Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu


ROZDZIAŁ V Sposoby realizacji zadań szkołyPobieranie 0.6 Mb.
Strona3/12
Data01.05.2016
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ROZDZIAŁ V
Sposoby realizacji zadań szkoły§ 17.

 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz programem wychowania przedszkolnego.

 2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "Programem Nauczania Ogólnego", dopuszcza do użytku w danej Szkole Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 3. W Szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu”.

 4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.

 5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

 6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:
 1. program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;

 2. zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;

 3. uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;

 4. zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 1. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.

 2. Program nauczania zawiera :
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

 4. opis założonych osiągnięć ucznia;

 5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik nr 2 do procedury, o której mowa w ust. 3.

 2. Dyrektor Szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu funkcjonującego w szkole.

 3. Opinia, o której mowa w ust. 10 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

 4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 czerwca.

 5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 6. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.§ 18.


 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

 2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły.

 3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 4. Programy, o których mowa w § 18 ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczego i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki, i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Rady Rodziców w Dzienniku Wychowawcy.

 7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

 8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.


§ 19.


 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 1. realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z pielęgniarką w zakresie zdrowego trybu życia;

 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami.


§ 20.
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną: 1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

 3. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga;

 4. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną i wychowawcę;

 5. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

 7. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
 1. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, poprzez występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów.
 1. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

 4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

 5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów,

 6. indywidualizację procesu nauczania.


§ 21.
1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Do zadań koordynatora należy:


 1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

 2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

 3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

 4. opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów,

 5. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

 6. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

 7. podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.


§ 22.

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 115 niniejszego statutu;

 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 117 pkt.3. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustalają wskazani przez Dyrektora Szkoły nauczyciele;

 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;

 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 14. ogrodzenie terenu szkoły;

 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i pokoju obsługi w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;

 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły i przedszkola;

 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

 22. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.


§ 23.
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
§ 24.


 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.


§ 25.
 Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.


: download -> attachment -> 2477
attachment -> Dotyczący dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną
attachment -> Formularz oferty


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna