Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Wymagania w dziale programowym wiedza i umiejętności klasa VPobieranie 3.04 Mb.
Strona6/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Wymagania w dziale programowym wiedza i umiejętności klasa V:

  1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) zna podział głosek,

 1. poprawnie używa form czasu, osoby, liczby,

 2. rozumie kategorie gramatyczne przypadków, liczby i rodzaju rzeczownika,

 3. rozróżnia przypadki, liczby i rodzaje przymiotnika,

 4. poprawnie pisze proste wyrażenia przyimkowe,

 5. rozpoznaje podstawowe spójniki w zdaniu,

 6. wyróżnia liczebnik spośród innych części mowy,

 7. wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania,

 8. rozpoznaje zdanie złożone na podstawie liczby orzeczeń,

 9. wskazuje główne części zdania,

 10. wskazuje dialogi postaci w tekście,

 11. podaje liczbę zwrotek, wersów, sylab w wersie,

 12. zna pojęcie wyrazu dźwiękonaśladowczego,

 13. poprawnie zapisuje ortogramy (70% poprawności);

  1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. rozróżnia spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie, ustne
  i nosowe,

 2. poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim na 2. i 3. sylabie od końca,

 3. odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych,

 4. rozpoznaje formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego,

 5. posługuje się kategoriami rzeczowników: własne i pospolite, osobowe
  i nieosobowe, żywotne i nieżywotne,


 6. określa przypadek, liczbę i rodzaj rzeczownika,

 7. wskazuje temat i końcówkę w odmianie rzeczowników na prostych przykładach,

 8. określa przypadek, liczbę i rodzaj przymiotnika,

 9. stopniuje regularne przymiotniki,

 10. stopniuje regularne przysłówki,

 11. poprawnie stosuje spójniki w zdaniu pojedynczym,

 12. odróżnia zdanie od równoważnika zdania,

 13. poprawnie stosuje przecinki przy wyliczaniu

 14. rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wskazuje wyrazy określane
  i określające,


 15. tworzy zdania złożone,

 16. zna części zdania i pytania, na które odpowiadają,

 17. dostrzega potrzebę używania znaków interpunkcyjnych w zdaniu złożonym,

 18. rozróżnia pojęcia pisarz- poeta,

 19. wskazuje bohaterów pierwszoplanowych i drugorzędnych,

 20. opisuje postać literacką,

 21. opisuje elementy świata przedstawionego,

 22. poszukuje w tekście odpowiedzi na postawione pytania,

 23. dostrzega powtarzalność układu zwrotek, liczby wersów w zwrotkach, liczby sylab w wersie,

 24. rozpoznaje wyrazy dźwiękonaśladowcze w poezji,

 25. wyjaśnia funkcję epitetu,

 26. zna rodzaje przenośni,

 27. rozpoznaje legendę jako utwór łączący treści historyczne lub religijne
  z fantastycznymi,

 28. rozpoznaje mit jako opowieść o wierzeniach starożytnych Greków
  i Rzymian,


 29. rozumie słowo poezja ( utwory wierszowane mówiące o uczuciach, przeżyciach, doznaniach),

 30. zna treść wybranych przypowieści biblijnych,

 31. zna treść wybranych mitów,

 32. dostrzega związek mitów z baśniami, np. poświęcenie dla drugiego człowieka, matczyna miłość,

 33. zna wszystkie zasady ortograficzne obowiązujące w 4. klasie + wyjątki,

 34. poprawnie zapisuje ortogramy (80% poprawności),

 35. zna zasady pisowni rzeczowników zakończonych na –aż, -eż, -arz, -erz;
  1. dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. poprawnie zapisuje spółgłoski dźwięczne w wyrazach,

   2. rozumie funkcję głoski „i”,

   3. zna zasady pisowni „i”,

   4. poprawnie oznacza miękkość spółgłosek,

   5. tworzy czasowniki dokonane i niedokonane,

   6. poprawnie pisze cząstki –bym, -byś, -by w czasownikach,

   7. poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami w stopniu równym,

   8. poprawnie pisze często używane wyrażenia przyimkowe,

   9. rozróżnia liczebniki główne i porządkowe,

   10. przekształca zdanie na równoważnik i odwrotnie,

   11. wskazuje w zdaniu części zdania,

   12. odróżnia autora od narratora,

   13. łączy poznanych autorów ze znanymi utworami,

   14. rozróżnia formy wypowiedzi w tekście: dialog, opis, opowiadanie,

   15. zapisuje prosty dialog na podstawie tekstu,

   16. ocenia zachowanie bohaterów,

   17. opowiada o zdarzeniach tworzących akcję,

   18. oznacza literowo wersy rymujące się,

   19. dostrzega powtarzalność układu rymów w zwrotkach,

   20. dostrzega różnice między uosobieniem a ożywieniem,

   21. wskazuje w legendzie elementy prawdziwe i fantastyczne

   22. rozpoznaje cechy opowiadania,

   23. rozumie przykłady frazeologizmów odwołujących się do wybranych przypowieści biblijnych,

   24. rozumie frazeologizmy odnoszące się do treści mitów,

   25. wskazuje różnice między utworem literackim a jego wersją filmową,

 1. zna terminy związane z filmem, np. aktor, gra aktorska, reżyser, scenarzysta, scenograf, scena, kostium,

 2. poprawnie zapisuje ortogramy (90% poprawności),

 3. poprawnie zapisuje rzeczowniki zakończone na –aż, -eż, -arz, -erz;
  1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. poprawnie zapisuje „ą” i „ę” w czasownikach,

 2. poprawnie zapisuje wyrazy z „i” i „j”,

 3. poprawnie akcentuje wyrazy na 2., 3. i 4. sylabie od końca,

 4. dostrzega różnice między akcentem wyrazowym i zdaniowym,

 5. rozpoznaje tematy oboczne rzeczownika,

 6. poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe z rzeczownikiem,

 7. rozróżnia zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie,

 8. określa miejsce i nazywa części zdania,

 9. łączy autorów z utworami,

 10. zamienia dialog na opowiadanie i odwrotnie,

 11. odczytuje relacje odbiorczo – nadawcze,

 12. ustala, o czym lub o kim mówi nadawca,

 13. uzasadnia własne sądy,

 14. dostrzega przyczynowo – skutkową strukturę utworu,

 15. określa czas, przestrzeń i sytuację mówienia w tekście,

 16. interpretuje tekst poetycki,

 17. rozpoznaje uosobienie i ożywienie w wierszu,

 18. rozpoznaje powieść na podstawie elementów świata przedstawionego: narrator, bohater, akcja, czas i przestrzeń,

 19. wskazuje cechy utworu poetyckiego (budowa, podmiot mówiący, środki artystyczne),

 20. dostrzega podstawowe środki wyrazu sztuki filmowej,

 21. poprawnie zapisuje ortogramy (100%) poprawności).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna