niż raz na cztery lata,

 2. Rada Wojewódzka, zwoływana co najmniej raz na trzy miesiące.

3. Władzą wykonawczą wojewódzkiej organizacji partyjnej jest Zarząd Wojewódzki.

Artykuł 23

1. Zjazd Wojewódzki zwołuje Rada Wojewódzka.

2. Delegatami na Zjazd Wojewódzki są: 1. delegaci wybrani przez zjazdy powiatowe według szczegółowych zasad określonych przez Radę Wojewódzką,

 2. radni województwa, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację na Zjeździe Powiatowym,

 3. parlamentarzyści, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację na Zjeździe Powiatowym.

3. Zjazdem Wojewódzkim może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu województwa.

Artykuł 24


1. Zjazd Wojewódzki:

 1. podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla partii i regionu,

 2. dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego wojewódzkiej organizacji partyjnej,

 3. ustala liczbę członków Rady Wojewódzkiej, Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Partyjnego,

 4. wybiera przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, członków Rady Wojewódzkiej, członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, członków Wojewódzkiego Sądu Partyjnego oraz delegatów na Kongres i członków Rady Krajowej w liczbie ustalonej przez ustępującą Radę Krajową,

 5. przyjmuje sprawozdania Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Partyjnego.Artykuł 25


1. Rada Wojewódzka:

 1. zajmuje stanowiska w sprawie działalności wojewódzkiej organizacji partyjnej,

 2. wybiera spośród swoich członków Zarząd Wojewódzki, w tym sekretarza, wiceprzewodniczących i skarbnika, ocenia działalność Zarządu Wojewódzkiego i dokonuje zmian w jego składzie,

 3. uchwala ramowy plan przychodów i wydatków wojewódzkiej organizacji partyjnej i ocenia jego wykonanie,

 4. podejmuje decyzje w sprawach porozumień wyborczych i powyborczych,

 5. zatwierdza listy kandydatów partii do sejmiku województwa w wyborach samorządowych,

 6. powołuje stałe i nadzwyczajne komisje,

 7. zwołuje Zjazd Wojewódzki,

 8. zwołuje Wojewódzki Zjazd Nadzwyczajny z własnej inicjatywy lub na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Zjazdu Wojewódzkiego, z uwzględnieniem wyborów uzupełniających dla wyboru delegatów na wakujące mandaty,

i) zwołuje Powiatowy Zjazd Nadzwyczajny z własnej inicjatywy, na wniosek Wojewódzkiej lub Powiatowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Zjazdu Powiatowego.

2. Członkami Rady Wojewódzkiej są: 1. przewodniczący Rady Wojewódzkiej,

 2. członkowie, będący delegatami na Zjazd Wojewódzki, którzy zostali wybrani zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 statutu,

 3. radni województwa, będący delegatami na Zjazd Wojewódzki, którzy uzyskali akceptację zjazdu,

d) parlamentarzyści, będący delegatami na Zjazd Wojewódzki, którzy uzyskali akceptację zjazdu.

3. Pracami Rady Wojewódzkiej i Zarządu Wojewódzkiego kieruje przewodniczący rady.


Artykuł 26


1. Zarząd Wojewódzki:

a) realizuje uchwały władz krajowych i Rady Wojewódzkiej na terenie województwa, 1. kieruje bieżącą działalnością partii na terenie województwa,

 2. koordynuje działalność organizacji terenowych w województwie i sprawuje nadzór nad nimi,

 3. odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe wojewódzkiej organizacji partyjnej,

 4. przygotowuje listy kandydatów partii do sejmiku województwa w wyborach samorządowych,

 5. uchyla uchwały i decyzje organów władzy partii niższego szczebla, sprzeczne z postanowieniami statutu i uchwałami władz partii wyższego szczebla. Uchylenie ma skutek natychmiastowy, jednak może być zaskarżone do właściwego sądu partyjnego,

 6. podejmuje uchwały w sprawach należących do kompetencji zarządów, rad niższych szczebli, zebrań kół i przewodniczących właściwych organizacji terenowych, jeżeli ci z powodów statutowych lub innych ważnych przyczyn nie realizują swoich podstawowych zadań.

2. Kadencja Zarządu Wojewódzkiego trwa cztery lata, z zastrzeżeniem przepisu art. 12 ust. 2. Członkowie zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu Wojewódzkiego.
WŁADZE POWIATOWE

Artykuł 27

1. Rada Wojewódzka w drodze uchwały, tworzy, zawiesza, przywraca do działania i likwiduje powiatową organizację partyjną.

2. Rada Wojewódzka może podjąć decyzję o likwidacji powiatowej organizacji partyjnej, jeżeli na terenie powiatu działają nie więcej niż trzy koła partyjne. W takim przypadku organizacja powiatowa staje się kołem, którego działanie reguluje art. 33 statutu. Zarząd takiego koła może używać nazwy opowiadającej randze organu administracji państwowej, na terenie którego działa.

3. Powiatowa organizacja partyjna, działająca na terenie miasta na prawach powiatu może używać nazwy "miejska organizacja partyjna".

4. Rada Wojewódzka może podjąć, w drodze uchwały decyzję o utworzeniu, zawieszeniu, przywróceniu do działania i likwidacji innych jednostek organizacyjnych partii.

Artykuł 28


1. Władzami uchwałodawczymi powiatowej organizacji partyjnej są:

 1. Zjazd Powiatowy, zwoływany nie rzadziej niż raz na cztery lata,

 2. Rada Powiatowa, zwoływana nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Władzą wykonawczą powiatowej organizacji partyjnej jest Zarząd Powiatowy.

Artykuł 29


1. Zjazd Powiatowy zwołuje Rada Powiatowa.

2. Delegatami na Zjazd Powiatowy są: 1. delegaci, wybrani przez zebrania kół według szczegółowych zasad określonych przez Radę Powiatową,

 2. radni powiatu, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację na zebraniach kół,

 3. radni województwa, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację na zebraniach kół,

 1. parlamentarzyści, będący członkami RACJI, którzy uzyskali akceptację na zebraniach kół.

3. Zjazdem Powiatowym może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu powiatu.

Artykuł 30


1. Zjazd Powiatowy:

a) podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla partii i regionu,

b) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego powiatowej organizacji partyjnej,

c) ustala liczbę członków Rady Powiatowej, Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej,

d) wybiera przewodniczącego Rady Powiatowej, członków Rady Powiatowej, członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki,

e) przyjmuje sprawozdania Rady Powiatowej i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.Artykuł 31


1. Rada Powiatowa:

a) zajmuje stanowiska w sprawie działalności powiatowej organizacji partyjnej,

b) wybiera spośród swoich członków Zarząd Powiatowy, w tym sekretarza, wiceprzewodniczących i skarbnika, ocenia działalność Zarządu Powiatowego i dokonuje zmian w jego składzie,


 1. uchwala ramowy plan przychodów i wydatków powiatowej organizacji partyjnej i ocenia jej wykonanie,

 2. podejmuje decyzje w sprawach wyborczych i powyborczych,

 3. zatwierdza listy kandydatów partii w wyborach samorządowych na terenie powiatu,

 4. powołuje stałe i nadzwyczajne komisje,

 5. zwołuje Zjazd Powiatowy,

h) zwołuje Powiatowy Zjazd Nadzwyczajny z własnej inicjatywy lub na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Zjazdu Powiatowego.

2. Członkami Rady Powiatowej są: 1. przewodniczący Rady Powiatowej,

 2. członkowie, będący delegatami na Zjazd Powiatowy, którzy zostali wybrani zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 statutu,

 3. radni powiatu, będący delegatami na Zjazd Powiatowy, którzy uzyskali akceptację zjazdu,

 4. radni województwa, będący delegatami na Zjazd Powiatowy, którzy uzyskali akceptację zjazdu,

 5. parlamentarzyści, będący delegatami na Zjazd Powiatowy, którzy uzyskali akceptację zjazdu.

3. Pracami Rady Powiatowej i Zarządu Powiatowego kieruje przewodniczący rady.

Artykuł 32


1. Zarząd Powiatowy:

a) realizuje uchwały władz krajowych, wojewódzkich i Rady Powiatowej na terenie powiatu, 1. kieruje bieżącą działalnością partii na terenie powiatu,

 2. koordynuje działalność kół,

 3. odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe powiatowej organizacji partyjnej,

 4. przygotowuje listy kandydatów partii w wyborach samorządowych na terenie powiatu,

 5. podejmuje uchwały w sprawach należących do kompetencji zarządów i zebrań kół, jeżeli te z powodów statutowych lub innych ważnych przyczyn nie realizują swoich podstawowych zadań.

2. Kadencja Zarządu Powiatowego trwa cztery lata. z zastrzeżeniem przepisu art. 12 ust. 2. Członkowie zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu Powiatowego.

Artykuł 33


1. Koło tworzy grupa co najmniej 5 członków partii, działających na terenie powiatu (gminy, miasta, dzielnicy).

2. W zależności od potrzeb, mogą być tworzone koła zrzeszające członków partii, działających na terenie kilku gmin.

3. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone koła środowiskowe.

4. Decyzje o utworzeniu lub likwidacji koła podejmuje zarząd wyższego szczebla.

5. Koło wybiera ze swego grona, na okres dwóch lat przewodniczącego i skarbnika. Koło może postanowić o wyborze zarządu koła, w tym przewodniczącego i skarbnika koła.

6. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają się co dwa lata.


ROZDZIAŁ 4

Organy kontrolne i sądowe

Artykuł 34


1. Władzę kontrolną w partii sprawują Krajowa Komisja Rewizyjna oraz wojewódzkie i powiatowe komisje rewizyjne.

2. Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

3. Komisje rewizyjne:

a) oceniają przestrzeganie zasad celowości i oszczędności w gospodarowaniu funduszami i majątkiem partii, w tym prawidłowość sporządzania ramowych przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych,

b) kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określonych przez Radę Krajową,

c) kontrolują przestrzeganie zasad działania organizacji partyjnych ustalonych


w regulaminach, instrukcjach, uchwałach i zarządzeniach,

d) kontrolują prawidłowość sporządzania i przechowywania dokumentacji partyjnej.

4. Komisje rewizyjne kontrolują organy władzy partii tego samego lub niższego szczebla.

5. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy także dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na koncie wyborczym RACJI.

6. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala regulamin pracy komisji rewizyjnych oraz wydaje wytyczne do ich działalności.

Artykuł 35


1. Sądami partyjnymi są: wojewódzkie sądy partyjne, jako sądy I instancji oraz Krajowy Sąd Partyjny, jako sąd II instancji.

2. Sądy partyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

3. Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:


 1. spraw członków władz partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,

 2. sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii,

 3. sporów pomiędzy członkami partii,

 4. sporów członków partii z władzami partii.

4. Krajowy Sąd Partyjny dokonuje wykładni statutu partii oraz rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień wojewódzkich sądów partyjnych.

5. Realizując swoje zadania sądy partyjne prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.

6. Zasady postępowania przed sądami partyjnymi określa regulamin uchwalony przez Krajowy Sąd Partyjny.

ROZDZIAŁ 5

Rzecznik dyscypliny partyjnej
Artykuł 36


1. Rada Krajowa wybiera i odwołuje Krajowego Rzecznika Dyscypliny Partyjnej.

2. Rady wojewódzkie wybierają i odwołują wojewódzkich rzeczników dyscypliny partyjnej.

3. Do zadań rzeczników dyscypliny partyjnej należy, zgodnie z ich właściwością miejscową:


 1. monitorowanie, udzielanie ostrzeżeń oraz informowanie odpowiednich instancji o negatywnych zjawiskach w partii i zachowaniach członków partii, niezgodnych z postanowieniami statutu, zasadami etycznymi członków RACJI lub obowiązującym prawem,

 1. składanie wniosków do właściwych sądów partyjnych o wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w lit. a,

c) udział w roli oskarżyciela w posiedzeniach sądów partyjnych w sprawach toczących się z jego wniosku,

d) składanie właściwej radzie sprawozdań z działalności, co najmniej raz w roku.

4. Kadencja rzecznika kończy się wraz z końcem kadencji rady, która wybrała rzecznika.

5. Regulamin działania rzeczników dyscypliny partyjnej uchwala Rada Krajowa.


ROZDZIAŁ 6

Majątek i finanse partii

Artykuł 37


1. Majątek RACJI tworzą:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, spadki i zapisy,

 3. dochody ze sprzedaży materiałów, przedmiotów oraz wydawnictw symbolizujących i popularyzujących cele partii,

 4. dochody z drobnej działalności usługowej,

 5. dochody z majątku,

 6. dotacje i subwencje,

 7. inne wpłaty.

2. Źródła finansowania partii są jawne. Zarządy wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim radom.
Artykuł 38

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ustala Rada Krajowa zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce materiałowo - finansowej.

2. Partię reprezentują przy czynnościach: przewodniczący RACJI, sekretarz generalny RACJI, skarbnik RACJI osobiście lub pełnomocnicy przez nich ustanowieni. Ustanowienie pełnomocnictwa następuje przez złożenie oświadczenia woli w stosownej formie prawnej. Złożenie oświadczenia woli przy czynnościach prawnych w imieniu RACJI może być dokonane jednoosobowo. Zaciąganie przez partię zobowiązań majątkowych wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym każdorazowo skarbnika RACJI. Szczegółowe zasady zaciągania zobowiązań majątkowych przez partię określa Rada Krajowa.

3. Władze wojewódzkiej organizacji partyjnej zobowiązane są do składania Radzie Krajowej okresowych sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Zarząd Krajowy sporządza:

a) coroczną informację finansową o otrzymanej z budżetu państwa dotacji na działalność statutową,

b) informację o źródłach finansowania działalności partii w roku poprzednim.

Artykuł 39


1. Rada Krajowa RACJI tworzy Fundusz Ekspercki.

2. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą pochodzić jedynie z wpłat własnych RACJI.

3. RACJA, w przypadku otrzymania subwencji, przekazuje od 5% do 15% subwencji na Fundusz Ekspercki.

4. Środki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą być wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanych z działalnością statutową RACJI.

5. Środki finansowe Funduszu Eksperckiego gromadzi się na oddzielnym subkoncie rachunku bankowego RACJI.

Artykuł 40


1. RACJA tworzy Fundusz Wyborczy w celu finansowania swojego udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach samorządowych, a także udziału w kampaniach referendalnych.

2. Wydatki RACJI na cel, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej albo referendalnej.

3. Nazwa funduszu brzmi: Fundusz Wyborczy RACJI Polskiej Lewicy. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Wyborczego mogą pochodzić z wpłat własnych RACJI oraz darowizn, spadków i zapisów.

4. Środki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzi się na oddzielnym rachunku bankowym.


ROZDZIAŁ 7

Prasa i wydawnictwa partyjneArtykuł 41

1. W ramach zadań statutowo - programowych Rada Krajowa wydaje do użytku wewnętrznego i ogólnego biuletyny informacyjne oraz inne publikacje partyjne.

2. Wszelkiego rodzaju opracowania RACJI, opatrzone symbolami partii, są chronione przepisami prawa.

3. Redaktorów naczelnych wydawnictw partyjnych zatwierdza:

a) Rada Krajowa dla wydawnictw o zasięgu ogólnopolskim,

b) właściwe rady wojewódzkie dla wydawnictw o zasięgu lokalnym.


ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe
Artykuł 42


1. Połączenie RACJI z inną partią lub innymi partiami politycznymi może nastąpić na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust.1 zatwierdza Kongres bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Kongres podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku i środków finansowych RACJI.

Artykuł 43


Uchwałę o rozwiązaniu partii podejmuje Kongres RACJI większością 2/3 głosów, na wniosek co najmniej 25 % członków partii, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Kongres ustanawia jednocześnie likwidatora. Przyjmując uchwałę o likwidacji partii, Kongres podejmuje równocześnie uchwałę określającą przeznaczenie majątku i środków finansowych RACJI.

Artykuł 44


1. Do ostatecznego interpretowania statutu upoważniony jest Kongres.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Kongres większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Zmian w statucie partii może również dokonać Konwencja Krajowa, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

5. W kwestiach nie objętych postanowieniami statutu decyzje podejmuje Rada Krajowa.

Statut RACJI Polskiej Lewicyze zmianami uchwalonymi 27 marca 2010 roku na IV Krajowej Konwencji w Warszawie obejmuje 44 artykuły zawarte w 8 rozdziałach.


Pobieranie 104.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna