Statut szkoły podstawowej im. Mikołaja kopernika w dobrzycyPobieranie 3.04 Mb.
Strona9/28
Data07.05.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
§13

Język niemiecki


    1. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne – klasa IV:
Tematyka

zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1.Wo wohnst du?
Przedstawianie się
Powitanie i pożegnanie

Uczeń:


a) przedstawia się, podaje swoje miejsce, zamieszkania i nazwę kraju z którego pochodzi

b) wita i żegna swojego rozmówcę,

c) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) uzyskuje informacje dotyczące imienia rozmówcy, jego miejsca zamieszkania oraz kraju, z którego pochodzi,

b) używa różnych zwrotów na powitanie i pożegnanie.Uczeń:


a) nazywa kraje niemieckojęzyczne,

b) nazywa główne miasta w krajach niemieckojęzycznych,

c) używa poprawnie czasownika w l.p.

Uczeń:


a) potrafi przeprowadzić wywiad z swoim kolegą,

b) poprawnie tworzy zdania oznajmujące i pytające,

c) wymawia poprawnie dźwięk „ei”.
2.Was machst du gern?
Ulubione zajęcia
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
Przeczenie „nein” i „ahr”
Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym

Uczeń :


a) rozumie większość poznanych czynności, gier i zabaw,

b) rozumie sens prostej sytuacji komunikacyjnej.


Uczeń:


a) proponuje gry i zabawy rozmówcy,

b) wyraża własne upodobania,

c) tworzy pytania przez inwersję i z użyciem zaimka pytającego.

Uczeń:


a)odmienia poprawnie poznane czasowniki w lp.,

b) używa poprawnie przeczenia „nein” i „ahr”.


Uczeń:


a)stosuje poprawny szyk w zdaniu oznajmującym i pytającym,

b)odmienia poprawnie czasowniki w lp.,

c) wymawia poprawnie dwudźwięk „ie”.3.Familie
Odmiana czasowników regularnych w lp. i lm.
Odmiana czasownika „sein”
Liczebniki 1 –100

Uczeń:


a) nazywa członków rodziny,

b) wyraża opinię o różnych osobach się.: Meine Mutter ist lieb.,

c) zna niektóre zawody,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) przedstawia krótkie informacje na temat członków swojej rodziny,

b) prezentuje krótkie informacje o rodzinie Martina,

c) nazywa większość poznanych zawodów,

d) używa liczebników,

e) określa swój wiek i pyta o wiek innych,

f) używa czasownika „sein”.


Uczeń


a) przedstawia samodzielnie swoją rodzinę podając imiona, stopień pokrewieństwa, zawody, zainteresowania, wiek, cechy charakteru,

b) zadaje umiejętnie pytania o rodzinę kolegi.


Uczeń:


a) odmienia poprawnie czasowniki regularne w lp. i lm.,

b) odmienia poprawnie czasownik „sein”,

c) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe na temat własnej rodziny lub rodziny kolegi,

d) wymawia poprawnie dźwięk „z”, „h”,

„ö”, „sp”.

  1. Schulsachen

Przybory szkolne


Zwierzęta domowe
Zaprzeczenie rzeczownika i czasownika
Odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego

Uczeń:


a) zna przybory szkolne,

b)zna zwierzęta domowe,

c)używa zaprzeczenia kein, keine w mianowniku,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) nazywa większość przyborów szkolnych,

b) nazywa większość zwierząt domowych,

c) określa cechy przyborów,

d) stosuje w miarę poprawnie czasownik „haben” w swoich wypowiedziach,

d) tworzy zdania pytające używając zaimków pytających.

Uczeń:


a) używa poprawnie rodzajnika określonego i nieokreślonego w mianowniku i bierniku,

b)używa poprawnie partykuły „doch”,

c) wyraża potrzebę posiadania jakiegoś przedmiotu i informuje o jego braku,

d) nazywa poszczególne litery alfabetu,

e) samodzielnie pracuje ze słownikiem.

Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której przedstawia zawartość swojego plecaka szkolnego,

b) ocenia swoje przybory,

c) wymawia poprawnie dwudźwięk:

‘ sp”.5.Zu Hause
Nazwy mebli
Kolory
Czasownik „sein” w lm.

Określenie położenia


Liczba mnoga rzeczowników

Uczeń:


a) zna niektóre nazwy mebli i przedmiotów, które znajdują się w pokoju,

b) określa kolory,

c ) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) uczeń nazywa większość mebli i przedmiotów, które znajdują się w pokoju,

b)pyta o ich cechy,

c) stosuje przymiotnik w roli orzecznika.

Uczeń:


a) nazywa poprawnie wskazane meble i przedmioty znajdujące się w pokoju,

b) określa poprawnie ich charakterystyczne cechy się. kolor, kształt, wielkość, smak,

c) określa położenie rzeczy względem siebie.

Uczeń:


a) opisuje samodzielnie swój wymarzony pokój,

b) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe na temat pokoju,

c) stosuje poprawnie liczbę mnogą poznanych rzeczowników,

d) poprawnie wymawia dźwięk „ ü”.
    1. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne – klasa V:

Tematyka

zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1.Schule
Przedmioty szkolne
Dni tygodnia.
Rzeczowniki złożone.
Odmiana ahremików ahremikówe w czasie teraźniejszym

Uczeń:


a) nazywa dni tygodnia,

b) nazywa przedmioty szkolne,

c) nazywa przybory szkolne,

d) nazywa czynności wykonywane w wolnym czasie,

e) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) udziela informacji o planie lekcyjnym, nazywa wymienione przedmioty,

b) orientuje się w jakim czasie można wykonać te czynności się.

a Morgen, a Nachmittag ...

.

Uczeń:


  1. opisuje plan

lekcji,

  1. tworzy

poprawne zdania, które mogą być minimalnie zakłócone,

c) zadaje pytania na temat planu lekcji,

d) potrafi określić czas wykonywania tych czynności,

d) tworzy zdania w szyku prostym, przestawnym,

e) używa rzeczownika w bierniku.

Uczeń:


a) potrafi zaprezentować swój plan lekcji z zastosowaniem konstrukcji : się. Am Montag habe ich ...,

b) potrafi ocenić plan oraz podać propozycję takiego planu, który uwzględniałby jego ulubione przedmioty,

c) prezentuje spontaniczne informacje na temat czynności wykonywane w wolnym czasie,

d) podaje propozycje spędzania wolnego czasu,

e) umiejętnie posługuje się szykiem prostym i przestawnym,

f) tworzy poprawnie rzeczowniki złożone,

g) poprawnie odmienia czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym.
2.Mein Tag
Dzień ucznia.
Czasowniki rozdzielnie złożone.
Odmiana czasowniki ahremikówe w czasie teraźniejszym
Odmiana ahremików złożonych.

Uczeń :


a) określa pory dnia,

b) pyta i godzinę,

c)podaje rozmówcy godzinę,

d)dopasowuje czynności do czasu i miejsca ich wykonania,

e) używa liczebników 1- 100,

f) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.
Uczeń:


a) opisuje samodzielnie przebieg swojego dnia., ale dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa,

b) posługuje się w miarę poprawnym językiem,

c) popełnia liczne błędy w odmianie czasowników zwrotnych i rozdzielnie złożonych.

Uczeń:


a)opisuje samodzielnie przebieg swojego dnia., wykorzystuje w tym celu poznany zakres słownictwa,

b) posługuje się poprawnym językiem,

c) popełnia nieliczne błędy w odmianie czasowników zwrotnych i z rozdzielnie złożonych.

Uczeń:


a)opisuje samodzielnie przebieg swojego dnia, lub innej wskazanej osoby, b)wykorzystuje poznany zakresem słownictwa,

c) potrafi zastosować poprawnie formy czasowników zwrotnych i rozdzielnie złożonych w swojej wypowiedzi.
3.Freunde
Nawiązywanie przyjaźni.

Odmiana ahremików:

„mögen, tanzen, skaten, zeichnen”.
Zaimek dzierżawczy:

„ihr, ahr, sein, ahre”


Uczeń:


  1. wyraża swoje zainteresowania,

sympatię i antypatię się.

Ich mag ......,

b) redaguje na podstawie wzoru ogłoszenie do czasopisma młodzieżowego,

c) opisuje osoby podając niepełne informacje o wieku, wyglądzie cechach charakteru i zainteresowania,

d) zna większość poznanych gatunków zwierząt,

e) rozumie sens czasownika zwrotnego: sich interessieren

i zaimków dzierżawczych:

ihr, ahr, sein, ahre,

f) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) nawiązuje rozmowę, się.: Sag mal.....

b)wyraża własne sądy w na temat ulubionego zespołu, aktora,

opisuje osoby podając wiek, wygląd cechy charakteru i zainteresowania,

c) nazwie większość poznanych gatunków zwierząt,

d) używa w mirę poprawnie czasownika zwrotnego: sich interessieren

i zaimków dzierżawczych:

ihr, ihre, sein, ahre,

Uczeń


  1. wyraża zadowolenie , niezadowolenie:

np. Das gefällt mir nicht,

b) przedstawia swój ulubiony zespół, aktora, zwierzę,

c) opisuje przyjaciela, przyjaciółkę,

d) używa poprawnie czasownika zwrotnego: sich interessieren

i zaimków dzierżawczeych:

ihr, ihre, sein, seine.


Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe na temat przyjaźń.


4.Jahreszeiten
Pory roku
Pogada

Odmiana ahremików modalnych:

„wollen, können”
Odmiana czasownika:

”ahrem „
Zaimek nieosobowy:

„es”

Uczeń:


a) określa pory roku,

b) nazywa niektóre czynności wykonywane w poszczególnych porach roku,

c) określa pogodę,

d) rozumie sens czasowników: „wollen, können”,

e) zna sens zaimków pytających:

wann, wo, wie, wohin, wer, was,

f) rozumie sens prostych adaptacji tekstu pisanego,

g) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) nazywa większość czynności związanych z porą roku,

b) odczytuje ważne informacje z prospektu reklamowego,

c) stosuje w miarę poprawnie czasowniki:

„wollen, können”,

d) tworzy zdania pytające używając zaimków pytających.

Uczeń:


a) używa poprawnie zaimka „es, czasowników modalnych „ wollen, können”,

b)używa poprawny szyk z czasownikiem modalnym.


Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której przedstawia różne aktywności związane z porami roku,

b) samodzielnie redaguje prospekt reklamowy.


  1. Einkäufe

Zakupy
Tryb rozkazującyUczeń:


a) zna niektóre owoce, warzywa, produkty spożywcze,

b) zna jednostki wagi,

c )zna zasady tworzenia trybu rozkazującego,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) uczeń nazywa większość owoców, warzyw, produktów spożywczych,

b)pyta o cenę,

c)zamawia daną potrawę i napój,

d) używa w miarę poprawnie trybu rozkazującego dla 2.os. lp. i l.mn. czasowników regularnych,

e) używa trybu rozkazującego dla formy grzecznościowej.

Uczeń:


a) nazywa poprawnie wskazane warzywa, owoce, artykuły spożywcze i prezentuje ich charakterystyczne cechy się. kolor, kształt, wielkość, smak,

b) używa poprawnie trybu rozkazującego czasowników regularnych i nieregularnych.


Uczeń:


a) przedstawia własny przepis na sałatkę owocową,

b) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe na temat zakupów.


  1. Ferienpän

Wakacje
Zaimek dzierżawczy w bierniku.


Przyimki z ahremików i biernikiem
Czas przeszły Präteritum ahremików „haben, sein”

Uczeń:


a) określa miejsce pobytu w czasie wakacji,

b) zna czynności dotyczące spędzania wolnego czasu,

c) określa nazwy ubrań,

d) zna zasady tworzenia czasu przeszłego ,

e) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) określa miejsce pobytu w czasie wakacji z zastosowanie przyimka,

b) przekazuje informacje w czasie przeszłym Präteritum

określa datę,

c) używa rzeczownika i zaimka dzierżawczego w bierniku.


Uczeń:


a) używa poprawnie przyimka w zwrotach,

b) używa poprawnie czasu przeszłego Präteritum,

c) używa poprawnie w kontekście partykuły „doch”.


Uczeń:


a) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź o swoich wymarzonych wakacjach,

b) stosuje poznane słownictwo i struktury językowe.


  1. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne – klasa VI:

Tematyka

Zajęć


Wymagania edukacyjne

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry


1Die Sommerferien sind vorbei
Wakacje letnie
Czas przeszły

„Perfekt”


Zaimki

w celowniku i bierniku


Uczeń :


a) nazywa miejsca pobytu w czasie wakacji,

b) nazywa czynności dotyczące spędzania wolnego czasu,

c) zna zasady tworzenia czasu przeszłego „Perfekt”,

d) tworzy czas „Perfekt” niektórych czasowników regularnych,

e) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) tworzy zdania na temat miejsc pobytu w czasie wakacji,

b) relacjonuje wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości,

c) tworzy czas przeszły dla poznanych czasowników regularnych i niektórych czasowników nieregularnych,

d) stosuje poznane okoliczniki czasu.Uczeń:


a) opisuje przebieg wakacji,

b) stosuje poprawne zdania, które mogą być minimalnie zakłócone,

c) stosuje „Perfekt” większości poznanych czasowników nieregularnych,

d) tworzy poprawnie zdania pytające z zaimkami „wo? I wohin?”,

e) używa poprawnie

przyimka z celownikiem i biernikiem.


Uczeń:


a) potrafi zaprezentować swoje zajęcia wakacyjne,

b) formułuje dłuższą wypowiedź, w której umiejętnie stosuje przyimek z celownikiem i biernikiem, stosuje poprawnie słowa posiłkowe „haben” lub

„sein” przy tworzeniu „Perfektu”,

c) potrafi zaprezentować wakacje kolegów na podstawie się.: fotografii,

d) umiejętnie posługuje się szykiem prostym i przestawnym.

e) stosuje wyrazy określające stosunki czasowe się.: dann, später, nach ...

f) poprawnie wymawia długie „a”.2.Der Weg zur Schule
Odmiana ahremików modalnych:

„ahre”,


„dürfen”
Przyimek „mit”

Uczeń :


a)zna środki lokomocji,

b) rozumie proste zakazy,

c) wymienia nazwy niektórych obiektów w mieście,

d) zna znaczenie czasowników modalnych „ahre”,

„dürfen”.

d) rozumie czas Perfekt większości podanych w dziale czasowników,

e) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) ) formułuje proste zakazy,

b)przedstawia samodzielnie czynności, które wolno lub które nie wolno mu wykonywać w domu, w szkole i w dyskotece,

c) wyraża przymus, zakaz lub akceptację,

d) używa poprawnie czasu Perfekt większości podanych w dziale czasowników.


Uczeń:


a) formułuje samodzielnie zakazy, wykorzystuje poznany zakres słownictwa ,

b) popełnia nieliczne błędy w odmianie czasowników modalnych.


Uczeń:


a) opisuje samodzielnie przebieg drogi do szkoły się. kiedy wychodzi z domu, czym jedzie, z kim jedzie lub idzie,

b)używa zwrotów służących do opisywania drogi ,

c) umiejętnie wykorzystuje poznane czasowniki modalne w swojej wypowiedzi,

d) poprawnie wymawia zamknięte „o”.


  1. Meine Hauspflichten

Obowiązki domowe


Odmiana ahremików:

„sollen” „helfen”


Rekcja czasownika „helfen”
Zaimek zwrotny
Zaimek dzierżawczy w

celowniku


Uczeń:


a) zna swoje obowiązki i powinności,

b) rozumie znaczenie czasownika „sollen” i „helfen”,

c) zna czas Perfekt niektórych podanych w dziale czasowników,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) prezentuje swoje obowiązki domowe z zastosowaniem okoliczników określających częstotliwość wykonywanej działalności

b)używa w mirę poprawnie czasownika modalnego „sollen”

i czasownika „helfen”.

Uczeń:


a) określa obowiązki wykonywane przez poszczególnych członków rodziny,

b)wyraża polecenia i rozkazy używając trybu rozkazującego i czasownika „sollen”, c) używa poprawnie czasownika „helfen”

i zaimka dzierżawczego w celowniku,

d) używa poprawnie rekcji czasownika „helfen”,

e) używa poprawnego szyku w zdaniu z czasownikiem modalnym,

f) używa poprawnie czasu Perfekt większości podanych w dziale czasowników.


Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe z zakresu obowiązki domowe,

b)opowiada o czynnościach wykonywanych w ciągu dnia w czasie „ Perfekt”,

c) wymawia poprawnie długie „e”.

  1. Guten Appettit

Odmiana czasownika modalnego:

„mögen”
Zaprzeczenie „nein” i „ahr”

Uczeń:


a) nazywa niektóre z poznanych środków spożywczych,

b) potrafi dokonać zakupu niektórych środków spożywczych,

c) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.

Uczeń:


a) nazywa większość z poznanych środków spożywczych,

b) odczytuje ważne informacje z prospektu reklamowego,

c) ) określa cenę i pyta o cenę,

d) używa poprawie czasownika „essen”,

e) używa poprawnie zaprzeczenia „nein” i „ahr”.

Uczeń:


a) używa poprawnie określeń miary,

b) wyraża własną opinię na temat potraw i napojów,

c) nazywa ulubione potrawy,

d) wyraża upodobania: etw. Lästig, blöd finden etw. Macht Spaß.Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której przedstawia swoje upodobania i umiejętności kulinarne,

b) napisze reklamę poznanych produktów spożywczych.


  1. Geburtstag

Przyjęcie urodzinowe


Odmiana czasownika „einladen”
Zaimek osobowy w celowniku i bierniku

Uczeń:


a) zna większość nazw miesięcy,

b) zna znaczenie czasownika „einladen”,

c) wie z jakie informacje należy umieścić na zaproszeniu urodzinowym,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.


Uczeń:


a) zaprasza, umawia się,

b) wyraża radość,

c) redaguje własne zaproszenie na podstawie wzoru,

d) składa życzenia urodzinowe,

e) nazywa miesiące,

d) używa poprawnie

w 2 i 3 os. Lp. czasowniki nieregularne: helfen, essen, geben, sprechen’ sehen, lesen; vergessen.


Uczeń:


a) nazywa poprawnie czasu Perfekt większości poznanych w dziale czasowników,

b) używa poprawnie zaimki osobowe ich, du, er, się w celowniku i bierniku,

c) tworzy rzeczowniki złożone,

d) używa poprawnie czasowniki nieregularne einladen, sich waschen, ahrem, ahrem.


Uczeń:


a) formułuje dłuższą wypowiedź, w której wykorzystuje poprawne słownictwo i struktury językowe w zakresu przyjęcie urodzinowe,

b) umiejętnie relacjonuje wydarzenia w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt,

c) prezentuje własne przepisy kulinarne,

d) stosuje właściwe przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych,

e) wymawia poprawnie długie „u”.

  1. Sport

macht fit

Dyscypliny sportu


Części ciała
Stopniowanie przymiotników

Uczeń:


a)nazywa większość poznanych dyscyplin sportowych,

b) nazywa większość poznanych części ciała,

c) stopniuje niektóre przymiotniki regularne,

d) rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych.
Uczeń:


a) wyraża sądy, opinie przyimka,

b) stopniuje większość przymiotników regularnych oraz niektóre nieregularne,

c) określa cechy przedmiotów, części ciała, ubrań.

Uczeń:


a) wyraża opinię na temat swoich umiejętności,

b) stopniuje nieregularnie przymiotnik,

c) używa poprawnie liczby mnogiej poznanych rzeczowników,

d)łączy poprawnie podane wyrażenia o przeciwnym znaczeniu.Uczeń:


a) formułuje kilkuzdaniową wypowiedź o rekordach w swojej klasie,

b) stosuje poznane słownictwo i struktury językowe,

c) wymawia poprawnie dwudźwięk „ng”.

    1. Uczeń otrzymuje z języka niemieckiego klasyfikacyjną ocenę celujący, jeżeli 1:

   1. spełnia warunki na klasyfikacyjną ocenę bardzo dobry,

   2. sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w teorii i praktyce.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna