Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


§ 14a Obowiązuje dla klas V – do końca roku szkolnego 2012/2013, dla klas VI do końca roku szkolnego 2013/2014Pobieranie 3.04 Mb.
Strona15/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28§ 14a

Obowiązuje dla klas V – do końca roku szkolnego 2012/2013, dla klas VI do końca roku szkolnego 2013/2014

Matematyka


1. W przedmiocie matematyka przewidziano następujące wymagania programowe:

 1. konieczne –K,

 2. podstawowe- P,

 3. rozszerzające- R ,

 4. uzupełniające- U .

2. Opanowanie wymagań na poziomach określonych w ust. 1, odpowiada kolejnym ocenom:
  1. K- dopuszczający,

  2. K+P- dostateczny,

  3. K+P+R- dobry,

  4. K+P+R+U- bardzo dobry.

3. Ocenie podlegają: 1. odpowiedzi ustne,

 2. prace klasowe,

 3. sprawdziany,

 4. zadania domowe,

 5. aktywność na lekcji.
 1. Uczeń przynajmniej raz w okresie odpowiada przy tablicy.

 2. W jednym okresie przeprowadza się co najmniej 2 prace klasowe i oraz 2 sprawdziany podlegające ocenie punktowej, które przelicza się na oceny wg zasady zawartej w WSO.

Ocenę celujący otrzymuje uczeń , który uzyska maksymalną liczbę punktów z pracy i rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. W przypadku , gdy uczeń otrzyma mniejszą niż maksymalna liczbę punktów oraz rozwiąże zadanie dodatkowe lub jego część należy ustalić dla tego zadania oddzielną punktację , zsumować uzyskane przez ucznia punkty i wystawić ocenę w skali 1-5.
5. Zadania domowe oceniane są w skali 1-5 przynajmniej 1 raz w okresie.

  1. Uczeń może trzykrotnie nie odrobić zadania domowego lub nie przynieść zeszytu przedmiotowego.

  2. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić ten fakt przed lekcją co zostanie odnotowane w dzienniku kropką . Za każdy kolejny brak zadania lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną . Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, a zostanie zauważony jego brak otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Oceniając aktywność uwzględnia się : 1. trafne uwagi,

 2. wyobraźnię,

 3. poprawny tok myślenia,

 4. koncentrację,

 5. oryginalność rozwiązań,

 6. aktywną pracę w grupach.

7. Za aktywność przyznawane są plusy, które na zakończenia okresu przelicz się na oceny wg zasady :  1. 1 plus – dostateczny,

  2. 2 plusy- dobry,

  3. 3 plus – b. dobry,

  4. 4 plusy i więcej –celujący.

8.Za kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe nie przewiduje się oceny celujący.

9. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. Na oceną półroczną i roczną uzyskane przez ucznia oceny wpływają w następujący sposób: 1. prace klasowe - 40% oceny,

 2. sprawdziany - 30% oceny,

 3. odpowiedzi ustne - 20% oceny,

 4. zadania domowe -5% oceny,

 5. aktywność - 5% oceny.

11. Ocenę klasyfikacyjną celujący może otrzymać uczeń , który spełnia kryteria oceny bardzo dobry oraz osiągnął sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym.
   1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny na półrocze – klasa V:
dział

1) dopuszczający

(k)

2) dostateczny

(k+p)

3) dobry

(k+p+r)

4) bardzo dobry (k+p+r+u)

Liczby naturalne

Uczeń:


 1. odczytuje cyfry we wskazanych rzędach, pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach,

 2. zapisuje liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym,

 3. czyta liczby zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami,

 4. wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim. Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi,

 5. stosuje w obliczeniach prawo przemienności i łączności dodawania i mnożenia; rozdzielności mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania,

 6. objaśnia kolejność wykonywania działań w zapisie beznawiasowym i z nawiasami,

 7. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem kolejności wykonywania działań,

 8. oblicza wartość sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu w rachunku pisemnym,

 9. wybiera z dowolnego zbioru liczbowego liczby będące dzielnikami lub wielokrotnościami danej liczby,

 10. wskazuje wspólne dzielniki i wielokrotności danej liczby.

Uczeń:


 1. wskazuje w zbiorze liczb naturalnych n liczby pierwsze i złożone,

 2. podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych,

 3. podaje przykłady dzielników liczby i wielokrotności liczby,

 4. wybiera z danego zbioru liczb dzielniki lub wielokrotności wskazanej liczby,

 5. rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze,

 6. Oblicza NWD i NWW.Uczeń:


 1. wyjaśnia na przykładach prawa przemienności oraz łączności dodawania i mnożenia , prawa rozdzielności mnożenia oraz dzielenia względem dodawania i odejmowania,

 2. wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim. Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi,

 3. wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi,

 4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych w zapisie beznawiasowym i z nawiasem zwykłym i kwadratowym . Stosuje kolejność wykonywania działań,

 5. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych,

 6. rozwiązuje równania elementarne z zastosowaniem obliczeń pisemnych,

 7. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych,

 8. podaje przykłady liczb podzielnych przez: 3,4,9,25 z zastosowaniem ich podzielności,

 9. wybiera z danego zbioru liczb naturalnych liczby podzielne przez: 3,4,9,25 z zastosowaniem cech podzielności,

 10. określa co to znaczy rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze,

 11. określa co to znaczy obliczyć NWD, NWW.

Uczeń:


 1. wyjaśnia na przykładach prawa rozdzielności mnożenia oraz dzielenia względem dodawania i odejmowania,

 2. rozwiązuje równania złożone z kilkakrotnym wykorzystaniem działań wzajemnie odwrotnych,

 3. wstawia nawiasy do wyrażeń arytmetycznych tak, aby uzyskać równość,

 4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych w zapisie beznawiasowym i z nawiasami zwykłymi i kwadratowymi,

 5. wykrywa błędy w obliczeniach,

 6. szacuje wyniki działania,

 7. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych,

 8. uzupełnia w zapisie liczby cyfry brakujące w rzędach , tak by otrzymana liczba była podzielna przez: 2,3,4,5,9,10,25,100,

 9. podaje przykłady liczb spełniających założone warunki , określone za pomocą cech podzielności,

 10. oblicza NWD i NWW dwu lub więcej liczb.
Ułamki zwykłe

Uczeń:


 1. podaje zasady zapisu ilorazu dwóch liczb w postaci ułamka zwykłego,

 2. przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie,

 3. przedstawia ułamek zwykły jako część całości,

 4. wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego,

 5. wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych,

 6. podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych oraz liczb mieszanych,

 7. dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,

 8. skraca i rozszerza ułamki,

 9. zaznacza punkt o danej współrzędnej ułamkowej na osi liczb.Uczeń:


 1. wskazuje licznik i mianownik ułamka,

 2. ilustruje ułamek jako część całości poprzez zaznaczenie :½,¼,¾,figury,

 3. opisuje za pomocą ułamka zaznaczoną część całości,

 4. zamienia liczbę mieszaną na ułamek i odwrotnie,

 5. skraca i rozszerza ułamki,

 6. porównuje ułamki (wszystkie metody),

 7. mnoży ułamki zwykłe,

 8. podaje pary liczb , z których jedna jest odwrotnością drugiej,

 9. dzieli liczbę naturalną przez ułamek,

 10. oblicza ułamek danej liczby,

 11. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie.Uczeń:


 1. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka,

 2. oblicza jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba,

 3. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem:

 • obliczania ułamka danej liczby,

 • obliczania liczby na podstawie danego jej ułamka,

 • obliczania , jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba,

 1. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (działania łączne na ułamkach zwykłych).Uczeń:


 1. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem:

 • obliczania ułamka danej liczby,

 • obliczania liczby na podstawie danego jej ułamka,

 • obliczania , jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba,

 1. wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych.Podstawowe figury geometryczne

Uczeń:


 1. rozpoznawanie prostych( odcinków) prostopadłych i równoległych,

 2. rozpoznaje łamaną zwyczajną otwartą i zamkniętą,

 3. wskazuje punkty należące do kąta , ramion i nie należące do kąta,

 4. rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte,

 5. mierzy kąty za pomocą kątomierza,

 6. kreśli kąty ostre, proste i rozwarte o danej mierze,

 7. rozróżnia trójkąty: równoboczne, równoramienne, prostokątne, rozwartokątne,

 8. wylicza znane czworokąty oraz ich własności,

 9. oblicza długości boku prostokąta , mając dane pole i długość jednego boku,

 10. oblicza pole kwadratu, gdy podany jest jego obwód,

 11. oblicza pole prostokąta przy danych długościach wyrażonych zależnościami między długościami boków i danej długości jednego boku,

Uczeń:


 1. rozpoznaje na rysunku proste(odcinki) prostopadłe i równoległe,

 2. kreśli proste (odcinki)równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki,

 3. wskazuje na rysunku punkty należące do kąta , należące do ramion kąta, nie należące do kąta,

 4. mierzy kąty za pomocą kątomierza,

 5. rysuje kąty o danej mierze,

 6. rozróżnia na rysunku kąty: ostre, proste i rozwarte,

 7. wyróżnia w zbiorze wielokątów :trójkąty, czworokąty, trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, wielokąty foremne,

 8. wskazuje boki i wierzchołki danego wielokąta,

 9. wskazuje i rysuje przekątne danego wielokąta,

 10. rozpoznaje różne rodzaje trójkątów,

 11. rysuje różne rodzaje trójkątów,

 12. rysuje za pomocą linijki i ekierki czworokąty: prostokąt, trapez, równoległobok,

 13. przelicza jednostki długości,

 14. oblicza obwód wielokąta, gdy dane są długości boków.

Uczeń:


 1. rozstrzyga czy kąty o danych miarach mogą być kątami wewnętrznymi trójkąta,

 2. ocenia prawdziwość stwierdzeń dotyczących miar kątów w różnych rodzajach trójkątów,

 3. oblicza miary trzeciego kąta :

  • trójkąta równoramiennego, gdy dana jest miara jednego z kątów ostrych;

  • trójkąta prostokątnego , gdy dana jest miara jednego z kątów ostrych,

 1. podaje własności :trapezu, równoległoboku, prostokąta, kwadratu , rombu,

 2. ocenia prawidłowości stwierdzeń dotyczących kwalifikacji czworokątów,

 3. odróżnia obwód i pole figury,

 4. oblicza obwód wielokąta, gdy dane są zależności między bokami i długość jednego boku,

 5. oblicza pole wielokąta wg wzoru, gry dane są zależności między długościami boków i długość jednego z boków.Uczeń:


 1. oblicza sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta,

 2. oblicza długości boków równoległoboku, gdy dany jest jego obwód i długość drugiego boku,

 3. uzasadnia stwierdzenia dotyczące wielokątów z zastosowaniem własności : trapezu, równoległoboku,

 4. oblicza pola figur przez rozkładanie ich na sumę figur, których pola można obliczyć ze wzorów,

 5. oblicza miary kątów wewnętrznych trójkąta , gdy dane są zależności między kątami i miara jednego z nich,

 6. oblicza pola kwadratów i rombów, gdy badane są długości przekątnych,

 7. oblicza pola trapezu, gdy dana jest suma podstaw i wysokości.

Wyrażenia algebraiczne

Uczeń:


 1. rozpoznaje wyrażenia algebraiczne o prostej budowie,

 2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych w zapisie beznawiasowym i z nawiasem zwykłym i kwadratowym.Uczeń:


 1. podaje przykłady wyrażeń algebraicznych,

 2. pisze i czyta wyrażenia algebraiczne o prostej budowie,

 3. oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.Uczeń:


 1. zapisuje treść zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego,

 2. oblicza wartości wyrażeń algebraicznych o złożonej budowie.Uczeń:


 1. przekształca wyrażenia algebraiczne
  1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny roczne – kl. V:

Ułamki dziesiętne

Uczeń:


 1. podaje przykłady ułamków dziesiętnych,

 2. wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb,

 3. odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne,

 4. podaje zasady dodawania i odejmowania uł. dz. sposobem pisemnym,

 5. oblicza sumę i różnicę uł. dz. sposobem pisemnym,

 6. podaje zasady mnożenia i dzielenia uł. dz. przez 10,100,1000,…,

 7. mnoży i dzieli uł. dz. przez 10,100,1000,…,

 8. porównuje uł dz.,

 9. oblicza wartości wyrażeń zawierających kilka działań oraz nawiasy z zastosowaniem uł. dz.,

 10. stosuje działania na uł zwykłych i dziesiętnych do rozwiązywania łatwych zadań tekstowych.Uczeń:


 1. zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie,

 2. pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,

 3. mnoży i dzieli uł. dz. przez 10,100,1000,…,

 4. mnoży sposobem pisemnym uł. dz.przez liczby naturalne i przez uł. dz.,

 5. dzieli sposobem pisemnym uł. dz. przez liczby naturalne,

 6. słownie objaśnia sposób dodawania , odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych i dziesiętnych,

 7. słownie objaśnia skracanie i rozszerzanie ułamków,

 8. rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe( z zastosowaniem działań na uł. zwykłych i dziesiętnych),Uczeń:


 1. dzieli sposobem pisemnym ułamki dziesiętne przez uł. dziesiętne,

 2. wykonuje działania łączne na uł. dziesiętnych,

 3. wykonuje działania łączne na uł. zwykłych i dziesiętnych,

 4. rozwiązuje złożone zadania tekstowe ( z zastosowaniem działań na uł. zwykłych i dziesiętnych).

Uczeń:


 1. wykonuje działania łączne na uł. zwykłych i dziesiętnych,

 2. rozwiązuje zadania tekstowe złożone ( z zastosowaniem działań na uł. zwykłych i dziesiętnych).

Procenty

Uczeń:


podaje przykłady ułamków dziesiętnych,

wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb,

odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne,

podaje zasady dodawania i odejmowania ułamków dz., sposobem pisemnym,

oblicza sumę i różnicę ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,

podaje zasady mnożenia lub dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000,…

mnoży i dzieli ułamki dz. przez 10,100,1000,…

porównuje ułamki dziesiętne,

oblicza wartości wyrażeń zawierających kilka działań oraz nawiasy z zastosowaniem ułamków ,

stosuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych do rozwiązywania prostych zadań tekstowych,

zna pojęcie procentu,

zapisuje ułamki dziesiętne o mianowniku 100 w postaci procentu,

odczytuje dane z diagramu.


Uczeń:


 1. zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie,

 2. pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,

 3. mnoży i dzieli ułamki dz. przez 10,100,1000,…,

 4. mnoży sposobem pisemnym ułamki dziesiętne przez liczby naturalne i przez ułamki dz.,

 5. dzieli sposobem pisemnym ułamki dz. przez liczby naturalne,

 6. słownie objaśnia sposób dodawania , odejmowania , mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych i dziesiętnych,

 7. słownie objaśnia skracanie i rozszerzanie ułamków,

 8. rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe( z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych),

 9. zaznacza , np. 50%25%,10% figury,

 10. określa jaki procent figury zamalowano,

 11. zamienia procent na liczbę i liczby na procent,

 12. oblicza określony procent danej liczby,

 13. zbiera dane i przedstawia na prostych diagramach.Uczeń:


  1. dzieli sposobem pisemnym ułamki dziesiętne przez uł. dziesiętne,

  2. wykonuje działania łączne na ułamkach dziesiętnych,

  3. c)wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

  4. rozwiązuje zadania tekstowe ( z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych),

  5. oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu( proste przykłady),

  6. oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Uczeń:


 1. wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

 2. rozwiązuje zadania tekstowe złożone ( z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych),

 3. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem procentów,

 4. wykonuje obliczenia na kalkulatorze z uwzględnieniem procentów,

 5. przedstawia dane na diagramach kołowych.

Liczby ujemne

Uczeń:


 1. rozumie pojęcie liczb ujemnych i ich zastosowanie,

 2. interpretuje liczby ujemne i dodatnie na osi liczbowej.Uczeń:


 1. podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych,

 2. zaznacza na osi liczbowej punkt o danej współrzędnej , będącej liczbą całkowitą,

 3. odczytuje współrzędne punktu zaznaczonego na osi.Uczeń:


 1. dodaje i odejmuje liczby całkowite z wykorzystaniem osi liczbowej,

 2. porównuje liczby całkowite.Uczeń:


  1. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem dodawania i odejmowania liczb całkowitych.
Pola figur płaskich

Uczeń:


 1. zna podstawowe

 2. jednostki pola powierzchni,

 3. oblicza pole licząc kwadraty jednostkowe,

 4. oblicza pole prostokąta i kwadratu,

 5. oblicza pole prostokąta przy danych długościach wyrażonych zależnościami między długościami boków i danej długości jednego boku.Uczeń:


oblicza długości boku prostokąta , mając dane pole i długość jednego boku,

oblicza pole kwadratu, gdy podany jest jego obwód,

oblicza pole równoległoboku, trapezu i trójkąta.

Uczeń:


   1. przelicza jednostki pól,

   2. odróżnia obwód i pole figury,

   3. oblicza obwód wielokąta , gdy dane są zależności między bokami i długość jednego boku,

   4. oblicza pole wielokąta wg wzoru, gdy dane są zależności między długościami boków i długość jednego z boków,

   5. oblicza pole deltoidu.Uczeń:


 1. oblicza pola kwadratów i rombów, gdy dane są długości przekątnych,

 2. oblicza pola trapezu , gdy dana jest suma podstaw i wysokości,

 3. oblicza pola figur przez rozkładanie ich na sumę figur, których pola można obliczyć ze wzorów.
Graniastosłupy

Uczeń:


 1. wyróżnia wśród modeli brył: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup,

 2. pokazuje na modelach graniastosłupów ściany równoległe i prostopadłe,

 3. objaśnia jak obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa,

 4. zna podstawowe jednostki miary pola powierzchni i objętości,

 5. projektuje siatki sześcianu i prostopadłościanu,

 6. opisuje graniastosłup prosty( z pytaniami pomocniczymi) z użyciem pojęć ściany, wierzchołki ,krawędzie, podstawy, równoległość i prostopadłość płaszczyzn i odcinków.

Uczeń:


  1. wskazuje na modelu graniastosłupa : ściany boczne, wierzchołki, krawędzie, (boczne i podstawy) wysokości, podstawy, Krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe, krawędzie skośne,

  2. rozróżnia graniastosłupy proste wśród innych figur przestrzennych,

  3. podaje przykłady przedmiotów mające kształt graniastosłupa prostego,

  4. kreśli siatki graniastosłupów prawidłowych o podanych wymiarach,

  5. opisuje sposób obliczenia pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego,

  6. oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego o podanych wymiarach wyrażonych jednakowymi jednostkami długości,

  7. oblicza objętość graniastosłupa o wymiarach wyrażonych jednakowymi jednostkami długości.Uczeń:


podaje liczby wierzchołków , krawędzi, ścian, w zależności od boków wielokąta będącego postawą graniastosłupa,

rozpoznaje siatki graniastosłupów wśród siatek innych figur przestrzennych,

kreśli siatki graniastosłupów o podstawie będącej dowolnym wielokątem o podanych wymiarach,

kreśli siatki graniastosłupów w skali,

podaje wzór na obliczenie pola powierzchni i objętość graniastosłupa prostego,

oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego o podanych wymiarach wyrażonych różnymi jednostkami długości.


Uczeń:


 1. podaje jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupów zależności od liczby wierzchołków , krawędzi danego graniastosłupa,

 2. oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego o podanych wymiarach wyrażonych różnymi jednostkami długości,

 3. projektuje siatki graniastosłupów o zadanych własnościach z wykorzystaniem porównań różnicowych i ilorazowych,

 4. oblicza miary określonych element ów (długości krawędzi, pola ścian, pola powierzchni, objętości)graniastosłupa ,gdy dane są miary innych elementów z wykorzystaniem związków miarowych między tymi wielkościami.  1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny na półrocze – klasa VI:
dział

1) dopuszczający

(k)

2) dostateczny

(k+p)

3) dobry

(k+p+r)

4) bardzo dobry (k+p+r+u)

Liczby całkowite

Uczeń:

 1. podaje przykłady liczb naturalnych , całkowitych dodatnich i ujemnych,

 2. wyszukuje w zbiorze danych liczb , liczby naturalne, całkowite, pary liczb przeciwnych,

 3. zaznacza na osi liczbowej punkt o danej współrzędnej , będącej liczbą całkowitą,

 4. odczytuje współrzędne punktu zaznaczonego na osi liczbowej,

 5. oblicza wartość bezwzględną danej liczby,

 6. podaje liczbę przeciwną do danej,

 7. ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej,

 8. porównuje liczby całkowite,

 9. oblicz :sumę, różnicę, iloraz, iloczyn dwóch liczb całkowitych,

 10. ilustruje dodawanie i odejmowanie na osi liczbowej.

Uczeń:

  1. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby całkowite z zastosowaniem kolejności działań,

  2. oblicza proste potęgi o wykładnikach naturalnych,

  3. ustala znak wartości potęgi.

Uczeń:

 1. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby całkowite w zapisie beznawiasowym i z nawiasem zwykłym i kwadratowym z wykorzystaniem potęg.

Uczeń:

 1. wykorzystuje działania na liczbach całkowitych do rozwiązywania zadań tekstowych o treści praktycznej.
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Uczeń:

  1. sprowadza ułamki zwykłe i dziesiętne do wspólnego mianownika,

  2. skraca i rozszerza ułamki zwykłe i dziesiętne,

  3. porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne,

  4. dodaje i odejmuje,

  5. ułamki zwykłe i dziesiętne,

  6. rozumie pojęcie odwrotności liczby,

  7. znajduje liczbę odwrotną do danej,

  8. mnoży i dzieli ułamki zwykłe i dziesiętne,

  9. oblicza ułamek danej liczby,

  10. zna kolejność wykonywania działań i oblicza wartości prostych wyrażeń zawierających ułamki.

Uczeń:

 1. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie (łatwiejsze przypadki),

 2. podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnych skończonym,

 3. podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym,

 4. przedstawia rozwinięcie dziesiętne ułamka nieskończonego okresowego za pomocą równoważnych zapisów,

 5. rozpoznaje okres i jego długość w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym,

 6. wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Uczeń:

 1. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi,

 2. wykorzystuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Uczeń:

 1. wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych ze zwiększoną liczbą nawiasów,

 2. wykorzystuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych do rozwiązywania zadań o treści praktycznej.

Własności figur płaskich, pola figur.

Konstrukcje geometryczne

Uczeń:

 1. rozpoznaje na rysunkach proste ( odcinki) prostopadłe i równoległe,

 2. rysuje kąt o danej mierze,

 3. wyróżnia trójkąty, czworokąty, trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, wielokąty foremne w zbiorze wielokątów,

 4. wyróżnia rodzaje trójkątów ze względu na boki i kąty,

 5. rysuje różne rodzaje trójkątów,

 6. oblicza obwód wielokąta, gdy dane są długości boków,

 7. podaje wzory na obliczanie pól wielokątów,

 8. konstruuje odcinek przystający do danego,

 9. konstruuje kąt przystający do danego.

Uczeń:

 1. wykonuje podział odcinka na dwie przystające części,

 2. konstrukcyjnie dodaje odcinki,

 3. konstruuje trójkąt z trzech danych odcinków,

 4. dzieli dany kąt na dwa przystające kąty,

 5. oblicza pola figur podstawiając dane do wzoru.
Uczeń:

 1. konstruuje prostą prostopadłą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt leżący na tej prostej i przez punkt nie leżący na prostej,

 2. konstruuje kwadrat i prostokąt o danych bokach,

 3. konstruuje prostą równoległą do danej prostej przechodzącą przez dany punkt,

 4. oblicza pola figur złożonych z różnych figur płaskich.

Uczeń:

 1. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem podstawowych konstrukcji geometrycznych,

 2. stosuje wzory na pola figur płaskich do rozwiązywania zadań o treści praktycznej.

Kąty w kole

Uczeń:

 1. kreśli okręgi o danym promieniu,

 2. wskazuje w okręgu promień, środek okręgu, średnicę i cięciwę,

 3. rysuje w kole kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku.

Uczeń:

 1. zna zależności między kątami wpisanymi i środkowymi opartymi na tym samym łuku,

 2. wskazuje kąty środkowe i wpisane oparte na tym samym łuku.
Uczeń:

 1. oblicza miarę kąta wpisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy i odwrotnie.

Uczeń:

 1. rozwiązuje zadania rachunkowe dotyczące miar kątów środkowych i wpisanych

Przykłady figur symetrycznych.

Uczeń:

  1. rozpoznaje figury symetryczne,

  2. znajduje oś symetrii przez zaginanie.

Uczeń:

 1. rysuje figury symetryczne wykorzystując kratki w zeszycie,

 2. rysuje oś symetrii figury.

Uczeń:

 1. rysuje figury symetryczne wzglądem danej prostej.

Uczeń:

 1. rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując symetrię wzglądem prostej.

Liczby wymierne

Uczeń:

  1. podaje przykłady liczb wymiernych,

  2. ustala znak iloczynu i ilorazu liczb wymiernych,

  3. zna kolejność wykonywania działań,

  4. zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi i odwrotnie.
Uczeń:

 1. zaznacza na osi liczbowej liczby wymierne, gdy ma odpowiednio dobraną jednostkę,

 2. oblicza wartość bezwzględną liczb wymiernych,

 3. znajduje odwrotność liczby wymiernej,

 4. mnoży i dzieli liczby wymierne na prostych przykładach,

 5. oblicza proste potęgi o wykładniku naturalnym,

 6. ustala znak wartości potęgi.

Uczeń:

  1. samodzielnie ustala jednostkę , by zaznaczyć podane liczby wymierne,

  2. porównuje liczby wymierne,

  3. dodaje i odejmuje liczby wymierne,

  4. mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych,

  5. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych w zbiorze liczb wymiernych z uwzględnieniem kolejności działań,

  6. oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym,

  7. oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z wykorzystaniem potęg o wykładniku naturalnym,

  8. rozwiązuje proste zadania tekstowe posługując się liczbami wymiernymi.

Uczeń:

   1. rozwiązuje proste równania z wartością bezwzględną , typu ׀x׀‎= ‎3

   2. sporządza ilustrację graficzną tych równań,

   3. dodaje i odejmuje liczby wymierne z użyciem nawiasów,

   4. mnoży i dzieli liczby wymierne z użyciem nawiasów,

   5. wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych z użyciem nawiasów

  1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny roczne – klasa VI:

Procenty

Uczeń:

 1. zna pojęcie procentu,

 2. zapisuje ułamek o mianowniku 100 w postaci procentu,

 3. zapisze procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka,

 4. zacieniuje wskazany procent figury(25%,50%),

 5. odczyta jaki procent figury jest zamalowany(25%, 50%),

 6. oblicza określony procent danej liczby w prostym przypadku.
Uczeń:

 1. zamienia niektóre ułamki na procenty,

 2. zamienia procenty na liczby( prostsze przypadki),

 3. zacieniuje wskazany procent figury (25%,50%,75%),

 4. odczyta jaki procent figury jest zamalowany (20%,25%,50%,75%),

 5. oblicza procent danej wielkości.

 6. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem procentów i działań na ułamkach.

Uczeń:

 1. zamienia każdą liczbę na procenty i odwrotnie,

 2. zacieniuje dowolny procent figury,

 3. odczyta jaki procent figury zamalowano (trudniejsze przypadki),

 4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby,

 5. oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,

 6. oblicza liczbę z danego jej procentu, wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązania zadań typowych.
Uczeń;

 1. wykorzystuje obliczenia procentowe w sytuacjach nietypowych,

 2. rozwiązuje zadania o treści praktycznej.

Wyrażenia algebraiczne

Uczeń:

 1. podaje przykłady wyrażeń algebraicznych,

 2. pisze i czyta wyrażenia algebraiczne o prostej budowie,

 3. oblicza wartość liczbową podstawowych wyrażeń algebraicznych.
Uczeń:

 1. podaje przykłady sum algebraicznych,

 2. wskazuje wyrazy sumy algebraicznej , wyróżnia wyrazy podobne, wskazuje współczynniki liczbowe wyrazów podobnych,

 3. oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych o współczynnikach całkowitych.
Uczeń:

 1. redukuje wyrazy podobne o współczynnikach wymiernych,

 2. dodaje i odejmuje sumy algebraiczne (opuszcza nawiasy)- proste przykłady,

 3. mnoży sumy algebraiczne przez liczbę wymierną,

 4. oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych o współczynnikach wymiernych.

Uczeń:

 1. buduje zadanie tekstowe do danego wyrażenia,

 2. zapisuje treść zadania w postaci wyrażenia algebraicznego.

Równania

Uczeń:

  1. wyróżnia równania w zbiorze różnych zapisów literowych,

  2. sprawdza ,czy dana liczba jest rozwiązaniem równania,

  3. rozwiązuje proste równania z wykorzystaniem działań odwrotnych.

Uczeń:

 1. rozwiązuje równania i sprawdza poprawność rozwiązania.

Uczeń

 1. podaje przykłady równań,

 2. stosuje równania do rozwiązania zadań tekstowych.

Uczeń:

 1. buduje zadania tekstowe do danego równania.

Diagramy procentowe

Prostokątny układ współrzędnych

Uczeń:

 1. odczytuje dane diagramów procentowych: słupkowych, prostokątnych, kwadratowych, kołowych,

 2. sporządza diagramy słupkowe i kwadratowe,

 3. określa znaki współrzędnych punktów w poszczególnych ćwiartkach,

 4. określa współrzędne punktów na osiach układu współrzędnych,

 5. odczytuje z rysunku współrzędne zaznaczonych punktów,

 6. zaznacz w układzie współrzędnych punkty o danych współrzędnych.

Uczeń:

 1. sporządza diagramy prostokątne.
Uczeń:

 1. analizuje diagramy formułując pytania i udzielając odpowiedzi.

Uczeń:

 1. sporządza diagramy kołowe

 2. interpretuje i porównuje dane przedstawione na dwóch różnych diagramach.

Graniastosłupy

Uczeń:

 1. wskazuje na modelu graniastosłupa ściany boczne, wierzchołki, krawędzie (boczne i podstawy), wysokości, podstawy, krawędzie i ściany równoległe i prostopadłe, krawędzie skośne,

 2. rozróżnia graniastosłupy proste wśród innych figur przestrzennych,

 3. podaje przykłady przedmiotów mające kształt graniastosłupa prostego,

 4. kreśli siatki graniastosłupów prostych o podanych wymiarach.

Uczeń:

 1. opisuje sposób obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego,

 2. oblicza pola powierzchni graniastosłupa prostego o podanych wymiarach wyrażonych jednakowymi jednostkami długości.

Uczeń:

 1. oblicza objętość graniastosłupa o podanych wymiarach wyrażonych jednakowymi jednostkami długości.

Uczeń:

 1. mając daną objętość graniastosłupa oblicza jego pole podstawy lub wysokość.

Ostrosłupy


Uczeń:

 1. rozpoznaje rzut ostrosłupa spośród rzutów innych brył,

 2. opisuje ostrosłup na podstawie modelu.

Uczeń:

 1. podaje przykłady przedmiotów mających kształt ostrosłupa,

 2. rozpoznaje siatki ostrosłupów spośród siatek innych brył,

 3. kreśli siatki ostrosłupów o podanych wymiarach.

Uczeń:

  1. kreśli siatki ostrosłupów w skali.

Uczeń:

 1. podaje jaki wielokąt jest podstawą ostrosłupa w zależności od liczby wierzchołków , krawędzi ścian bocznych danego ostrosłupa,

 2. projektuje siatki ostrosłupów o zadanych własnościach, określonej długości krawędzi z wykorzystaniem porównań różnicowych i ilorazowych.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna