Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona10/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28
§ 14

Matematyka

  1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne – klasa 4

Kategorie celu zostały określone następująco:A – uczeń zna

B – uczeń rozumie  • dotyczące przetwarzanie wiadomości

C – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach typowych

D – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach problemowychStopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Działania na liczbach naturalnych

UCZEŃ:

• Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba.

A

• Porównuje liczby naturalne – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100.

B

• Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.

B

• Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000.

C

• Odczytuje wskazane liczby na osi

B

• Rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.

A
• Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej.

B

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady.

B

• Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia.

C

• Mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30.

B

• Dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60.

B

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

C
• Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej.

B
• Stosuje w obliczeniach łączność i przemienność dodawania i mnożenia.

C

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi.

B

• Zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki.

B

• Oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania).

C

• Stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach.

B

• Szacuje wyniki prostych obliczeń.

C

• Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań.

C
• Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań.

C

• Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu.

B

• Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego stosując działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły.

C

• Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości.

C

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych.

C

• Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

C


• Wyznacza jednostkę osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne.

C

• Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.

D
• Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.

B

• Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.

C

• Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.

D
• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.

D

• Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.

D

• Ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Figury geometryczne, cz. 1

UCZEŃ:

• Rozróżnia odcinki, proste, półproste.

A

• Wskazuje i nazywa jednostki długości.

A

• Kreśli odcinki o podanej długości.

B

• Mierzy odcinki – proste przykłady.

A

• Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta.

A
• Wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej.

B

Nazywa proste, półproste i odcinki.

B

• Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe.

B

• Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze.

B

• Mierzy i porównuje odcinki.

C

• Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte.

C

• Rysuje kąty ostre, proste i rozwarte.

C

• Odczytuje i nazywa kąty.

B

• Mierzy kąty za pomocą kątomierza i kreśli kąty o danej mierze.

C


• Rysuje odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki.

C

• Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje ich długości.

C

•Wykonuje obliczenia na jednostkach długości

C

• Podaje zależności między jednostkami długości przelicza jednostki – proste przypadki

C

• Zamienia jednostki długości

C

• Podaje zależności między jednostkami długości

C

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów.

C
• Rysuje kąty ostre, proste i rozwarte, półpełne oraz zerowe i je porównuje.

D

• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów.

D

• Rozpoznaje i rysuje kąt zerowy, półpełny i pełny.

C
• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Rozszerzanie zakresu liczbowego

UCZEŃ:

• Odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady.

A

• Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby.

A

• Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady.

B

• Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki.

B

• Zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39.

B

• Rozróżnia podstawowe miary czasu.

A
• Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami.

B

• Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne.

B

• Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia- proste przykłady.

C

• Stosuje algorytmy działań pisemnych.

C

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych.

C

• Rozwiązuje proste zadania, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, z zastosowaniem działań pisemnych.

C

• Zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich.

C

• Posługuje się podstawowymi miarami czasu.

B


• Wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy.

D

• Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

D

• Podejmuje próby szacowania wyników.

C

• Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.

C

• Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.

C

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.

C

• Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.

B

• Zamienia jednostki miar czasu.

C• Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

C

Zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych

C

• Ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową.

D

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

C

• Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

D

• Uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym.

D

• Stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych.

D
• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Figury geometryczne, cz. 2

UCZEŃ:

• Rozpoznaje prostokąty.

A

• Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta.

B

• Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką.

B

• Kreśli okręgi o wskazanym promieniu.

B
• Rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach.

C

• Kreśli przekątne prostokąta.

A

• Opisuje własności kwadratu i prostokąta.

C

• Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla.

B

• Wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę w kole i okręgu.

B

• Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi.

B

• Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki.

B

• Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków i wyrażone są jednakowymi jednostkami.

B
• Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem.

C

• Wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę.

B

• Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy boki wyrażone są różnymi jednostkami.

C

• Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie.

C

• Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze.

C

Wskazuje punkty, należące bądź nienależące do okręgu i koła.

B

• Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy.

C

• Rysuje okrąg o danej średnicy.

C
• Rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej.

C

• Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.

D

• Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków.

C

• Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie

D

• Oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku.

C
• Rysuje okrąg o danej cięciwie.

D

• Symboliczne oznacza okręgi i koła.

C

• Porównuje własności prostokąta i kwadratu.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Skala i plan. Diagramy

UCZEŃ:

• Kreśli odcinki i prostokąty w skali 1 : 1, 1 :2, 2: 1.

B

• Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów.

B

• Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej.

A
• Rysuje odcinki, kwadraty i prostokąty w skali.

B

• Rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy.

B

• Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki.

B

• Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej.

A

• Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych.

A

• Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki.

C
• Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

C

• Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.

C

• Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.

C

• Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki.

C
• Oblicza odległości między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległości na mapie.

D

• Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

C

• Interpretuje diagramy. Samodzielnie układa pytania do diagramów.

C
• Wyznacza skalę dla danej pary : figury i jej obrazu w skali.

C

Rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie.

D

• Interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Podzielność liczb naturalnych

UCZEŃ:

• Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki.

B

• Wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze.

A

• Wskazuje przykłady liczb podzielnych przez 2 i 5, 10 i 100.

B
• Wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby- proste przypadki.

B

• Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.

B

• Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych.

A

• Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.

B

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100.

B

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9.

C

• Wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki.

C


• Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.

C

• Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.

B

• Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

C
• Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

D

• Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.

D
• Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, n p. przez 6, 15.

D

• Przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki zwykłe

UCZEŃ:

• Odczytuje jaka część figury jest wyróżniona.

B

• Wskazuje liczniki mianownik ułamka zwykłego.

A

• Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.

A

• Porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki.

A

• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki. Korzysta z ilustracji.

C
• Zapisuje ułamek jako część całości.

B

• Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka.

C

• Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.

A

• Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.

B

• Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.

B

• Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.

B

• Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie.

C

• Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.

C

• Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie.

C

• Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.

B

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach.

C

• Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.

C

• Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, korzystając z własności działań.

C

• Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

C


• Przedstawia na rysunku ułamekjako część całości.

C

• Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę.

C

• Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej.

C

• Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.

B

• Wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły.

B

• Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach.

B

• Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.

B

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

C

• Oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe.

C• Uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej.

D

• Stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań.

D

• Oblicza w zadaniach ułamek z danej liczby naturalnej korzystając z rysunku.

D
• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Prostopadłościany

UCZEŃ:

• Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.

B

• Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.

A

• Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.

C
• Wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył.

B

• Podaje przykłady przedmiotów, które mają kształt prostopadłościanu.

A

• Rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów.

A

• Rysuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o podanych wymiarach, wyrażonych w tych samych jednostkach długości.

C

• Rysuje siatki prostopadłościanów w skali – proste przypadki.

C

• Wskazuje na modelu lub siatce prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe.

C

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, mając dane wymiary, wyrażone jednakowymi jednostkami długości.

C
• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu.

C

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając dane wymiary, wyrażone w różnych jednostkach długości.

C

• Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości, pola.

C
• Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach, np. z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

D

• Wskazuje na siatce prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe

C

• Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola.

D

• Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali.

B
Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące własności prostopadłościanów.

D

• Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące obliczania pola prostopadłościanu.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki dziesiętne

UCZEŃ:

• Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.

A

• Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki.

B

• Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady.

B
• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady.

A

• Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb.

B

• Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne – proste przypadki.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.

C

• Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

C

• Porównuje ułamki dziesiętne.

C

• Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie.

C

• Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik lub odjemną lub odjemnik.

C


• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

B

• Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

C

• Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

B

• Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne.

C

• Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.

C

• Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów.

C• Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne.

D

• Oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawiasy oraz ułamki dziesiętne.

D
• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

D
• Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100, 1000.

D


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna