Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona16/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
§ 15

Przyroda
1.

1) Ocenie podlegają:

1. odpowiedzi ustne,

2. sprawdziany wiadomości i umiejętności obejmujące większą partię materiału,

3. kartkówki,

4. zadania domowe,

5. aktywność na lekcji.


2) Uczeń przynajmniej raz w semestrze odpowiada przy tablicy.
3) W jednym semestrze przeprowadza się co najmniej 2 sprawdziany z większej partii materiału oraz 2 kartkówki podlegające ocenie punktowej, które przelicz się na oceny wg zasady zawartej w WSO.
4) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska maksymalną liczbę punktów z pracy i rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. W przypadku, gdy uczeń otrzyma mniejszą niż maksymalna liczbę punktów oraz rozwiąże zadanie dodatkowe lub jego część należy ustalić dla tego zadania oddzielną punktację, zsumować uzyskane przez ucznia punkty i wystawić ocenę w skali 1 – 5.
5) Zadania domowe oceniane są w skali 1 – 6 przynajmniej 1 raz w semestrze.

Uczeń w ciągu semestru może trzykrotnie nie odrobić zadania domowego lub nie przynieść zeszytu przedmiotowego. Zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed lekcją co zostanie odnotowane w dzienniku kropką. Za każdy kolejny brak zadania lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, a zostanie zauważony jego brak otrzymuje ocenę ndst.


6) Przyznawane są plusy za aktywność.

Za 4 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Oceniając aktywność uwzględnia się: - trafne uwagi,

- wyobraźnię,

- poprawny tok myślenia,

- wkład pracy,

- koncentracje,

- oryginalność.


Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Wpływają one na ocenę semestralną w następujący sposób:

- prace klasowe – 40% oceny semestralnej

- sprawdziany – 30% oceny semestralnej

- odpowiedzi ustne – 20% oceny semestralnej

- zadania domowe – 5% oceny semestralnej

- aktywność – 5% oceny semestralnej
2. Wymagania z przyrody na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego -

klasa IV:


1) wymagania na półroczne:
1) dopuszczający

2) dostateczny

3) dobry

4) bardzo dobry

Przyroda i jej elementy

Uczeń potrafi:

 • wymienić niektóre składniki przyrody,

 • wymienić nazwy kierunków głównych oraz ich polskie skróty,

 • wymienić kilka elementów pogody,

 • przyporządkować składniki pogody przyrządom do ich pomiaru,

 • wymienić pory roku,

 • wyjaśnić zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku,

 • bezpiecznie obserwować różne substancje,

 • wymienić podstawowe gatunki roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych,

 • wymienić obserwację jako podstawową metodę poznawania przyrody.
Uczeń potrafi:

 • wymienić naturalne i przekształcone składniki przyrody,

 • wymienić nazwy kierunków głównych i pośrednich oraz ich oznaczenia międzynarodowe

 • wskazać kierunek północny na podstawie znaków w przyrodzie,

 • wyjaśnić pojęcie widnokręgu,

 • przedstawić na rysunku widnokrąg i jego elementy,

 • opisac zmiany krajobrazu w poszczególnych porach roku,

 • wymienić składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru,

 • odczytać temperaturę powietrza,

 • wymienić stany skupienia materii,

 • wymienić hodowlę jako prosty sposób poznawania świata istot żywych.
Uczeń potrafi:

 • wskazać składniki naturalne i przekształcone w najbliższym środowisku,

 • określić pry użyciu przyrządów kierunki główne na widnokręgu,

 • wymienić obiekty, które można obserwować za pomocą lupy, lornetki,

 • wyjaśnić zależność między długością cienia, a a wysokością Słońca,

 • określić kierunek wiatru,

 • rozpoznać 3 główne rodzaje chmur,

 • określić stopień zachmurzenia nieba,

 • podać przykłady substancji w różnych stanach skupienia,

 • wyjaśnić, z czego zbudowane są wszystkie składniki środowiska przyrodniczego, używając pojęć: atom, cząsteczka,

 • wyjaśnić korzyści z uprawy roślin i hodowli zwierząt..
Uczeń potrafi:

 • podać przykłady zmian spowodowanych przez człowieka w środowisku naturalnym,

 • wyznaczyć kilkoma sposobami kierunki główne i pośrednie,

 • sprawnie posługiwać się przyrządami do obserwacji przyrody,

 • podać jednostki pomiaru elementów pogody,

 • opisać aktualną pogodę z użyciem fachowej terminologii

 • określić właściwości substancji za pomocą zmysłów

 • podać przykłady wpływu niektórych substancji na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,

 • doprowadzić wodę do wrzenia, zamrożenia i topnienia z zachowaniem bezpieczeństwa,

 • planować i zakładać hodowle roślinne i zwierzęce.
Budowa i czynności życiowe organizmów

Uczeń potrafi:

wyjaśnić z czego są zbudowane wszystkie organizmy żywe,

wyróżnić organizmy jedno- i wielokomórkowe,

wymienić po jednym przykładzie narządów i układów narządów,

podać dwie podstawowe czynności życiowe organizmów,

podać przykłady zwierząt roślinożernych i drapieżnych,z podanych przykładów wybrać organizmy samożywne i cudzożywne,

 • wyjaśnić, że wszystkie organizmy oddychają,

 • wymienić sposoby rozmnażania,

 • wyjaśnić, że rozmnażanie jest procesem życiowym warunkującym istnienie organizmów.

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pojęcie „komórka”

 • wyjaśnić, że organizmy wielokomórkowe zbudowane są z tkanek i narządów

 • wymienić podstawowe czynności życiowe organizmów,

 • ułożyć z podanych przykładów prosty łańcuch pokarmowy

 • podać przykłady ruchu w świecie roślin i zwierząt,

 • podać przykłady organizmów rozmnażających się płciowo i bezpłciowo.

Uczeń potrafi:

 • zdefiniować pojęcie „komórka”

 • wymienić po jednym przykładzie organizmu jednokomórkowego i wielokomórkowego,

 • podać definicję pojęcia „tkanka”, „narząd”,

 • pokazać na modelu lub tablicy przykłady narządów człowieka,

 • omówić czynności życiowe wybranej rośliny lub zwierzęcia,

 • wyjaśnić proces samożywności i cudzożywności,

 • wskazać charakterystyczne cechy wyróżniające drapieżcę i roślinożercę,

 • wyjaśnić, że podczas oddychania wyzwalana jest energia.
Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, dlaczego komórki jednego organizmu mają różna budowę,

 • podać kilka przykładów organizmów jedno i wielokomórkowych,

 • wyjaśnić pojęcia „tkanka”, „narząd”, „układ narządów”,

 • ocenić wpływ roślin i zwierzątka zawartość dwutlenku węgla i tlenu w atmosferze,

 • wyjaśnić, dlaczego rośliny stanowią pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego.

 • Wyjaśnić jak rośliny bronią się przed wrogami,

 • Omówić istniejące zależności między organizmami oraz wyjaśnić je na schemacie,

Wyjaśnić istotę wymiany gazowej

Poznajemy nasze otoczenie

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić podstawowe elementy krajobrazu: niziny, wyżyny, góry,

 • wyjaśnić, że występują różne rodzaje skał,

 • wymienić trzy elementy krajobrazu przekształconego przez człowieka,

 • określić środowiska życia organizmów,

 • rozróżnić mapę i plan,

 • określić co to jest poziomica,

 • uzasadnić konieczność ochrony przyrody.

Uczeń potrafi:

 • opisać podstawowe formy krajobrazu:

 • wymienić typową skałę i glebę najbliższej okolicy

 • rozróżnić elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka,

 • zastosować podstawowe przyrządy do obserwacji przyrodniczych,

 • narysować plan dowolnego przedmiotu w wybranej przez siebie skali,

 • wymienić podstawowe formy ochrony przyrody..

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić różne formy terenu,

 • wyjaśnić konieczność przekształcania środowiska,

 • wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska,

 • odczytać znaki topograficzne z mapy,

 • odczytywać rysunki poziomicowe,

 • ocenić stan czystości środowiska w swojej okolicy na podstawie wskaźników naturalnych.

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić zależności pomiędzy występowaniem skał, a glebami,

 • scharakteryzować sposoby formy ochrony przyrody,

 • oznaczyć wg klucza wybrane przykłady roślin i zwierząt,

 • posługiwać się planem i mapą w terenie

 • wyjaśnić różnice pomiędzy wysokością względną i bezwzględną,

ocenić zależność pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska i odwrotnie – wpływem środowiska na człowieka.

3. Wymagania z przyrody na ocenę roczną - klasa IV:

Człowiek i środowisko

Uczeń potrafi:

 • ułożyć plan dnia,

 • podać podstawowe czynności człowieka,

 • stosować podstawowe zasady higieny otoczenia i człowieka,

 • właściwie zachowywać się w ruchu drogowym,

 • wykonać samodzielnie sałatkę jarzynową,

 • wyjaśnić rolę świeżych warzyw i owoców,

 • zastosować zasady estetyki spożywania posiłków,

 • wymienić prawa i obowiązki członków rodziny,

 • wskazać źródło zanieczyszczeń powietrza wody i gleby,

 • akceptować i zauważać zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania,

 • prezentować prawidłową postawę ciała.

Uczeń potrafi:

 • pofdać nazwy kilku narządów człowieka i rozpoznać je na ilustracjach,

 • wymienić etapy rozwojowe człowieka,

 • wymienić podstawowe składniki pokarmowe,

 • określić różnice biologiczne dziewczynki i chłopca,

 • przestrzegać higieny intymnej,

 • wykonać prosty opatrunek z zachowaniem zasad higieny,

 • zabezpieczyć żywność przed zniszczeniem i zepsuciem.

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić związek między narządami i czynnościami człowieka,

 • wymienić wszystkie czynności życiowe człowieka,

 • wyjaśnić role składników pokarmowych w życiu człowieka,

 • wymienić narządy rozrodcze męskie i żeńskie,

 • rozróżnić męska i żeńską komórke rozrodczą,

 • wyjaśnić sposoby działań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniami,

 • wyjaśnić pojecie choroby zakaźnej,

 • wyjaśnić przyczyny powodujące zmiany w najbliższym otoczeniu,

 • omówić zmiany zachodzące u płci przeciwnej w czasie dojrzewania,

 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej.

Uczeń potrafi:

 • opisać budowę i rolę funkcjonowania narządów w układach narządów człowieka,

 • podać źródła występowania składników pokarmowych,

 • analizować etapy rozwoju płciowego człowieka,

 • planować codzienne działania zmierzające do poprawy swojego środowiska,

 • wyjaśnić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania środków chemicznych.

Aby otrzymać ocenę celujący uczeń powinien spełniać wymagania na ocenę bardzo dobry oraz udokumentować szersze zainteresowanie przedmiotem poprzez czytanie literatury i prasy przyrodniczej (co najmniej 4 opracowania formatu A4 w jednym półroczu) oraz brać udział i osiągać bardzo dobre wyniki w konkursach przyrodniczych i ekologicznych

4. Wymagania z przyrody na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego – klasa V.

Podstawowe właściwości i budowa materii

Uczeń:

 • wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu,

 • rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach,

 • wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady ciał stałych, cieczy i gazów,

 • wskazuje po 2-3 przykłady zastosowania metali i niemetali,

 • wskazuje przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym,

 • wskazane mieszaniny dzieli na jednorodne i niejednorodne,

 • wskazuje sposoby wykorzystania powietrza,

 • wymienia sposoby zapobiegania korozji,

 • potrafi przygotować wodny roztwór soli, cukru itp.

 • Wymienia 2 czynniki przyspieszające rozpuszczanie.

Uczeń:

 • Podaje przykłady zjawisk fizycznych,

 • Określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,

 • Podaje 1-2 przykłady występowania rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

 • Klasyfikuje wskazane substancje na metale i niemetale,

 • Podaje po 2-3 przykłady właściwości wskazanego metalu i niemetalu,

 • Wymienia 2-3 właściwości wody i dwutlenku węgla,

 • Wyjaśnia na czym polega gaszenie ognia,

 • Wskazuje, który składnik powietrza bierze udział w spalaniu,

 • Wymienia czynniki przyspieszające korozję,

 • Wymienia procesy życiowe, do których organizm wykorzystuje energię,

 • Wskazuje sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych.

Uczeń:

 • Klasyfikuje, popierając przykładami, oddziaływania występujące w przyrodzie,

 • Porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów,

 • Wyjaśnia pojęcie „rozszerzalność temperaturowa ciał”,

 • Klasyfikuje podane substancje na proste i złożone,,

 • Omawia znaczenie najczęściej występujących metali i niemetali,

 • Podaje przykłady minerałów, będących związkami chemicznymi,

 • Rozpoznaje model pierwiastka i związku chemicznego,

 • Porównuje mieszaniny: jednorodną i niejednorodną,

 • Omawia skład wybranych stopów,

 • Wymienia pierwiastki wchodzące w skład powietrza,

 • Wyjaśnia na czym polega spalanie,

 • Nazywa składniki tworzące roztwór,

 • Wymienia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych..

Uczeń:

 • Wskazuje związek między budową a niektórymi właściwościami ciał stałych cieczy i gazów,

 • Wskazuje przykłady praktycznego zastosowania wiedzy nt. rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

 • Uzasadnia, dlaczego substancje dzielimy na proste i złożone,

 • Porównuje właściwości kilku metali,

 • Uzasadnia, że metale i niemetale to substancje proste,

 • Rysuje model budowy wybranych związków chemicznych,

 • Uzasadnia, dlaczego woda może stanowić przykład mieszaniny jednorodnej lub niejednorodnej,

 • Wyjaśnia, dlaczego powietrze podtrzymuje palenie,

 • Porównuje proces utleniania i spalania,

 • Wyjaśnia, dlaczego rdza jest przykładem związku chemicznego,

 • Wyjaśnia, dlaczego podwyższona temperatura przyspiesza rozpuszczanie,

 • Wyjaśnia, na czym polega proces krystalizacji.

Polska – nasza ojczyzna

Uczeń:

 • Nazywa swoje województwo, powiat, gminę,

 • Odczytuje z mapy nazwy głównych krain geograficznych

 • Rozpoznaje najpospolitsze drzewa iglaste i liściaste,

 • Wskazuje na mapie rzeki, jeziora, obszary bagienne,

Uczeń:

 • Wymienia państwa graniczące z Polską,

 1. Nazywa siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę terenu Polski

 • Wymienia czynniki, od których zależy żyzność geb,

 • Odczytuje z mapy nazwy kilku obszarów leśnych.

Uczeń:

 • Nazywa gminy i województwa sąsiadujące z gminą i województwem, w którym mieszka,

 • Opisuje epokę lodowcową,

 • Wyjaśnia, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy

 • Odczytuje na mapie nazwy i wysokości największych wzniesień,

 • Charakteryzuje poszczególne typy lasów,

 • wskazuje czynniki, które wpłynęły na zmniejszenie się obszarów leśnych,

 • Pokazuje na mapie dorzecze, dział wód, kanały

 • Wymienia typy jezior.

Uczeń:

 • Nazywa władze gminy, powiatu, województwa,

 • Opisuje krajobraz ukształtowany przez lądolód,

 • Charakteryzuje poszczególne rodzaje lasów i gleb,

 • Wskazuje związek między rodzajem gleby a typem lasu,

 • Opisuje bieg Wisły i Odry od źródeł do ujscia,

 • Charakteryzuje typy jezior występujące w Polsce.

Pojezierze Mazurskie – słodkowodne środowisko życia

Uczeń:

 • Pokazuje na mapie Pojezierze Mazurskie,

 • Odczytuje z mapy nazwy kilku jezior,

 • Wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych,

 • Rozpoznaje kilka roślin, które występują w strefie przybrzeżnej.

Uczeń:

 • Wskazuje różnice między środowiskiem wodnym i lądowym

 • Wskazuje 2-3 cechy budowy, które stanowią przystosowania rośliny do życia w wodzie,

 • Rysuje i opisuje zasadnicze elementy komórki roślinnej,

 • Nazywa substancje niezbędne do wytworzenia pokarmu przez rośliny.

Uczeń:

 • Charakteryzuje osobliwości przyrodnicze, które można spotkać na Pojezierzu Mazurskim,

 • Wyjaśnia, dlaczego zachodzi mieszanie się wody w jeziorze,

 • Charakteryzuje przystosowania roślin do warunków panujących w strefie przybrzeżnej

 • Opisuje budowę okrzemki,

 • Omawia przebieg procesu fotosyntezy,

 • Charakteryzuje rolę wybranych organelli komórkowych,

Uczeń:

 • Uzasadnia konieczność tworzenia obszarów chronionych na Pojezierzu Mazurskim,

 • Uzasadnia, że występowanie roślin w jeziorze ma związek z przenikaniem światła,

 • Wyjaśnia, dlaczego możliwe jest trwanie życia w jeziorze w czasie zimy,

 • Podaje przykłady roślin występujących w poszczególnych strefach jeziora,

 • Charakteryzuje rolę organelli komórkowych,

 • Dowodzi, że glony są roślinami.

Morze Bałtyckie – słonowodne środowisko życia

Uczeń:

 • Pokazuje na mapie : Morze Bałtyckie, ujście Odry, Wisły, jezioro przybrzeżne, mierzeję,

 • Na zdjęciach rozpoznaje wybrzeże wysokie i niskie,

 • Posługując się mapą, nazywa państwa leżące nad Bałtykiem,

 • Posługując się mapą nazywa największe rzeki wpadające do Morza Bałtyckiego,

Uczeń:

 • Wymienia charakterystyczne cechy pogody morskiej

 • Opisuje pluchę morszczynu,

 • Wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania się glonów,

 • Podaje po 2 przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie i gospodarce człowieka

Uczeń:

 • Charakteryzuje działalność fal na wybrzeżu wysokim i niskim,

 • Wyjaśnia, jak powstaje bryza,

 • Porównuje północne i południowe wybrzeże Bałtyku

 • Opisuje rozmieszczenie glonów w morzu,

 • Opisuje sposób rozmnażania się poznanych glonów.

Uczeń:

 • Objaśnia role prądów morskich w tworzeniu się mierzei, jezior przybrzeżnych, zalewów,

 • Wyjaśnia powstawanie bryzy dziennej i nocnej,

 • Charakteryzuje czynniki decydujące o rozmieszczeniu roślinności,

 • Charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego glonów,

 • Charakteryzuje rolę glonów w przyrodzie, medycynie i w gospodarce człowieka.

5. Wymagania z przyrody na ocenę roczną - klasa V:

Rośliny lądowe

Uczeń:

 • Wymienia po 2-3 przystosowania roślin do życia na lądzie,

 • Rysuje mech płonnik,

 • Wymienia po 3-4 rośliny należące do nagonasiennych i okrytonasiennych,

 • Nazywa części rośliny nasiennej, objaśnia role korzenia, łodygi, liści,

 • Opisuje budowę zewnętrzną liścia

 • Nazywa części kwiatu,

 • Określa warunki niezbędne do kiełkowania nasion.

Uczeń:

 • Nazywa zasadnicze elementy budowy mchu,

 • Podaje rolę mchów w przyrodzie i gospodarce człowieka (2-3 przykłady)

 • Rozróżnia systemy korzeniowe, typy łodyg, liście pojedyncze i złożone, kwiaty i kwiatostany,

 • Podaje przykłady owoców suchych i mięsistych,

 • Wymienia 2-3 przykłady przystosowań owoców do rozsiewania.

Uczeń:

 • Opisuje przystosowania roślin do życia w środowisku lądowym,

 • Opisuje budowę liści mchu torfowca,

 • Wskazuje różnice pomiędzy roślinami nasiennymi, a zarodnikowymi,

 • Rozróżnia szyszki drzew szpilkowych

 • Porównuje system palowy i wiązkowy,

 • Opisuje budowę zewnetrzną korzenia,

 • Wymienia rodzaje pędów podziemnych,

 • Rozpoznaje kształty blaszek liściowych,

 • Charakteryzuje rolę poszczególnych części kwiatu,

 • Wyjaśnia w jaki sposób powstaje owoc

 • Charakteryzuje przystosowania owoców do różnych sposobów rozsiewania,

 • Opisuje budowę nasienia.

Uczeń:

 • Porównuje warunki rozwoju roślinności w środowisku lądowym i wodnym,

 • Uzasadnia, dlaczego mchy są najprostszymi roślinami lądowymi,

 • Opisuje przystosowania do środowiska występujące w budowie u wybranych grup roślin,

 • Porównuje nago- i okrytonasienne,

 • Podaje przykłady modyfikacji korzeni łodyg i liści,

 • Rozpoznaje 3-4 typy kwiatostanów,

 • Opisuje poszczególne typy owoców,

Wyjaśnia na czym polega proces kiełkowania nasion.

Krajobrazy nizin

Uczeń:

Pokazuje na mapie pas pobrzeży, główne miasta i jeziora pobrzeży,

Pokazuje na mapie pas nizin,

Nazywa największe niziny,

Określa zasady zachowania się na terenie parku narodowego,

Na podstawie rysunku nazywa części grzyba,

Odróżnia jadalne gatunki grzybów od trujących,

Rozpoznaje skrzypy, widłaki.Uczeń:

 • Pokazuje na mapie położenie najważniejszych miast na nizinach,

 • Wymienia cechy klimatu Niziny Śląskiej i Niziny Podlaskiej,

 • Opisuje warstwy lasu, nazywa warstwy lasu i podaje przykłady organizmów w nich występujących,

 • Nazywa części ciała paproci.

Uczeń:

 • Wyjaśnia, jak powstają wydmy,

 • Opisuje atrakcje turystyczne pobrzeży,

 • Wskazuje na mapie kotliny i wysoczyzny,

 • Wyjaśnia przyczyny słabego zalesienia Niziny Wielkopolskiej,

 • Charakteryzuje krajobraz Niziny Podlaskiej,

 • Wymienia nazwy organizmów chronionych w Białowieskim PN,

 • Opisuje charakterystyczne cechy grzybów,

 • Określa pozytywną i negatywną role grzybów,

 • Charakteryzuje role skrzypów i widłaków obecnie i w przeszłości.

Uczeń:

 • Charakteryzuje Soliński PN

 • Określa bogactwa mineralne i ich miejsca występowania na Nizinie Śląskiej,

 • Porównuje warunki geograficzno-przyrodnicze Niziny Wielkopolskiej i Mazowieckiej,

 • Wyjaśnia pochodzenie jezior na Polesiu Lubelskim,

 • Opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Puszczy Białowieskiej,

 • Wyjaśnia, jaką rolę pełnią w lesie mikroorganizmy,

 • Omawia sposoby rozmnażania się grzybów,

 • Wyjaśnia nazwę „rośliny zarodnikowe”

 • Charakteryzuje rośliny zarodnikowe.

Krajobrazy wyżyn

Uczeń:

 • Wskazuje na mapie położenie wyżyn,

 • Odczytuje nazwy wyżyn

 • Opisuje działania człowieka na Wyżynie Śląskiej.

Uczeń:

 • Odczytuje nazwy głównych miast wyżyn,

 • Podaje przykłady osobliwości znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,

 • Opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej.

Uczeń:

 • Podaje przykłady niszczenia środowiska na Wyżynie Śląskiej,

 • Opisuje w jaki sposób powstał krajobraz krasowy,

 • Opisuje roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,

 • Wymienia uprawy występujące na Wyżynie Lubelskiej.

Uczeń:

 • Podaje przykłady świadczące o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców Wyżyny Śląskiej,

 • Wymienia zastosowanie węgla kamiennego,

 • Charakteryzuje poszczególne elementy krajobrazu krasowego,

 • Charakteryzuje gleby Wyżyny Lubelskiej.

Krajobrazy gór

Uczeń:

 • Wskazuje na mapie góry,

 • Odczytuje nazwy najwyższych szczytów,

 • Wymienia cechy pogody tatrzańskiej,

 • Wymienia charakterystyczne rośliny i zwierzęta Tatr.

Uczeń:

 • Opisuje zajęcia mieszkańców Gór Świętokrzyskich,

 • Wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu Tatr,

 • Nazywa piętra roślinności w Tatrach,

 • Omawia znaczenie porostów,

 • Omawia zasługi Karola Linneusza,

 • Poprawnie zapisuje nazwy gatunkowe.

Uczeń:

 • opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich, Karkonoszy, Tatr,

 • oblicza temperaturę na podanych wysokościach,

 • charakteryzuje piętra roślinności Tatr,

 • charakteryzuje porosty,
Uczeń:

 • podaje przykłady zjawisk krasowych w Górach Świętokrzyskich,

 • charakteryzuje wpływ działalności człowieka na przyrodę w Sudetach,

 • opisuje, stosując poznaną terminologię, krajobraz Tatr,

 • opisuje przystosowania roślin ułatwiające im życie w surowym klimacie,

 • opisuje korzyści glonu i grzyba tworzących porost,

 • klasyfikuje poznane organizmy.

5). Aby otrzymać ocenę celujący uczeń powinien spełniać wymagania na ocenę bardzo dobry oraz udokumentować szersze zainteresowanie przedmiotem poprzez czytanie literatury i prasy przyrodniczej (co najmniej 5 opracowań formatu A4 w jednym półroczu) oraz brać udział i osiągać bardzo dobre wyniki w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

6. Wymagania z przyrody na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego - klasa VI:Wszechświat i Ziemia

Uczeń:

omawia budowę i zastosowanie kalendarza

podaje różnice pomiędzy planetami a gwiazdami

podaje przykłady świadczące o istnieniu wokół Ziemi pola grawitacyjnego

popdaje przykłady wykorzystania sztucznych satelitów


Uczeń:

wykazuje istnienie pola grawitacyjnego Ziemi,

wyjaśnia, co to są galaktyki.


Uczeń:

opisuje zasługi Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauk przyrodniczych,

wyjaśnia, co nazywamy polem grawitacyjnym,

porządkuje planety Układu Słonecznego,wyjaśnia w jakim celu prowadzone są loty kosmiczne.


Uczeń:

 • określa, od czego zależy wartość siły grawitacji,

 • opisuje, w jaki sposób powstał Układ Słoneczny

 • wyjaśnia, dlaczego na Księżycu nie ma atmosfery.

Ziemia – nasza planeta

Uczeń:

 • wyjaśnia, popierając przykładami, na czym polegają oddziaływania magnetyczne,

 • wskazuje południki, równoleżniki, równik, półkulę północną i południową, bieguny ziemskie, oś Ziemi.

Uczeń:

 • podaje [przykłady oddziaływań elektrostatycznych,

 • rysuje linie pola magnetycznego,

 • podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi,

 • określa długość i szerokość geograficzną na wskazanej półkuli.,

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał,

 • wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego, pokazuje położenie biegunów magnetycznych i geograficznych,

 • określa położenie geograficzne.

Uczeń:

 • objaśnia, na czym polegają oddziaływania magnetyczne,

 • wyjaśnia, dlaczego igła magnetyczna ustawia się w kierunku północ-południe,

 • odszukuje punkty na mapie, mając podane współrzędne geograficzne.

Rola Słońca

Uczeń:

 • wymienia źródła światła,

 • wyjaśnia, jak zachować się w czasie burzy,

 • podaje przykłady ciał przeźroczystych i nieprzeźroczystych,

 • wyjasnia zjawisko następowania dnia i nocy,

 • oblicza długość dnia i nocy, mając podane godziny wschodu i zachodu Słońca,

 • rysuje odbicie światła od powierzchni lustrzanych płaskich,

 • wyjaśnia, dlaczego następują zmiany pór roku.

Uczeń:

 • klasyfikuje, popierając przykładami, źródła światła na naturalne i sztuczne,

 • buduje prosty obwód elektryczny,

 • wyjasnia kiedy następuje załamanie swiatła,

 • wyjaśnia powstawanie barw widzianych ciał,

 • wskazuje występowanie w przyrodzie zjawiska rozszczepienia światła,

 • pokazuje na globusie strefy oświetlenia Ziemi.

Uczeń:

 • rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego,

 • wyjaśnia pojęcie promienia świetlnego,

 • określa podstawowe właściwości przewodników i izolatorów,

 • rysuje promień świetlny przechodzący z powietrza do innego ośrodka,

 • objaśnia, dlaczego światło białe ulega rozszczepieniu,

 • rysuje oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku.

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyne różnic długości dnia i nocy,

 • tłumaczy zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca,

 • wykazuje, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych,

 • opisuje budowę oka

 • charakteryzuje poszczególne strefy oświetleniowe Ziemi.

Wszechocean

Uczeń:

 • odczytuje z mapy nazwy kontynentów, oceanów mórz,

 • odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuch górskie,

 • rysuje falę.

Uczeń:
Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowanego zasolenia wód morskich,

 • opisuje falę,

 • wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów.

Uczeń:

 • charakteryzuje warunki panujące w głębiach oceanicznych,

 • opisuje rafę koralową,

 • wyjaśnia przyczynę powstawania prądów morskich.

Charakterystyka stref życia w morzu

Uczeń:

 • nazywa strefy życia w morzu,

 • rysuje chełpię,

 • opisuje budowę zewnętrzną ryby,

 • opisuje budowę zewnętrzną skorupiaków na przykładzie homara,

 • wymienia źródła dźwięków,

 • tłumaczy, kiedy powstaje echo,

 • wymienia korzyści, jakie czerpie człowiek z mórz i oceanów.

Uczeń:

 • opisuje warunki świetlne panujące w poszczególnych strefach morza,

 • odróżnia polipa od meduzy,

 • wymienia przystosowania w budowie zewnętrznej ryb do życia w wodzie,

 • podaje przykłady skorupiaków morskich,

 • wyjaśnia, do czego służą: echosonda i batyskaf,

 • podaje przykłady innych zwierząt żyjących w morzach.

Uczeń:

 • charakteryzuje warunki panujące w poszczególnych strefach oceanicznych,

 • opisuje przystosowania chełpi do życia w morzu,

 • opisuje budowę stułbi,

 • charakteryzuje koralowce,

 • rozpoznaje wybrane skorupiaki morskie,

 • wyjaśnia, co nazywamy falą dźwiękową,

 • wymienia ośrodki różniące się prędkością rozchodzenia się fal dźwiękowych,

 • opisuje wykorzystanie mórz i oceanów przez człowieka.

Uczeń:

 • opisuje przystosowania zwierząt do życia w wodzie,

 • wyjaśnia, dlaczego fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w prózni,

 • podaje przykłady wykorzystania zjawiska echa przez zwierzęta,

 • analizuje skutki korzystania z zasobów morskich przez człowieka.

Z wody na ląd

Uczeń:

 • wymienia elementy budowy komórki zwierzęcej,

 • wskazuje zwierzęta występujące w jeziorz3e,

 • opisuje budowę zewnętrzną żaby,

 • podaje 2-3 przykłady płazów chronionych.

Uczeń:

 • opisuje budowę pierwotniaków na przykładzie pantofelka,

 • omawia budowę stułbi,

 • opisuje wybrane czynności życiowe płazów,

 • podaje przykłady zależności pokarmowych w jeziorze,

 • charakteryzuje czynności życiowe płazów.

Uczeń:

 • odróżnia komórkę roślinną od zwierzęcej,

 • charakteryzuje przystosowania stułbi do warunków i trybu życia,

 • rozpoznaje wybrane zwierzęta występujące w jeziorze,

 • wymienia cechy budowy zewnętrznej przystosowujące płazy do życia na lądzie.

Uczeń:

 • wyjaśnia, dlaczego w jeziorach żyją głównie zwierzęta zmiennocieplne,

 • charakteryzuje pierwotniaki

 • charakteryzuje faunę występującą w różnych strefach jeziora,

 • wymienia gatunki zwierząt, które można spotkać tylko w czystych wodach.

7. Wymagania z przyrody na ocenę roczną - klasa VI:Warunki życia w środowisku lądowym

Uczeń:

 • porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie,

 • opisuje budowę zewnętrzną ptaka,

 • odróżnia ptaki drapieżne od innych,

 • określa rolę ptaków w przyrodzie,

 • wymienia charakterystyczne cechy ssaków,

 • podaje przykłady ssaków w różnych środowiskach,

 • opisuje rolę dżdżownic w przyrodzie,

 • opisuje sposób postępowania w przypadku przyczepienia się kleszcza,

 • nazywa części ciała owada.

Uczeń:

 • omawia cechy budowy przystosowujące gady do życia na lądzie,

 • wymienia cechy przystosowujące ptaka do lotu,

 • podaje przykłady ptaków odlatujących oraz chronionych,

 • rozpoznaje wybrane gatunki ssaków chronionych w Polsce,

 • opisuje budowę zewnętrzną pająka,

 • wskazuje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów,

 • nazywa części ciała winniczka.

Uczeń:

 • Omawia proces rozmnażania gadów,

 • Porównuje ptaki i gady,

 • Wymienia przyczyny wędrówek ptaków,

 • Opisuje cech przystosowujące dżdżownicę do życia w glebie,

 • Rozpoznaje typy aparatów gębowych owadów

 • Charakteryzuje rolę owadów w przyrodzie.

Uczeń:

 • porównuje czynności życiowe płazów i gadów,

 • opisuje rozmnażanie ptaków,

 • na wybranych przykładach wykazuje związek między budową a trybem życia ptaków,

 • charakteryzuje rozmnażanie i rozwój ssaków,

 • opisuje czynności życiowe dżdżownicy,

 • charakteryzuje sposoby rozmnażania owadów,

 • omawia rozmnażanie winniczka.

Krajobrazy Ziemi

Uczeń:

 • wymienia podstawowe elementy klimatu

 • odczytuje dane z wykresów

 • pokazuje na mapie położenie poszczególnych stref geograficznych,

 • wymienia po 3-4 gatunki zwierząt charakterystycznych dla poszczególnych stref,

 • wymienia charakterystyczne cechy klimatu pustynnego i arktycznego.

Uczeń::

 • wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych typów klimatów,

 • podaje przykłady roślin uprawianych w poszczególnych strefach klimatycznych,

 • na wybranych przykładach opisuje przystosowania zwierząt do warunków klinach,

 • opisuje zajęcia mieszkańców wybranych stref klimatycznych.

Uczeń:

 • wyjaśnia, w jaki sposób określa się klimat danego obszaru,

 • wykonuje obliczenia, wykorzystując dane z wykresów,

 • opisuje zróżnicowanie krajobrazowe Europy,

 • wykazuje związki miedzy warunkami klimatycznymi, a światem roślinnym i zwierzęcym w poszczególnych strefach,

 • wykazuje wpływ warunków klimatycznych na sposób gospodarowania i gęstość zaludnienia w poszczególnych strefach,

 • porównuje warunki przyrodnicze różnych rejonów geograficznych.

Uczeń:

 • na podstawie analizy danych dotyczących rozkładu temperatur i ilości opadów porównuje klimaty różnych rejonów geograficznych, przewiduje zmiany, jakie mogą zachodzić w środowisku na skutek eksploatacji bogactw naturalnych i mineralnych,

opisuje trasy wypraw polarnych ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w badania biegunów.

Zagrożenia i szanse dla przyrody

Uczeń:

 • wymienia przyczyny zmian w krajobrazie naturalnym,

 • opisuje skutki zanieczyszczeń środowiska,

 • wymienia formy ochrony przyrody.

Uczeń:

 • charakteryzuje zanieczyszczenia środowiska,

 • podaje przykłady gatunków chronionych,

 • wymienia 2 światowe parki narodowe.

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,

 • charakteryzuje 2-3 wybrane parki narodowe.

Uczeń:

 • przewiduje skutki niekontrolowanego składowania odpadów radioaktywnych i substancji trujących.

Aby otrzymać ocenę celującą uczeń powinien spełniać wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz udokumentować szersze zainteresowanie przedmiotem poprzez czytanie literatury i prasy przyrodniczej (co najmniej 6 opracowań formatu A4 w jednym półroczu) oraz brać udział i osiągać bardzo dobre wyniki w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna