Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Rozdział VII ORGANY SZKOŁYPobieranie 3.04 Mb.
Strona27/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Rozdział VII

ORGANY SZKOŁY


§ 30

1. Organami szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie organy szkoły mają obowiązek pracy na rzecz osiągania sukcesu szkolnego uczniów i współpracy między sobą. Zasady współdziałania organów szkoły określają ich regulaminy.

3. Dyrektor szkoły: 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju, psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  1. opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły,

  2. planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

  3. rocznego planu pracy szkoły,

  4. regulaminu szkoły,

  5. tygodniowego rozkładu zajęć;

 7. odpowiada za prawidłową organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji szóstoklasistów,

 8. podejmuje decyzję w sprawie rozpoczynania przez dzieci 6 - letnie nauki w szkole podstawowej po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 9. podejmuje decyzje w sprawie odroczeń obowiązku szkolnego,

  1. powierza funkcję wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 1. podejmowanie zadania administracji publicznej w zakresie:

  1. sprawowania kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci,

  2. prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku szkolnego,

  3. udziela zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

 2. wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy dotyczących

pracodawcy:

  1. zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

  2. przyznanie nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

  3. występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

 1. wykonywanie czynności wynikających z obowiązków przewodniczącego rady pedagogicznej, a w szczególności:

  1. współpraca z radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły,

  2. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, przygotowanie i prowadzenie jej posiedzeń,

  3. przedstawienie Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólnego wniosku wynikającego ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,

  4. wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie organu prowadzącego szkołę,

  5. dokonywanie na wniosek nauczyciela oceny pracy zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

  1. wyrażanie zgody na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

 1. realizowanie zadań wynikających z przepisów BHP, ochrony

przeciwpożarowej,

 1. jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

 2. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, przewidziane odrębnymi przepisami,

 3. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji harcerskiej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:

a) w miarę możliwości przydzielenie lokalu,

b) pomoc organizacyjną w statutowej działalności tych organizacji.

4. Dyrektor dopuszcza do użytku programy nauczania i podręczniki szkolne wg procedury:


 1. nauczyciel wnioskuje do dyrektora szkoły w terminie do 31 maja o dopuszczenie do użytku wybranego programu nauczania na cykl kształcenia danego oddziału. Nauczyciel może zaproponować program nauczania innych autorów, innych nauczycieli lub zespołu nauczycieli, lub opracowanego przez siebie programu nauczania wg warunków określonych w odpowiednim rozporządzeniu. Wybierając program nauczania nauczyciel analizuje jego dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 2. dyrektor w terminie do 15 czerwca, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, lub innych określonych w rozporządzeniu osób, w sprawie zgłoszonych programów nauczania, podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników szkolnych, przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w obu budynkach szkoły i na stronie internetowej szkoły .

§ 31

    1. Celem usprawnienia funkcjonowania szkoły dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego szkołę.

    2. Do obowiązków wicedyrektora należy:

 1. przyjmowanie na siebie części zadań dyrektora szkoły, a w

szczególności:

  1. pełnienie funkcji zastępcy dyrektora podczas jego nieobecności,

  2. przygotowywanie rocznego planu szkoły w części dotyczącej nauczania początkowego oraz działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły,

  3. przygotowywanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

  4. organizowanie i koordynowanie toku działalności pedagogicznej, nauczania początkowego, wychowawców klas, biblioteki szkolnej,

  5. utrzymywanie kontaktów z rodzicami klas I-III,

  6. współpracowanie ze szkolną służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 1. prowadzenie czynności związanej z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli klas I-III, świetlicy, biblioteki oraz lekcji i zajęć wychowawczych,

 2. pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

 3. nadzorowanie wypełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3. Kompetencje wicedyrektora: 1. jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli klas I-III,

 2. jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

 3. decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego klas I-III oraz wychowawczo-opiekuńczego w szkole,

 4. ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,

 5. ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla nauczycieli,

 6. ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektora szkoły

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego kompetencji i zadań,
4. Wicedyrektor odpowiada za:

 1. sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych,

 2. poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 3. poziom nadzoru pedagogicznego i stanu doskonalenia zawodowego,

 4. prawidłowość decyzji w związku z realizacją obowiązku szkolnego,

 5. bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły,

 6. stan sprawności technicznej bazy materialnej,

 7. organizację i realizację pomocy psychologiczno pedagogicznej.

§ 32


Rada Pedagogiczna.

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pracy. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

1a. przynajmniej dwa razy w roku szkolnym na posiedzenia rady pedagogicznej zaprasza się przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających przy szkole: Klubu Europejczyka, UKS „Kopernik”, ZHP, w celu umożliwienia im przekazania informacji o działalności i zamierzeniach.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 2. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków.

 3. Posiedzenia są protokołowane oraz organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 4. Dyrektor szkoły przedstawia radzie co najmniej 1 raz w roku wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. uchwalenie regulaminu własnej działalności,

  2. zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

  6. ustalenie po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Dyrektor szkoły do dnia 31 marca podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, umieszczając odpowiednią informację na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły i drzwiach frontowych.
 1. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

  1. arkusza organizacyjnego szkoły i aneksów do arkusza organizacyjnego szkoły,

  2. tygodniowego rozkładu zajęć,

  3. projektu planu finansowego szkoły,

  4. opiniowania kandydatów do nagród i odznaczeń,

  5. propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Wobec nie powołania do życia Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna przejmuje jej uprawnienia:

  1. uchwalania statutu szkoły,

  2. przedstawienia wniosków do rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły oraz opracowania planów finansowych,

  3. występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

  4. opiniowanie planu pracy szkoły, projektów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  5. do oceniania sytuacji oraz stanu szkoły i występowania z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 1. Wymienione w ust. 9 uprawnienia rada realizuje po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zorganizować wspólne plenarne posiedzenia rad pedagogicznych placówek wchodzących w skład zespołu.

 3. Rada podejmuje uchwałę w sprawie realizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, wg zasad:

  1. nauczyciel, autor proponujący rozwiązania dydaktyczno – wychowawcze innowacyjne lub eksperymentalne w tym programowe opracowania własne, przedstawia swój projekt dyrektorowi szkoły.

  2. Po akceptacji dyrektora projekt musi uzyskac pozytywną opinię odpowiedniego zespołu przedmiotowo metodycznego.

  3. Uchwała rady pedagogicznej przyjmująca projekt innowacji, eksperymentu, bądź programowego opracowania własnego do realizacji.

  4. Pełna procedura innowacji, eksperymentu, bądź programowego opracowania własnego obejmuje:

  1. podjęcie uchwały o wdrożeniu do realizacji,

  2. realizację,

  3. ewaluację projektu.

§ 33


Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców jest powoływana zgodnie z art. 53 p. 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty.

 2. Jej funkcjonowanie określa regulamin zgodny z obowiązującym statutem,

 3. Do uprawnień Rady należy:

  1. możliwość występowania z wnioskami dotyczącymi wszelkich spraw do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego,

  2. prowadzenie działalności dochodowej na rzecz wspierania budżetu szkoły

  3. delegowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 4. Zasady wydatkowania środków finansowych i ich kontrolę określa regulamin Rady.

 5. Rodzice mają prawo do:

   1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

   2. szczegółowej informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i programowania oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających,

   3. gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa statut Rady Rodziców.

§ 34


Samorząd Uczniowski.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest on jedyną reprezentacją uczniów.

 2. Zasady funkcjonowania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w drodze głosowania. Uchwalony regulamin musi być zgodny ze statutem szkoły.

 3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania uchwał i zarządzeń Samorządu oraz praw do odwoływania go jeśliby nie spełniał powierzonych mu obowiązków.

 4. Nauczyciele zobowiązani są do udzielenia pomocy organizacyjnej, merytorycznej samorządowi. Opiekun Samorządu ma także obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów samorządu oraz przedstawiania ich właściwym adresatom.

 5. Władze szkoły mają obowiązek okresowo lub na wniosek zainteresowanych odbywać spotkania z przedstawicielami Samorządu oraz wysłuchania wniosków, postulatów i udzielania na nie rzeczowej odpowiedzi.

 6. Samorząd ma prawo do:

 1. zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego w taki sposób aby zachować właściwą proporcję pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę a rozwojem właściwych zainteresowań,

 4. wydawanie gazetki szkolnej,

 5. możliwość organizowania imprez kulturalnych, turystycznych oraz rozrywkowych w porozumieniu z dyrektorem,

 6. pośredniczenia z własnej inicjatywy bądź na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności poszczególnych uczniów,

 7. udzielanie poręczenia za ucznia, któremu ma być wymierzona kara,

 8. uczestniczenie w zebraniach Rady Rodziców,

 9. uczestniczenie w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły.

 1. w porozumieniu z dyrektorem samorząd uczniowski organizuje kiermasz używanych podręczników.

§ 35


1. Zasady współdziałania organów szkoły:

 1. dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

 2. przewodniczący rady rodziców zaprasza na posiedzenia prezydium rady dyrektora i wicedyrektora szkoły,

 3. dyrektor szkoły zaprasza Prezydium Rady Rodziców na posiedzenia rady pedagogicznej mające na celu uchwalenie zmian w statucie szkoły,

 4. plany pracy organów szkoły na dany rok szkolny są planami jawnymi.Rozdział VI


ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 36


 1. Szkoła organizuje nauczanie w klasach I – VI według szkolnego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania w szkołach publicznych.

2 . W szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów. Obowiązkowe zajęcia dodatkowe dla uczniów wprowadza się za zgodą organu prowadzącego i Rady Rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

  1. zajęciami tymi są :
 1. język obcy w klasach I-III,

 2. koła przedmiotowe,

 3. koła zainteresowań,

 4. zespoły korekcyjno-kompensacyjne,

 5. gimnastyka korekcyjna,

 6. zespoły wyrównawcze,

 7. zajęcia sportowe;
  1. języka obcego uczą się wszyscy uczniowie klas I-III,

  2. w zajęciach kół przedmiotowych, kół zainteresowań i w zajęciach sportowych udział uczniów jest dobrowolny; liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 uczniów,

  3. w zajęciach zespołów korekcyjno- kompensacyjnych uczestniczą uczniowie na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną; liczba uczniów w grupie 2-5 uczniów,

  4. w zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczą uczniowie klas I-III z wadami postawy,

  5. w zespole wyrównawczym uczestniczą uczniowie klas IV-VI ,którzy mają braki w wiadomościach i umiejętnościach

  6. Zajęcia kół przedmiotowych, kół zainteresowań , zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej organizowane są bezpośrednio po lekcjach.

  7. Zajęcia sportowe organizowane są w godzinach popołudniowych.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.

 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach j. obcego, komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego. Zasady podziału na grupy określają odrębne przepisy.

 4. W klasach IV – VI podstawową jednostką dydaktyczną jest godzina lekcyjna, która trwa 45 minut.

 5. W klasach I-III czas trwania zajęć określa nauczyciel prowadzący.

 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się czas prowadzenia zajęć edukacyjnych w granicach od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 7. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać na terenie szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy.

 8. Świetlica działa w godz. od 13.00 do 15.00.

 9. Zajęcia w świetlicy prowadzi się w grupach wychowawczych.

 10. Liczba uczniów w grupie świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

 11. Świetlica umożliwia ponadto:

 1. korzystanie ze stołówki,

 2. pomoc uczniom w nauce,

 3. zapewnienie bezpiecznego powrotu uczniom dojeżdżających.

13. W szkole działa biblioteka szkolna – zadania: 1. biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zdań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów oraz wiedzy o regionie,

 2. z biblioteki mogą korzystać na podstawie kart czytelnika:

  1. uczniowie,

  2. nauczyciele i pracownicy szkoły,

  3. rodzice;
 1. nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły,

 2. funkcje i zadania biblioteki:

  1. służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

  2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

  3. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,

  4. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

  5. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

  6. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

  7. wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

  8. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

  9. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

5) organizacja pracy biblioteki:

   1. biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych,

   2. udostępnianie zbiorów odbywa się przez 24 godziny tygodniowo,

   3. czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.

6) zbiory:

a) rodzaje zbiorów:
14. W szkole funkcjonuje system doradztwa wewnątrzszkolnego, które obejmuje:


 1. zadania wynikające z planów pracy zespołów metodycznych,

 2. szkoleniowe rady pedagogiczne,

 3. realizację zdań wynikających z funkcji opiekuna stażu,

 4. przepływ informacji na linii Szkoła - ODN poprzez liderów.  1. Pełnienie funkcji lidera jest zadaniem przyjętym z inicjatywy nauczyciela. Zadaniami liderów są:

   1. informacja o aktualnych pracach ODN,

   2. przedstawianie harmonogramu konferencji i form doskonalących,

   3. przekazywanie informacji do ODN o potrzebach szkoły w zakresie doradztwa i doskonalenia.

  1. Na posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny nauczyciele wypracowują zestaw zagadnień, które powinny być zgłębione w kolejnym roku szkolnym w ramach doradztwa i doskonalenia wewnątrzszkolnego.

17. Szkoła może realizować praktyki studenckie po uprzednim podpisaniu

umowy z uczelnią.

18.Szkoła wspomaga uczniów materialnie poprzez następujące formy:


  1. stypendium szkolne przyznawane przez organ prowadzący po wcześniejszej opinii dyrektora szkoły,

  2. zasiłek szkolny przyznawany przez organ prowadzący po wcześniejszej opinii dyrektora szkoły,

  3. stypendium naukowe przyznawane przez dyrektora szkoły na podstawie regulaminu jego przyznawania,

  4. darmowe obiady po wcześniejszej kwalifikacji przez GOPS w Dobrzycy,

  5. wyprawka szkolna,

  6. pomoc finansową rekompensującą rodzinom o niskich dochodach określonych odrębnymi przepisami, koszty zakupu podręczników do klas I-III.


Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
§ 37

1. Pracownicy dydaktyczni: 1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie Pracy,

 2. wysokość pensum nauczyciela dydaktycznego wynosi 18 godzin, wychowawcy świetlicy 26 godzin, bibliotekarza 30 godzin,

 3. wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela regulują odrębne przepisy.

2. Podstawowymi obowiązkami nauczyciela są:

 1. realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w oparciu o sporządzony przez siebie plan dydaktyczny,

 2. zapewnienie uczniom opieki w trakcie zajęć na terenie szkoły oraz na imprezach organizowanych przez szkołę,

 3. doskonalenie własnej wiedzy, warsztatu, wzbogacenie pracowni,

 4. zapewnienie uczniom indywidualnych możliwości rozwoju ich zainteresowań i umiejętności,

 5. systematyczne i uczciwe ocenianie pracy ucznia,

 6. współpracowanie z rodzicami powierzonych mu wychowanków,

 7. odpowiedzialność za poziom dydaktyczny oraz osiągane przez uczniów wyniki,

 8. doskonalenie w formach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych,

 9. nauczyciele rzetelnie przygotowują się do zajęć z zachowaniem poniższych zasad:

a) nauczyciel stażysta przygotowuje się do zajęć pisemnie – konspekty lub scenariusze zajęć,

b) nauczyciel kontraktowy przygotowuje się do zajęć na piśmie w formie uzgodnionej z

dyrektorem szkoły,

c) wszyscy nauczyciele przygotowują się na piśmie do zajęć hospitowanych.

10) opracowanie klasowych planów wychowawczych,

11) realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora.

3. Obowiązki nauczyciela pedagoga szkolnego:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) podejmowanie odpowiednich działań dydaktycznych w celu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. (szczególną pomocą należy otoczyć uczniów klas II i III),

3) organizacja zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów,

5) podejmowanie innych działań określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizowania pracy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


4. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1) praca pedagogiczna:   1. udostępnianie zbiorów,

   2. udzielanie informacji,

   3. poradnictwo w doborze lektury,

   4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”- w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),

   5. indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi,

   6. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

   7. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

   8. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

   9. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 1. prace organizacyjno – techniczne:

  1. gromadzenie zbiorów,

  2. ewidencja i opracowanie zbiorów, w tym na nośnikach elektronicznych,

  3. selekcja zbiorów,

  4. prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalog, kartoteki, teczki tematyczne),

  5. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa półroczna i roczna),

  6. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

3)inne obowiązki i uprawnienia:

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,


  1. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

  2. współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

  3. współpraca z innymi Gminną Biblioteką w Dobrzycy,

  4. proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

5. Nauczyciel świetlicy:
 1. czas pracy w świetlicy jest mierzony w godzinach zegarowych,

 2. w czasie zajęć wychowawcy przebywają w świetlicy,

 3. w trakcie przerw obiadowych należy otoczyć opieką uczniów przechodzących na obiady do budynku gimnazjum,

 4. jeżeli zajdzie konieczność wychowawca musi odprowadzić uczniów na przystanek autobusowy zgodnie z oddzielną instrukcją,

 5. otacza opieką uczniów dojeżdżających do szkoły w tzw. cyklu zamkniętym, zgodnie ze szczegółowym przydziałem obowiązków w tym zakresie ustalanych na początku każdego roku szkolnego. Przydział obowiązków ma formę pisemną i jest podpisany przez nauczyciela i dyrektora.

 6. wychowawca powinien organizować następujące zajęcia:

gry i zabawy,

otoczyć opieką uczniów słabszych,

pomoc w odrabianiu lekcji,

inne;


 1. systematycznie prowadzi dokumentację pracy świetlicy.

6. Nauczyciele mają prawo do:

1) terminowo wypłacanego wynagrodzenia za pracę, z zastrzeżeniem pkt. 2)


 1. formułowania autorskich programów nauczania,

 2. decydowanie o środkach dydaktycznych, metodach oraz podręcznikach,

 3. do zadań nauczycieli, którym powierzono funkcje wychowawcy należy:

  1. tworzenie odpowiednich warunków oraz klimatu wspomagającego rozwój ucznia oraz jego przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. inspirowanie i wspomaganie dokonań zespołowych i indywidualnych,

  3. praca na rzecz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

  4. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form pracy zespołowej integrujących zespołów uczniowskich,

  5. ustalanie treści i formy zajęć wychowawczych,

  6. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 1. nauczyciele organizujący z własnej inicjatywy zajęcia dydaktyczne nie objęte szkolnym planem nauczania, takie jak:

a) dodatkowe lekcje z danego przedmiotu mające na celu nadrobienie zaległości grupy uczniów,

b) przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

c) przygotowanie uczniów do sprawdzianów i testów,

nie mogą żądać wynagrodzenia za przepracowanie tych zajęć.


§ 38


1. Pracownicy administracyjni i obsługi są:

 1. zatrudnieni i zwalniani zgodnie z Kodeksem Pracy,

 2. wysokość wynagrodzenia jest regulowana przez odrębne przepisy,

 3. zakres obowiązków pracowników określa dyrektor szkoły w dokumencie, który jest integralną częścią umowy o pracę.

2. Obowiązki pracownika administracyjnego:

1) prowadzić kancelarię szkoły zgodnie z:


  1. instrukcją kancelaryjną,

  2. instrukcją archiwizacji akt,

  3. jednolitym ramowym wykazem akt;
   1. prowadzić akta osobowe pracowników szkoły z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

   2. na bieżąco prowadzić księgi:

    1. ewidencji dzieci,

    2. uczniów,

    3. inwentarzowe,

    4. materiałowe;
   1. na bieżąco prowadzić rejestry:

    1. zwolnień lekarskich pracowników,

    2. zatrudnionych pracowników,

    3. wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

    4. nagród i odznaczeń,

    5. wydanych legitymacji szkolnych,

    6. wydanych legitymacji służbowych,

    7. wydanych kart rowerowych;
   1. dokumentować czas pracy pracowników szkoły,

   2. dbać o sprawność techniczną urządzeń biurowych i poligraficznych, wszelkie usterki w działaniu tych urządzeń zgłaszać dyrektorowi szkoły.

3. Obowiązki sprzątaczek: 1. czas pracy 40 godzin tygodniowo,

 2. utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń w obiektach szkoły,

 3. utrzymywanie w czystości przydzielonego terenu wokół szkoły,

 4. utrzymywanie w należytym stanie roślin,

 5. reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się uczniów w czasie przerw, prowadzącego do nieposzanowania sprzętu i urządzeń,

 6. zgłaszania do dyrekcji szkoły wszelkie zauważone usterki w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji,

 7. zapoznanie się przyjęcie do stosowania szczegółowego przydziału czynności będącego integralną częścią umowy o pracę.

4. Obowiązki palacza: 1. czas pracy 40 godzin tygodniowo,

 2. w sezonie opałowym czas pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb,

 3. do obowiązków palacza należy:

 1. bezpieczne eksploatowane urządzeń grzewczych w obiekcie przy ulicy Parkowej i Szkolnej,

 2. przegląd i utrzymanie instalacji ogrzewczych w stanie pełnej sprawności,

 3. właściwe rozchodowanie opału zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami atmosferycznymi,

 4. konserwacja powierzonych urządzeń,

 5. zamykanie i otwieranie budynków,

 6. odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń (okien, drzwi),

 7. bieżące drobne naprawy zgłaszane przez opiekunów pracowni,

 8. wykonywanie remontów obiektów: malowanie pomieszczeń,

  1. w okresie zimowym dbanie o bezpieczeństwo wokół szkoły,

  1. w okresie letnim konserwacja trawników, zieleni, opłotowania,

  2. inne drobne naprawy zlecone przez dyrekcję szkoły.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna