Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


§ 17 Plastyka Wymagania z plastyki na poszczególne oceny – kl. IVPobieranie 3.04 Mb.
Strona19/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
§ 17

Plastyka 1. Wymagania z plastyki na poszczególne oceny – kl. IV
 1. ocenę celujący otrzymuje który:

 1. posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania,

 2. twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach,

 3. bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną,

 4. wykazuje zainteresowanie sztuką,

 5. wykazuje się wysokim poziom umiejętności plastycznych,

 6. pracuje systematycznie,

 7. zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,

 8. współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań zespołowych,

 9. wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,

 10. uczestniczy w konkursach plastycznych,

 11. sprawnie i twórczo posługuje się narzędziami nowych mediów (fotografią, komputerowymi programami graficznymi) we własnych działaniach artystycznych.
 1. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń który:

 1. opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym programem,

 2. posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej,

 3. starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

 4. biegle posługuje się technikami plastycznymi,

 5. umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną,

 6. używa graficznych programów komputerowych i fotografii we własnych działaniach plastycznych,

 7. wykonuje opis dzieła sztuki,

 8. organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych,

 9. wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela,

 10. samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,

 11. aktywnie pracuje podczas lekcji,

 12. przygotowuje się do zajęć.
 1. ocenę dobry otrzymuje uczeń który:

 1. przyswoił wiadomości objęte programem,

 2. w skupieniu uczestniczy w zajęciach,

 3. zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi,

 4. poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

 5. zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną,

 6. potrafi wykorzystać graficzne programy komputerowe i fotografie we własnych działaniach plastycznych,

 7. umie opisać dzieło sztuki,

 8. potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.
 1. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń który:

 1. opanował treści programu na poziomie podstawowym,

 2. wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,

 3. czasami jest nieprzygotowany do zajęć,

 4. wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne,

 5. posługuje się technikami plastycznymi, w tym graficznymi programami komputerowymi i fotografią we własnych działaniach plastycznych w zakresie podstawowym,

 6. posługuje się terminologią plastyczną na poziomie podstawowym,

 7. wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych,

 8. opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu podstawowym.
 1. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń który:

 1. wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie,

 2. wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem,

 3. nie potrafi współpracować w zespole,

 4. posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami plastycznymi.
 1. Skreślony.

3. Wymagania z plastyki na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego – klasa V


 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

  1. z przyniesionych na lekcję kamieni wybiera ten, który sugeruje znajomy kształt,

  2. wymienia pierwsze narzędzia człowieka,

  3. projektuje proste znaki plastyczne,

  4. potrafi przekazać kilka informacji o sztuce prehistorii,

  5. wymienia poznane określenia barw (zimne, gorące, czyste, dopełniające, złamane),

  6. zna pojęcie perspektywa malarska,

  7. podaje przykłady zabytków sztuki Mezopotamii,

  8. umie określić pojęcie „martwa natura”,

  9. znajduje w podręczniku reprodukcje rzeźb,

  10. zna zasady kanonu egipskiego;
 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. maluje kamień plakatówką,

 2. na papierze pakownym wykonuje rysunek konturowy zwierzęcia,

 3. ustala sposób wykonania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

 4. rysuje z wyobraźni artystę prehistorycznego,

 5. wykorzystuje właściwości figur geometrycznych w kompozycji,

 6. potrafi wymienić sposoby przedstawienia perspektywy na papierze,

 7. wskazuje na mapie Mezopotamię i Babilon,

 8. wykonuje rysunek przedmiotów z natury,

 9. omawia statykę w rzeźbie egipskiej,

 10. wykonuje dowolną kompozycję wg zasad kanonu egipskiego;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. uzupełnia szczegóły na kamieniu ozdobami wykonanymi pisakiem,

 2. na podstawie ilustracji w podręczniku omawia tematykę malarstwa jaskiniowego,

 3. stosuje kolorystykę opartą na kontraście,

 4. omawia budowle, malarstwo i rzeźbę prehistoryczną,

 5. malują dowolną ilość kwadratów na barwne tło, budując kompozycję ukazującą względność barw,

 6. rysuje wykorzystując pojęcie perspektywy,

 7. omawia rzeźbę i architekturę Mezopotamii,

 8. przedstawia rzeczy bliskie życiu i swoim doświadczeniom,

 9. szkicuje na kostce mydła kształt postaci, wycina z kostki zbyteczne części,

 10. stosuje kompozycję pasową, zachowując stylizację kanonu egipskiego wykonuje rysunek przedstawiający ucztę;

 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające otrzymuje uczeń, który:
  1. omawia swoją pracę, wyraża własne opinie i uzasadnienia,

  2. omawia kolorystykę malarstwa jaskiniowego,

  3. zachowuje logikę kompozycji, wymienia kolory najsilniej ze sobą kontrastujące,

  4. na osi czasowej oznacza epoki prehistorii (paleolit, neolit, epoki brązu i żelaza),

  5. wyjaśnia pojęcia względnością barw: „barwa wydaje się tym cieplejsza, im chłodniejsza jest barwa sąsiadująca”,

  6. wskazuje przykłady wykorzystania perspektywy w reklamie, filmie,

  7. na podstawie schematu opisuje pałac i sposób jego zdobienia,

  8. posługuje się światłocieniem przy rysowaniu martwej natury,

  9. porównuje, omawia swoją rzeźbę,

  10. samodzielnie wykonuje pas kompozycji, zachowuje logikę kompozycji.

4. Wymagania z plastyki na ocenę roczną klasa V:
 1. ocenę dopuszczający– wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. wskazuje na mapie miasta greckie,

 2. zna pojęcia: kompozycja otwarta i zamknięta,

 3. wymienia nazwiska rzeźbiarzy greckich,

 4. rozumie pojęcia: statystyka i dynamika kompozycji,

 5. wymienia części teatru greckiego (amfiteatr, orchestra),

 6. zna kształt naczynia greckiego,

 7. wskazuje na mapie terytorium imperium rzymskiego,

 8. wymienia typy pomników (konny, łuk triumfalny),

 9. maluje kartkę kolorem, stopniując go od intensywnego koloru do bieli,

 10. pracuje w grupie

 11. nie zawsze przygotowuje się do lekcji;
 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. wymienia typy architektury greckiej: świątynie, amfiteatry, stadiony,

 2. przedstawia rzeczy bliskie życiu i swoim doświadczeniom,

 3. wymienia nazwiska rzeźbiarzy greckich i ich rzeźby,

 4. rozwiązuje zadania za pomocą prostego schematu,

 5. wyjaśnia przeznaczenie poszczególnych części teatru greckiego,

 6. z podanych wzorów wybiera kształt naczynia greckiego, rysuje go i wycina,

 7. omawia zabytki architektury rzymskiej,

 8. opisuje portret konny Marka Aureliusza,

 9. używa malowanej kartki do wykonania wydzieranki,

 10. korzystając ze słowniczka utrwala poznane pojęcia,

 11. stara się być zawsze przygotowany;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. rozumie znaczenie symboli występujących w schemacie świątyni

 2. nakleja widokówkę na kartkę, na pozostałej części rysuje pejzaż z wyobraźni,

 3. wykonuje szkic rzeźby wybranej z podręcznika,

 4. z przeciętych na połowy kółek układa kompozycję wyrażającą ruch i bezruch,

 5. przerysowuje schemat greckiego teatru,

 6. wymienia dwa sposoby zdobienia waz greckich,

 7. porównuje świątynię grecką i rzymską (Panteon, Partenon),

 8. porównuje idealizm rzeźby greckiej z realizmem rzymskiej,

 9. zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,

 10. rozwiązuje zadania utrwalające wiadomości,

 11. zawsze przynosi potrzebne materiały i przybory;
 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. omawia zabytki architektury greckiej i wymienia nazwiska architektów Panteonu,

 2. omawia kompozycję obrazu van Gogha „Pole z cyprysami”,

 3. dzieli się wiadomościami dotyczącymi Fidiasza,

 4. twórczo wypełnia swoją rolę w grupie, prezentuje pracę grupy,

 5. z wybranych przez siebie materiałów wykonuje maskę tragiczną lub komiczną,

 6. wykonuje projekt wazy i ozdabia ją kolorem czerwonym i czarnym,

 7. wymienia typy budowli użyteczności publicznej, porównuje teatr grecki i rzymski,

 8. wyjaśnia na prostych przykładach, jakie zmiany nastąpiły w sposobie przedstawienia człowieka,

 9. nadaje pracy tytuł,

 10. twórczo wypełnia swoją rolę w grupie,

 11. przygotowuje do lekcji potrzebne materiały i poszerza je o własne rozwijające jego inwencję twórczą.

5. Wymagania z plastyki na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego – klasa VI
 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. dokonuje obserwacji zmieniających się widoków bryły, umieszczonej na poziomie wzroku,

 2. zna pojęcie „perspektywa linearna”,

 3. podaje pochodzenie nazwy sztuka romańska,

 4. razem z kolegą z ławki lepi z plasteliny niewielkie bryłki,

 5. na osi czasu oznacza czas trwania romanizmu i gotyku w Europie,

 6. podaje z jakich materiałów wykonywano witraże gotyckie,

 7. wymienia typy ołtarzy gotyckich (tryptyk, poliptyk),

 8. wyjaśnia termin malarstwo tablicowe,

 9. nazywa plany w obrazi;
 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. sprawdza zgodności obserwacji z rysunkiem,

 2. za pomocą linijki znajduje punkt zbiegu na linii horyzontu i wykreśla ołówkiem siatkę linii,

 3. omawia zasadę konstrukcji kościoła romańskiego,

 4. łączy bryły, konstruje zestaw brył przypominający masywną budowlę romańską,

 5. wyjaśnia nazwę sklepienia gotyckiego – krzyżowo-żebrowe, pojęcia: maswerk, rozeta,

 6. wyjaśnia, jaką funkcję pełniły witraże w kościele gotyckim,

 7. opisuje ołtarz Wita Stwosza,

 8. rysuje budowlę gotycką lub romańską (w grupie)

 9. przygotowuje wycięte z czasopism tematyczne elementy kolażu, wykonuje kolaż;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. rysuje odpowiednie widoki kubka na szkicu sytuacyjnym i cieniuje je,

 2. w siatkę linii wpisuje rysunek budowli,

 3. z planu budowli odczytuje części kościoła romańskiego,

 4. twórczo wypełnia swoją rolę pracując w grupie,

 5. wyjaśnia na czym polegały nowości w architekturze gotyku (system filarowo-żebrowy, łuk ostry, sklepienie),

 6. wykonuje model witraża z czarnego kartonu i bibułek wg swego projektu,

 7. szkicuje schemat ołtarza z kościoła Mariackiego w Krakowie – wybraną część,

 8. rysuje ilustrację budowli średniowiecznej,

 9. przy wykonaniu kolażu uwzględnia bliski i daleki plan w obrazie;
 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. określa nazwy: perspektywa zbieżna, punkt zbiegu, oddalenie przedmiotu,

 2. zastosuje nazwy: perspektywa zbieżna, punkt zbiegu, oddalenie przedmiotów,

 3. rozumie znaczenie symboli występujących w schemacie perspektywy,

 4. omawia polskie dokonania w architekturze romańskiej,

 5. wyraża własne opinie na temat konstrukcji budowli romańskich,

 6. rysuje swoje projekty maswerków gotyckich,

 7. w twórczy sposób wykonuje witraż,

 8. szkicując dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu,

 9. przedstawia ludzi średniowiecznych (stroje zaczerpnięte z epoki),

 10. nadaje pracy tytuł i uzasadnia.

6. Wymagania z plastyki na ocenę roczną klasa VI:
 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. zna pojęcie renesans, wyjaśnia pojęcie humanizm,

 2. wyjaśnia pojęcie arrasu,

 3. rysuje projekt kartki okolicznościowej,

 4. za pomocą rysunku ilustruje „kazanie św. Franciszka do ptaków”,

 5. rozumie zasadę perspektywy kulisowej (przesłonięcia dalszych elementów przez bliższe),

 6. zna pojęcie perspektywa powietrzna,

 7. stosuje do malowania różne materiały i techniki,

 8. zna pojęcie barok (czas trwania),

 9. wyszukuje w notatkach informacje dotyczące okresu od średniowiecza do baroku,

 10. wykonuje portret kolegi,

 11. czasami nie przygotowuje się do lekcji;
 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. wymienia nowe rodzaje budowli (pałace, wille, kościoły),

 2. w dowolnej technice wykonuje projekt arrasu,

 3. wykonuje kartkę świąteczną z dowolnych materiałów,

 4. znajduje przykłady kompozycji wykorzystującej perspektywę kulisową,

 5. wyjaśnia, dlaczego w miarę oddalania się przedmiotu zmienia się ich wyrazistość,

 6. określa, co interesującego jest w danej pracy,

 7. określa cechy charakterystyczne baroku,

 8. uczestniczy w quizie „Od średniowiecza do baroku”,

 9. wykonuje portret jednego z kolegów, zwraca uwagę na cechy charakterystyczne,

 10. stara się przynosić materiały i przybory;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. szkicuje projekt willi z elementami architektury renesansu i antyku,

 2. samodzielnie dobiera temat i technikę,

 3. przedstawia w sposób ciekawy temat kartki,

 4. stosuje perspektywę linearną,

 5. w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję i temat,

 6. podaje nazwisko malarza stosującego perspektywę powietrzną (Leonardo da Vinci),

 7. porównuje materiał i technikę z formą dzieła,

 8. nazywa elementy barokowych budowli,

 9. odpowiada na większość pytań związanych z omawianymi epokami,

 10. zawsze przynosi materiały i przybory;

 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. omawia nawrót do form antycznych w architekturze renesansu (równowaga wszystkich elementów),

 2. w twórczy sposób przedstawia swoją koncepcję,

 3. przedstawia własny pomysł, omawia kompozycję, kolorystykę tematu,

 4. zachowuje logikę kompozycji i zgodności wypowiedzi z tematem,

 5. wyraża własne opinie na temat kulisowości perspektywy, używa odpowiednich argumentów,

 6. omawia perspektywę powietrzną na podstawie obrazu Lorraina „Pejzaż”,

 7. określa, jak dalece materiały i narzędzia wpływają na wykonywaną pracę,

 8. przedstawia, za pomocą rysunku, charakter barokowego ogrodu,

 9. jest zwycięzcą quizu „Od średniowiecza do baroku”,

 10. wykonuje portret, napis z nazwą klasy i dekoracyjne elementy graficzne,

 11. przygotowuje materiały i przybory i poszerza je o własne, rozwijające jego inwencję twórczą.

7. Uczeń otrzymuje z plastyki klasyfikacyjną ocenę celujący, jeżeli3:

1) spełnia warunki na klasyfikacyjną ocenę bardzo dobry,

2) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce,

3) bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,

4) prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych.


§ 18

TECHNIKA
1.


 1. Wymagania z techniki na poszczególne oceny – kl. IV
 1. ocenę celujący otrzymuje który:

 1. opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla techniki terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe

 3. wykazuje się inwencją twórczą

 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 5. umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, cechuje się oryginalnością rozwiązań

 6. samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

 7. twórczo rozwija zainteresowania

 8. wpływa na aktywność innych uczniów

 9. zgłasza cenne uwagi

 10. pomaga koleżankom i kolegom pracuje systematycznie.
 1. ocenę bardzo dobry otrzymuje który:

 1. opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

 2. sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce

 3. jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

 4. potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia

 5. stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych

 6. sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

 7. poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy

 8. właściwie organizuje stanowisko pracy

 9. bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością, jest zawsze do zajęć przygotowany

 10. prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną

 11. racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem

 12. zna i stosuje zasady bhp

 13. bierze udział w konkursach przedmiotowych.
 1. ocenę dobry otrzymuje który:

 1. nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

 2. poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 3. wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy

 4. na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela

 5. prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

 6. poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy

 7. dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze

 8. poprawnie prowadzi dokumentację

 9. czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany

 10. sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne

 11. stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem

 12. niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji

 13. zna i stosuje zasady bhp
 1. ocenę dostateczny otrzymuje który:

 1. nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności

 3. zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

 4. zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego, poprawnie nimi się posługuje

 5. poprawnie rozpoznaje materiały, nie dla wszystkich określa cechy

 6. potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze

 7. potrafi stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela

 8. potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami

 9. przykłada niewielką wagę do oszczędnego gospodarowania materiałami i czasem

 10. rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

 11. zna i stosuje zasady bhp
 1. ocenę dopuszczający otrzymuje który:

 1. posiada duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności

 2. ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce

 3. ma trudności z organizacją własnej pracy

 4. wykonuje prace wytwórcze z licznymi odstępstwami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie

 5. rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności

 6. potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

 7. prowadzi dokumentację niestarannie i niesystematycznie

 8. często jest nieprzygotowany do lekcji

 9. mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami i czasem

 10. pracuje zgodnie z przepisami bhp, choć czasem je lekceważy
 1. Skreślony.

3. Wymagania z techniki na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego – klasa V:


 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. rozróżnia podstawowe rodzaje wyrobów włókienniczych,

 2. wykonuje prosty latawiec z tektury,

 3. zna zasady wykonania pisma technicznego,

 4. zna zasady szycia ręcznego,

 5. przygotowuje produkty do wykonania ciasta (wg przepisu),

 6. wykonuje kanapkę z przygotowanych produktów,

 7. wykorzystuje ekonomicznie materiały i przybory; 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń ,który:

 1. odczytuje ze znaków rodzaje wyrobów włókienniczych,

 2. wykonuje latawiec z tektury i ozdabia go,

 3. pisze podstawowy zestaw liter drukowanych pismem technicznym,

 4. nawleka igłę, szyje proste ściegi,

 5. odmierza miarką ilość produktów, potrzebne do przygotowania ciasta,

 6. ozdabia kanapkę wg własnego pomysłu,

 7. dobrze gospodaruje materiałami;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta oznaczenia na wyrobach z tworzyw sztucznych, wyrobach włókienniczych,

 2. konstruuje latawiec z listewek, ozdabia,

 3. pisze pismem technicznym litery drukowane małe i duże,

 4. szyje ściegiem ozdobnym,

 5. odmierza za pomocą wagi – ilość produktów,

 6. wykonuje kanapkę – małe dzieło sztuki,

 7. wykorzystuje ścinki materiałów do wykonania innej pracy;
 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. czyta oznaczenia na wyrobach z tworzyw sztucznych,

 2. konstruuje fantazyjny przedmiot latający wykorzystując swoje zdolności i wyobraźnię,

 3. za pomocą pisma technicznego podpisuje się, pisze adres zamieszkania,

 4. przyszywa różne rodzaje guzików,

 5. potrafi upiec ciasto,

 6. wykonuje kanapkę oraz elementy dekoracyjne z warzyw i owoców,

 7. estetycznie wykonuje swoją pracę, wykorzystuje ekonomicznie środki.

4. Wymagania z plastyki na ocenę roczną klasa V: 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. podejmuje próby czytania przedmiotów w rzutach prostokątnych,

 2. zna podstawowe wiadomości o szyciu na maszynie,

 3. wycina wg szablonu wzór maskotki – przytulani,

 4. przygotowuje produkty na sałatkę owocową,

 5. nabiera oczka na druty (robótki ręczne),

 6. starannie składa taśmę fotograficzną (zakładka do książki),

 7. zna zasady pieszego ruchu drogowego;
 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. umie czytać i rysować przedmioty w rzutach,

 2. umie nazwać elementy maszyny do szycia,

 3. zszywa części maskotki,

 4. obiera owoce ze skórki za pomocą noża,

 5. przerabia na prawo oczka na drutach,

 6. obszywa zakładkę prostym ściegiem przed igłą,

 7. zna i stosuje zasady ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów;
 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. potrafi czytać i rysować przedmioty o skomplikowanym kształcie,

 2. zna budowę maszyny do szycia,

 3. zszywa za pomocą różnych ściegów,

 4. kroi owoce – bezpiecznie posługuje się nożem,

 5. przerabia oczka na prawo i lewo,

 6. potrafi obrzucać okrętką,

 7. zna przepisy i zasady ruchu drogowego, rozwiązuje krzyżówki drogowe;
 1. ocenę bardzo dobry– wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. potrafi skracać, usuwając część środkową długich przedmiotów przeznaczonych do wymiarowania,

 2. zna budowę i zasady działania maszyny do szycia,

 3. ozdabia maskotkę pasmanterią, guzikami wg własnej inwencji,

 4. ozdabia deser owocowy elementami dekoracyjnymi,

 5. wykonuje opaskę z wełny na głowę,

 6. obszywa zakładkę przez dobieranie, ozdabia pomponem z wełny,

 7. zna znaki drogowe, potrafi udzielić pierwszej pomocy.
 1. Uczeń otrzymuje z techniki klasyfikacyjną ocenę celujący, jeżeli:

1) spełnia warunki na klasyfikacyjną ocenę bardzo dobry,

2) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce.§ 19

Muzyka 1. Wymagania z techniki na poszczególne oceny – kl. IV.
 1. Uczeń otrzymuje ocenę celujący, gdy:

 1. opanował wiedzę muzyczną na poziomie wykraczającym poza program nauczania,

 2. opanował grę na dowolnym instrumencie w sposób wykraczający poza wymagania określone programem nauczania,

 3. śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym,

 4. prezentuje utwory niepoznawane na lekcjach muzyki,

 5. reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga na nich sukcesy,

 6. bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,

 7. pracuje samodzielnie,

 8. dba o swój rozwój muzyczny

 9. jest zawsze przygotowany do zajęć

 10. zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,

 11. wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów,

 12. jest kreatywny: tworzy nietypowe rozwiązania, wymyśla własne kompozycje,

 13. z własnej woli podejmuje się dodatkowych zadań.
 1. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, gdy:

 1. w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,

 2. gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem melodycznym i rytmicznym,

 3. śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym,

 4. pracuje samodzielnie,

 5. jest zawsze przygotowany do zajęć,

 6. zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.
 1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,

 2. gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne pomyłki melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia,

 3. śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym,

 4. prawie zawsze jest przygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć nieprzygotowanie do zajęć),

 5. prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.
 1. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania,

 2. podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu ich poprawienia,

 3. czasami śpiewa w grupie,

 4. dość często jest nieprzygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć nieprzygotowanie do zajęć),

 5. czasami bierze aktywny udział w zajęciach,

 6. nie pracuje samodzielnie.
 1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,

 2. niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach,

 3. rzadko śpiewa w grupie,

 4. rzadko bierze aktywny udział w zajęciach,

 5. nie pracuje samodzielnie,

 6. często jest nieprzygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć nieprzygotowanie do zajęć),
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,

 • nie bierze czynnego udziału w zajęciach,

 • praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,

 • lekceważy przedmiot,

 • nie śpiewa w grupie.
 1. Skreślony.

3. Wymagania z muzyki na poszczególne oceny na półrocze roku szkolnego • klasa V:
 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. podejmuje próbę śpiewania piosenki lub recytuje tekst,

 2. rozpoznaje nagrane efekty dźwiękowe,

 3. wyróżnia wśród odgłosów z otoczenia te spowodowane przez człowieka,

 4. przeprowadza wywiad z domownikami na temat słuchanej muzyki,

 5. określa tryb piosenki „Babie lato”,

 6. wymienia podział instrumentów strunowych,

 7. omawia budowę wybranego instrumentu strunowego,

 8. śpiewa w grupie „Odę do radości”,

 9. podaje nazwy niektórych tańców towarzyskich,

 10. wymienia kilka pieśni i piosenek ludowych,

 11. odróżnia muzykę ludową od jej artystycznego opracowania,

 12. zaśpiewa wybraną kolędę w grupie,

ł) rozpoznaje w słuchanych utworach muzykę: solową, duet, orkiestrę symfoniczną, chór;

 1. ocenę dostateczny – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. śpiewa piosenkę poprawnie pod względem melodycznym,

 2. różnicuje źródła dźwięku,

 3. określa źródła dźwięku,

 4. wyszukuje w programach radiowych i telewizyjnych audycji muzycznych,

 5. objaśnia terminy: lutnik, trio, kwartet, kwintet,

 6. wymienia poszczególne instrumenty strunowe,

 7. omawia nastrój piosenki „Babie lato”,

 8. określa pojęcia: klasycyzm, muzyka klasyczna,

 9. wymienia instrumenty w składzie zespołu jazzowego,

 10. objaśnia terminy: etnografia, folklor, stylizacja,

 11. wymienia charakterystyczne cechy muzyki ludowej,

 12. wyjaśnia pojęcia: pastorałka, szopka, kolęda,

ł) omawia różne rodzaje śpiewu;

 1. ocenę dobry – wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń,który:

 1. śpiewa z pamięci piosenkę poprawnie pod względem melodycznym,

 2. prezentuje nagrane przez siebie odgłosy domowe,

 3. tworzy w grupie ilustrację muzyczną na określony temat,

 4. układa program koncertu dla kolegów,

 5. objaśnia terminy: ostinato, takt 6/8,

 6. omawia budowę instrumentów strunowych,

 7. wyjaśnia pojęcia: pizzikato, pudło rezonansowe, rezonans,

 8. śpiewa „Odę do radości” w kanonie,

 9. odróżnia tańce ludowe od dawnych i towarzyskich,

 10. przedstawi sylwetkę etnografa O. Kolberga,

 11. opowie o życiu i twórczości K. Szymanowskiego,

 12. omówi tradycje Bożonarodzeniowe,

ł) wyjaśnia pojęcia: zespół, solista, chór, orkiestra;

 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. śpiewa z pamięci piosenkę poprawnie pod względem melodycznym i rytmicznym z właściwą postawą śpiewaczą,

 2. wyodrębnia słuchowo odgłosy z otoczenia i potrafi je nazwać,

 3. poszukuje nowych źródeł dźwięku lub sposobu wydobycia dźwięku,

 4. przedstawia i uzasadnia wybór swojej ulubionej muzyki,

 5. układa ostinata i takty w metrum 6/8,

 6. odróżnia brzmienie poszczególnych instrumentów strunowych,

 7. rozpoznaje słuchowo instrumenty strunowe w słuchanych utworach,

 8. podaje tytuły utworów i nazwiska kompozytorów muzyki klasycznej,

 9. objaśnia terminy: jazz, improwizacja, negro spirituals,

 10. omawia historyczne i kulturowe znaczenie dzieła O. Kolberga,

 11. odnajduje różnice pomiędzy melodią oryginalną Bieriozki a jej stylizacja zawarta w IV Symfonii

P. Czajkowskiego,

 1. zagra akompaniament perkusyjny do wybranej kolędy,

ł) rozpoznaje w słuchanych utworach typowe rodzaje orkiestr.


 1. Wymagania z muzyki na ocenę roczną – klasa V:
 1. ocenę dopuszczający – wymagania konieczne, otrzymuje uczeń, który:

 1. wymienia rodzaje głosów żeńskich i męskich,

 2. określa nastrój słuchanych utworów,

 3. wymienia nazwiska słynnych śpiewaków operowych,

 4. wymienia poznane utwory S. Moniuszki,

 5. namaluje manuskrypt,

 6. omówi budowę wariacji,

 7. dopasuje słowa do rytmu,

 8. zaobserwuje zmiany dynamiczne w słuchanym utworze,

 9. wyjaśnia termin: triada harmoniczna,

 10. wymienia znaki chromatyczne,

 11. stosuje w zadaniach muzycznych poznane elementy muzyki,

 12. odnajduje w podręczniku piosenki, w których występują szesnastki i trójdźwięki;

 1. ocenę dostateczny– wymagania konieczne, otrzymuje uczeń,który:

 1. zna budowę i funkcjonowanie aparatu głosowego,

 2. dopasowuje podane tytuły do słuchanych utworów,

 3. wymienia kilka nazwisk kompozytorów operowych,

 4. określa cechy Polaka patrioty,

 5. objaśnia terminy: partytura, manuskrypt, iluminacja,

 6. wyjaśnia pojęcia: wariacja, temat,

 7. omawia artykulację słuchanego utworu,

 8. objaśnia terminy: rytm, tempo, metrum, harmonia, akompaniament, trójdźwięk,

 9. omawia rolę oznaczeń muzycznych,

 10. wyjaśnia pojęcie: mormorando,

 11. rozpoznaje piosenkę po usłyszeniu fragmentu melodii;

 1. ocenę dobrą– wymagania rozszerzające, otrzymuje uczeń, który:

 1. zna zasady prawidłowego operowania głosem i czynniki szkodliwe dla głosu,

 2. uzasadnia wybór najciekawszego utworu,

 3. objaśnia terminy: opera, uwentura, aria,

 4. dopasowuje tytuły do słuchanych utworów S. Moniuszki,

 5. analizuje w grupie partyturę w „Sinfonii A- dur” W. A. Mozarta,

 6. recytuje przysłowia w formie wariacji,

 7. określa metrum słuchanej piosenki lub utworu,

 8. objaśnia terminy: crescendo, dominuendo, subito, legato, staccato,

 9. zaśpiewa lub zagra trójdźwięki,

 10. wyjaśnia pojęcia: tonika, subdominanta, dominanta,

 11. wyjaśnia rolę znaków chromatycznych w zapisie nutowym,

 12. dopasowuje tytuły utworów do nazwisk kompozytorów poznanych w klasie V;

 1. ocenę bardzo dobry – wymagania dopełniające, otrzymuje uczeń, który:

 1. objaśnia terminy: sopran, alt, tenor, bas, skala głosu, glissando,

 2. przedstawia improwizację ruchowa do utworu „Taniec z szablami”,

 3. omawia podstawowe wiadomości o operze,

 4. opowiada o życiu i twórczości S. Moniuszki,

 5. omawia „Chorał gregoriański”,

 6. tworzy własną wariację na temat melodii „Wlazł kotek”,

 7. wystukuje własny rytm z użyciem podstawowych wartości rytmicznych,

 8. recytuje wiersz z zastosowaniem własnej dynamiki i artykulacji,

 9. dobiera trójdźwięki triady harmonicznej do piosenki,

 10. rozróżnia elementy muzyki zastosowane w poszczególnych utworach,

 11. określa nastrój i charakter piosenki wiosennej i poprawnie ją zaśpiewa,

 12. układa akompaniament rytmiczny do piosenki „Hej Zuzanno”.

5.Uczeń otrzymuje z muzyki ocenę klasyfikacyjną celujący, jeżeli0:

1) spełnia warunki na klasyfikacyjną ocenę bardzo dobry,

2) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce,

3) wykazuje szersze zainteresowanie przedmiotem przez:

a) udział w zajęciach lub konkursach muzycznych,

b) prezentację umiejętności na uroczystościach organizowanych przez szkołę lub GCK w Dobrzycy.

§ 20


Wychowanie fizyczne

1. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny:

1) ocena dopuszczający (2) :

uczeń potrafi wykonać tylko pojedyncze elementy techniczne, słabo zna taktykę i przepisy, bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji ( ponad 8 ),

b) wykazuje bardzo małą aktywność i niewielkie zainteresowanie przedmiotem;

2) ocena dostateczny (3) :

a) uczeń potrafi wykonać poprawnie niektóre elementy techniczne, wykazuje orientację w taktyce i przepisach , często zdarzają mu się nieprzygotowania do lekcji ( ponad 5x ),

b) jest mało aktywny;

3) ocena dobry (4)

a) uczeń umie wykonać większość elementów technicznych, zna taktykę oraz przepisy,

b) sporadycznie zdarza mu się brak stroju sportowego ( do 3x w semestrze ),

c) zwykle aktywnie uczestniczy w lekcji, bądź też stara się wykonywać polecenia w miarę swych możliwości motorycznych;

4) ocena bardzo dobry (5) :

a) uczeń umie wykonać poprawnie wszystkie elementy techniczne przewidziane programem danej klasy,

b) zna taktykę oraz przepisy gier zespołowych,

c) jego możliwości motoryczne pozwalają osiągać wyniki na odpowiednim poziomie,

d) aktywnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego i interesuje się przedmiotem,

e) systematycznie nosi strój sportowy;

5) ocena celujący (6) :

a) uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,

b) oraz bierze udział w zawodach sportowych reprezentując szkołę na zewnątrz,

c) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz zagadnieniami sportu, zdrowia i higieny .


2. OCENIANE OBSZARY AKTYWNOSCI:

 1. elementy gimnastyki podstawowej i przyrządowej,

 2. technika i taktyka zespołowych gier sportowych,

 3. lekkoatletyka ,

 4. aktywny udział w zajęciach, zaangażowanie i opanowanie przekazywanych wiadomości ,

 5. przygotowanie do zajęć ( strój sportowy ),

 6. wykazywanie zainteresowania przedmiotem i - ewentualny - udział w zawodach sportowych .

3. NARZĘDZIA POMIARU:

 1. sprawdziany umiejętności w zakresie gimnastyki i zespołowych gier sportowych ,

 2. lekkoatletyczne sprawdziany motoryki z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ,

 3. systematyczna ocena aktywności na lekcjach i opanowania wiadomości,

 4. ustawiczne egzekwowanie stroju sportowego .

4. KRYTERIA SPRAWDZIANÓW UMIEJETNOSCI:

1) każdorazowe odniesienie wyniku do tabel punktowych .
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna