Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona17/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
§ 16

Historia  1. Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu historia i społeczeństwo kl. IV.

  1. Zestawienie poziomów wymagań z ocenami szkolnymi.


Poziom

Ocena

K

K+P


K+P+R
K+P+R+D
K+P+R+D+W

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry / celująca*celująca

poziom K – konieczny

poziom P – podstawowy

poziom R – rozszerzający


poziom D – dopełniający

poziom W – wykraczający

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.  1. Wymagania programowe dla klasy IV .
WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV

według programu „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

(dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Opracowanie: Dariusz JudekBadana czynność uczniów

Poziomy wymagań

I. Ja i moje otoczenie

K

P

R

D

W

Wiadomości- wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka
+


- potrafi wymienić ludzkie potrzeby
+


- zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb+- rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

+

- tłumaczy, czym jest rodzina niepełna i w jaki sposób ona powstaje


+
- podaje przykłady praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny
+


- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina

wielopokoleniowa+- wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

+

- zna uprawnienia władz szkolnych i statut szkoły
+


- wyjaśnia znaczenie terminów: rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego+- wie, czym jest samorząd uczniowski
+


- podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole
+


- zna swoje szkolne prawa i obowiązki

+

- wskazuje przyczyny konfliktów między ludźmi i przedstawia sposoby ich rozwiązywania
+


- rozumie, w czym przejawiają się uprzejmość i tolerancja

+

- wymienia korzyści, jakie można osiągnąć przez uprzejmość i tolerancję
+


- wie, na czym polega sprawiedliwe postępowanie+- tłumaczy znaczenie terminów: ojczyzna, mała ojczyzna, naród, patriotyzm, patriotyzm lokalny, herb
+


- omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju+- zna sposoby zdobywania wiedzy o historii małej ojczyzny+- wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny+- tłumaczy pochodzenie nazwy Polska

+

- wyjaśnia, co świadczy o tym, że Polacy należą do jednego narodu+- rozumie znaczenie terminów: Rzeczpospolita Polska, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, Polonia
+


- podaje przykłady dzieł sztuki i architektury, które należą do polskiego dziedzictwa narodowego+- objaśnia, dlaczego wybrane dzieła sztuki i architektury są ważną częścią naszej kultury narodowej


+
- zna daty najważniejszych polskich świąt państwowych

+

- wymienia wydarzenia, na pamiątkę których ustanowiono święta państwowe


+
- zna polskie symbole narodowe i najważniejsze miejsca pamięci narodowej

+

- recytuje tekst „Mazurka Dąbrowskiego”

+

- omawia okoliczności powstania tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”
+


- wie, jaka jest symbolika barw polskiej flagi narodowej
+


- rozumie, dlaczego powinno się okazywać szacunek symbolom narodowym


+
- wyjaśnia, kim był Józef Wybicki+- wymienia regiony Polski

+

- podaje nazwy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce
+


- wylicza prawa przysługujące mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce+- wie, gdzie znajdują się główne skupiska Polaków na świecie+- wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce

+

Umiejętności


- potrafi określić sposoby zaspokajania różnych potrzeb człowieka
+


- wyjaśnia znaczenie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny
+


- porównuje prawa i obowiązki poszczególnych członków

rodziny
+- omawia zalety i wady rodziny współczesnej oraz rodziny wielopokoleniowej+- charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków
+


- określa szkołę jako wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców+- ocenia, które prawa i obowiązki uczniów są najważniejsze+- potrafi opisać sytuację konfliktową i znajduje dla niej rozwiązanie+- omawia różnice między szkołą dawną a współczesną


+
- proponuje sposoby rozwiązania problemów własnej

miejscowości


+


- odszukuje informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci

i wydarzeń związanych z historią swojej małej ojczyzny

+

- wskazuje na planie swojej miejscowości siedzibę władz lokalnych
+


- zbiera informacje o władzy lokalnej i jej zadaniach
+


- prezentuje informacje związane z ważnymi postaciami

i wydarzeniami z dziejów regionu


+


- opisuje wygląd herbów wybranych miejscowości+- analizuje tekst hymnu Polski i wyjaśnia znaczenie wybranych zwrotów

+

- odnajduje na mapie główne regiony Polski

+

- opisuje główne regiony Polski
+


- analizuje, w jaki sposób mniejszości narodowe i etniczne mogą

zachować swoją odrębność
+
- przedstawia na wybranych przykładach mniejszości narodowe zamieszkujące współczesną Polskę
+


- opisuje kulturę i tradycje wybranej mniejszości narodowej bądź etnicznej żyjącej w Polsce


+
- wskazuje główne skupiska Polonii na mapie świata
+


- porównuje strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej i współczesnej Polski

+

- omawia na przykładach pochodzenie nazwisk i przydomków

+

II. Z historią na ty

K

P

R

D

W

Wiadomości

- wie, czym zajmuje się historia jako nauka

+

- wymienia główne zadania historii+- wyjaśnia, kim jest historyk

+

- zna sposoby badania wydarzeń z przeszłości przez historyków
+


- wymienia przykłady postaci historycznych oraz bohaterów baśniowych i legendarnych+- zna podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń historycznych


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna