Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Wymagania z edukacji plastyczno – technicznej na poszczególne oceny klasa IPobieranie 3.04 Mb.
Strona2/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

12. Wymagania z edukacji plastyczno – technicznej na poszczególne oceny klasa I:


1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

Potrafi wypowiedzieć się różnymi technikami na dany temat,

Prace są bardzo estetyczne i bogate w treść,

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

prace plastyczne i techniczne wykonuje bardzo estetycznie,

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 1. prace plastyczne i techniczne wykonuje starannie, zawsze je kończy,

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 1. prace plastyczne i techniczne są czasami niestaranne, nie zawsze skończone, często ubogie w treść,

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

prace plastyczne i techniczne wykonuje niestarannie, prace są nie zawsze skończone i ubogie w treść,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Nie wykonuje prac plastycznych

13. Wymagania z edukacji muzycznej na poszczególne oceny- klasa I:


   1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

a)z uwagą i zaangażowaniem słucha utworów muzycznych i je rozpoznaje,

b) bezbłędnie ,odtwarza melodie poznanych piosenek   1. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

    1. potrafi zaśpiewać wszystkie poznane piosenki

   2. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

    1. potrafi zaśpiewać kilka piosenek,

   3. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

śpiewa niektóre piosenki,

   1. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

    1. potrafi zaśpiewać tylko jedna piosenkę,

   2. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie potrafi zaśpiewać piosenki.

14. Wymagania, wychowanie fizyczne na poszczególne oceny – klasa I:


1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i inspiruje ćwiczenia;

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych;
3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:


 1. chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 1. nie zawsze uczestniczy w zabawach ruchowych;

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  1. niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych;

6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 1. nie bierze udziału w zajęciach ruchowych.

15. Wymagania, zajęcia komputerowe na poszczególne oceny – klasa I:

 1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

sprawnie korzysta z poznanych programów

posługuje się wybranymi stronami z Internetu 1. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

potrafi korzystać z poznanych programów

wie jak trzeba korzystać z komputera , żeby nie narażać własnego zdrowia 1. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

stara się posługiwać komputerem w podstawowym zakresie

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 1. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

słabo posługuje się komputerem w podstawowym zakresie

 1. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który;

z pomocą nauczyciela słabo posługuje się komputerem w podstawowym zakresie

 1. ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń ,który:

nie potrafi korzystać w podstawowym zakresie z komputera

16. Wymagania z edukacji polonistycznej na poszczególne oceny - klasa II.

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


 1. śmiało wypowiada swoje myśli w postaci wielozdaniowej, spójnej, na różne tematy,

 2. czyta biegle teksty na poziomie klasy trzeciej,

 3. rozumie trudne teksty,

 4. bezbłędnie przepisuje podany tekst,

 5. bezbłędnie pisze zdania z pamięci i ze słuchu,

 6. samodzielnie układa i pisze krótkie teksty, teksty użytkowe np. zaproszenie, list

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 1. chętnie wypowiada swoje myśli w postaci wielozdaniowej, spójnej na różne tematy,

 2. czyta wyraziście i biegle teksty na poziomie klasy II,

 3. zawsze rozumie czytany tekst,

 4. bardzo dobrze przepisuje dłuższe zdania,

 5. prawidłowo pisze zdania z pamięci i ze słuchu,

f) bardzo dobrze rozpoznaje wyrazy w zadaniach i zdania w tekście

g) pisze z pomocą teksty użytkowe np. zaproszenie, list, zawiadomienie


3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. potrafi opowiadać o poznanej mu rzeczy lub wydarzeniu,

 2. czyta wolno zdaniami teksty na poziomie klasy II,

 3. rozumie czytany tekst,

 4. czasami popełnia błędy w przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

 5. popełnia drobne błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu

f) dobrze rozpoznaje wyrazy w zdaniach i zdania w tekście

g) rozpoznaje teksty użytkowe np. zaproszenie, list, zawiadomienie

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:,

b) czyta wolno wyrazami teksty na poziomie klasy II,

c) najczęściej rozumie czytany tekst,

d) popełnia błędy w przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

e) popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

f) myli się w rozpoznawaniu wyrazów w zdaniach i zdań w tekście

g) myli się w rozpoznawaniu tekstów użytkowych np. zaproszenie, list, zawiadomienie

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 1. słabo wypowiada się przy pomocy nauczyciela o znanej mu rzeczy i wydarzeniu,

 2. popełnia błędy czytając tekst na poziomie klasy II,

 3. słabo rozumie czytany tekst,

 4. popełnia liczne błędy przy przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

 5. popełnia wiele błędów w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

 6. przy pomocy nauczyciela wyróżnia wyrazy w zdaniach i zdania w tekście

 7. z pomocą rozpoznaje teksty użytkowe np. zaproszenie, list, zawiadomienie

6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie wypowiada się samodzielnie na dany temat,

b) czyta głoskując proste wyrazy,

c) nie rozumie czytanego tekstu,

d) nie potrafi przepisać czytelnie wyrazów,

e) błędnie pisze z pamięci i ze słuchu,

f) nie wyróżnia wyrazów w zdaniach i zdań w tekście

g) nie rozpoznaje tekstów użytkowych np. zaproszenie, list, zawiadomienie
17. Wymagania z edukacji matematycznej na poszczególne oceny - klasa II.

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 1. zna pojęcie liczby naturalnej ukształtowane w pełni, każda liczba bezbłędnie w zakresie 0-100,

 2. sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,

 3. biegle mnoży i dzieli w zakresie 50,

 4. samodzielnie rozwiązuje złożone zadania testowe,

 5. doskonale zna wyrażenia dwumianowane,

 6. bardzo dobrze odczytuje godziny i minuty na zegarze,

 7. biegle wykonuje obliczenia kalendarzowe, zegarowe i pieniężne;

 8. wykonuje łatwe obliczenia w zakresie 1000

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 1. bezbłędnie zapisuje cyfry i odczytuje dowolną liczbę w zakresie 100,

 2. bardzo dobrze umie dodawać i odejmować w zakresie 100,

 3. sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50,

 4. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania tekstowe,

 5. bardzo dobrze zna wyrażenia dwumianowane,

 6. poprawnie odczytuje godziny na zegarze,

 7. bardzo dobrze wykonuje obliczenia kalendarzowe, zegarowe i pieniężne;

 8. bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne;

 9. bezbłędnie zapisuje i odczytuje liczby w systemie rzymskim od I-XII

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna