Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona1/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

STATUTSZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w DOBRZYCY
Tekst ujednolicony – uchwała nr IX/2012-2013 z dnia 11 kwietnia 2013r,

uwzględniający: 1. tekst ujednolicony statutu z dnia 15 grudnia 2010r. – uchwała nr VII/2010-2011,

 2. zmiany z dnia 12 kwietnia2012r. – uchwała VIII/2011-2012,

 3. zmiany z dnia 11 września 2012r – uchwała nr IV/2012-2013

 4. zmiany z dnia 11 kwietnia 2013r – uchwała nr IX/2012-2013.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

1.Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art. 7

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami.

2. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika.

3. Siedzibą szkoły jest obiekt położony przy ul. Szkolnej 4a.

4. Szkoła wchodzi w skład zespołu szkół i nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy.

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dobrzyca.

6. Nazwa szkoły jest używana w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Kopernika w Dobrzycy.

Rozdział II

CELE, ZADANIA - SPOSOBY ICH WYKONYWANIA§ 2

1. Umożliwienie zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki w gimnazjum.

2. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju emocjonalnego, moralnego, umysłowego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistych.

3. Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Opiekę pedagogiczną realizuje poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogizację rodziców oraz ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami.

4. Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich zdolności i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych poprzez koła zainteresowań, udział w zajęciach UKS współpracę z GCK oraz klubem piłkarskim.

5. Szkoła uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci w tym celu organizuje lekcje religii.

6. Realizuje się wychowanie patriotyczne poprzez obchody świąt narodowych i realizację ścieżki patriotycznej.

7. Właściwą postawę moralną i wychowawczą ucznia kształtuje się także poprzez udział i organizację uroczystości jak: 1. Dzień Matki, Babci, Dziadka,

 2. powitanie wiosny,

 3. spotkania wigilijne.

8. Poprzez świetlicę szkolną, świetlicę socjoterapeutyczną oraz dział socjalny Urzędu Gminy w Dobrzycy obejmuje się opieką młodzież o trudnych warunkach materialnych oraz wymagającą stałego nadzoru wychowawczego.

9. Odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań jest dyrektor w porozumieniu z wychowawcami klas.10. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 1. Pomoc ta udzielana jest w następujących obszarach:

  1. diagnozowanie środowiska ucznia,

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,

  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

  4. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

  7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

  8. wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

  9. wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

  10. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

  11. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  12. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  13. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

  14. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomocy udziela się na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela - w szczególności nauczyciela uczącego ucznia, pedagoga, logopedy, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, w tym celu w szkole mogą być zatrudniani:

 1. pedagog,

 2. logopeda

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana w szczególności w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 3. klas wyrównawczych,

 4. klas terapeutycznych,

 5. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

 6. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

 7. porad dla uczniów,

 8. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia zajmuje się zespół nauczycieli, którym kieruje koordynator. Zespół dla ucznia powołuje dyrektor. Zespół opracowuje dokumentację wg zasad i terminie określonym w rozporządzeniu.

Rozdział IIIZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

§ 3

1. Realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych w klasie dyrektor zleca nauczycielowi – wychowawcy.

2. Przyjmuje się zasadę ciągłości w klasach I-III, IV-VI. Wychowawca pracuje w oparciu o plan pracy wychowawczej.

3. Wszyscy nauczyciele którym powierzono funkcję wychowawcy klasy stanowią zespół wychowawczy. Pracami zespołu wychowawczego kieruje wicedyrektor szkoły.

3. Zadaniami zespołów wychowawczych są:


 1. planowanie pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem treści zawartych w programie wychowawczym szkoły i program profilaktyczny,

 2. monitoring, ewaluacja oraz przedstawianie wniosków dyrekcji i radzie pedagogicznej w sprawie zmian do programu wychowawczego szkoły,

 3. monitoring, ewaluacja oraz przedstawianie wniosków dyrekcji i radzie pedagogicznej w sprawie oceny zachowania uczniów,

 4. analizowanie konfliktowych sytuacji wychowawczych w szkole i przedstawianie wniosków mających na celu rozwiązywanie tych konfliktów,

 5. kwalifikowanie uczniów do zespołów korekcyjno kompensacyjnych i dydaktyczno wyrównawczych,

 6. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną .


§ 4

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, o którym mowa w §36 ust. 2-4 tworzą zespół.

 2. Zadaniem tego zespołu jest:

  1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

  2. ustalenie zestawu podręczników z poszczególnych przedmiotów dla danego oddziału.


§ 5

1. Dyrektor w trybie zarządzenia tworzy zespoły przedmiotowe.

2. Zespołem kieruje jego przewodniczący. Przewodniczącego wybiera ogół członków tego zespołu.


 1. W szkole działają zespoły przedmiotowe:

  1. zespół edukacji wczesnoszkolnej,

  2. zespół przedmiotowy humanistyczny, skupiający nauczycieli przedmiotów:

   1. język polski,

   2. historia,

   3. plastyka,

   4. muzyka,

   5. religia.

  3. zespół przedmiotowy matematyczno – przyrodniczy, skupiający nauczycieli przedmiotów:

   1. matematyka,

   2. przyroda,

   3. informatyka,

   4. wychowanie fizyczne,

   5. technika,

   6. zajęcia komputerowe,

   7. zajęcia techniczne

 2. Zadaniami zespołów przedmiotowych są:

  1. opiniowanie przydatności programów nauczania i podręczników,

  2. opiniowanie przydatności opracowań własnych i autorskich programów nauczania,

  3. opracowywanie przedmiotowych systemów oceniania,

  4. opracowywanie narzędzi mierzących poziom wiadomości i umiejętności uczniów,

  5. dokonywanie analizy osiągnięć uczniów, wysuwanie wniosków i przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej,

  6. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w obrębie zespołu i szkoły, poprzez:

   1. lekcje koleżeńskie,

   2. referaty,

   3. szkolenia.

  7. analiza i wnioskowanie w sprawie zmian w szkolnym planie nauczania,

  8. wewnątrzszkolne doradztwo metodyczne.

Rozdział IVOCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 6

1. Ocenianie wewnątrzszkolne zwane dalej również systemem oceniania ma na celu: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu,

 2. udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 4. dostarczenie rodzicom bądź prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Niniejszy system oceniania obejmuje:

 1. podział roku szkolnego na półrocza,

 2. skalę ocen,

 3. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposób informowania o nich uczniów i rodziców, bądź prawnych opiekunów ucznia,

 4. bieżące ocenianie i klasyfikowanie,

 5. procedurę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

 6. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku (półrocze) i warunki ich poprawiania.

§ 7

Podział roku szkolnego   1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

   2. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do końca drugiego tygodnia stycznia.

   3. Drugie półrocze trwa od poniedziałku trzeciego tygodnia stycznia do dnia kończącego zajęcia w danym roku szkolnym, wyznaczonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

   4. Rodzice ucznia otrzymują pełną informację o jego postępach w nauce i uzyskiwanych ocenach, na organizowanych przez wychowawcę klasy zebraniach.

   5. Zebrania organizowane są w następujących terminach: druga dekada listopada, trzecia lub czwarta dekada stycznia, druga dekada kwietnia.

§ 8

Ogólne zasady oceniania z przedmiotów

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają uczniom wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminie do końca drugiego tygodnia września w danym roku szkolnym.

2. Nauczyciele informują rodziców bądź prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej poprzez wywieszenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń.

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się systematycznie i w różnych formach.

4. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 1. formy ustne:

  1. odpowiedzi (np. opowiadanie, opis, itp.),

  2. wypowiedzi (np. ocenianie, argumentowanie),

  3. recytacje,

  4. inne;

2) formy pisemne:

   1. prace klasowe,

   2. sprawdziany,

   3. testy,

   4. kartkówki,

   5. dyktanda,

   6. zadania domowe,

   7. inne formy:

- sprawnościowe ( np. biegi, skoki, itp. ),

- doświadczalne (np. dokonywanie pomiaru),

- praktyczne (wykonanie rysunku, śpiew).

5. Wybór formy oraz ilość zależy od specyfiki przedmiotu, jest to określone w przedmiotowych systemach oceniania.

6. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące prac kontrolnych:


 1. terminy prac kontrolnych są zaplanowane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (z uwzględnieniem tej informacji w dzienniku lekcyjnym),

 2. w tygodniu uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace przekrojowe i nie więcej niż jedną dziennie,

 3. w terminach zapowiedzianych sprawdzianów obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa;

nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jako dowód

nieprzygotowania, 1. na rozliczenie się z niej uczeń ma 7 dni od powrotu do szkoły. Jeśli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo wpisania oceny niedostatecznej,

 2. uczniowi będącemu na zwolnieniu podaje się inny termin i formę zaliczenia pracy,

 3. prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 14 dni (prace z języka polskiego 21 dni), z wyjątkiem sytuacji losowych (np. choroba nauczyciela, konferencja, wyjazd, itp. ),

 4. prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego,

 5. uczeń i jego rodzice maja prawo wglądu do prac kontrolnych na zasadach określonych przez nauczyciela,

 6. na prośbę rodziców, nauczyciel w terminie 7 dni przedstawia pisemne umotywowanie oceny z pracy kontrolnej,

 7. mniejsze partie materiału mogą być sprawdzane w różnych formach bez zapowiadania i ograniczenia ilościowego,

 8. nieopanowanie jakiejś partii materiału przez ponad 50% uczniów danej klasy wymaga ponownego omówienia tego materiału,

 9. nie można przeprowadzać nowego sprawdzianu, gdy poprzednia praca nie została sprawdzona, oceniona i oddana uczniom,

 10. uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej, w terminie 3 tygodni od uzyskania informacji o ocenie z pracy, określoną pracę kontrolną uczeń może poprawiać tylko raz,

 11. ocenę uzyskaną z poprawy pracy kontrolnej lub sprawdzianu wpisuje się w dzienniku obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu,

 12. dłuższe przerwy w nauce (święta, ferie) są po to, aby zregenerować siły ucznia, dlatego nie można zadawać dodatkowych prac pisemnych na ten czas,

 13. pierwszy dzień po feriach jest dniem bez klasówek, kartkówek, chyba, że klasa wcześniej wyraziła na to zgodę lub klasówkę przełożyła na ten dzień.

7. Przez pracę kontrolną rozumie się: prace klasowe, testy wiadomości i umiejętności, sprawdziany z większej partii materiału.

8. Aby uzyskać pozytywną ocenę na I półrocze lub roczną z danego przedmiotu, uczeń musi napisać przynajmniej jedną pracę kontrolną na ocenę pozytywną.

9. Przy ocenianiu prac pisemnych z wszystkich przedmiotów można obniżyć punktację o 1pkt za więcej niż dwa błędy ortograficzne.

10. Przyjmuje się jednolitą dla wszystkich przedmiotów skalę procentową stosowaną przy ocenianiu prac kontrolnych: 1. 0 % - 35 % niedostateczny,

 2. 36 % - 50% dopuszczający,

 3. 51 % - 74 % dostateczny,

 4. 75 % - 90 % dobry,

 5. 91 % - 100% bardzo dobry.

11. Kryteria na ocenę celującą zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

12. Uczeń powinien zostać oceniony co najmniej 3 razy w danym semestrze, w różnych formach sprawdzających wiedzę.

13. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

14. Nauczyciel ma prawo stosować „ +” i „ przy ocenach cząstkowych, lub wprowadzać własne sposoby gromadzenia informacji o uczniu (system punktowy, karty obserwacji, itp.), po uprzednim zapoznaniu z nimi uczniów i rodziców.

15. W przedmiotach takich jak muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne; elementami składowymi oceny są aktywność, frekwencja, postęp sprawności, reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach, imprezach.
§ 9

Skala ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych    1. W nauczaniu zintegrowanym w klasach I – III obowiązują zasady oceniania przedstawione w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania, opracowanych przez szkolny zespół przedmiotowo – metodyczny nauczania początkowego, przedstawione w § 10.

    2. Począwszy od klasy IV:

1) ocenianie śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych ocenia się wg skali:

a) stopień celujący: 6,

b) stopień bardzo dobry: 5,

c) stopień dobry: 4,

d) stopień dostateczny : 3,

e) stopień dopuszczający: 2,

f) stopień niedostateczny : 1.

2) w ocenianiu bieżącym można stosować rozszerzoną skalę:

a) stopień celujący: 6,

b) stopień celujący minus: -6

b) stopień bardzo dobry plus: 5+

c) stopień bardzo dobry minus: -5

b) stopień dobry plus: 4+

c) stopień dobry: 4,

d) stopień dobry minus: -4

d) stopień dostateczny plus: 3+

e) stopień dostateczny: 3

e) stopień dostateczny minus: –3

f) stopień dopuszczający plus: 2+

g) stopień dopuszczający: 2

h) stopień dopuszczający minus: -2

i) stopień niedostateczny plus: 1+

j) stopień niedostateczny.
3. W ocenianiu bieżącym poszczególne stopnie w dokumentacji przebiegu

nauczania i dzienniczkach ucznia zapisuje się odpowiednią cyfrą. 1. Dokonując oceniania śródrocznego poszczególne oceny klasyfikacyjne w dokumentacji przebiegu nauczania i dzienniczkach ucznia zapisuje się odpowiednim skrótem:

  1. cel,

  2. bdb,

  3. db,

  4. dst,

  5. dop,

  6. ndst.

5. Dokonując oceniania rocznego poszczególne oceny klasyfikacyjne w dokumentacji przebiegu nauczania i dzienniczkach ucznia zapisuje się w pełnym brzmieniu:

1) celujący,

2) bardzo dobry,

3) dobry,

4) dostateczny,

5) dopuszczający,

6) niedostateczny.

6. Ogólne wymagania na poszczególne oceny:


 1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

   2. potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

   3. umie formułować problemy i dokonuje analizy,

   4. umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,

   5. osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

   6. sprostał wymaganiom: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym;

 1. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

  2. zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

  3. jest samodzielny i korzysta z różnych źródeł wiedzy,

  4. rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe,

  5. sprostał wymaganiom: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym;

 2. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,

  2. poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

  3. sprostał wymaganiom: koniecznym, podstawowym i rozszerzającym;

 3. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

  2. potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

  3. sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym;

 4. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

zna podstawowe pojęcia programowe,

potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste działania i zadania,

sprostał wymaganiom koniecznym; 1. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

 2. nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

 3. nie zna podstawowych pojęć programowych.

 1. Do postawienia oceny z poszczególnych przedmiotów uprawniony jest nauczyciel danego przedmiotu, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.


§ 10

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.

 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ocena opisową. Roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 3. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych nauczyciel opracowuje w formie karty obserwacyjnej.

1)Osiągnięcia edukacyjne oceniane są na 6 poziomach: doskonale, bardzo dobrze, dobrze, wystarczająco, słabo, niewystarczająco.

2)Osiągnięcia wychowawcze określone są na poziomach: zawsze, często, przeważnie, rzadko.

3)Śródroczna ocena klasyfikacyjna może być uzupełniona:

a)ustnym komentarzem,

b)pisemna notatką.


 1. Ocenianie bieżące odbywa się z wykorzystaniem skali określonej w § 9 pkt.2 ppkt2), przy czym:

1)stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;

2)stopień 5,  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

3)stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

4)stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

5)stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

6)stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

 1. Ucznia ocenia się w edukacjach:

1) polonistycznej

2) matematycznej

3) społeczno-przyrodniczej

4) muzycznej

5) plastyczno-technicznej

6) wychowania fizycznego

7) zajęć komputerowych

§10a

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

1. Kryteria szkolnego oceniania :

1) wymagania programowe,

2) poziom klasy,

3) możliwości intelektualne ucznia,

4) wkład pracy ucznia,

5) specyficzne potrzeby indywidualne ucznia,

6) sytuacja rodzinna. 1. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie muszą wiedzieć czego się od nich oczekuje.

3. W ocenianiu należy uwzględnić różnicę pomiędzy poszczególnymi uczniami. Ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny zachęcić ucznia do zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności.

4. Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy.

5. W ocenianiu stwarzane są sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów i przedmiotów.

6. Ocenianie uczniów jest systematycznym procesem zbierania informacji o postępach ucznia. Największe znaczenie mają oceny prac pisemnych podsumowujących dany dział programowy.

7. Postępy ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności edukacyjnych są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych wg ustalonych przez nauczycieli symboli i ocen.

8. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów

2) prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe),

3) kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni,

4) sprawdziany - trwają od 30 do 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia; w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace,

5) testy trwają 2/3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni; muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je; w ciągu tygodnia może być jeden taki test,

6) obserwacja uczenia się (praca w grupie),

7) posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych),

8 )aktywność,

9) zadania domowe

10) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne

11) wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym.


 1. Wymagania z edukacji polonistycznej na poszczególne oceny - klasa I:

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. ma bardzo bogate słownictwo stosując je w ustnych wypowiedziach,

 2. czyta teksty bez przygotowania,

 3. rozumie nawet trudne teksty,

 4. recytuje z pamięci dłuższe wiersze,

 5. dokonuje analizy i syntezy wszystkich wyrazów,

 6. pisze bezbłędnie z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń,

 7. bezbłędnie przepisuje wszystkie teksty,

 8. bezbłędnie pisze teksty ze słuchu i z pamięci;

 9. czyta lektury wskazane przez n-la

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. całym zdaniem odpowiada na pytania,

 2. czyta płynnie tekst zdaniami,

 3. zawsze rozumie czytany tekst,

 4. recytuje z pamięci wiersze,

 5. dokonuje analizy i syntezy dłuższych wyrazów,

 6. pisząc zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń,

 7. bezbłędnie przepisuje dłuższe teksty,

 8. bardzo dobrze pisze zdania z pamięci,

 9. potrafi samodzielnie korzystać z podręczników, zeszytów ćw.

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

a) wypowiada się zdaniami na określony temat,

b) czyta wolno całymi zdaniami,

c) zna wszystkie litery alfabetu,

d) zna i rozumie pojęcie: głoski, litery, sylaby, wyrazu i zdania

e) najczęściej rozumie czytany tekst,

f) umie wygłosić z pamięci co najmniej jeden krótki wiersz,

g) dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów w zakresie elementarza,

h) pisze kształtne litery i prawidłowo je łączy,

i) przepisuje krótkie zdania z książki do klasy, I

j) popełnia drobne błędy w pisaniu z pamięci


4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) wypowiada się poprawnie wyrazami na określony temat,

b)czyta wyrazami,

c) nie zawsze rozumie czytany tekst,

d) popełnia błędy podczas recytacji krótkich wierszy,

e) popełnia błędy w analizie i syntezie wyrazów w zakresie elementarza,

f) pisze nie zawsze kształtne litery, nie łączy ich starannie,

g) popełnia błędy w przepisywaniu,

h) popełnia błędy w pisaniu z pamięci;
5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) wypowiada się wyrazami przy pomocy nauczyciela na określony temat,

b) czyta sylabami krótkie zdania,

c) często nie rozumie czytanego tekstu,

d) oczekuje pomocy przy recytacji krótkich wierszy,

e) z błędami dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej w zakresie elementarza,

f) pisze często niestarannie, przestawiając litery i źle je łącząc,

g) popełnia dużo błędów przepisując krótkie zdania,

h) popełnia dużo błędów w pisaniu z pamięci;


 1. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat nawet z pomocą n-la

 2. nie zna poznanych liter

 3. nie czyta tekstów z podręcznika i ich nie rozumie

 4. nie dokonuje analizy i syntezy poznawanych wyrazów,

 5. nie recytuje krótkich wierszy,

 6. pisze niestarannie i z błędami
 1. Wymagania z edukacji matematycznej na poszczególne oceny - klasa I:

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie tworzy, nazwa i klasyfikuje zbiory

b) sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określenie kierunków stosunków przestrzennych ,wskazuje cechy wielkościowe,

c) rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe,

d) oblicza upływ czasu na zegarze,

e) rozumie i stosuje w praktyce pojęcia (centymetr, kilogram, litr, godzina)

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) bezbłędnie tworzy i klasyfikuje zbiory

b) bezbłędnie określa kierunki w przestrzeni

c) bezbłędnie przelicza elementy w zakresie 20 i porównuje liczby

d) bezbłędnie zapisuje liczby cyframi w zakresie 10

e) bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 w wykorzystuje obliczenia w sytuacjach życiowych

f) posługuje się kalendarzem rozpoznaje godziny na zegarze ,posługuje się pieniędzmi

g) prawidłowo rozwiązuje zadania tekstowe

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

a) prawidłowo tworzy i klasyfikuje zbiory

b) rozumie i określa kierunki w przestrzeni

c)prawidłowo przelicza elementy w zakresie 20,porównuje liczby

d)zapisuje liczby cyframi w zakresie 10

e) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10

f) zna monety i banknoty będące w obiegu

g) potrafi posługiwać się kalendarzem

h) prawidłowo odczytuje pełne godziny na zegarze

i) umie rozwiązywać łatwe zadania tekstowe


4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) myli się w przy tworzeniu i klasyfikowaniu zbiorów,

b) popełnia błędy przy określeniu kierunków w przestrzeni

c) czasami popełnia błędy przy przeliczaniu elementów w zakresie 20

d) myli się przy zapisie liczby cyframi w zakresie10

e) czasami popełnia błędy dodając i odejmując liczby w zakresie 10

f) myli monety i banknoty

g) przy pomocy nauczyciela posługuje się kalendarzem i rozpoznaje godziny na zegarze,

h)przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)popełnia dużo błędów przy określeniu kierunków w przestrzeni

b)liczy na konkretach przy przeliczaniu elementów w zakresie 20

c)popełnia liczne błędy dodając i odejmując w zakresie 10

d)słabo radzi sobie z monetami i banknotami

e)ma kłopoty w posługiwaniu się kalendarzem i rozpoznawaniem godzin na zegarze

f)ma kłopoty z rozwiązywaniem prostego zadania tekstowego nawet z pomocą nauczyciela

6)ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń ,który:

a)nie potrafi określić stosunków przestrzennych

b)nie potrafi przeliczać na konkretach w zakresie 20

c)nie potrafi dodawać i odejmować w zkresie10

d)nie zna wartości monet i banknotów

e)nie rozpoznaje godzin na zegarze i nie posługuje się kalendarzem

f) nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych

11. Wymagania z edukacji społeczno – przyrodniczej na poszczególne oceny – klasa I:

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


 1. posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym,

 2. doskonale zna zasady bezpieczeństwa i potrafi je zawsze wykorzystać,

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 1. dużo wie o otaczającym środowisku przyrodniczym,

 2. bardzo dobrze zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i potrafi je wykorzystać,

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 1. posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym,

 2. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i potrafi je wykorzystać,

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) posiada słabą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym,

b) myli podstawowe zasady bezpieczeństwa i nie zawsze potrafi je wykorzystać,


5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada małą wiedzę o otaczającym go środowisku przyrodniczym,

 2. słabo zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i nie zawsze potrafi je wykorzystać,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie posiada wiedzy na temat otaczającego środowiska przyrodniczego,

b)nie zna podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie potrafi ich wykorzystać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna