Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w KraczewicachPobieranie 241.7 Kb.
Strona1/4
Data02.05.2016
Rozmiar241.7 Kb.
  1   2   3   4
Statut

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Tekst jednolity

Uwzględniający dotychczasowe zmiany statutu (aneksy) związane z nowelizacją obowiązujących w tym zakresie przepisów (ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeń MENiS z dnia 21 maja 2001 r. i Roz. MENiS z 7 września 2004 r.

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 04 grudnia 2013 roku.


I. Nazwa szkoły, organ prowadzący.
§ 1

 1. Szkoła posiada nazwę: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach.

 2. Siedzibą szkoły jest budynek Nr 78 w Kraczewicach Prywatnych gmina Poniatowa.

 3. Obwód szkolny, według Uchwały Nr 8 /45 /99 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 23 lutego 1999 roku, stanowią wsie: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Szczuczki Kolonia.

§ 2
Szkoła jest placówką publiczną w myśl art. 7 o systemie oświaty.


§ 3
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Poniatowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kurator Oświaty w Lublinie.
§ 4
Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.
II. Cele i zadania szkoły.

§ 5 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

 3. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do wieku uczniów i warunków szkoły.

 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju i potrzeb.

 5. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów kształtującą właściwą postawę wobec ochrony środowiska.

 6. Utrzymuje niezbędne prozdrowotne warunki życia i pracy ucznia oraz nauczyciela.

 7. Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

 8. Dąży do zmniejszenia różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami miejskimi i wielkomiejskimi,

 9. Przygotowuje ucznia do ustawicznego kształcenia się i samodoskonalenia oraz funkcjonowania w społeczeństwie,

 10. Kształtuje właściwe postawy (dociekliwość, poszukiwanie prawdy, patriotyzm, dobro, piękno świadomości życiowej, motywację do dalszego rozwoju).

 11. Zapobiega powstawaniu agresji słownej i przemocy w grupie rówieśniczej i środowisku szkolnym.

 12. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

 13. Organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§ 6 1. Realizuje szkolne programy nauczania opracowane w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego.

 2. Realizuje szkolny plan nauczania.

 3. Realizuje roczny plan pracy szkoły opracowany na każdy rok szkolny, który szczegółowo określa formy pracy i zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

 4. Realizuje opracowany regulamin wewnętrznego życia szkoły.

 5. Zapewnia możliwość pobierania nauki religii na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku (Dz. U. Nr 36 poz.155).

 6. Organizuje realizowanie indywidualnych programów nauczania i toku nauki zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 27 kwietnia 1992 roku.

 7. Umożliwia prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

 8. Współpracuje z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczną udzielającą dzieciom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 9. Organizacja i formy współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły:

a) wywiady środowiskowe i przepływ informacji dotyczących sytuacji w rodzinie ucznia,

b) konsultacje przy przyznawaniu wszelkiej pomocy socjalnej dzieciom z rodzin potrzebujących takiego wsparcia,

c) organizowanie pomocy materialnej rodzinie,

d) wydawanie opinii i orzeczeń pedagogicznych i psychologicznych,

e) prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

f) wykrywanie patologii i zagrożeń wśród dzieci i młodzieży,

g) prezentowanie działalności szkoły.
§ 7
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze.


 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

 2. Przed i po zajęciach szkolnych na terenie szkoły oraz w czasie przerw śródlekcyjnych za bezpieczeństwo odpowiadają nauczyciele dyżurni zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów oraz nauczyciele świetlicy.

 3. W trakcie zajęć pozaszkolnych i wycieczek za bezpieczeństwo odpowiada organizator zajęć lub kierownik wycieczki oraz upoważnieni przez niego rodzice.

 4. W drodze do i ze szkoły za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

 5. Formy sprawowania opieki nad niektórymi dziećmi, które wymagają szczególnej troski:

1) dokładne poznanie warunków psychofizycznych ucznia,

2) stała współpraca z rodzicami:

a) poznanie warunków domowych,

b) udzielenie porad, określenie sposobu kontaktów,

3) pomoc uczniom mających trudności w nauce poprzez współpracę z PPP i organizację zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz logopedycznych,

4) otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin moralnie zaniedbanych:

a) pomoc w odrabianiu lekcji,

b) bezpłatne żywienie w stołówce szkolnej,

c) stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowych, muzycznych i korekcyjnych,

5) współpraca z pielęgniarką szkolną (stały kontakt z lekarzem) w celu otoczenia opieką dzieci z różnymi wadami rozwojowymi,

6) uczniom, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna

szkoła udziela pomocy w następujących formach:

a) zasiłek szkolny – doraźna pomoc materialna w szczególnych przypadkach losowych,
b) stypendium szkolne - pomoc uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,

c) wyprawka  szkolna - wyrównywanie warunków startu szkolnego uczniów,


d) pomoc państwa w zakresie dożywiania, obiady opłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc  dzieciom z rodzin o niskich dochodach na osobę.
7) pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielona na wniosek: ucznia, rodziców,  nauczyciela,
8) pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole organizowana jest przez: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, porady dla uczniów, porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli,

§ 8 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu wychowawcą klasy.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez etap edukacyjny, w klasach I - III oraz klasach IV - VI.

 3. Dyrektor może przychylić się do wniosku Rady Klasowej Rodziców, Samorządu Klasowego danej klasy w sprawie przydziału wychowawcy lub jego zmiany przed rozpoczęciem roku szkolnego.


III. Organy szkoły.
1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.
2. Kompetencje dyrektora szkoły:

1) kieruje szkołą oraz jej bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) organizuje naukę religii w szkole,

3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

4) jest odpowiedzialny w szczególności za:

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących,

c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i

wychowanków,

d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji

zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,

f) inne zadania określone przez MEN,

5) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

6) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, odpowiada za zawiadomienie wszystkich o terminie i porządku zebrania,

7) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców oraz informację o jego realizacji do końca każdego roku szkolnego,

8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i niezwłocznie o tym fakcie powiadamia gminę i kuratora oświaty. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

9) wyraża zgodę na podjęcie przez stowarzyszenia i organizacje /z wyjątkiem politycznych/ działalności na terenie szkoły,

10) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli,

11) podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły /po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej/,

12) odracza rozpoczęcie nauki odnośnie dzieci zamieszkałych w obwodzie,

13) może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego w szkole, w której dyrektor udzielił zezwolenia,

14) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły /kontroluje zgłoszenie dziecka do szkoły, regularne uczęszczanie, przygotowanie do zajęć szkolnych/,

15) w przypadku łamania Regulaminu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach dyrektor po zasięgnięciu opinii SU wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

16) może /na wniosek lub za zgodą rodziców/ zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki wyznaczając nauczyciela – opiekuna /po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej/. Odmowa następuje w drodze decyzji. Szczegółowe zasady określa Minister Edukacji Narodowej,

17) jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych, w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania,

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,

c) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia /po zasięgnięciu opinii

rady szkoły i rady pedagogicznej/,

18) udziela nauczycielowi niektórych urlopów płatnych lub bezpłatnych,

19) może z końcem roku szkolnego, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem rozwiązać umowę o pracę zawartą z nauczycielem na czas nieokreślony,

20) może rozwiązać stosunek pracy w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej więcej niż 1 rok, chyba, że komisja lekarska stwierdzi możliwość powrotu do zawodu nauczycielskiego. Okres niezdolności może być przedłużony do dwóch lat /łącznie z urlopem dla poratowania zdrowia/,

21) dokonuje oceny pracy nauczyciela po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

22) kieruje nauczyciela na badania przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

23) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach:

a) ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną, zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu,

b) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa

wykonywania zawodu,

c) upływu 3-miesięcznego odbywania kary pozbawienia wolności,

d) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych

dokumentów,

e) upływu 6-miesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym,

24) dokonuje /po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej/ przydziału nauczycielowi prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego oraz innych zajęć dodatkowych,

25) może zobowiązać nauczyciela w czasie ferii /nie dłużej niż 7 dni/ do przeprowadzenia egzaminów oraz prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego,

26) udziela urlopu bezpłatnego /lub przenosi w stan nieczynny/ nauczycielowi mianowanemu, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości zamieszkania współmałżonka, a nie można go tam zatrudnić w zawodzie nauczycielskim,

27) dokonuje zatarcia /po 3 latach od wydania orzeczenia/ kary dyscyplinarnej,

28) może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego /zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy chyba, że toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające/,

29) organizuje powstanie rady szkoły pierwszej kadencji na łączny wniosek dwóch spośród podmiotów: rada pedagogiczna i rady rodziców,

30) może uczestniczyć w posiedzeniach rady szkoły z głosem doradczym,

31) w wykonywaniu zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną,

32) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

33) zatwierdza na wniosek szkoły plan finansowy środków specjalnych /o ile są utworzone/,

34) zatwierdza na wniosek rady szkoły plan finansowy dochodów własnych /o ile są utworzone/,

35) dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

36) wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

37) ogłasza tekst jednolity Statutu szkoły.


3. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1) w szkole działa Rada Pedagogiczne, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/ w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

3) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zabrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

4) dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym informacje o działalności szkoły,

5) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji zgodnie z obowiązującym zarządzeniem promowania

i klasyfikacji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnych programów nauczania, programów

wychowawczych szkoły, innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych,

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna,

6) do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i

pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,

e) wydawanie opinii o pracy dyrektora szkoły,

7) ponadto w wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna podejmuje inne decyzje w sprawach związanych z bieżącymi wydarzeniami szkoły,

8) rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w Statucie,

9) rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora,

10) rada pedagogiczna wnioskuje o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego łamania regulaminu,

11) konsultuje z radą rodziców treści zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły oraz Szkolnym Programie Profilaktyki,

12) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 1/2 jej członków,

13) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane,

14) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

15) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w

miarę potrzeb,

b) integracja wiedzy i treści,

c) integracja międzyprzedmiotowa,

d) opracowywanie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,

e) prowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i analiza wyników,

16) nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe,

17) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Rada Szkoły i Rada Rodziców.

1) w szkole może działać rada szkoły,

2) rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także:

a) uchwala statut szkoły,

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych szkoły

i opiniuje plan finansowy szkoły,

c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami

o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela

zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

d) opiniuje plan pracy szkoły, program wychowawczy, projekty innowacji i eksperymentów

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do

dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady

oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów

nadobowiązkowych,

3) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady szkoły określa regulamin,

4) w skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

5) rada szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób,

6) członków rady szkoły wybierają poszczególne społeczności wchodzące w jej skład w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Zasady wybierania określają regulaminy wewnętrzne podmiotów wchodzących w skład rady szkoły,

7) kadencja rady szkoły trwa 5 lat, corocznie można dokonać zmiany 1/3 składu rady,

8) rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane,

9) w posiedzeniach rady szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły,

10) do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady inne osoby z głosem doradczym,

11) rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy,

12) powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

13) w szkole, w której rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna,

14) w szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów,

15) w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

16) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

17) rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

18) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,

19) rada rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną odpowiednio zestaw programów nauczania i zestaw podręczników,

20) w uzasadnionych przypadkach, rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów lub zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

21) rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

22) rada rodziców wyraża pisemną lub ustną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora placówki oceny dorobku zawodowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

23) rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowane przez nauczycieli,

24) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, programy ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką,

25) program wychowawczy i profilaktyczny ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

26) rada rodziców na wniosek dyrektora opiniuje podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
5. Samorząd Uczniowski:

1) w szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej "Samorządem",

2) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

3) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

4) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

5) samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami oraz sposobami sprawdzania osiągnięć,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych

zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z

dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu,

g) na wniosek dyrektora szkoły wydaje opinie o pracy nauczycieli,

h) prawo do opiniowania programu wychowawczego szkoły.
§ 9
1. Współdziałanie organów szkoły.

1) organy szkoły mogą występować wzajemnie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich organów szkoły,

2) przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie ustnej bezpośrednio na zebraniu organu, którego wniosek dotyczy,

3) informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośrednio na zebraniu lub pisemnie w terminie dwóch tygodni,

4) informacje o podejmowanych i planowanych działaniach poszczególnych organów szkoły przekazywane są w formie komunikatów i ogłoszeń na zebraniach i apelach,

5) konflikty, kwestie spory między poszczególnymi organami szkoły z wyłączeniem dyrektora i rady szkoły, rozwiązuje dyrektor szkoły,

6) sprawy sporne między dyrektorem a pracownikami rozpatrują przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły w szczególnych przypadkach KO w Lublinie i Sąd Pracy w Puławach,

7) na ustną lub pisemną prośbę pracownika w ciągu 14 dni, dyrektor szkoły rozstrzyga konflikty między pracownikami po wysłuchaniu stron i konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych,

8) na ustną lub pisemną prośbę jednej ze stron w ciągu 14 dni, dyrektor szkoły rozpatruje sytuacje konfliktowe między uczniem i nauczycielem oraz rodzicem i nauczycielem,

9) o podjętych decyzjach dyrektor informuje zainteresowane strony bezzwłocznie.


§ 10
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

a) przedstawienie rodzicom podstawowych celów wychowawczych i merytorycznych szkoły

wobec dzieci danej klasy,

b) zachowanie dzieci w szkole, w domu i w środowisku,

c) określenie, jakie wiadomości i umiejętności obowiązany jest posiadać uczeń promowany

– wychowawca na życzenie rodziców nauczyciel prowadzący przedmiot/,

d) określenie, jakie pomoce szkolne winien posiadać uczeń /podręczniki, zeszyty, stroje,

materiały pomocnicze/ do normalnej pracy - wychowawca informuje rodziców do dnia

15.06 roku poprzedzającego rok szkolny,

e) zapoznanie rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania /przedstawienie praw i

obowiązków w tym zakresie rodzicom/ wychowawca,

2) organizowanie spotkań:

a) spotkanie ogólne rodziców z wychowawcą,

b) spotkanie rodziców, uczniów i wychowawców,

c) spotkanie z okazji imprez organizowanych przez klasę,

d) spotkania z rodzicami, których dzieci mają trudności w nauce,

e) spotkania z inicjatywy rodziców,

3) o stałych terminach spotkań informuje dyrektor w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. W wypadkach szczególnych termin ustala wychowawca klasy i informuje rodziców przez uczniów,

4) rozszerzenie wiedzy o uczniu i dziecku przez nauczycieli i rodziców:

a) zbieranie informacji o uczniu od rodziców, nauczycieli i lekarza,

b) udzielanie rzetelnej informacji o zdolnościach i zahamowaniach dziecka,

c) wspólne z rodzicami dyskusje na temat możliwości przyszłego wykształcenia czy zdobycia zawodu,

d) terminowe informowanie rodziców oraz dyrektora szkoły o niemożności promowania ucznia do wyższej klasy.


IV. Organizacja szkoły.
§ 11
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 12
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 13
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują program i szkolny plan nauczania opracowany dla oddziału na etap edukacyjny.

2. Liczbę oddziałów corocznie określa arkusz organizacyjny szkoły.


§ 14
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel.


§ 15
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w ramach kształcenia zintegrowanego i przedmiotowego.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

3. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8.00 i trwają do godz. 14.20.

4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 min., przerwa obiadowa 20 min.

5. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas pracy rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, długość czasu przerw zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

6. Dzienny czas oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin.


§ 16
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki /w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów/ oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych /w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów/. Natomiast zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 15 ust.2.

3. Zajęcia o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Dla uczniów ze zdolnościami prowadzi się zajęcia: muzyczne, sportowe i kółka przedmiotowe.


5. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej w następujących formach: diagnoza, kwalifikowanie uczniów  do odpowiednich form pomocy, udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu, terapia w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, doradztwie wyboru form pomocy w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów, profilaktyka w zakresie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych, konsultacje, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka, zezwolenie na realizację indywidualnego programu, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć   rewalidacyjno - wychowawczych i nauczania indywidualnego.
§ 17
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne /nauczycielskie/ na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 18 1. W Szkole działa świetlica szkolna dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na dojazd do szkoły.

 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 3. Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. Szkoła prowadzi żywienie składające się ze śniadania i obiadu.

5. Opłata za korzystanie z wyżywienia ustalana jest na podstawie kosztów potrzebnych na

zakup produktów żywnościowych.

6. Pracownicy szkoły mogą korzystać z wyżywienia uiszczając pełną odpłatność za

spożywane posiłki.

7. Wpłaty za wyżywienie dokonywane są z góry do 15 każdego miesiąca.

§ 19
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy w regionie.

2. Biblioteka gromadzi księgozbiór, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów po założeniu karty.

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego - informacyjnego uczniów /w grupach bądź

oddziałach/.

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w ramach czasu pracy nauczyciela - bibliotekarza.

6. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:

1) propagowanie książki i biblioteki,

2) udostępnianie zbiorów,

3) pełnienie bibliotecznej służby informacyjnej,

4) organizowanie i prowadzenie zajęć uzupełniających działalność biblioteki,

5) opracowywanie zbiorów,

6) prowadzenie katalogów,

7) prace techniczno - porządkowe: konserwacja księgozbioru, układ książek na półkach,

wykonywanie napisów informacyjnych,

8) rejestrowanie nowych czytelników, zwrotów i wypożyczeń książek, pomoc czytelnikom

w wyborze książek,

9) prowadzenie bieżącej statystyki wypożyczeń,

10) odpowiedzialność materialna za majątek biblioteki oraz właściwe zabezpieczenie mienia

biblioteki,

11) wykonywanie prac zleconych przez osoby nadrzędne,

12) współdziałanie w ramach ścieżki - edukacja czytelnicza.

7. Współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:

1) pośrednictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,

2) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów,

3) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej,

4) udział rodziców w imprezach czytelniczych,

5) wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną, a innymi bibliotekami

6) informowanie użytkowników o zbiorach i pracy innych bibliotek,

7) organizowanie wycieczek do innych bibliotek,

8) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz

zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez

różne instytucje kultury i organizacje społeczne.

8. Wydatki biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu szkoły. Mogą być one uzupełniane z funduszu Rady Rodziców.

§ 20
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) 4 sale lekcyjne,

2) pracownię komputerową,

3) salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym,

4) salę do ćwiczeń korekcyjnych,

5) kuchnię i stołówkę

6) pokój nauczycielski,

7) bibliotekę,

8) świetlicę i szatnię,

9) kompleks boisk sportowych,

10) urządzenia sanitarne,

11) kancelarię z pokojem dyrektora szkoły,

12) 2 sale dla oddziałów przedszkolnych.


V. Nauczyciele i inni pracownicy.
§ 21
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.


§ 22
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opieki nad kołami zainteresowań zespołami organizacjami i pracowniami dokonuje się na początku roku szkolnego.

3. Obowiązki nauczyciela:

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie pracy szkoły,

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów,

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań: rozkłady materiału, wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu, plan pracy wychowawczej, plan zajęć pozalekcyjnych, dzienniki, dokumentacja zespołu klasowego.

4. Uprawnienia nauczyciela:

1) decyduje w sprawach metod, form organizacyjnych, programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2) jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - opracowuje plan pracy koła lub zespołu,

3) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.

5. Nauczyciel odpowiada:

1) służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i

zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu

przydzielonych,

2) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na

wypadek pożaru,

c) zniszczenie i stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikające z

nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.


§ 23
1. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela - wychowawcy.

2. Obowiązki wychowawcy:

1) programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

a) tworzy warunki do rozwoju, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a

społecznością szkoły,

c) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu,

przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,

3) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

4) współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opolu Lub. w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodzin,

5) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia /dziennik, arkusze ocen, świadectwo szkolne/.

3. Uprawnienia wychowawcy:

1) współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie pracy wychowawczej,

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

3) ustala oceny zachowania swoich wychowanków,

4) ma prawo ustanowić /przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców/ własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,

5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrektora szkoły.

4. Wychowawca odpowiada:

1) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,

4) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy Nauczyciel - wychowawca odpowiedzialny jest za prawidłową realizację WSO i Zarządzenia MEN w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów.

5. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,

3) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.

6. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowanie na wszelkie przejawy zachowań

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania agresywne postawy wobec kolegów, bieganie na holach, siadanie na parapetach okiennych i poręczach schodów,

3) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji faktu zaistniałego wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Wypadki dzieci są rejestrowane.

7. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.

VI. Uczniowie szkoły.

§ 24 1. Nauka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach jest obowiązkowa dla uczniów będących w obowiązku szkolnym.

 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

§ 25 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 2. W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o 1 rok. W przypadku zakwalifikowania dziecka do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną odroczeniu podlega dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 3. Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 4. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 5. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci na podstawie karty zgłoszenia. Przyjęć dokonuje dyrektor szkoły.

 6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

§ 26 1. Obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach może spełniać dziecko spoza obwodu szkolnego na prośbę jego rodziców za zgodą dyrektora szkoły, który przyjmuje dziecko z innego obwodu szkolnego.

 2. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych.

§ 27
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

szkolnych.
§ 28


 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach sprawuje kontrolę spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkolnym Kraczewice.

 2. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego współpracując z organem gminy prowadzącym ewidencję ludności.

§ 29
Prawa i obowiązki ucznia.1. Uczeń ma prawo do:

1) czynnego uczestniczenia w procesie kształcenia, zgodnego z zasadami pracy umysłowej,

2) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

6) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny swego stanu wiedzy, osiągnięć, zdolności i umiejętności wg szczegółowych zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania opracowanego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku,

7) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności, ma też prawo do pomocy ze strony kolegów,

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, urządzeń sportowo - rekreacyjnych,

9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

10) w przypadku trudności w udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi nauczyciel może odłożyć termin odpowiedzi do następnej lekcji z tego przedmiotu,

11) zachowania pełnej tajemnicy przy załatwianiu spraw osobistych, rodzinnych, koleżeńskich. Powyższe nie dotyczy spraw karnych i wypadków rażącego zachowania,

12) dobrowolnego uczestnictwa w pracach organizacji uczniowskich, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych. Zabrania się przymusu lub innych form nacisku przy rekrutacji uczniów do w/w zajęć,

13) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

14) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych ferii zimowych i letnich,

15) wcześniejszej znajomości terminów pisemnych sprawdzianów i prac klasowych. Ustala się w tym względzie następującą prawidłowość: w ciągu dnia pracy może odbyć się jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż 3. Po sprawdzeniu sprawdzoną pracę /kartkówkę, sprawdzian/ uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni od daty pisania,

16) otrzymania informacji o przewidywanych ocenach okresowych z każdego przedmiotu i zachowania przynajmniej na 1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,

17) uczeń ma prawo do:

a) opieki lekarskiej i stomatologicznej,

b) ulg przy przejazdach PKP,

c) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

18) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo powiadomić o tym fakcie na piśmie dyrektora szkoły, Samorząd Uczniowski.2. Uczeń ma obowiązek:

1) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i zajęcia pozalekcyjne,

a) w ciągu dwóch tygodni usprawiedliwić pisemnie lub telefonicznie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

2) pilnie i systematycznie uczyć się, korzystając ze wskazówek nauczycieli i wychowawców,

3) w pełni wykorzystywać czas na naukę,

a) podczas lekcji obowiązuje atmosfera rzetelnej pracy,

b) zachować ciszę na korytarzach i otoczeniu szkoły w czasie trwania lekcji,

4) utrzymywać w poszanowaniu książki, zeszyty, przybory szkolne własne, a także dbać o sprzęt szkolny, pomoce naukowe i inne środki dydaktyczne,

5) przestrzegać przyjęte formy kulturalnego zachowania,

a) w szkole - nie biegać, nie śmiecić, nie grać w piłkę na korytarzach szkolnych,

b) poza szkołą - na wycieczkach, obozach, koloniach, na ulicy, w kinie wg hasła: " Moje

zachowanie świadczy o mnie, o domu, o szkole ",

6) okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły,

7) okazywać szacunek osobom starszym przez pomoc, zrozumienie, uprzejmość

8) być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów,

a) kształtować przyjazne stosunki w zespole klasowym i szkolnym,

b) otaczać opieką młodszych i starszych,

c) bronić krzywdzonych,

9) brać aktywny udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę i organizacje uczniowskie,

10) brać udział w pracach samorządu uczniowskiego,

11) utrzymywać ciało w należytej czystości - dbać o czystość i schludność ubrania,

12) stosować się do wskazań nauczycieli dotyczących właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych,

13) korzystać w sposób właściwy z urządzeń sanitarnych szkoły,

14) nie korzystać w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych typu MP3 podczas lekcji i przerw,

15) nie palić papierosów, nie pić napojów alkoholowych, nie używać środków farmakologicznych itp.

16) przestrzegać obowiązujących przepisów bhp w klasopracowniach, sali gimnastycznej i na zajęciach sportowo - wychowawczych oraz przepisów p. poż. i zasad ruchu drogowego,

17) zawiadamiać nauczycieli, dyrektora i innych pracowników szkoły o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu,

18) przestrzegać zarządzeń Dyrektora szkoły,

19) w przypadku, gdy uważa, że gwarantowane mu prawa nie są respektowane, powinien niezwłocznie złożyć pisemną skargę, podając szczegóły dotyczące konkretnej sytuacji.

20) w imieniu ucznia skargę może złożyć rodzic (prawny opiekun) lub przedstawiciel SU. Skargę można skierować do:

a) wychowawcy klasy, który ma obowiązek w terminie 14 dni wyjaśnić skargę w sposób satysfakcjonujący ucznia, a na wniosek ucznia również udzielić odpowiedzi w formie pisemnej,

b) dyrektora szkoły, jeżeli uczeń uzna, że sposób załatwienia skargi przez wychowawcę go nie satysfakcjonuje; dyrektor rozpatruje skargę ponownie i udziela odpowiedzi w terminie do 14 dni od chwili wpłynięcia, na życzenie ucznia również w formie pisemnej,

c) rzecznika praw ucznia,

d) rzecznika praw dziecka,

e) innych instytucji stojących na straży przestrzegania prawa.
§ 30
Nagrody i wyróżnienia

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) rzetelną naukę (w wyniku klasyfikacji rocznej bądź końcowej uczeń uzyska średnią arytmetyczną stopni ze wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania).

2) 100 % frekwencję,

3) pracę społeczną,

4) wzorową postawę,

5) wybitne osiągnięcia,

6) działalność i odwagę.

2. Wyróżniający się uczeń otrzymuje nagrody i wyróżnienia w formie:

1) pochwała wobec klasy - przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora szkoły,

2) pochwała wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całej szkoły przez dyrektora szkoły z umieszczeniem nazwiska ucznia na tablicy samorządu,

3) nagroda w formie dyplomu, listu pochwalnego, książki, upominku od rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji uczniowskich,

4) świadectwo ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem wręczane na koniec roku przez dyrektora szkoły,

5) samorząd uczniowski typuje jedną klasę z kl. IV - VI i jedną z kl. I - III do nagrody zbiorowej przydzielonej przez Radę Rodziców za wyróżniającą działalność społeczno - samorządową w szkole w danym roku szkolnym.

3. O przyznanych wyróżnieniach i nagrodach informuje się rodziców na uroczystościach szkolnych i zebraniach rodziców.

§ 31
1. Uczniowie nie wywiązujący się w rażący sposób ze swoich obowiązków otrzymują kary.

2. Przewiduje się następujący rodzaj kar:

1) upomnienie wobec klasy przez wychowawcę lub nauczyciela,

2) upomnienie wobec klasy przez dyrektora szkoły,

3) zawieszenie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych szkoły,

4) okresowe zawieszenie w prawach ucznia przez dyrektora szkoły,

5) przeniesienie do innej szkoły,

3. Wykonanie kary może zostać zawieszone /nie dłużej niż pół roku za poręczeniem/.

4. Poręczenia mogą udzielić:

1) samorząd klasowy,

2) samorząd uczniowski,

3) klasowa i szkolna rada rodziców,

4) rada pedagogiczna,

5) organizacje uczniowskie.

5. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary przez złożenie pisemnego oświadczenia do Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły w przeciągu 1 tygodnia od daty ogłoszenia kary. Czas na rozpatrzenie odwołania ustala się na 2 tygodnie od daty złożenia odwołania.

6. Dyrektor ma obowiązek za pośrednictwem wychowawcy klasy powiadomić rodziców o rodzaju zastosowanej kary.
VII. Organizacje działające w szkole.
§ 32


 1. W szkole mogą działać, poza samorządem, inne organizacje uczniowskie, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 2. Aktualnie do tych organizacji należy SKO i PCK.

 3. Zgodę na podjęcie działalności przez nową organizację uczniowską wyraża dyrektor szkoły.

§ 33 1. W szkole działają związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i pozostałych pracowników.

 2. Uprawnienia związków zawodowych określa Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku.


VIII. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 34
1. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna