Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona28/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Rozdział VIII


UCZNIOWIE

§ 39


1. Obowiązek szkolny obejmuje młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

2. Uczniowie spoza obwodu mogą być przyjęci do szkoły na wniosek rodziców.

3. Dyrektor może odmówić przyjęcia do szkoły dziecka spoza obwodu, w przypadku gdyby fakt ten wpływał niekorzystnie na organizację pracy szkoły.

4. Naukę mogą podjąć uczniowie w wieku 6 lat na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody dyrektora. Dyrektor wyraża zgodę po uprzednim skonsultowaniu się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i uzyskaniu jej opinii w trybie decyzji administracyjnej.

5. Rodzice uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku na podstawie opinii lekarza specjalisty i wniosku poradni psychologiczno-pedagogicznej wnioskuje o godziny na indywidualny zespół korekcyjno-kompensacyjny bądź nauczanie indywidualne do organu prowadzącego szkołę.

6. Do klasy VI na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uczeń może realizować obowiązek szkolny w zakresie szkoły specjalnej.

7. Zajęcia klas I-II odbywają się w odrębnym budynku szkolnym. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i domu odpowiadają rodzice.

8. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły decyzją kuratora oświaty na wniosek dyrektora.

9. Uczniowi przysługuje prawo do korzystania z pomocy stypendialnej na odrębnie przyjętych zasadach.

10. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrona i poszanowanie godności osobistej,

 3. korzystania z pomocy stypendialnej,

 4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 5. swobodnego wyrażania myśli i przekonań a także poglądów religijnych,

 6. pełnego rozwoju zdolności i zainteresowań,

 7. sprawiedliwej i jawnej oceny,

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 9. korzystania z pomieszczeń, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru,

 10. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz wychowawczego.

§ 40

1. Uczeń ma obowiązek do: 1. przestrzegania zasad obowiązujących w statucie szkoły,

 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

 3. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 5. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 6. właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wszelkie przekroczenia ogólnie przyjętych norm stanowi naruszenie statutu szkoły w § 22 pkt. 12, dzial IV – takt i kultura w stosunkach z ludźmi. Naruszenie uprawnień nauczyciela trakcie pełnienia obowiązków służbowych lub czynności będących w ich związku, ustalonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, jest podstawą wszczęcia postępowania przez dyrektora i organ prowadzący szkołę ,

 7. skreślony

2. uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni licząc od dnia ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia wymaga formy pisemnej podpisanej przez rodziców.

    1. uczeń może korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego wyłącznie w trakcie przerwy międzylekcyjnej i po zajęciach edukacyjnych.

§ 41


1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem szkoły, uczniom przyznaje się nagrody:

 1. pochwała na forum klasy z wpisem do dzienniczka i dziennika,

 2. pochwała dyrektora w dniu święta patrona Szkoły i na zakończenie roku szkolnego, dla uczniów ,którzy otrzymali wzorowe zachowanie oraz mieli szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych,

 3. nagroda rzeczowa,

 4. wpis do „złotej księgi”,

 5. list pochwalny do rodziców,

 6. nagroda dyrektora szkoły.

2. Nagrody przyznaje się za:

  1. godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i imprezach kulturalnych,

  2. za pracę na rzecz szkoły i środowiska.

3.Nagrody przyznaje się na wniosek wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, opiekunów organizacji.

4. Kryteria wpisu do „Złotej Księgi”:


1)średnia ocen powyżej 5,0,

2) wzorowa ocena zachowania ,

lub

3)szczególne osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zarówno sportowych jak i przedmiotowych( laureaci),4) konkursy muzyczne rangi ogólnokrajowej.

5. Kryteria dotyczące Listu Gratulacyjnego:

1)Świadectwo z wyróżnieniem,

2) Wzorowe zachowanie oraz działalność społeczna na rzecz szkoły, godne reprezentowanie szkoły,

List Gratulacyjny otrzymują rodzice po ukończeniu każdej klasy za pośrednictwem poczty.

Po ukończeniu szkoły List Gratulacyjny wręczany jest rodzicom na uroczystej akademii.

6.Nagrodę dyrektora szkoły za osiągnięcia uczniów, przyznaje dyrektor po spełnieniu przez ucznia przynajmniej jednego z warunków:


  1. laureat konkursów przedmiotowych na szczeblu województwa,

  2. uczestnictwo w konkursie przedmiotowym na szczeblu kraju,

  3. laureat zawodów sportowych na szczeblu województwa.

§ 42


1. Uczniom wymierza się kary:

 1. za nie przestrzeganie postanowień Statutu,

 2. za nie przestrzeganie Regulaminu Szkoły oraz czyny niegodne z

ogólnie przyjętymi zasadami życia szkolnego,

2. Przewidziano następujące kary: 1. naganę z wpisem do dzienniczka ucznia i dziennika,

 2. nagana udzielona przez dyrektora na apelu szkolny i przeproszenie pokrzywdzonego,

 3. Rada Pedagogiczna może podjąć na wniosek dyrektora o przeniesieniu do innej szkoły za zgodą rodziców,

 4. uczeń może być przeniesiony decyzją dyrektora szkoły do innej programowo równoległej klasy w przypadku stwierdzenia przez radę notorycznych zachowań nagannych,

 5. dyrektor może wnioskować do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku udokumentowania przestępstw ucznia powodujących uszczerbek na zdrowiu i mieniu innych osób.

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora wg trybu:

  1. od nałożonej kary, uczeń, jego rodzice, przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni licząc od dnia nałożenia kary,

  2. dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania i postanawia:

    1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

    2. odwołać karę,

    3. zawiesić warunkowo wykonanie kary.

  1. Decyzja dyrektora podjęta w trybie pkt. 2 jest ostateczna.

§ 43

    1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń, jego rodzice, przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo w formie pisemnej złożyć skargę do dyrektora w terminie 7 dni od daty zajścia zdarzenia.

    2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przedstawicielami rady pedagogicznej wyjaśnia i rozpatruje skargę w ciągu 14 dni i informuje pisemnie wnoszącego skargę o wynikach postępowania.

§ 44

Rozdział IX

CEREMIONIAŁ SZKOLNY


 1. Inauguracja roku szkolnego:

  1. wprowadzenie sztandaru:

do wprowadzenie sztandaru,

do hymnu szkolnego,

- po hymnie;


  1. wystąpienie dyrektora szkoły i zaproszonych gości,

  2. wyprowadzenie sztandaru,

  3. część artystyczna.

 1. Pasowanie na ucznia:

  1. egzamin na pierwszoklasistę,

  2. wprowadzenie do przyrzeczenia,

  3. wprowadzenie sztandaru:

 1. do wprowadzenia sztandaru,

 2. tekst przyrzeczenia:

My uczniowie zobowiązani jesteśmy:

 1. Punktualnie przychodzić do szkoły.

 2. Przynosić potrzebne podręczniki i przybory.

 3. Uważać na zajęciach.

 4. Wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela.

 5. Mieć porządek w plecaku i na ławce.

 6. Pomagać innym.

 7. Odpowiadać szczerze na pytania.

 8. Być uprzejmym.

 9. Dbać o swoją klasę.

 10. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 1. do hymnu szkolnego,

d) po hymnie,

e) do wyprowadzenia sztandaru,

f)pasowanie na ucznia klasy I.


 1. Narodowe Święto Niepodległości:

  1. wprowadzenie sztandaru:

  1. do hymnu państwowego,

  2. okolicznościowe przemówienia:

- dyrektora szkoły,

- zaproszonych gości;  1. część artystyczna

- odśpiewanie „Roty”

  1. wyprowadzenia sztandaru.

 1. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego :

   1. odśpiewanie „Roty”,

   2. część artystyczna.

 2. Święto Patrona Szkoły:

  1. wprowadzenie sztandaru:

 1. do wprowadzenia sztandaru,

 2. do hymnu szkolnego,

- po hymnie

  1. wyprowadzenie sztandaru,

  2. część artystyczna.

 1. Dzień Europejczyka:

  1. odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej,

  2. prezentacje państw przygotowane przez uczniów.

 2. Konstytucja 3 Maja:

  1. odśpiewanie pieśni patriotycznej (np. „Witaj majowa jutrzenko”),

  2. część artystyczna.

 3. Uroczyste pożegnanie absolwentów:

  1. wprowadzenie sztandaru:

do wprowadzenia sztandaru,

do hymnu szkolnego,

- po hymnie.


  1. okolicznościowe przemówienia:

- dyrektora szkoły,

- zaproszonych gości.  1. wręczanie świadectw z wyróżnieniem,

  2. ślubowanie absolwentów:

„My, Absolwenci Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy naszej Ojczyźnie

I tobie szkoło

Ślubujemy !

- Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie

współuczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym

i gospodarczym kraju,

Ślubujemy !

- W dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano

wychowanka Szkoły im. Mikołaja Kopernika

Ślubujemy !”,


  1. przekazanie sztandaru uczniom klas V,

  2. wyprowadzenie sztandaru,

  3. część artystyczna.

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego:

  1. wprowadzenie sztandaru:

 1. do wprowadzenia sztandaru,

 2. do hymnu szkolnego,

- po hymnie;

  1. wystąpienie dyrektora szkoły i zaproszonych gości,

  2. wyprowadzenie sztandaru,

  3. część artystyczna.

 1. Szkoła posiada sztandar i hymn szkolny:

  1. na sztandarze jest wyhaftowane godło Polski – orzeł w kronie, na drugiej stronie widnieje patron szkoły Mikołaj Kopernik, herb Dobrzycy, przyrząd astronomiczny, a u dołu rozłożona książka, na której stoi kaganek oświaty;

  2. hymn szkoły;

a) słowa hymnu zostały ułożone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy i brzmią
Czy wśród nas rosną nowi Kopernicy?

Czy są wśród nas?

Czy wśród nas są modele na pomniki?

Czy są wśród nas?

Czy wśród nas chociaż jedna jest Skłodowska?

Czy jest wśród nas?

Czy wśród nas Fryderyków można spotkać?

Czy są wśród nas?


Pomyśl, może właśnie Ty

będziesz tym kogo warto czcić.

Pomyśl, może warto by

kuć cokoły dla pomników Twych.


b) na melodię …….

 1. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczy w niżej wymienionych świętach i

uroczystościach:

  1. inauguracja roku szkolnego,

  2. pasowanie na ucznia,

  3. Święto Niepodległości,

  4. Święto Patrona Szkoły,

  5. uroczystość pożegnania absolwentów,

  6. zakończenie roku szkolnego,

  7. w uroczystościach pogrzebowych ucznia, pracownika lub pracownika emerytowanego,

  8. uroczystościach jubileuszowych organizacji z terenu gminy Dobrzyca, z wyjątkiem uroczystości partii politycznych,

  9. uroczystościach nadania imienia, sztandaru szkół na ich zaproszenia,

  10. innych uroczystościach po zasięgnięciu opinii nauczycieli wchodzących w skład zespołu wychowawczego.

 1. W czasie uroczystości szkolnych, uczniowie mają odświętny strój: dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica lub ciemne spodnie, chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie.

§ 45

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56


1. Szkoła posługuje się stemplem zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła wydaje świadectwa uprawniające do kontynuowania dalszej nauki.

3. Zabezpiecza i gromadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej oraz materiałowej określają odrębne przepisy.1 Uchwała nr IV 2008/2009 z dnia 11 marca 2009r.


2 Uchwała nr IV 2008/2009 z dnia 11 marca 2009r.

3 Uchwała nr IV 2008/2009 z dnia 11 marca 2009r.

str.1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna