Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona14/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2
Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki, np.:
; . Stosuje własności działań odwrotnych.

C

Podaje przybliżenia liczb z dokładnością do 0,1; 0,01; 0,001 – proste przypadki.

B

Podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym skończonym – proste przypadki.

B

Sprawdza przy użyciu kalkulatora, które ułamki maja rozwinięcie dziesiętne nieskończone.

B

Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie
ilorazowe, obliczanie ułamka danej liczby.

C
Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika i wykonuje
dodawanie i odejmowanie ułamków.

B

Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, dobiera dogodną metodę ich
porównywania.

C

Objaśnia sposoby zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie.

D

Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego o podwyższonym stopniu
trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

D

Znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka, korzystając z ilustracji.

C

Ocenia, który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone – nieskomplikowane przypadki.

C

Uzasadnia sposób zaokrąglania liczb.

B

Szacuje wyniki.

C

Oblicza prędkość, drogę, czas w zadaniach tekstowych o podwyższonym
stopniu trudności.

C
Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek
dziesiętny skończony.

D

Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności
z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

D

Oblicza dokładną wartość wyrażenia arytmetycznego – ocenia, czy
należy wykonywać działania na ułamkach zwykłych czy dziesiętnych.

D
Uzasadnia sposób rozwiązania zadania.

D

Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach
zwykłych i dziesiętnych.

D

Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb dodatnich.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Pola wielokątów
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Wyróżnia jednostki pola wśród innych jednostek.

A

Oblicza pole figury, licząc kwadraty jednostkowe.

B

Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania pola i obwodu równoległoboku i trójkąta w sytuacjach typowych, gdy dane są liczbami naturalnymi i wyrażone są w jednakowych jednostkach.

BStosuje wzory na pole i obwód dowolnego wielokąta – proste przypadki.

C

Oblicza pola poznanych czworokątów i trójkątów, gdy dane są liczbami naturalnymi i wyrażone są w jednakowych jednostkach.

B

Zapisuje wzory na pole i obwód figury i oblicza ich wartość liczbową – proste przypadki.

C

Wypowiada słownie wzory na pole i obwód i trójkąta i czworokąta – proste przypadki.

C
Zamienia mniejsze jednostki pola na większe i odwrotnie.

C

Oblicza pole i obwód figury, gdy dane wyrażone są w różnych
jednostkach.

C

Oblicza pole i obwód figury, gdy podane są zależności np. między
długościami boków.

C

Zapisuje wzory na pole i obwód dowolnego trójkąta i czworokąta i wypowiada słownie te wzory.

C
Rozwiązuje założone zadania dotyczące obliczania pól wielokątów.

D

Oblicza bok trapezu, mając dane jego pole, wysokość i zależność między tymi wielkościami.

D
Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pól i obwodów
wielokątów.

D


Stopień

Opis osiągnięć


Kategoria

celu

Dział programu: Procenty
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Stosuje symbol procentu.

A

Zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomocą procentów.

A

Zamienia ułamki typu: , na procenty.

B

Zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki.

B

Wskazuje, jaki procent figury zamalowano – najprostsze przypadki.

B

Odczytuje dane z diagramów – proste przypadki.

BZamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki.

B

Zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty – proste przypadki.

B

Zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury.

B

Oblicza procent danej liczby – proste przypadki.

B


Stopień

Opis osiągnięć


Kategoria

celu

Dział programu: Procenty − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2
Oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki.

C

Odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych,
w tym także z diagramów procentowych – podstawowy stopień trudności.

C

Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych
z diagramów.

C

Rysuje proste diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli.

C
Zaznacza wskazany procent figury.

C

Objaśnia sposób zamiany procentu na ułamek i odwrotnie.

C

Objaśnia sposób obliczenia procentu danej liczby.

C

Rozwiązuje zadania praktyczne dotyczące obliczania procentu danej liczby.

C

Oblicza, o ile punktów procentowych nastąpił wzrost lub spadek, porównując wielkości wyrażone w procentach.

C

Interpretuje dane na dowolnym diagramie.

D

Rysuje wskazane diagramy ilustrujące dane zawarte w tekście lub tabeli.

C

Rysuje diagramy podwójne – proste przypadki.

C

Rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z danych na diagramach.

C
Uzasadnia sposób rysowania wskazanego diagramu.

C

Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem
obliczeń procentowych.

D

Układa pytania i zadania do różnych diagramów.

D

Oblicza liczbę na podstawie jej procentu i stosuje to obliczenie

w nieskomplikowanych sytuacjach praktycznych.

D
Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczeń
procentowych.

D

Układa pytania do ankiety, interpretuje wyniki ankiety i ilustruje je na
diagramie.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Figury przestrzenne
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe wśród innych brył.

A

Wskazuje na modelu graniastosłupa, ostrosłupa, wierzchołki, krawędzie,
ściany.

B

Tworzy siatki graniastosłupów i ostrosłupów przez rozcinanie modelu.

B

Wyróżnia prostopadłościany wśród graniastosłupów.

B

Wyróżnia jednostki pola i objętości wśród innych jednostek.

A

Nazywa bryły obrotowe, mając ich modele.

B

Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, mając jego siatkę
oraz dane wyrażone liczbami naturalnymi w jednakowych jednostkach –
proste przypadki.

CRysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów i wskazuje na nich podstawy, ściany, krawędzie – proste przypadki.

B

Rozróżnia i nazywa graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe.

B

Opisuje bryły obrotowe, mając ich modele i wymienia podstawowe ich własności.

C

Zamienia jednostki pola i objętości – proste przypadki.

C

Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, gdy dane wyrażone są liczbami naturalnymi i ułamkami dziesiętnymi

w jednakowych jednostkach – proste przypadki.

C

Zapisuje wzór na pole powierzchni i objętość prostopadłościanu – proste przypadki.

C

Rozwiązuje proste zadania dotyczące własności graniastosłupa lub ostrosłupa, z wykorzystaniem odpowiedniego modelu.

C

Rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, które mają kształt graniastosłupów, ostrosłupów lub brył obrotowych.

B
Klasyfikuje figury przestrzenne na graniastosłupy, ostrosłupy i bryły
obrotowe i nazywa je.

C

Podaje nazwę graniastosłupa lub ostrosłupa w zależności od liczby jego wierzchołków, krawędzi, ścian.

C

Rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe na podstawie ich
własności.

C

Rysuje różne siatki graniastosłupów i ostrosłupów.

C

Przedstawia na rysunkach pomocniczych graniastosłupy i ostrosłupy.

C

Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów w skali.

C

Zamienia jednostki pola i objętości.

C

Zapisuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu i oblicza jego wartość liczbową.

C

Rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności graniastosłupów


i ostrosłupów.

D
Oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Figury przestrzenne − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2


Zapisuje wzory na pole powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu.

D

Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu.

D

Projektuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów o podanych własnościach.

C
Wyjaśnia sposób tworzenia wzoru na pole powierzchni graniastosłupa

i objętość prostopadłościanu.

D

Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności figur
przestrzennych.

D

Wyjaśnia sposób tworzenia brył obrotowych.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Liczby całkowite
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Podaje proste przykłady występowania liczb ujemnych.

A

Podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych.

B

Czyta liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przypadki.

B

Podaje przykłady par liczb przeciwnych.

A

Znajduje liczbę przeciwną do danej.

B

Porównuje liczby całkowite – proste przypadki.

B

Ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – proste przypadki.

B

Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite – proste przypadki.

CZaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przypadki.

B

Podaje przykłady występowania liczb całkowitych w życiu codziennym.

B

Podaje i zapisuje wartość bezwzględną danej liczby całkowitej.

B

Stosuje kolejność działań do obliczania wartości wyrażeń
z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych – proste przypadki.

B

Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby całkowitej – proste przypadki.

B

Oblicza drugą i trzecia potęgę dowolnej liczby całkowitej – proste przypadki.

C

Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych.

C
Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, na której zaznaczone są co
najmniej dwie liczby całkowite.

C

Porównuje wartości bezwzględne liczb całkowitych.

C

Rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach
całkowitych.

C


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Liczby całkowite − cd.
UCZEŃ:

6

5

4

3

2

Stosuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych
zawierających liczby całkowite.

C

Wyjaśnia sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb
całkowitych.

D

Rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

D
Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności
uwzględniające działania na liczbach całkowitych.

D
Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb całkowitych.

D

Rozwiązuje zadania problemowe, w których występują działania na
liczbach całkowitych.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Powtórka z sową – przed sprawdzianem
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Rozwiązuje nieskomplikowane zadania zamknięte na podstawie prostych informacji z tekstu.

B

Rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania otwarte.

CStosuje podstawowe umiejętności z arytmetyki i geometrii do
rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.

C
Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podwyższonym stopniu trudności.

C
Wyjaśnia sposób rozwiązywania zadania otwartego.

D

Zna strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i stosuje je.

D

Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte i uzasadnia wybór sposobu rozwiązania.

D
Rozwiązuje zadania problemowe.

D


Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria

celu

Dział programu: Po sprawdzianie
UCZEŃ:

6

5

4

3

2Stosuje umiejętności matematyczne w zadaniach ilustrujących proste sytuacje życiowe.

B

Rozwiązuje nieskomplikowane zadania, uczestnicząc w matematycznych
grach dydaktycznych.

BRozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podstawowym stopniu
trudności dotyczące zastosowania matematyki w życiu i w przyrodzie.

C
Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, w których
matematykę stosuje się w sytuacjach życiowych.

C

Czynnie uczestniczy w matematycznych grach dydaktycznych.

C
Pracuje twórczo, szukając różnych sposobów rozwiązywania zadań
otwartych rozszerzonej odpowiedzi.

D

Doskonali umiejętności matematyczne, wyjaśniając zasady gier
dydaktycznych i z powodzeniem je stosuje.

D
Rozwiązuje zadania problemowe ilustrujące zastosowanie matematyki
w różnych dziedzinach wiedzy.

D1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna