Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycy


Wymagania w dziale programowym wiedza i umiejętności klasa VIPobieranie 3.04 Mb.
Strona8/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Wymagania w dziale programowym wiedza i umiejętności klasa VI:


 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. wie, co to jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny,

  2. rozpoznaje i tworzy formy czasowników zakończone na „-no”, „-to”

  3. w zależności od intencji,

  4. stosuje różne rodzaje zdań w zależności od celu wypowiedzi,

  5. wymienia typy orzeczeń ( czasownikowe, imienne),

  6. wymienia typy zdań współrzędnie złożonych,

  7. wskazuje w tekście osobę narratora,

  8. z opisu odczytuje informacje,

  9. rozpoznaje przenośnię jako niezwykłe, zaskakujące połączenie wyrazów,

  10. wymienia rodzaje literackie,

  11. zna wszystkie zasady ortograficzne + wyjątki,

  12. poprawnie zapisuje ortogramy (70 % poprawności);

 2. dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. tworzy rodzinę wyrazów,

 2. wskazuje wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne,

 3. rozpoznaje rzeczowniki nazywające czynności, pojęcia, cechy,

 4. rozpoznaje przymiotniki nie podlegające stopniowaniu,

 5. poprawnie pisze „nie” z przysłówkami,

 6. trafnie stosuje spójniki w zdaniu złożonym współrzędnie,

 7. wie, co to jest orzeczenie czasownikowe i imienne,

 8. rozpoznaje zdania złożone współrzędnie,

 9. orientuje się (wybiórczo) w biografiach sławnych ludzi (np. Andersen, Mickiewicz...),

 10. wskazuje podmiot mówiący w wierszu,

 11. z dialogu odczytuje informacje o bohaterach,

 12. dostrzega różnice między światem przedstawionym a rzeczywistym,

 13. rozumie pojęcia: fikcja literacka, wątek, fabuła,

 14. dostrzega różnice między językiem potocznym a literackim,

 15. wymienia rodzaje i gatunki literackie,

 16. rozróżnia język literacki i gwarę,

 17. rozumie, że prasa jest jednym ze środków przekazu,

 18. poprawnie zapisuje ortogramy (80% poprawności),

 19. zna zasady pisowni nie czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami
  i przysłówkami;


 1. dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. poprawnie pisze „ą”, „ę” w większości wyrazów,

 2. poprawnie akcentuje wyrazy na 3. i 4. sylabie od końca,

 3. wyróżnia wyrazy pokrewne i wieloznaczne,

 4. tworzy wyrazy pochodne za pomocą znanych formantów,

 5. wyodrębnia część wspólną- podstawę słowotwórczą w wyrazach pochodnych i część tworzącą nowy wyraz – formant,

 6. wskazuje oboczności,

 7. poprawnie łączy liczebnik zbiorowy z rzeczownikiem,

 8. rozróżnia formy przypadków liczebnika zbiorowego,

 9. stosuje różne formy zaimków, by uniknąć powtórzeń,

 10. stosuje różne rodzaje orzeczenia,

 11. zna rodzaje podmiotu,

 12. stosuje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych,

 13. na ogół poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniu,

 14. określa adresata utworu,

 15. różnorodnie przetwarza tekst,

 16. odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości,

 17. wyodrębnia wątki w utworze literackim,

 18. wyodrębnia i wykazuje cechy opowiadania i powieści,

 19. odróżnia odmiany powieści ze względu na tematykę,

 20. rozpoznaje komedię jako utwór dramatyczny,

 21. odróżnia nowelę od powieści,

 22. rozróżnia utwory należące do epiki, liryki i dramatu,

 23. rozumie odmienne punkty widzenia innych ludzi,

 24. podejmuje próby odczytania wartości zawartych w dziełach sztuki,

 25. dostrzega walory dzieła teatralnego, filmowego, muzycznego,

 26. świadomie i celowo dokonuje wyboru propozycji programu telewizyjnego,

 27. poprawnie zapisuje ortogramy (90% poprawności),

 28. zna zasady pisowni nie z liczebnikami i zaimkami,

 29. zna zasady pisowni –em, -en, -om, -on, -ą, -ę;

 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. we wszystkich wypowiedziach ustnych poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, uwzględnia intonację zdania,

 2. wyjaśnia znaczenie wyrazów na podstawie prostej etymologii lub analizy słowotwórczej,

 3. rozpoznaje formant przedrostkowy i przyrostkowy,

 4. poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami,

 5. wskazuje i nazywa oboczności w tematach rzeczowników,

 6. poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami,

 7. poprawnie pisze przyimki złożone,

 8. poprawnie odmienia zaimki,

 9. świadomie posługuje się szykiem wyrazów w celu uzyskania spójności tekstu,

 10. rozpoznaje różne rodzaje podmiotu,

 11. opisuje stosunki między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym i przedstawia je graficznie (proste przykłady),

 12. poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniu złożonym,

 13. zna wskazane fragmenty biografii pisarza (również wskazanego przez nauczyciela),

 14. określa i nazywa narratora,

 15. określa rodzaj narracji,

 16. rozumie rolę dialogu, monologu i opisu w utworze,

 17. ocenia postawy bohaterów, potwierdzając właściwym fragmentem tekstu,

 18. dostrzega różnicę między wierszem sylabicznym a wierszem wolnym,

 19. podejmuje próby omówienia funkcji środków artystycznych w tekście,

 20. odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,

 21. określa sytuację liryczną utworu,

 22. rozróżnia tekst główny i poboczny,

 23. rozróżnia rodzaje powieści ze względu na czas prezentowanych zdarzeń,

 24. określa cechy liryki, epiki i dramatu (próby),

 25. wskazuje różnice między językiem literackim a gwarą w zakresie słownictwa,

 26. poprawnie zapisuje ortogramy (100% poprawności),

 27. poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy,

 28. poprawnie pisze przedrostki: roz- , bez-, weź-, wes-, wz-,

 29. poprawnie pisze zakończenia –ski, -cki, -dzki, - stwo, -ctwo, -dztwo, -śba, -źba.

21. Uczeń otrzymuje z języka polskiego klasyfikacyjną ocenę celujący jeżeli:

1) spełnia warunki na ocenę bardzo dobry,

2) sprawnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce,

3) uczeń zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza realizowany program nauczania,

4) bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub tematycznych.


§ 12

Język angielski

Wymagania na poszczególne oceny roczne w klasie IV
Tematyka

zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1.Holidays
Odmiana czasowników „mieć”, „być” (have got, to be) i innych w czasie przeszłym Past Simple.
Określenia „first” (najpierw), „later” (potem), „then” (później).
Nazwy miejsc wakacyjnych; pytania gdzie /where, kiedy/ when, kto/ who, what/ co? w czasie przeszłym.
Liczba mnoga rzeczowników
Miesiące

Uczeń:


a) zna odmianę czasownika „to be”, „have got” w czasie przeszłym (w stopniu średnim), odmiana innych czasowników przysparza mu trudności, ale rozpoznaje je w tekście,

b) zna podstawowe nazwy miejsc wakacyjnych,

c) zna dni tygodnia i miesiące – kłopoty z pisownią,

d) opdowiada na pytanie Where were you ? Gdzie byłeś ?


Uczeń:


a) w większości poprawnie odmienia czasowniki w czasie Past Simple,

b) nazywa większość miejsc związanych z wakacjami, np. mountains, lake, seaside etc. – w pisowni popełnia częste błędy,

c) odpowiada na pytania nauczyciela o jego wakacjach,

d) korzysta z nazw miesięcy i dni tygodnia,

e) umie tworzyć liczbę mnogą rzeczowników,

f) rozumie dość dobrze krótki tekst czytany.


Uczeń:


a) odmiana czasowników w czasie przeszłym i korzystanie z nich w opisie wakacji nie sprawia mu większych trudności,

b) określa kolejność zdarzeń za pomocą słów first, later, then,

c) używa odpowiednich przyimków w połączeniu z miesiącami i dniami tygodnia,

d) odpowiada na pytania „Gdzie byłeś/pojechałeś” z wykorzystaniem miejsc wakacyjnych i l.mn. rzeczowników.


Uczeń:


a) potrafi samodzielnie w czasie Past Simple opowiedzieć/napisać gdzie, kiedy, z kim spędził wakacje, zachowując kolejność zdarzeń (first, later, then) i nawiązuje dialog na temat wakacji.
2.Things around us
Kraje i narodowości
Słownictwo – prezenty, przedmioty przywożone z zagranicy
Wyrażanie preferencji „I’d like to buy”
Dialogi sytuacyjne, np. w sklepie z pamiątkami
Materiały (tworzywa) – opis kolekcji

Uczeń :


a) zna nazwy przedmiotów – upominków,

b) nazywa kraje i tworzy do nich (w większości) narodowości,

c) rozumie zwrot wyrażający preferencje I’d like i odpowiada na pytanie co chciałby kupić,

d) zna nazwy materiałów z jakich zrobione są przedmioty,

e) potrafi wymieniać przedmioty, które można kolekcjonować.


Uczeń:


a) w większości zna nazwy krajów i narodowości,

b) nazywa przedmioty i ich pochodzenie,

c) przy pomocy pytań nauczyciela opowiada o kolekcji,

d) wyraża chęć kupienia czegoś i używa formy pytającej zwrotu „ Would like”,

e) w dużej części rozumie tekst czytany.

Uczeń:


a) pyta i opowiada o tym, co chciałby kupić w danym kraju dla poszczególnych osób w rodzinie,

b) opowiada w kilku zdaniach o swojej kolekcji, z czego co jest zrobione i ile czego ma,

c) pyta kolegów o kolekcje „What do you collect ?”

d) poprawnie czyta tekst, rozumie go na tyle dobrze, by odpowiadać na pytania do tekstu.


Uczeń:


a) sprawnie posługuje się nazwami krajów, zarówno w piśmie jak i nazwie, w kontekście zdania,

b) umie wyrazić jaki prezent chciałby komu przywieźć z wakacji,

c) poprawnie konstruuje dialog sytuacyjny, np. w sklepie – stosując poznane słownictwo i zwrot I’d like.3.The World around us
Nazwy kontynentów
Kierunki geograficzne
Opis życia zwierząt – przysłówki sposobu: quietly, loudly, etc.
Nazwy miejsc i budynków w mieście
Pytania o ich położenie „Where ?”
Opis Londynu i innych miast

Uczeń:


a) zna nazwy kontynentów i dzikich zwierząt,

b) określa kierunki świata i położenie miast,

c) łączy fragmenty tekstu z odpowiednimi ilustracjami,

d) odgaduje z opisu o jakie zwierzęta chodzi,

e) nazywa miejsca i budynki w mieści i używa przyimków.

Uczeń:


a) zdaniami opisuje położenie miast, kontynentów na mapie używając kierunków świata

b) potrafi opisać przy pomocy przysłówków sposobu, zachowanie zwierząt, np. An eleph-

ant moves slowly,

c) opisuje zdaniami położenia budynków w mieście, ale posługuje

się tylko częścią poznanego słownictwa – robi błędy w pisowni .

Uczeń


a) poprawnie określa położenia kontynentów wg kierunków świata i miejsc w mieście z użyciem przyimków,

b) wypowiada się w kilku zdaniach na temat miasta ze zdjęcia/obrazka; używa w większości poznanego słownictwa,

c) opisuje wygląd i zachowanie zwierząt przy użyciu słownictwa tematycznego.

Uczeń:


a) samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na temat zachowania zwierząt, korzysta poprawnie z form przysłówkowych,

b) potrafi szczegółowo opowiedzieć o położeniu budynków w mieście,

c) rozumie szczegółowo czytany tekst.

Wymagania na poszczególne oceny roczne w klasie V:
Tematyka

zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1.Greetings and introd-

uctions
Powitania: Hello! Good Morning! Itp.
Pozdrowienia
Przedstawianie się
Odmiana czasownika „to be” – być – formy pełne i skrócone
Zaimki dzierżawcze: my, his, her

Uczeń:


a) zna i stosuje powitanie w zależności od pory dnia – lecz ma problemy z pisownią,

b) zna ale w zdaniach myli zaimki dzierżawcze,

c) umie odpowiadać na pytanie o imię, przedstawić się, ale nie potrafi przedstawić drugiej osoby,

d) rozumie i odpowiada na pytanie „Who’s this?” Kto to jest?

e) zna odmianę czasownika „to be”, ale często mylnie stosuje ją.

Uczeń:


a) zna pytania i umie je dość poprawnie napisać,

b) przy pomocy pytań nauczyciela przedstawi siebie i innych – stosując zaimki dzierżawcze,

c) zna odmianę „to be”, lecz nie w formach skróconych,

d) zna zaimki dzierżawcze.


Uczeń:


a) zna i poprawnie pisze wszystkie poznane powitania,

b) samodzielnie przedstawia siebie i innych, popełniając nieliczne błędy,

c) poprawnie odmienia czasownik „to be” i zna dobrze formy skrócone,

d) poprawnie używa zaimków dzierżawczych w zdaniach.


Uczeń:


a) zna powitania i pożegnania w zależności od pory dnia dobrze je stosuje,

b) konstruuje krótkie dialogi – poznawanie i przedstawianie się, z wykorzystaniem zaimków dzierżawczych i odmianą czasownika „to be”.


2.How old? What’s this?
Pytania o wiek, adres
Liczebniki 1 – 100
Zaimki wskazujące this/that
Nazwy zwierząt, ich pochodzenie
Rodzajniki a/an
Nazwy przyborów szkolnych


Uczeń :


a) zna w większości liczebniki 1-100 – ma jednak kłopoty z pisownią,

b) wie jak zapytać o wiek – odpowiada tylko liczebnikiem bez odmiany czasownika „to be” – być,

c) zna różnicę między zaimkiem this/that,

d) zna nazwy przyborów szkolnych i zwierząt.
Uczeń:


a) wie jak zapytać o wiek różnych osób i odpowiada,

b) w dostatecznym stopnie opaanował odmianę czasownika „to be”,

c) zna dość dobrze liczebniki 1–100- większość błędów popełnia w pisowni,

d) stosuje rodzajnik a/an zgodnie z zasadą,

e) nazywa przybory szkolne wskazując na te bliżej lub dalej z czasem mylnie zastosowanym zaimkiem his/that,

f) potrafi zapytać i powiedzieć swój adres i nr telefonu,

g) zna nazwy zwierząt i odpowiada na pytanie skąd są.

Uczeń:


a) pytania How old? Where’s it from? What’s his/that? Nie sprawiaja mu większych problemów – nieliczne błędy nie zakłócają wypowiedzi,

b) zna słownictwo z całego działu – zdarzają mu się błędy w pisowni,

c) stosuje poznane struktury gramatyczne raczej poprawnie.

Uczeń:


a) potrafi samodzielnie powiedzieć o swoim i innych wieku, podać adres i nr telefonu,

b) nie robi błędów w pisowni liczebników,

c) poprawnie stosuje rodzajnik a/an i zaimek this/that,

d) poznane słownictwo bez problemu wykorzystuje w wypowiedziach.

3.Countries and nationaliti -es
Państwa i narodowości – pytania o pochodzenie
L.mn. rzeczowników
Upodobania I(don’t)like/lo-ve
Opis osób – oczu, włosów

Uczeń:


a) zna większość nazw krajów, ale z tworzeniem narodowości ma problemy,

b) zna reguły tworzenia l.mn. rzeczowników, ale nie zna wyjątków,

c) wyraża upodobania I’d like/love/hale,

d) rozumie i odpowiada na pytania ogólne dotyczące narodowości, itp. Yes/No,

e) zna określenia na włosy i oczy.

Uczeń:


a) zna nazwy państw i

tworzy od nich narodo-

wości – błędy w piso-

wni,


b) odpowiada na pyta-

nie „Where are you fr-

om? W różnych oso-

bach,


c) prowadzi krótkie ro –

zmówki o upodoba –

niach,

d) opisuje osoby leczz pomocą nauczyciela

(pytań).

Uczeń

a) zna nazwy państw i narodowości – opowiada i pyta o pochodzenie osób korzysta niekiedy mylnie z odmiany „to be”,b) samodzielnie opisuje wygląd osób,

c) korzysta z poznanych rzeczowników i ich l.mn. w wyrażaniu upodobań.


Uczeń:


a) poprawnie (pisemnie i ustnie) wypowiada się o pochodzeniu i wyglądzie osób, ich upodobaniach,

b) poprawnie wykorzystuje odmianę czasownika „to be”, w formach pełnych i skróconych i l.mn. rzeczowników, z wyjątkami.
4. Clothes. Whose?
Nazwy ubrań
Rzeczownik w dopełniaczu
Zaimek dzierżawczy, forma dzierżawcza
Odmiana czasownika „have got”
How many? Ile?
Opinie „I think” – mój idol

Uczeń:


a) nazywa części garderoby, umie opowiedzieć w co jest ubrany,

b) odmienia czasownik „have got”,

c) odpowiada na pytanie Whose? Kogo? Czyje? Korzystając z zaimka w dopełniaczu w różnym kontekście – jednak myli je,

d) na podstawie wzoru umie napisać notatkę o ulubionej gwieździe sportu, filmu…,

e) rozumie i odpowiada na pytanie How many? (Ile?) have you got? (masz).

Uczeń:


a) opisuje ubiór osób w połączenie z niekiedy błędną odmianą „have got”,

b) tworzy pytania w szyku przestawnym pytając Whose? Czyje? I odpowiada przy użyciu zaimka w dopełniaczu,

c) pyta i opowiada o tym ile i czego ma, np. w kolekcji,

d) krótko pisze i opowiada o swoim idolu – wypowiedz zwięzła, nierozbudowana,

e) wyraża swoje zdanie „I think” – zna większość określeń może poprzeć zdanie na czyjś temat: great, funny, harrible.

Uczeń:


a) opisuje ubiór różnych osób – zna dużą część słownictwa tematycznego,

b) w większości poprawnie odmienia „have got”; zadaje pytania o ilość – nawiązuje dialog o kolekcjach,

c) sprawnie posługuje się pytaniem o przynależność rzeczy i używa zwykle poprawnie zaimka w dopełniaczu,

d) samodzielnie, lecz zdarzają mu się minimalne błędy, opowiada i pisze o swoim idolu.


Uczeń:


a) wykorzystuje bezbłędnie wszystkie poznane struktury gramatyczne i słownictwo w dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej: na temat idola, kolekcji, przynależności rzeczy do osób.


5. House & world
Wyrażenie there is/are
Pomieszczenia w domu
Przyimki in/ on/ under/ next to
Kierunki świata, np. In the north…

Uczeń:


a) korzysta z wyrażenia there is/ are w zależności od liczby,

b) nazywa większość pomieszczeń w domu,

c)nazywa kierunki świata,

d) określa położenie przedmiotów – zna przyimki lecz często mylnie ich używa.


Uczeń:


a) posługuje się wyrażeniem there is/ are opisując dom wg wzoru,

b) zna nazwy pomieszczeń,

c) rozumie tekst – opis domu, na tyle by udzielić krótkich odpowiedzi Yes/ No,

d) buduje pojedyncze zdania z użyciem przyimków miejsca,

e) potrafi wymienić kierunki świata, wskazać je; zna regiony Wielkiej Brytanii.

Uczeń:


a) poprawnie używa konstrukcji there is/ are (zdania pytające, a także przeczenia),

b) zna słownictwo tematyczne – dom – świat (kierunki) – lokalizuje przedmioty, pomieszczenia, miejsca posługując się przyimkami.


Uczeń:


a) opisuje (ustnie i pisemnie) swój dom z wykorzystaniem poznanego słownictwa, struktur, przyimków,

b) lokalizuje wg kierunków świata różne miejsca na mapie Polski i Wielkiej Brytanii.
6. Activities & abilities
Literowanie – alfabet angielski
Czasownik modalny „can”
Czas teraźniejszy Present Continuous

Uczeń:


a) zna alfabet angielski – literuje swoje imię i nazwisko,

b) zna czynności wykonywane w wolnym czasie i nazwy sportów,

c) wyraża umiejętności wykonywania tychże czynności „can” (modalny) + czasownik,

d) tworzy formę ciągłą czasowników, ale nie zna reguł pisowni,

e) zna zastosowanie czasu Present Continuous.

Uczeń:


a) poprawnie literuje większość słów – ma trudności z odgadnięciem słowa literowanego,

b) pisze o tym co potrafi robić – czasownik „can” i co robi w wolnym czasie – ma trudności z samodzielnym opowiedzeniem o tym,

c) zadaje innym pytania na ten temat – zachowuje szyk przestawny,

d) zna zastosowanie czasu ciągłego – formy ciągłe czasowników,

e) myli niezbędną w czasie Present Continuous, odmianę czasownika „to be” – być.

Uczeń:


a) poprawnie literuje i odgaduje literowane słowa,

b) posługuje się dużą ilością czasowników – czynności w czasie wolnym,

c) opowiada o tym co potrafią robić różne osoby i zadawać pytania z czasownikiem „can”,

d) czas teraźniejszy ciągły opanował dobrze ze wszystkimi jego elementami – opowiada i pyta w tym czasie.


Uczeń:


a) literowanie i odgadywanie słów opanował bardzo dobrze,

b) samodzielnie, w kilku zdaniach, opowiada o swoich i innych umiejętnościach, (czasownik „can”), czasie wolnym; wszystkich konstrukcji używa poprawnie,

c) prowadzi krótkie dialogi i opowiada o tym, co kto robi w danej chwili – czas teraźniejszy ciągły Present Continuous,

d) potrafi wypełnić fikcyjny formularz zgłoszenia uczestnictwa na obozie – rozumie poznane słownictwo i korzysta z niego w praktyce.
7. In a bar/ shop. At school
Jadłospis – nazwy produktów spożywczych
Which? dokonywanie wyboru – nazwy towarów sportowych
Plan lekcji – przedmioty szkolne
I (don’t) like – upodobania
Nazwy sportów

Uczeń:


a) potrafi wymienić nazwy produktów żywnościowych/ dań w barze i wyrazić co lubi, czego nie,

b) na podstawie wysłuchanego dialogu – dokonuje testu wyboru,

c) nazywa części garderoby sportowej,

d) zna nazwy przedmiotów szkolnych, dni tygodnia,

e) zadaje koledze pytania Do you like tennis? Czy lubisz...?,

f) z ogólnym zrozumieniem czyta tekst o preferencjach i zainteresowaniach osób.


Uczeń:


a) słucha dialogów i rozpoznaje gdzie one mają miejsce (w barze…),

b) potrafi zamówić o coś z jadłospisu; wyraża swoje upodobania I (don’t) like/want,

c) stawia pytanie wybory Which one do you want? like? – zna nazwy odzieży sportowej, jednak popełnia błędy w pisowni,

d) udziela informacji o planie lekcyjnym, zna dni tygodnia i pełne wyrażenia, np. On Monday I’ve got Matys.


Uczeń:


a) potrafi wyrazić swoje upodobania na temat jedzenia,

b) pisze krótki dialog, np. w restauracji,

c) potrafi odpowiedzieć na pytania do wysłuchanego tekstu bądź dialogu,

d) opowiada o swoim planie lekcji – pisze krótką notatkę korzystając ze struktur i słownictwa na temat,

e) opowiada o swoich umiejętnościach i innych osób – zna nazwy sportów.

Uczeń:


a) omawia plan lekcji ze zwróceniem uwagi na swoje ulubione przedmioty; pyta kolegę kiedy ma jaki przedmiot – When have you got Maths?,

b) układa dialog np. w sklepie – używa bogatego słownictwa,

c) czyta tekst o zainteresowaniach i preferencjach innych ludzi swobodnie odpowiada na pytania, z łatwością konwersuje na temat tekstu,

d) potrafi napisać dłuższą wypowiedz o ulubionym daniu, przedmiotach szkolnych, sportach.


Wymagania na poszczególne oceny roczne z języka angielskiego w klasie VI:
Tematyka

zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1.Animals
Zwierzęta – przymiotniki i przysłówki
Określanie wysokości, długości, itp.
Tryb rozkazujący
Czasownik „have got”

Uczeń:


a) zna słownictwo opisujące zwierzęta,

b) zna liczebniki złożone rzędu setek, tysięcy,

c) odróżnia przymiotniki od przysłówków,

d) zna podstawowe czasowniki – rozpoznaje zdania w trybie rozkazującym,

e) ogólnie rozumie czytany tekst.

Uczeń:


a) potrafi, przy pomocy nauczyciela, opisać zwierzę prostymi zdaniami,

b) potrafi tworzyć przysłówki od przymiotników (popełnia błędy w pisowni),

c) wykonuje polecenia – rozumienie trybu rozkazującego ze słuchu, lecz nie zna wyjątków,

d) potrafi znaleźć w tekście fragmenty odpowiadające na pytania.


Uczeń:


a) dokonuje (samodzielnie) opisu zwierząt – dopuszczalne nieliczne błędy, które nie zakłócają sensu wypowiedzi,

b) tworzy przysłówki od przymiotników; zna wyjątki,

c) po przeczytaniu tekstu nie ma większych trudności z odpowiedziami do pytań.

Uczeń:


a) potrafi samodzielnie, ustnie i pisemnie, dokonać opisu zwierząt, używając konstrukcji „has got”; ma szeroki zasób słownictwa tematycznego,

b) używa poprawnie trybu rozkazującego, łączy go z przysłówkami i przymiotnikami,

c) zadaje pytania (i odpowiada) o wysokość „How tall/high”, długość „How long”, itp. Zachowując szyk przestawny,

d) bardzo dobrze zna liczby złożone, np. 4.780 km, 1.039 m,

e) bezbłędnie udziela odp. ustnych i pisemnych na pytania do tekstu.
2.Food
Produkty żywnościowe
Ceny
Pytanie o godzinę „What’s the time?”
Opis pogody
Czas teraźniejszy Present Simple – czynności codzienne
Liczna mnoga rzeczowników

Uczeń :


a) umie nazwać produkty żywnościowe, podać cenę (zna liczebniki),

b) potrafi zapytać i podać godzinę,

c) zna podstawowe określenia pogody,

d) nazywa po angielsku czynności codzienne.
Uczeń:


a) potrafi zapytać i podaje cenę danego towaru (w zależności od liczby),

b) opisuje swój i innych dzień popełniając liczne błędy w strukturach gramatycznych (często błędnie stosuje Present Simple),

c) tworzy liczbę mnogą rzeczowników, lecz nie zna wyjątków.

Uczeń:


a) umiejętnie pyta o ceny produktów (i odpowiada); nawiązuje dialog, np. w restauracji – zna adekwatne zwroty grzecznościowe,

b) tworzy liczbę mnogą rzeczowników i zna wyjątki,

c) posługuje się czasem teraźniejszym popełniając nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji językowej.

Uczeń:


a) poprawnie pyta o ceny i udziela odpowiedzi,

b) potrafi zainscenizować dialog: „w sklepie”, „w restauracji”, itp.,

c) zna konstrukcje wyrażające głód/pragnienie: „I’m hungry/thirsty”,

d) potrafi użyć form „Can I have/ got, please”, „I’d like” prosząc o coś do jedzenia/picia,

e) opowiada o czynnościach rutynowych w czasie teraźniejszym i z zastosowaniem godzin.3.
Daty
Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple (always, never)
Wyrażenie I (don’t) like
Oferty, propozycje – shall, let’s
Przyimki in, on, at

Uczeń:


a) zna nazwy miejsc zasady tworzenia liczebników porządkowych, lecz pisownia sprawia mu trudności,

b) zna określenia częstotliwości i przyimki : on Monady, in June…

I always/neper,

c) zna zwroty grzecznościowe, którymi może zaproponować, np. wyjście do kina.Uczeń:


a) pyta i podaje daty,

np. urodzin, ale ma tru-

cności z zapisem sło-

wnym,


b) dość poprawnie sto-

suje określenia często-

tkliwości i przyimki,

c) potrafi zapropono –

wać spędzenie wolnego

czasu lecz nie umie

nawiązać dialogu,

d) potrafi napisać (po –

wiedzieć) kilka zdań o

tym co i jak często robi,

ale z zakłóceniami w

3 os.l.poj.,

e) wyraża swoje upodobania I (don’t)

like.

Uczeń

a) poprawnie stawia pytania o daty i udziela odpowiedzi z zastosowaniem przyimków,b) pisze notatkę o tym co robi i jak często – niekiedy źle umiejscawia przysłówek czasu,

c) czyta tekst ze zrozumieniem i dla konkretnej informacji.


Uczeń:


a) ustnie i pisemnie zadaje pytania o daty i bezbłędnie udziela odpowiedzi z zastosowaniem nazw miesięcy, liczb porządkowych i przyimkami,

b) wyraża upodobania we wszystkich liczbach i osobach w czasie teraźniejszym,

c) potrafi zredagować dłuższą wypowiedz ustną i pisemną o tym co kto, kiedy wykonuje,

d) umie proponować spędzenie wolnego czasu – prowadzi dialog w szerokim zasobie słownictwa,

e) czyta tekst ze zrozumieniem w dużym stopniu i potrafi o nim rozmawiać na podstawie pytań.4. Countries & nationalities
Kraje, narodowości
Nazwy zawodów
Saxon genitive – forma dzierżawcza; pokrewieństwo osób
Wyrażenie „would like”
Wyrażenie „Can I”
What time/When does it finish/start?

Uczeń:


a) zna nazwy większości państw – mówi o pochodzeniu i narodowości,

b) zna nazwy zawodów,

c) zna zastosowanie formy dzierżawczej „’s” i rozpoznaje ją w tekście,

d) wyraża swoje ambicje „I’d like”,

e) umie pytać o pozwolenie „Can I?”

Uczeń:


a) umie zapytać o pochodzenie/ narodowość osób – odpowiada na pytania,

b) potrafi skonstruować zdanie z formą dzierżawczą odczytując pokrewieństwo z drzewa genealogicznego,

c) zna nazwy zawodów i odpowiada na pytania o ambicjach,

d) potrafi odczytując, np. z programu TV określić o której godzinie zaczyna się lub kończy program – „ It starts/ finishes at” – popełnia błędy,

e) pyta o pozwolenia zrobienia czegoś, ale nie potrafi nawiązać dialogu.

Uczeń:


a) poprawnie opowiada/pisze o pochodzeniu osób, wykonywanych zawodach oraz ambicjach ludzi,

b) pyta i opowiada o której godzinie coś się zaczyna/kończy – stosuje poprawnie czas Present Simple w 3 os.l.poj. w twierdzeniach i pytaniach,

c) potrafi zapytać o pozwolenie, odmówić, dać zgodę w krótkich zdaniach.

Uczeń:


a) potrafi bezbłędnie wypowiedzieć się na temat ambicji, pochodzenia,

b) przekazuje informacje co i o której godzinie zaczyna się i kończy – po uprzednim zadaniu pytania,

c) pyta o pozwolenie i nawiązuje spontaniczny dialog zastosowaniem pełnego słownictwa, wyrażeń i konstrukcji z całego działu.5. Travelling & characters
Podróżowanie
Życie i cechy zwierząt
Położenie geograficzne
Cechy i zainteresowania ludzi „I like/love”
Czasownik „have to” musieć

Uczeń:


a) potrafi nazwać środki komunikacji,

b) odpowiada na pytanie „How do you travel?” równoważnikami zdania (by car, by train),

c) rozumie ogólnie tekst czytany i zna określenia zachowań zwierząt,

d) nazywa cechy charakteru ludzi (błędy w pisaniu i nieznaczne w wymowie),

e) potrafi odmienić przez osoby czasownik „have to” i odpowiada na pytania ogólne: Do you have to? Yes, I do/No, I don’t.

Uczeń:


a) zna sposoby podróżowania, buduje zdania twierdzące w czasie teraźniejszym lecz ma problemy z zastosowanie tego czasu w pytaniach i przeczeniach,

b) rzadko poprawnie umiejscawia w zdaniu określenia częstotliwości,

c) rozumie czytany tekst na tyle, by znaleźć fragmenty odpowiadające na pytania i odczyta je,

d) potrafi powiedzieć kilka zdań o zachowaniu zwierząt, ale nie stosuje 3 os.l.poj. czasu Present Simple,

e) nazywa w większości cechy charakteru, zainteresowania, ale popełnia błędy w pisowni,

f) dość poprawnie odmienia czasownik „have to”, ale problemy stwarzają mu pytania i przeczenia w 3 os.l.poj.


Uczeń:


a) zna słownictwo związane z podróżowaniem,

b) zna cechy charakteru, wyraża zainteresowania,

c) wie jak i opisuje zachowania zwierząt,

d) zna nazwy kierunków świata, opowiada o lokalizacji miejsc.


Uczeń:


a) zarówno w mowie jaki i piśmie potrafi opowiadać o sposobach podróżowania różnych osób, ich charakterach, zachowaniach, zainteresowaniach – bez błędu wykorzystuje wszystkie poznane struktury i odmianę czasownika „have to”.


6.
Następstwo wydarzeń – spójniki „before” , „then”, „after”
Czasownik „must” musieć
Nakazy i zakazy „don’t”, „mustn’t”
„I’m angry”, „What a fierce dog” – wyrażanie emocji, zdania

Uczeń:


a) zna spójniki before, then, after – ich znaczenia,

b) rozumie nakazy i zakazy – wie jakie stosuje się zależnie od rodzaju miejsca publicznego (muzeum, kino),

c) wie kiedy stosuje się „don’t”, „mustn’t”.

Uczeń:


a) potrafi chronologicznie wymienić zdarzenia/ czynności i używa słów łączących,

b) wyraża obligatoryjne czynności z użyciem ”must”,

c) umie wyrazić zakazy i nakazy z użyciem „don’t”, „mustn’t”,

d) mówi krótko o emocjach, wyraża swoje zdanie.


Uczeń:


a) potrafi w dłuższej wypowiedzi wykorzystać spójniki, łącząc kolejno wydarzenia/ czynności

b) umie wydać polecenie, zakaz, nakaz w zależności od miejsca publicznego,

c) wyrażenie emocji, zdania, pytania o pozwolenie, odmowa, zgoda nie sprawia mu większych trudności – ale popełnia nieliczne błędy w pisowni.

Uczeń:


a) umiejętnie i bezbłędnie układa dłuższą wypowiedz ustną i pisemną chronologicznie łącząc zdania spójnikami – wykorzystuje wszelkie znane mu słownictwo i formy gramatyczne,

b) bez problemu nawiązuje krótki dialog, np. rodzic – dziecko – pozwolenia – odmowa/zgoda,

c) zna formy zakazów i nakazów w miejscach publicznych,

d) potrafi wyrazić swoje zdanie i opinię na różne tematy z wykorzystaniem różnych wcześniej poznanych przymiotników.

7. Health
Zdrowie, samopoczucie, dolegliwości
Czas przeszły Past Simple
Przyimki miejsca „at home”, „in Warsaw”

Uczeń:


a) zna słownictwo związane z samopoczuciem,

b) odmienia czasownik „to be” w czasie przeszłym,

c) zna przyimki miejsca.

Uczeń:


a) umie odpowiedzieć na pytanie o samopoczucie „How do you feel?”, „What’s the matter?”,

b) wykorzystuje formy przeszłe czasowników w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach, ale popełnia częste błędy.


Uczeń:


a) opowiada w czasie przeszłym o tym co robił ostatnio,

b) opowiada co mu dolega/ dolegało

c) zna zastosowanie czasu Past Simple i zasady tworzenia zdań w tym czasie.

Uczeń:


a) bezbłędnie wykorzystuje Past Simple w dłuzszej wypowiedzi pisemnej (w formie listu) i ustnej,

b) używa poprawnie przyimków miejsca,

c) zna wiele czasowników,

d) nawiązuje dialog pt. „u lekarza” (at the doctor’s),

e) zna w pełni słownictwo tematyczne.


 1. Uczeń otrzymuje z języka angielskiego klasyfikacyjną ocenę celujący, jeżeli:

   1. spełnia warunki na klasyfikacyjną ocenę bardzo dobry,

   2. sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna