Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Światowida 49,49A,49BPobieranie 23.94 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar23.94 Kb.
Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Światowida 49,49A,49B
§1


 1. Wszyscy właściciele lokali przy ul. Światowida 49,49A,49B tworzą Wspólnotę Mieszkaniową.

 2. Wspólnota mieszkaniowa powstała na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (DzU nr 85, poz 388 z pózn. zm.) i zarządza nieruchomością zgodnie z przepisami rozdziału IV ustawy.

 3. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

§2


 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o wspólnocie, należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową określoną w § 1 statutu.

 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o nieruchomości wspólnej , należy przez to rozumieć nieruchomość na działce nr 71 wyodrębnionej z nieruchomości opisanej w KW168686 na podstawie decyzji nr 2/2000 Burmistrza Gminy Białołęka, położonej w Warszawie przy ul. Światowida 49,49A,49B oraz wszystkie elementy i urządzenia techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych wzniesionych na tej działce, nie służące wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali .

 3. W skład nieruchomości wspólnej wchodzą w szczególności wszystkie elementy budynków z wyłączeniem lokali mieszkalnych, użytkowych, piwnic oraz innych pomieszczeń przynależnych, stanowiących własność członków wspólnoty, urządzenia kanalizacyjne ( z przyłączami w lokalach o długości do 1 mb ), urządzenia wodociągowe ( do pierwszego zaworu odcinającego przy pionie włączenie ), urządzenia centralnego ogrzewania bez grzejników w poszczególnych lokalach, instalacje elektryczne ( do zabezpieczania przedlicznikowego dla poszczególnych lokali ), instalacje gazowe ( do pierwszego zaworu odcinającego za licznikiem ) oraz inne nie wymienione szczegółowo elementy służące do użytku wszystkich właścicieli lokali.

§3


 1. Udział właścicieli w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokali.

 2. Nieruchomość wspólna stanowi współwłasność wszystkich właścicieli lokali w ujawnionych w księgach wieczystych częściach ułamkowych.

 3. Wykaz właścicieli, powierzchni będących ich własnością lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej na dzień uchwalenia niniejszego statutu, stanowi załącznik.

§4

Członkami Wspólnoty są osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali w nieruchomości wspólnej.


§5


 1. Członek Wspólnoty, jako właściciel nieruchomości wspólnej, ma prawo korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.

 2. Członek Wspólnoty ma prawo współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Oznacz to w szczególności: a. Prawo zgłaszania projektów uchwał i głosowania nad uchwałami właścicieli

lokali . b. Czynne i bierne prawo wyboru do Zarządu Wspólnoty. c. Prawo kontroli działalności Zarządu oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej

Wspólnoty i nieruchomości wspólnej . 1. Członek Wspólnoty ma prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń i usług wykonanych w ramach planu gospodarczego Wspólnoty.

§6


 1. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu

 2. Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej- w części odpowiadającej wysokości jego udziału.

§7


 1. Właściciel ma obowiązek przekazania do dokumentacji Wspólnoty dokumentu (odpisu) poświadczającego jego prawo do własności lokalu.

 2. Dokument poświadczający prawo własności lokalu musi określać rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych.

§8


 1. Właściciel lokalu ma obowiązek podania Zarządowi Wspólnoty swojego adresu do korespondencji i telefonu. Właściciel zmieniający na stałe lub na okres dłuższy niż 30 dni miejsce zamieszkania ( siedzibę ) powinien powiadomić o tym Zarząd Wspólnoty. Właściciel który nie powiadomił Zarządu o swoim adresie lub o zmianie adresu, ponosi odpowiedzialność za szkody ,jakie mogą wynikać z braku takiej informacji.

 2. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych.

§9

Sposób zarządzania nieruchomością wspólną we Wspólnocie oraz prawa i obowiązki Właścicieli lokali są określone zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali , w szczególności rozdziału 3 i 4 .

§10
Organami wspólnoty są :


 1. Zebranie Właścicieli lokali

 2. Zarząd Wspólnoty

§11
Najwyższą władzą Wspólnoty jest Zebranie Właścicieli lokali. Do jego wyłącznej kompetencji należy: 1. Uchwalenie statutu (umowy) wspólnoty.

 2. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu

 3. Uchwalanie rocznego planu gospodarczego.

 4. Ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością.

 5. Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej.

 6. Udzielanie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przybudowanego.

 7. Wyrażenie zgody na połączenie dwóch i więcej lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokali .

 8. Wytoczenie powództwa, o którym mowa w art.16 ustawy .

 9. Udzielenie Zarządowi pełnomocnictw do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej .

 10. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu.

 11. Ustalenie Zarządowi absolutorium z prowadzonej przez niego działalności.

§12 1. Zebranie właścicieli lokali zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, nie później

niż do 31 marca.

 1. Jeżeli Zarząd nie zwoła zebrania w terminie wskazanym w p.1, może je zwołać każdy z właścicieli lokali .

 2. W razie potrzeby zebrania właścicieli mogą być także zwoływane przez zarząd

lub na wniosek, co najmniej 1/10 ogółu właścicieli.

 1. O terminie zebrania ,miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zobowiązany jest wysłać powiadomienia do wszystkich właścicieli na piśmie, co najmniej 14 dni wcześniej.

 2. W zebraniu właściciele mogą brać udział osobiście lub przez pełnomocników, udzielając im pełnomocnictwa w formie pisemnej.

 3. W razie, gdy lokal stanowi własność małżonków, na zebraniu wystarczająca jest obecność jednego z nich.

 4. W zebraniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, także inne osoby, w szczególności najemcy lokali.

§13 1. Z zebrań sporządza się protokół, który powinien zawierać treść uchwał poddanych pod głosowanie, wyniki głosowań i wnioski.

§14 1. Uchwały właścicieli lokali zapadają na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd. Uchwałą może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zebrania.

 2. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zbieranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu zostanie powiadomiony przez Zarząd na piśmie przed dniem jego wejścia w życie.

§15 1. Wszystkie czynności nie zastrzeżone dla zebrania właścicieli lokali wykonuje w imieniu wspólnoty Zarząd.

 2. W razie wyboru Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli za Wspólnotę składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

 3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili, na mocy uchwały właścicieli, zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

§16
Do wyłącznych właściwości Zarządu należy kierowanie sprawami Wspólnoty i reprezentowanie jej, zarówno na zewnątrz jak wobec poszczególnych właścicieli lokali.


§17


 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić dla nieruchomości wspólnej odpowiednią księgowość finansową, dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy oraz składać ze swej działalności roczne sprawozdanie .

 2. Wspólnota prowadzi rachunkowość i sporządza roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, na zasadach określonych w §3 rozporządzenia ministra finansów z 18 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (DzU nr 115 z 1998r., poz. 748.).

 3. Czynności zwykłego zarządu wykonuje zarządca na podstawie umowy zawartej z Zarządem.

 4. Nadzór nad wykonaniem umowy o administrowanie należy do Zarządu.

§18
Na żądanie właściciela lokalu Zarząd jest obowiązany udzielić mu stosownych informacji na pisemny wniosek – na piśmie.


§19

Zarząd może ustalić regulamin porządku domowego.

§20
Opłaty rozliczane wspólnie i indywidualnie właściciele lokali są zobowiązani wnosić w trybie i terminach przewidzianych ustawą o własności lokali dla zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną.


§21
Postanowienie niniejszego statutu obowiązują obecnych i przyszłych właścicieli lokali.
§22

Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.


§23
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 czerwca 1994r.o własności lokali.Strona /

: files -> File
File -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
File -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
File -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
File -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
File -> Identyfikator podatkowy
File -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
File -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
File -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
File -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
File -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n

Pobieranie 23.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna