Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


potrafi zapisać cyframi i odczytać dowolną liczbę w zakresie 100Pobieranie 3.04 Mb.
Strona3/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

potrafi zapisać cyframi i odczytać dowolną liczbę w zakresie 100,


 • umie dodawać i odejmować dowolne liczby w zakresie 100,

 • sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50,

 • samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe,

 • zna wyrażenia dwumianowane,

 • umie odczytać godziny na zegarze i wykonuje proste obliczenia zegarowe;

 • dobrze wykonuje obliczenia kalendarzowe;

 • potrafi wykonać proste obliczenia pieniężne;

 • prawidłowo odejmuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I –XII;

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. popełnia błędy przy zapisie cyframi i odczytywaniu liczb w zakresie 100,

  2. myli się w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100,

  3. myli się podczas mnożenia i dzielenia w zakresie 50 ale dobrze mnoży i dzieli w zakresie 30

  4. z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe,

  5. myli niektóre wyrażenia dwumianowane,

  6. orientuje się na zegarze,

  7. myli się w obliczeniach kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych;

  8. czasami popełnia błędy przy rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych;

  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  a) przy pomocy nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje dowolną liczbę w zakresie 100,

  b) popełnia liczne błędy dodając i odejmując w zakresie 100,

  c) popełnia liczne błędy mnożąc i dzieląc w zakresie 30,

  d) ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań tekstowych nawet przy pomocy nauczyciela,

  e) nie zna wszystkich wyrażeń dwumianowanych,

  f) nie zawsze potrafi prawidłowo odczytać godziny na zegarze,

  g) popełnia błędy w obliczeniach kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych;

  h) często myli się przy rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych


  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie zna liczb,

  b) bardzo często popełnia błędy dodając i odejmując w zakresie 100,

  c) nie rozumie i nie potrafi mnożyć i dzielić nawet w zakresie 30,

  d) nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych,

  e) nie zna wyrażeń dwumianowanych,

  f) nie potrafi prawidłowo odczytać godzin na zegarze,

  g) nie potrafi wykonać obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych

  h) nie zna cyfr rzymskich;

  i) bardzo często myli poznane figury geometryczne;

  18. Wymagania z edukacji społeczno - przyrodniczej na poszczególne oceny - klasa II:

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  1. posiada rozległą wiedzę o otaczającym go środowisku przyrodniczym i rozumie konieczność jego ochrony;

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  1. posiada bardzo dobrą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i rozumie konieczność jego ochrony;

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  1. orientuje się w terenie, zawsze rozumie konieczność ochrony środowiska,

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:  1. orientuje się w środowisku przyrodniczym i najczęściej rozumie konieczność jego ochronny;

  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  1. słabo orientuje się w środowisku przyrodniczym i nie zawsze rozumie konieczność jego ochrony.

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie orientuje się w środowisku przyrodniczym i nie rozumie konieczności jego ochrony.

  19. Wymagania z edukacji plastyczno– technicznej na poszczególne oceny - klasa II:

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, którego:

  a) prace plastyczne i techniczne wykonuje zawsze wg własnej inwencji twórczej,

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego:

  a) prace plastyczne i techniczne wykonuje bardzo estetycznie, zawsze je kończy,

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, którego:


  1. prace plastyczne i techniczne wykonuje starannie i zawsze je kończy,

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, którego:

  a) prace plastyczne i techniczne są czasami niestaranne, nie zawsze skończone, często ubogie w treść,

  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, którego:

  a) prace plastyczne i techniczne wykonuje niestarannie, nie zawsze są dokończone i ubogie w treść,

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, którego:

  a) prace plastyczne są mało estetyczne, często nie na temat i niedokończone,

  20. Wymagania z edukacji muzycznej na poszczególne oceny – klasa II

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  a) pięknie śpiewa jednogłosowo, indywidualnie i zna podstawy teorii muzycznej;

  b) gra ze słuchu i częściowo z nut na dostępnych instrumentach muzycznych

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  a)bardzo dobrze zna i chętnie śpiewa poznane piosenki, zna podstawy zapisu nutowego,

  b) gra ze słuchu na dostępnych instrumentach muzycznych

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  a) zna i chętnie śpiewa zbiorowo poznane piosenki;

  b) akompaniuje do piosenek i zabaw
  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) potrafi zaśpiewać zbiorowo niektóre piosenki;

  b) odtwarza akompaniament do piosenek i zabaw
  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  a) potrafi poprawnie zaśpiewać zbiorowo jedną piosenkę

  b) z pomocą odtwarza akompaniament do piosenek i zabaw

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie potrafi zaśpiewać zbiorowo piosenki

  b) nie potrafi akompaniować do piosenek i zabaw.

  21. Wymagania z edukacji komputerowej na poszczególne oceny – klasa II

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  a) sprawnie pisze, korzystając z edytora tekstu w programie Microsoft Word oraz

  tworzy rysunki w programie Paint  1. bez problemu stosuje elementy formatowania

  2. sprawnie przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe

  2) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  a) bardzo dobrze pisze, korzystając z edytora tekstu w programie Microsoft Word oraz tworzy rysunki w programie Paint


  1. bardzo dobrze stosuje elementy formatowania

  2. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  a) samodzielnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zdania i krótkie teksty, korzystając z edytora tekstu

  w programie Microsoft Word  1. stosuje niektóre elementy formatowania tekstu

  2. samodzielnie wykonuje rysunki w programie Paint

  3. potrafi uruchomić edukacyjną grę komputerową

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) pisze litery, cyfry, wyrazy, zdania korzystając z edytora tekstu

  w programie Microsoft Word

  b) z pomocą stosuje elementy formatowania tekstu

  c) korzysta z podstawowych narzędzi Przybornika w edytorze grafiki Paint

  d) z pomocą uruchamia edukacyjną grę komputerową

  5)ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  a) z pomocą pisze litery, wyrazy, zdania korzystając z edytora tekstu

  w programie Microsoft Word

  b) ma problemy ze stosowaniem elementów formatowania tekstu

  c) słabo radzi sobie korzystając z podstawowych narzędzi Przybornika w edytorze grafiki Paint

  d) ma trudności z uruchomieniem edukacyjnej gry komputerowej

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie pisze liter, wyrazów, zdań korzystając z edytora tekstu

  w programie Microsoft Word

  b) nie stosuje elementów formatowania tekstu

  c) nie korzysta z podstawowych narzędzi Przybornika w edytorze grafiki Paint

  d) nie potrafi z uruchomić edukacyjnej gry komputerowej
  22.. Wymagania z wychowania fizycznego na poszczególne oceny - klasa II:
  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:


  1. bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach i inspiruje ćwiczenia;

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  1. bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i zespołowych zabawach ruchowych;

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  1. chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i zespołowych grach sportowych;

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:  1. nie zawsze uczestniczy w zajęciach ruchowych;

  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  1. niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie uczestniczy w zajęciach ruchowych.
  Klasa III
  23. Wymagania z edukacji polonistycznej na poszczególne oceny - klasa III:


    • Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - czyta wyraziście nowe teksty,

  - wskazuje wydarzenia decydujące o zmianie postępowania bohatera,

  - dokonuje głębszych analiz tekstu i prawidłowo wyciąga wnioski,

  - układa twórcze opowiadania na podstawie tekstu i ilustracji,

  - samodzielnie redaguje opowiadanie i opis,

  - pisze bezbłędnie ze słuchu,

  - potrafi wskazać inne części mowy, niż poznane w klasie,

  - wygłaszając wiersz lub prozę z pamięci wykazuje zdolności recytatorskie.    • Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  - czyta biegle z odpowiednią intonacją,

  - czyta cicho ze zrozumieniem,

  - samodzielnie wyodrębnia wydarzenia w utworze,

  - oceniając bohatera uzasadnia swój sąd,

  - wypowiada się wielozdaniowo stosując bogate słownictwo,

  - pisze bezbłędnie z pamięci,

  - zna zasady ortograficzne i stosuje je w pisowni,

  - samodzielnie redaguje takie formy, jak: list, zaproszenie, życzenia, ogłoszenie,

  - po uprzednim przygotowaniu pisze opowiadanie, opis,

  - zna części mowy i ich odmianę,

  - recytuje wiersz z pamięci z odpowiednią intonacją.    • Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - czyta zdaniami z uwzględnieniem interpunkcji,

  - czyta z podziałem na role,

  - wypowiada się wielozdaniowo w uporządkowanej formie,

  - opowiada wcześniej przygotowany tekst,

  - właściwie ocenia postępowanie bohatera i nastrój w utworze,

  - pod kierunkiem nauczyciela redaguje opowiadanie, opis, sprawozdanie,

  - pisze zachowując prawidłowy kształt liter i ich proporcje,

  - popełnia nieliczne błędy ortograficzne,

  - samodzielnie rozpoznaje poznane części mowy,

  - wyuczone wiersze recytuje z zastosowaniem interpunkcji.    • Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - czyta płynnie wyrazami,

  - wypowiada się w uporządkowanej formie na określony temat,

  - posiada ubogie słownictwo,

  - udziela odpowiedzi na zadane pytania,

  - potrafi wyodrębnić głównego bohatera,

  - stosuje prawidłowy kształt pisma,

  - recytuje krótkie wiersze,

  - z pomocą nauczyciela wskazuje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki,

  - zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze je stosuje.    • Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  - czyta sylabami proste zdania,

  - wypowiada się 2 – 3 zdaniami,

  - częściowo rozumie słuchany tekst,

  - pisze samodzielnie wyrazy i krótkie zdania z błędami,

  - potrafi nauczyć się krótkiego wiersza,

  - pod kierunkiem nauczyciela wskazuje rzeczowniki i czasowniki,

  - popełnia liczne błędy ortograficzne.

    • Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

  - czyta głoskując,

  - nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania dotyczące tekstu,

  - pisząc myli litery i ich połączenia w wyrazach,

  - wypowiada się pojedynczymi wyrazami,

  - ma trudności z pamięciowym opanowaniem wierszy,

  - nie zna części mowy,

  - popełnia liczne błędy ortograficzne.


  24. Wymagania z edukacji matematycznej na poszczególne oceny - klasa III:

  Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

  - twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia

  - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

  - na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą
  1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  - sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi

  - rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych

  - sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań

  - poprawnie układa zadania tekstowe

  - potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku

  - rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny

  - układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej
  1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe

  - układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania

  - rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je w praktyce

  - wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza

  - potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje
  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  - wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach

  - nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości

  - z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe

  - nie zawsze odrabia pracę domową


  1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  - ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające

  mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu

  - ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, często popełnia błędy

  w obliczeniach

  - nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych
  1. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

  - nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela

  - nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów

  - nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych

  - ciągle nie przygotowuje się do lekcji

  - ma lekceważący stosunek do przedmiotu
  25. Wymagania z edukacji społeczno - przyrodniczej na poszczególne oceny - klasa III:


  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

  - potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia

  - twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania

  - wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych

  - wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy

  - z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia


  1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

  - formułuje własne opinie i sądy

  - wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych

  - podejmuje rolę lidera grupy

  - samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych

  - określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku

  - wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz zasad

  przechodzenia przez jezdnię


  1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - w zasadzie opanował materiał programowy

  - rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi

  - potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność

  informacji

  - zna swój adres zamieszkania

  - zna niektóre znaki drogowe

  - przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię

  - umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku

  - wie co powinien jeść, aby być zdrowym

  - wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście , na wsi

  - rozumie konieczność ochrony przyrody
  1. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające

  mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu

  - uczestniczy w dyskusji

  - potrafi wypowiedzieć się na dany temat

  - nie zawsze odrabia pracę domową

  - zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica

  - zna nazwy pór roku

  - zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony

  - zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce
  1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  - ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające

  mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu

  - rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela

  - często nie odrabia prac domowych

  - rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny

  - potrafi słuchać dyskusji

  6) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


  - posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

  - nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela

  - ciągle nie przygotowuje się do lekcji

  - ma lekceważący stosunek do przedmiotu  - nie wykazuje żadnych postępów w nauce
  26.Wymagania z edukacji muzycznej na poszczególne oceny - klasa III:

  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  • śpiewa indywidualnie i w zespole; śpiewa z pamięci hymn narodowy.

  • gra na instrumentach perkusyjnych.

  • odtwarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki

  • tańczy poznane tańce w różnych układach tanecznych.

  • rozróżnia elementy muzyki: melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika oraz znaki notacji muzycznej.

  • wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz.

  • rozróżnia i wyraża charakter emocjonalny muzyki środkami pozamuzycznymi.

  • rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę.

  • tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki.

  • improwizuje głosem i na instrumentach.

  • wykonuje utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
  1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  • śpiewa indywidualnie i w zespole; śpiewa z pamięci hymn narodowy

  • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych

  • odtwarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki

  • tańczy poznane tańce, rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej.

  • wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz.

  • rozróżnia i wyraża charakter emocjonalny muzyki środkami pozamuzycznymi.

  • rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę.  1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  • śpiewa indywidualnie i w zespole wybrane piosenki; śpiewa z pamięci hymn narodowy.

  • gra proste utwory na wybranych instrumentach perkusyjnych.

  • odtwarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany oraz zmiany tempa.

  • tańczy, wykonując podstawowe kroki i figury poznanych tańców.

  • rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej.

  • wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut.

  • rozróżnia i wyraża charakter emocjonalny muzyki środkami pozamuzycznymi.

  • rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo.

  • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad.

  • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  • śpiewa w zespole wybrane piosenki; śpiewa z pamięci hymn narodowy.

  • gra ćwiczenia o średnim stopniu trudności (z pomocą nauczyciela).

  • odtwarza gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na zmiany tempa.

  • rozróżnia niektóre elementy muzyki i znaki notacji muzycznej.

  • wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych.

  • wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki.

  • rozpoznaje łatwe utwory wykonane solo i zespołowo.

  • improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad.
  1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  • śpiewa piosenki tylko w zespole; nie zna wszystkich zwrotek hymnu narodowego.

  • gra łatwe ćwiczenia (z pomocą nauczyciela).

  • reaguje ruchem na zmiany tempa.

  • przy pomocy nauczyciela rozróżnia niektóre elementy muzyki i znaki notacji muzycznej.

  • próbuje wyrażać ruchem czas trwania wartości rytmicznych.

  • rozpoznaje łatwe utwory wykonane solo.

  • zna niektóre rodzaje głosów śpiewaków oraz podstawowe instrumenty. Odtwarza proste improwizacje ruchowe do muzyki.

  • improwizuje na instrumentach.
  1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  - nie śpiewa prostych piosenek.

  - niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

  -nie korzysta z instrumentów perkusyjnych.

  - nie wykazuje zainteresowań muzyką.

  27. Wymagania z edukacji plastyczno-technicznej na poszczególne oceny - klasa III  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - Podejmuje działalność twórczą, posługując się różnymi środkami wyrazu plastycznego.

  - Komponuje na płaszczyźnie i w przestrzeni.

  - Samodzielnie dobiera materiały, narzędzia i ciekawe techniki plastyczne.

  - Rozumie potrzebę organizowania technicznego – pracy indywidualnej i zespołowej.

  - Na czas oddaje prace plastyczne.

  - Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie, pomaga innym.

  - Zawsze przygotowuje potrzebne materiały i przybory.
  1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  - Podejmuje działalność twórczą, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.

  - Realizuje proste projekty form użytkowych.

  - Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych, planuje kolejne czynności, dobiera materiały, przybory i narzędzia.

  - W wyznaczonym terminie oddaje prace plastyczne.

  - Sprząta po sobie i pomaga innym.

  - Przynosi potrzebne materiały i przybory.


  1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - Z pomocą nauczyciela podejmuje działalność twórczą posługując się wybranymi środkami wyrazu plastycznego.

  - Realizuje proste projekty.

  - Ma orientację w planowaniu i rozwiązywaniu czynności plastycznych i technicznych.

  - Stara się w wyznaczonym terminie oddać prace plastyczne.

  - Aktywnie włącza się w sprzątanie.

  - Czasami nie przynosi wszystkich materiałów i przyborów.  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  - Realizuje proste projekty form użytecznych.

  - Nie potrafi samodzielnie dobrać materiałów do danej techniki plastycznej.

  - Przedstawia proste pomysły rozwiązań plastycznych i technicznych.

  - Niechętnie sprząta po sobie, nie pomaga innym.

  - Nie zawsze jest przygotowany do lekcji.

  - Nie oddaje prac plastycznych w wyznaczonym terminie.


  1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  - Potrzebuje zachęty do podjęcia działalności twórczej.

  - Ma trudności w skupieniu uwagi na wykonywanej pracy.

  - Nie ma pomysłu na rozwiązania plastyczne i techniczne.

  - Nie sprząta po sobie i nie pomaga innym.

  - Nie oddaje prac plastycznych w wyznaczonym terminie.

  - Często nie przynosi materiałów i przyborów.


  1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  - Wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela.

  - Ma trudności z właściwym posługiwaniem się narzędziami i przyborami.

  - Nie oddaje prac plastycznych.

  - Nie sprząta po sobie.

  - Rzadko przygotowuje się do lekcji.

  28.. Wymagania z wychowania fizycznego na poszczególne oceny - klasa III:


  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - Prawidłowo przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń.

  - Bardzo sprawnie skacze, dokładnie wykonuje ćwiczenia równoważne.

  - Wspaniale opanował zasady gier zespołowych.

  - Potrafi wybrać bezpieczne miejsca do gier i zabaw.

  - jest zawsze przygotowany do zajęć.
  1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  - Umie wykonać pozycje wyjściowe do ćwiczeń.

  - Skacze, wykonuje ćwiczenia na przyrządach.

  - Bardzo dobrze opanował zasady gier zespołowych.

  - Wie, jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia.

  - Jest przygotowany do lekcji.
  1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - Wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne.

  - Skacze przez niskie przeszkody, dobrze wykonuje ćwiczenia równoważne.

  - Dobrze zna zasady gier zespołowych.

  - Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć.

  - Stara się być zawsze przygotowany do zajęć.
  1. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - Wykonuje niewiele ćwiczeń gimnastycznych.

  - Skacze nad niskimi przeszkodami, stara się poprawnie wykonać ćw. Równoważne.’

  - Niezbyt dobrze orientuje się w regułach gier zespołowych.

  - Potrafi wybrać właściwe miejsce do zabaw.

  - Nie zawsze przynosi strój gimnastyczny.
  1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  - Nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

  - Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.

  - Wymaga zachęty do uczestnictwa w grach, nie zna przepisów.

  - Nie umie przegrywać. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

  - Nie przynosi stroju gimnastycznego.

  1. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - Nie podejmuje prób wykonania ćwiczeń.

  - Niechętnie uczestniczy w zajęciach, ma duże problemy z wykonywaniem ćwiczeń.

  - Nie zna przepisów i zasad gier, nie respektuje decyzji sędziego.

  - Wymaga częstego przypominania zasad bezpieczeństwa.

  - Nie przynosi stroju gimnastycznego.


  29. Wymagania z edukacji komputerowej na poszczególne oceny – klasa III


  1. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

  - Sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą.

  - Zna i nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

  - Korzysta z opcji stopniowania trudności w programach.

  - Wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera.

  - Samodzielnie i świadomie korzysta z Internetu.
  1. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  - Dobrze posługuje się myszką i klawiaturą.

  - Zna i nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego.

  - Wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera.

  - Samodzielnie posługuje się Internetem.


  1. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

  - Potrafi posługiwać się myszka i klawiaturą.

  - Nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

  - Wpisuje litery i cyfry, wyrazy i zdania.

  - Wie, jak skorzystać z Internetu.  1. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - Prawidłowo włącza i wyłącza komputer.

  - Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą.

  - Nie potrafi nazwać głównych elementów zestawu komputerowego.

  - Z pomocą nauczyciela posługuje się prostymi programami edukacyjnymi.

  - Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z Internetu.
  1. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  - Posługuje się myszką i klawiaturą.

  - Nie zna podstawowych elementów zestawu komputerowego.

  - Z błędami wpisuje litery, cyfry i inne znaki.

  - Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu.


  1. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  - Słabo posługuje się myszką i klawiaturą.

  - Nie opanował podstawowych umiejętności korzystania z prostych programów i gier.

  - Nie potrafi świadomie korzystać z Internetu.

  - Nie wykazuje postępów w pracy z komputerem.
  30. Wymagania z języka niemieckiego na poszczególne oceny –

  klasa I.

  1) na ocenę bardzo dobry uczeń powinien:

  a) bardzo chętnie śpiewać poznane piosenki i recytować rymowanki oraz uczestniczyć w zabawach edukacyjnych jako ich lider,

  b) pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

  c) wykazywać się dużą inwencją twórczą i własnymi pomysłami,

  d) bezbłędnie nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu,

  e)wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,

  f) rozumieć ogólny sens piosenek i rymowanek oraz innych dialogów słuchanych z płyt,

  g) posługiwać się słownictwem wykraczającym poza program nauczania i używać w sposób perfekcyjny omówionych na zajęciach słów,

  h) opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego poprzez recytację wierszyków i rymowanek oraz śpiew,

  i) domyślać się znaczeń nieznanych, dopiero co wprowadzanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspierany obrazkami, gestami i mimiką twarzy,

  j) systematycznie odrabiać wszystkie zadane prace domowe,

  k) podchodzić twórczo do prac plastycznych, prac technicznych i innych prac manualnych, wykazując się starannością i znajomością słówek,

  l) bardzo dobrze czuć się podczas pracy w grupie jak i pracy indywidualnej i służyć pomocą innym słabszym kolegom,

  ł) prowadzić wzorowo i starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  m) swobodnie komunikować się wykorzystując poznane słownictwo,

  n) automatycznie rozumieć polecenia wydawane przez nauczyciela w języku niemieckim.

   

  2) Na ocenę dobry uczeń powinien:  a)chętnie i systematycznie pracować na każdej lekcji i w domu,

  b) regularnie odrabiać prace domowe (maksymalnie trzy razy może nie odrobić zadanej pracy),

  c) opanować umiejętności trudne na poziomie komunikatywnym i niezbędnym do dalszej nauki,

  d) poprawnie używać poznane wiadomości,

  e) wykonywać zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela a także uzupełniać ewentualne braki,

  f) rozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi wspartych gestami, mimiką twarzy i obrazkami,

  g) opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego,

  h) rozumieć ogólny sens prostych i krótkich tekstów,

  i) w miarę starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i wykonywać prace plastyczno-techniczne.

   

  3) Na ocenę dostateczny uczeń powinien:  a) wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszej nauce języka niemieckiego,

  b) wykonywać samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania poziomu podstawowego wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,

  c) rozumieć podstawowe komunikaty nauczyciela wydawane w języku niemieckim,

  d) wypowiadać się i próbować wypowiadać proste zwroty grzecznościowe, przedstawić się,

  e) posiadać i w miarę uzupełniać zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  f) wykonać chociaż kilka z zadanych prac domowych i prac manualnych i uzyskać z nich oceny pozytywne,

  g) starać się współpracować w grupie.

   

  4) Ocenę niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:  a) nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

  b) rozumie najważniejsze polecenia nauczyciela wymawiane w języku niemieckim,

  c) rozumie powszechnie spotykane niemieckie słowa, ale wymawia i powtarza je z błędami fonetycznymi,

  d) nie współpracuje z innymi i nie potrafi odnaleźć się w grupie,

  e) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

  f) nie uzupełnia zeszytu ćwiczeń i nie odrabia zadań domowych,

  g) popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie komunikatu,

  h) wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy, gry, zabawy edukacyjnej i nie jest aktywny podczas lekcji.


  W klasach II 

  1) na ocenę bardzo dobry uczeń powinien:

  a) pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem,

  b) wykazywać się inwencją twórczą (jak umiejętności aktorskie podczas elementów dramy), nie czekając na inicjatywę nauczyciela,

  c) biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami z języka niemieckiego,

  d) współpracować z innymi, przejąć funkcję „lidera” grupy i pomagać innym oraz zachęcać do nauki poprzez wspólną zabawę,

  e) wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,

  f) brać udział w konkursach językowych i osiągać wysokie miejsca,

  g) bardzo starannie i twórczo podchodzić do prac plastyczno-technicznych,

  h) odrabiać wszystkie zadania domowe i chętnie wykonywać pracę dodatkowe,

  i) perfekcyjnie wymawiać poznane wyrazy i zwroty,

  j) bardzo starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  k) wykazywać się bardzo dobrą pamięcią słówek poznanych w pierwszym roku nauki,

  l) domyślać się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst w tekście pisanym, wsparty fotografią, obrazkiem lub dźwiękiem.

   

  2) Na ocenę dobry uczeń powinien:  a) pracować systematycznie na każdej lekcji i w domu,

  b) opanować umiejętności trudne w stopniu dobrym, niezbędnym do dalszej nauki języka niemieckiego,

  c) poprawnie stosować zdobyte wiadomości,

  d) wyszukiwać informacje szczegółowe i istotne w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach,

  e) rozpoczynać lub wspierać prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego,

  f) podczas czytania tekstów i ćwiczenia w parach dialogów popełniać nieliczne błędy fonetyczne i poprawiać je,

  g) popełniać nieliczne błędy w pisowni, w miarę starannie pisać,

  h) odrabiać prace domowe (maksymalnie trzy razy może nie odrobić zadanej pracy domowej),

  i) starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  j) wykazać się kreatywnością i starannością na miarę swych możliwości w zeszycie ćwiczeń i w pracach plastyczno-technicznych.

   

  3) Na ocenę dostateczny uczeń powinien:  a) wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka niemieckiego,

  b) wykonywać z pomocą nauczyciela zadania podstawowe na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,

  c) wypowiadać proste zwroty grzecznościowe,

  d) popełniać liczne błędy w wymowie i w zapisie wyrazów i nie potrafić ich samodzielnie poprawić,’

  e) wykazać się brakiem umiejętności pracy w grupie,

  f) nie odrabiać prac domowych i prac plastyczno-technicznych,

  g) nie brać udziału w małych przedstawieniach teatralnych,

  h) prowadzić niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

   

  4) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  a) nie umie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

  b) nie rozumie prostych poleceń w języku niemieckim i nie potrafi właściwie na nie zareagować,

  c) rozumie powszechnie spotykane niemieckie słowa wsparte obrazkiem,

  d) wykazuje braki z wszystkich dziedzin (gramatyka, leksyka, fonetyka),

  e) popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie,

  f) wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji (nie śpiewa, nie bawi się, nie uczestniczy w elementach dramy),

  g) nie odrabia prac domowych i prac plastyczno-technicznych.

   

  W klasie III 

  1) na ocenę bardzo dobry uczeń powinien:

  a) wykazać się dużą samo motywacją, chęcią i ciekawością do nauki,

  b) pracować systematycznie i z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

  c) wykazać się dużą inwencją twórczą podczas nauki, nie czekając na inicjatywę i zachęty nauczyciela,

  d) wiedzieć o tym, iż ludzie na kuli ziemskiej posługują się określonymi językami a język, którego się uczy używany jest w krajach niemieckojęzycznych, europejskich,

  e) biegle posługiwać się wiadomościami zdobytymi w ciągu trzech lat nauki,

  f) wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,

  g) reprezentować klasę lub szkołę w konkursie, olimpiadzie z języka niemieckiego, kwalifikując się do dalszego etapu,

  h) bardzo starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  i) umieć pracować w grupie, nadzorować pracę pomagając innym słabszym,

  j) w wypowiedziach ustnych stosować poprawne formy gramatyczne i leksykalne,

  k) mieć poprawną wymowę pod względem fonetycznym i akcentowym, czytać bardzo dobrze krótkie teksty),

  l) bardzo twórczo i estetycznie podchodzić do prac plastyczno-technicznych, zdobywając i rozszerzając informację korzystając z Internetu i innych materiałów źródłowych,

  ł) odgrywać bardzo dobrze główne role w teatrzykach,

  m) reagować w sposób odpowiedni werbalnie i niewerbalnie na polecenia wydawane przez nauczyciela w języku niemieckim,

  n) posiadać umiejętność wyszukania szczegółowych informacji podczas nagrań z płyt CD,

  o) rozróżniać wyrazy o podobnej, zbliżonej wymowie i podobnym zapisie,

  p) samodzielnie stosować poznane i wyuczone zwroty do odpowiedniej sytuacji życiowej.

   

  2) Na ocenę dobry uczeń powinien:  a) pracować systematycznie po każdej lekcji i w domu,

  b) opanować umiejętności trudne w stopniu dobrym i niezbędnym do dalszej nauki,

  c) poprawnie stosować zdobyte wiadomości,

  d) wykonywać zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniać ewentualne braki,

  e) znać słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu,

  f) mówić w sposób niezakłócający sensu komunikatu,

  g) estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  h) angażuje się pracując w grupie i w parach,

  i) prace plastyczno-techniczne wykonuje starannie i w pełni wykorzystuje w nich swoje kompetencje językowe i inne umiejętności,

  j) prawie zawsze odrabia prace domowe.

   

    3) Na ocenę dostateczny uczeń powinien:  a) wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka niemieckiego,

  b) wykonywać samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela podstawowe zadania, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,

  c) starać się przedstawić poznane wiadomości, czegoś nauczyć, stale pracować, aby udowodnić, że potrafi się zmobilizować do pracy a ewentualne braki potrafi nadrobić mimiką i gestem,

  d) uzupełniać co najmniej połowę zadań z zeszytu ćwiczeń,

  e) znać minimum 40% wprowadzonego słownictwa i w miarę kojarzyć to poznane w latach ubiegłych (tylko w formie ustnej, bez wymagań fonetycznych i poprawnego zapisu).

   

  4) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  a) nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

  b) nie rozumie prostych poleceń wydanych przez nauczyciela w języku niemieckim,

  c) rozumie powszechnie spotykane niemieckie słowa, ale wsparte obrazkiem,
  d) wykazuje braki z wszystkich dziedzin (fonetyka, leksyka, gramatyka),

  e) popełnia rażące błędy uniemożliwiające zrozumienie,

  f) wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji,

  g) nie potrafi zapisać usłyszanego słowa,

  h) nie odrabia prac domowych,

  i) nie współpracuje z grupą, izoluje się od reszty,

  j) ma ogromne problemy z prawidłową wymową wprowadzonego słownictwa,

  k) często jest nieprzygotowany do zajęć (brak podręczników).


  31. Wymagania z języka angielskiego na poszczególne oceny – klasa III.

  1) System oceniania jest odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. Zrozumienie i mówienie to dwie najważniejsze kompetencje językowe, od których zależy powodzenie ucznia poruszającego się w obrębie danego języka. Czytanie i pisanie to uzupełnienie wspomnianych wyżej kompetencji. Oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi:  1. odpowiedź ustna: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, przedstawienie scenki,

  • oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:

  - płynność i skuteczność komunikacji

  - poprawność fonetyczną ( wymowę)

  - dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego)

  - poprawność gramatyczną,

  b) odpowiedzi pisemne :

  - sprawdziany ( z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na minimum tydzień przed i poprzedzone obowiązkowo powtórzeniem wiadomości na lekcji poprzedniej)

  - inne prace pisemne ( np. projekty )


  • oceniając wypowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę:

  - skuteczność komunikacyjną

  -dobór materiału językowego ( leksykalnego, gramatycznego)

  - poprawność gramatyczną

  W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, tłumaczenie a znajomość zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka obcego na język ojczysty lub odwrotnie.

  Dodatkowym elementem oceny jest aktywność ucznia.


  1. W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysfunkcją, a w szczególności dysleksją rozwojową nauczyciel może poprosić ucznia o udzielenie odpowiedzi ustnej z materiału obejmującego pracę pisemną, chyba, że uczeń nie wyrazi takiej zgody. Wtedy praca pisemna ucznia będzie oceniana jak praca ucznia z rozpoznaną dysleksją.

  2. Kryteria oceniania kartkówek, sprawdzianów:

  -o% - 35% - ocena niedostateczna

  -36% - 49%- ocena dopuszczająca

  -50% - 74% - ocena dostateczna

  -75% - 90% - ocena dobra

  -91% - 99% - ocena bardzo dobra

  -100% - ocena celująca  Kryteria wymagań na poszczególne oceny

  2) Ocena celujący – uczeń:

  a) bezbłędnie rozumie tekst mówiony – polecenia, właściwie na nie reaguje,

  b) swobodnie posługuje się poprawnym językiem ( intonacja, wymowa, struktury gramatyczne) – bezbłędnie powtarza ze słuchu nowe słownictwo,

  c) posiada wymagany zasób słownictwa i stosuje je bezbłędnie , stosownie do kontekstu, sytuacji,

  d) potrafi samodzielnie zadawać pytania i odpowiadać na nie,

  e) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem – wzmożony udział w lekcji, aktywność we wszystkich umiejętnościach,

  f) osiąga zawsze 100% poprawności testów sprawdzających,

  g) jest zawsze przygotowany do lekcji.


  3) Ocena bardzo dobry – uczeń:

  a) rozumie wypowiedzi ustne; bezbłędnie prowadzi krótką rozmowę w zakresie nauczanego materiału,

  b) poprawnie reaguje na wszystkie pytania / polecenia z zakresu nauczanego materiału,

  c) potrafi wypowiedzieć się na zadany temat,

  d) mówi poprawnie fonetycznie,

  e) bardzo aktywny na lekcji,

  f) wypowiedzi pisemne bezbłędne,

  g) jest przygotowany do lekcji,


  4) Ocena dobry - uczeń:

  a) rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi – właściwie reaguje na polecenia, potrafi przeprowadzić krótki dialog,

  b) odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu,

  c) wymowa i intonacja nie zakłóca informacji, którą przekazuje – poprawnie śpiewa , recytuje,

  d) w dobrym stopniu zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu- popełnia sporadyczne błędy,

  e) umiarkowanie aktywny na zajęciach; bywa sporadycznie nieprzygotowany do lekcji.


  5) Ocena dostateczny - uczeń:

  a) niedokładnie rozumie wypowiedzi ustne czy formy pisemne – polecenia wykonuje po kilkukrotnym powtórzeniu, dodatkowej stymulacji,

  b) posługuje się podstawowym słownictwem, brak inwencji

  c) błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia

  d) częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne

  e) błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi

  f) często nieprzygotowany do lekcji; bywa aktywny
  6). Ocena dopuszczający- uczeń:

  a) w stopniu minimalnym rozumie sens podstawowych zwrotów – z trudem reaguje np. na polecenia, odpowiada na pytania itp.

  b) słaba znajomość wymaganego słownictwa, zwrotów,

  c) błędne formułowanie wypowiedzi,

  d) błędy fonetyczne wykluczające zrozumienie tekstu,

  e) mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń wykazuje chęć do nauki , stara się coś przedstawić , czegoś nauczyć, pracuje aby udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek,

  f) potrafi sprostać jedynie minimum wymagań,

  g) nieaktywny na lekcji; prace domowe sporadycznie zrobione,


  7) Ocena niedostateczny – uczeń:

  a) wykazuje braki we wszystkich dziedzinach ( gramatyka, słownictwo)

  b) błędy umożliwiające zrozumienie, komunikację ( fonetyka) – problemy nawet z poprawnym śpiewaniem piosenek, powtarzaniem po nauczycielu

  c) niechęć do jakiejkolwiek pracy , brak zaangażowania podczas lekcji

  d) notoryczny brak zadań domowych i przygotowania do lekcji

  e) brak aktywności podczas zajęć

  § 10b

  (kryteria dla klas II obowiązujące do końca roku szkolnego 2012/2013, kryteria dla klas III obowiązują do końca roku szkolnego 2013/2014)


  1. Wymagania z edukacji polonistycznej na poszczególne oceny - klasa II.

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  1. śmiało wypowiada swoje myśli w postaci wielozdaniowej, spójnej, na różne tematy,

  2. czyta biegle teksty na poziomie klasy trzeciej,

  3. rozumie trudne teksty,

  4. wspaniale przepisuje podany tekst,

  5. bezbłędnie pisze zdania z pamięci i ze słuchu,

  6. samodzielnie układa i pisze krótkie teksty,

  7. bezbłędnie rozpoznaje części mowy;

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  1. chętnie wypowiada swoje myśli w postaci wielozdaniowej, spójnej na różne tematy,

  2. czyta wyraziście i biegle teksty na poziomie klasy II,

  3. zawsze rozumie czytany tekst,

  4. bardzo dobrze przepisuje dłuższe zdania,

  5. prawidłowo pisze zdania z pamięci i ze słuchu,

  6. bardzo dobrze rozpoznaje rodzaje zdań;

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  1. potrafi opowiadać o poznanej mu rzeczy lub wydarzeniu,

  2. czyta wolno zdaniami teksty na poziomie klasy II,

  3. rozumie czytany tekst,

  4. czasami popełnia błędy w przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

  5. popełnia drobne błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

  6. dobrze rozpoznaje rodzaje zdań;

  4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) wypowiada się z pomocą nauczyciela o poznanej mu rzeczy lub wydarzeniu,

  b) czyta wolno wyrazami teksty na poziomie klasy II,

  c) najczęściej rozumie czytany tekst,

  d) popełnia błędy w przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

  e) popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

  f) myli się w rozpoznawaniu rodzaju zdań;


  5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. słabo wypowiada się przy pomocy nauczyciela o znanej mu rzeczy i wydarzeniu,

  2. popełnia błędy czytając tekst na poziomie klasy II,

  3. słabo rozumie czytany tekst,

  4. popełnia liczne błędy przy przepisywaniu wyrazów i krótkich zdań,

  5. popełnia wiele błędów w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

  6. przy pomocy nauczyciela rozpoznaje rodzaje zdań;

  6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

  a) nie wypowiada się samodzielnie na dany temat,

  b) czyta głoskując proste wyrazy,

  c) nie rozumie czytanego tekstu,

  d) nie potrafi przepisać czytelnie wyrazów,

  e) błędnie pisze z pamięci i ze słuchu,

  f) nie rozpoznaje rodzaju zdań.


  2. Wymagania z edukacji matematycznej na poszczególne oceny - klasa II.

  1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  1. zna pojęcie liczby naturalnej ukształtowane w pełni, każda liczba bezbłędnie w zakresie 0-100,

  2. sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,

  3. biegle mnoży i dzieli w zakresie 50,

  4. samodzielnie rozwiązuje złożone zadania testowe,

  5. doskonale zna wyrażenia dwuzmianowe,

  6. bardzo dobrze odczytuje godziny i minuty na zegarze,

  7. biegle wykonuje obliczenia kalendarzowe;

  2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. bezbłędnie zapisuje cyfry i odczytuje dowolną liczbę w zakresie 100,

  2. bardzo dobrze umie dodawać i odejmować w zakresie 100,

  3. sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50,

  4. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania tekstowe,

  5. bardzo dobrze zna wyrażenia dwumianowane,

  6. poprawnie odczytuje godziny na zegarze,

  7. bardzo dobrze wykonuje obliczenia kalendarzowe

  3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna