Stopnie naukowePobieranie 105.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar105.93 Kb.
Prof. dr hab. Michał Parczewski

Urodzony 23.11.1946 r. w Lęborku, syn Jana, cichociemnego AK. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lęborku, Kwidzyniu i Dukli, gdzie w 1964 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1964-1969 studiował archeologię w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Stopnie naukowe:

1969 - mgr (Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca magisterska Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Słowacji, promotor prof. dr hab. Rudolf Jamka)

1978 - dr (Instytut Archeologii UJ; praca doktorska Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu, promotor prof. dr hab. Marek Gedl)

1989 - dr hab. (Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ; rozprawa habilitacyjna Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce).


Zatrudnienie:

- od 1.10.1969 do 30.09.2010 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim (w Katedrze Archeologii Polski, przekształconej w 1971 r. w Instytut Archeologii), na stanowisku kolejno: asystenta-stażysty, od 1970 asystenta, następnie starszego asystenta, od 1978 adiunkta, od 1990 docenta i od 1993 profesora nadzwyczajnego;

- od 1.10.1998 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, początkowo w Instytucie Historii, a od jesieni 1999, po utworzeniu Instytutu Archeologii - w tymże Instytucie; w 1999 mianowany profesorem zwyczajnym.
Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 18 października 1993.
Mistrzowie: Prof. Prof. Kazimierz Godłowski, Marek Gedl, Rudolf Jamka, Helena Zoll-Adamikowa.
Badania naukowe: 1. etnogeneza Słowian oraz dzieje i kultura Słowian w V-VII w. n.e., 2. kształtowanie się podziału Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, 3. wczesnośredniowieczne osadnictwo słowiańskie w Polsce południowej, na Słowacji i na Ukrainie, 4. problematyka etniczna jako przedmiot badań archeologii, 5. archeologia Karpat.
Kształcenie kadry i awanse naukowe:

- wypromowanie 66. magistrów archeologii (47 w UJ i 19 w UR), a także 8 licencjuszy (w UR); 20 prac dyplomowych zostało częściowo lub w całości opublikowanych, kolejne w przygotowaniu;

- wypromowanie 7. magistrów historii (w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie)

- wypromowanie 5. doktorów (Marcin Wołoszyn, Andrzej Kukliński, Przemysław Sikora, Michał Wojenka – Uniwersytet Jagielloński; Joanna Podgórska-Czopek – Uniwersytet Rzeszowski); opieka nad doktorantami (w tym 3 otwarte przewody doktorskie);

- recenzje w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora – 10 (Andrzej Buko 1999, Helena Zoll-Adamikowa 1999, Przemysław Urbańczyk 2000, Ryszard Grygiel 2007, Marian Rębkowski 2008, Zbigniew Kobyliński 2010, Hanna Kóčka-Krenz 2011, Wojciech Dzieduszycki 2013, Jerzy Maik 2013, Sławomir Moździoch 2013)

- recenzje w związku z ubieganiem się o stanowisko profesora nadzwyczajnego – 1 (Jacek Poleski, prof. UJ, 2008)

- recenzje w przewodach habilitacyjnych – 8 (Zbigniew Pianowski - Politechnika Krakowska 1996; Dušan Čaplovič - Archeologický ústav SAV w Nitrze 1999; Marek Dulinicz - Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2001; Peter Šalkovsky - Archeologický ústav SAV w Nitrze 2004; Jacek Poleski - Uniwersytet Jagielloński 2004; Krzysztof Jaworski - Uniwersytet Wrocławski - 2005; Joanna Kalaga - Uniwersytet Warszawski 2007; Kazimierz Grążawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2010)

- recenzje w przewodach doktorskich – 7 (Edelgarda Foltyn - Uniwersytet Śląski 1993; Gabriel Fusek - Archeologický ústav SAV w Nitrze 1993; Dominik Abłamowicz - Uniwersytet Śląski 1994; Agnieszka Urbaniak [z d. Dudek] - Uniwersytet Łódzki 2002; Dariusz Niemiec - Uniwersytet Jagielloński 2009; Marcin Weinkauf - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011; Michał Dzik - Uniwersytet Warszawski 2012)


Pełnione funkcje:

- wicedyrektor Instytutu Archeologii UJ (1990-1996);

- kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecza Instytutu Archeologii UJ (1995-2005);

- kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecza Instytutu Archeologii UR (od 1999)

- kierownik studium doktoranckiego w zakresie archeologii w Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2006-2013)
Członkostwo Rad i Komitetów

- Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (od 1996; od 2011 r. wiceprzewodniczący Komitetu),

- Komitet Słowianoznawstwa PAN (od 1996),

- Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od 2009; od 2010 r. członek Prezydium Komitetu),

- Członek-korespondent Instytutu Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze (od 2011 r.),

- Komisja Wczesnych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,

- Komisja Prehistorii Karpat PAU (wiceprzewodniczący),

- Komisja Archeologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie,

- Rada Muzeum przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (od r. 2012 wiceprzewodniczący Rady),

- członek Rad lub Komitetów Redakcyjnych czasopism: „Acta Archaeologica Waweliana”, Kraków; „Acta Militaria Mediaevalia”, Kraków-Sanok; „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, Rzeszów; „Archeologični doslidžennja Lvivs’koho uniwersytetu”, rocznik wydawany przez Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie; „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie” (nieregularna seria wyd.); „Collectio Archaeologica Resoviensis”, Rzeszów; „Fortecja. Zbirnyk zapovidnyka Tustań”, Lwów; „Materiały Archeologiczne”, Kraków; „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów; „Slovenska Archeológia”, Nitra; „Studia Historia”, czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Inne:

- twórca i redaktor serii wydawniczej „Archaeoslavica” (redakcja 3. kolejnych tomów w latach 1991-1998)

- w latach 2001-2011 redaktor serii polskiej „Moravia Magna. Seria Polona”, międzynarodowego wydawnictwa publikowanego równolegle w kilku krajach środkowoeuropejskich pod patronatem Międzynarodowej Unii Akademii, Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych oraz Polskiej Akademii Umiejętności (ukazały się 4 tomy)

- kierownik dwóch zrealizowanych grantów badawczych KBN i MNiSW (0457/P1/92 oraz 1 H01H 017 16)

- sporządził kilkadziesiąt recenzji wydawniczych i grantowych (KBN, MNiSW, NCN).
Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012)

WYKAZ PUBLIKACJI (STAN 4.12.2013)
prace zwarte:

1. Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne, z. 31, Warszawa-Kraków 1982, ss. 156, tabl. I-XLVIII.

2. Pogórze Dynowskie w zaraniu dziejów, Brzozów 1986, ss. 63.

3. Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Rozprawy habilitacyjne UJ, Nr 141, Kraków 1988, ss. 185.

4. Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, Nr 27, Wrocław 1988, ss. 300.

5. Żukowice pod Głogowem w zaraniu średniowiecza, Głogowskie Zeszyty Naukowe II, Głogów 1989, ss. 194.

6. Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków 1991, ss. 91.

7. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen, Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Bd. XVII, Wien 1993, ss. 211.

8. Nowe początki starego Dubiecka, Rzeszów 2007, ss. 72

­

redakcja wydawnictw książkowych:

1. Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, pod red. M. Parczewskiego i S. Czopka, Rzeszów 1996

2-4. Archaeoslavica, Kraków, t. I (1991), t. II (1993) , t. III (1998)

5. K. Godłowski, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 2000

6. Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001

7. Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków 19-21.XI.2001, pod red. P. Kaczanowskiego i M. Parczewskiego, Kraków 2005, ss. 688

8. Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften von Kazimierz Godłowski, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostgebiete, Bd. 6, Hrsg. von J. Bemmann und M. Parczewski, Neumünster 2005, Wachholtz Verlag, ss. 303

9. [promotor pracy magisterskiej, która stała się podstawą książki, a także redaktor tomu] S. Cygan, Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii, Collectio Archaeologica Resoviensis, T. III, Rzeszów 2006, ss. 201

10. Oleksij Komar, Natalia Chamajko, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, suplement do t. XXXIV, Rzeszów 2013, ss. 65


artykuły i rozprawy:

1. Results of surface investigations carried out in district of Dąbrowa Tarnowska in 1969, Recherches archeologiques de 1969, Kraków 1970, s. 49-50 (współautor)

2. Verification of eathworks in the southern part of the province of Opole, Recherches... , 1970, Kraków 1971, s. 61-62

3. Wyniki badań powierzchniowych powiatu Dąbrowa Tarnowska, z roku 1969, Sprawozdania Archeologiczne XXIII, Kraków 1971, s. 181-191 (współautor)

4. Bolesław, district of Dąbrowa Tarnowska, Recherches... 1971, Kraków 1972, s. 37.

5. Komorno, district of Koźle, Recherches... 1971, Kraków 1972, s. 38-39.

6. Results of surface investigations conducet in the district od Dąbrowa Tarnowska in 1971, Recherches... 1971, Kraków 1972, s. 49 (współautor)

7. Z badań powierzchniowych na Spiszu Polskim, Sprawozdania Archeologiczne XXIV, 1972, s. 295-297.

8. Bachórz, district of Brzozów, Recherches... 1972, Kraków 1973, s. 50-52.

9. Jędrychowice, district of Głubczyce, Recherches...1972 Kraków 1973, s. 52-54.

10. Bachórz, district of Brzozów, Recherches...1973, Kraków 1974, s. 36-37.

11. Śmicz, district of Prudnik, Recherches... 1973, Kraków 1974, s. 38-39.

12. Mionów, district of Prudnik, Recherches... 1973, Kraków 1974, s. 39-41.

13. Archaeological Survey in the Middle San Basin, Racherches...1973, Kraków 1974, s. 54- 55

14. Pradzieje powiatu dąbrowskiego (w:) Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, pod red. F. Kiryka i Z. Ruty, Warszawa-Kraków 1974, s. 13-45 (współautor)

15. Przyczynki do dziejów najstarszego osadnictwa w Karpatach polskich, Acta Archaeologica Carpathica XIV, Kraków 1974, s. 69-78.

16. Odkrycie osady wczesnośredniowiecznej w Bachórzu, pow. Brzozów, stanowisko 16, Acta Archaeologica Carpathica XIV, 1974, s. 133-145 (współautor)

17. Pierwsze stanowiska archeologiczne na terenie wsi Bachórzec, pow. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica XIV, 1974, s. 147-150 (współautor)

18. Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Słowacji, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XVII/1, 1973, Kraków 1974, s. 6-7.

19. Bachórz, district of Brzozów, site 16, Recherches... 1974 Kraków 1976, s. 53-57.

20. Archaeological Reconnaissance in the Middle San Area, Recherches... 1974, Kraków 1976, s. 70-72.

21. Rekonstruierungsversuch der Besiedlungsgeschichte der frühmittelalterlichen Slowakei, Acta Archaeologica Carpathica XV, 1975, s. 31-55.

22. Osada wielokulturowa w Bachórzu, pow. Brzozów, stanowisko 16, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, Rzeszów 1975, s. 76-90.

23. Badania wykopaliskowe w Bachórzu, pow. Brzozów na stanowiskach nr 2, 3 i 12, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, Rzeszów 1975, s. 100-102.

24. Materiały do pradziejów powiatu Dąbrowa Tarnowska, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne III, 1975, s. 387-422 (współautor).

25. Bachórz, province of Przemyśl, site 16, Recherches... 1975, Kraków 1976, s. 50-52.

26. Archaeological Survey in the Middle San Basin, 1975, Recherches... 1975, Kraków 1976, s. 55 (współautor).

27. Surface Investigations at Kietrz, province of Opole, Recherches... 1975, Kraków 1976, s. 56.

28. Archaeological Survey in the Region of Rybnik, province of Katowice, Recherches... 1975, Kraków 1976, s. 56-57.

29. Dwie kolekcje archeologiczne z Pogórza Dynowskiego, Materiały Archeologiczne XVI, Kraków 1976, s. 5-28 (współautor).

30. Dwa czekany miedziane z miejscowości Hłudno, pow. Brzozów, Materiały Archeologiczne XVI, 1976, s. 29-31 (współautor).

31. Frühmittelalterliche Burgen in der Hochebene von Głubczyce, Zeszyty Naukowe UJ, Nr CCCCXXIV, Prace Archeologiczne, z. 23, Kraków 1976, s. 81-95.

32. Grób jeźdźca(?) na Górnym Śląsku, Z Otchłani Wieków XLII, 1976, s. 17-18.

33. Drobne prace poszukiwawcze w Beskidzie Niskim i Sądeckim, Acta Archaeologica Carpathica XVI, 1976, s. 113-115.

34. Seminarium „Starosłowiańskie osadnictwo w Nowej Hucie - Krakowie na tle aktualnych badań nad „praską” prowincją kulturową”. Kraków, 9-11 października 1974, Sprawozdania Archeologiczne XXVIII, 1976, s. 332-334.

35. Badania poszukiwawcze nad środkowym Sanem w roku 1973, Sprawozdania Archeologiczne XXVIII, 1976, s. 257-266.

36. Badania archeologiczne w grodzisku wczesnośredniowiecznym w Komornie, pow. Koźle, Wiadomości Archeologiczne XLI, 1976, s. 210-215.

37. Z badań nad kodyfikacją cech oraz datowaniem ceramiki wczesnośredniowiecznej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XX/1, 1976 /1977/, s. 6-8.

38. Bachórz, province of Przemyśl, site 16, Recherches... 1976, Kraków 1977, s. 26-29.

39. The Results of Surface Inwestigations on the Right Bank of the Middle San, Recherches... 1976, Kraków 1977, s. 41-42 (współautor).

40. Osadnictwo prahistoryczne na terenie Dynowa, Rocznik Przemyski XVII-XVIII, R. 1976-1977, Przemyśl 1977, s. 31-36.

41. Materiały z Mionowa w woj. opolskim a zagadnienie górnośląskiej ceramiki „białej” we wczesnym średniowieczu, Wiadomości Archeologiczne XLII, 1977, s. 40-57.

42. Prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Śmiczu, gm. Biała, woj. Opole, Sprawozdania Archeologiczne XXIX, 1977, s. 159-175.

43. Projekt kwestionariusza cech naczyń ceramicznych z okresu wczesnego średniowiecza, Sprawozdania Archeologiczne XXIX, 1977, s. 221-247.

44. Bachórz - wczesnośredniowieczna chata z VI w. n.e., Z Otchłani Wieków XLIII, 1977, s. 167-173.

45. Wybrzeże, province of Przemyśl, site 1, Recherches... 1977, Kraków 1978, s. 43-47 (współautor).

46. Das altungarische Reitergrab von Przemyśl (Südostpolen), Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXX, fasc. 1-2, Budapest 1978, s. 213-230 (współautor).

47. Wczesnośredniowieczny grób Węgra-koczownika z Przemyśla, Acta Archaeologica Carpathica XVIII, 1978, s. 151-199 (współautor).

48. Denkmäler der Latènekultur von Bachórz am Mittellauf des San (Südostpolen), Zeszyty Naukowe UJ, Nr CCCCLXXXV, Prace Archeologiczne, z. 26, 1978, s. 135-151.

49. Zespół osad wczesnośredniowiecznych na terenie miejscowości Nędza pod Raciborzem, Sprawozdania Archeologiczne XXX, 1978, s. 193-216.

50. Jędrychowice, Woiwodschaft Opole, Burgwall II, Recherches... 1978, Kraków1979, s. 24-31 (współautor).

51. Wybrzeże, Gemeinde Dubiecko, Woiwodschaft Przemyśl, Fundplatz 1, Recherches... 1978, Kraków1979, s. 45-49.

52. Weitere Forschungen am Mittellauf des San, Recherches...1978, Kraków1979, s. 52 (współautor).

53. Die Głubczycer Hochebene im Frühmittelalter, Recherches... 1978, Kraków1979, s. 93-98.

54. Kształtowanie się osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Opolszczyźnie (w:) Kształtowanie się kultury wczesnopolskiej na Opolszczyźnie, red. B. Gediga, Opole 1979, s. 25-40.

55. Z badań nad osadnictwem prahistorycznym i wczesnośredniowiecznym w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Przemyśl (w:) Południowo-wschodnia Polska w pierwszym tysiącleciu naszej ery, Przemyśl 1979, s. 15.

56. Badania archeologiczne na stanowisku 16 w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, Rzeszów 1979, s. 135-141.

57. Wyniki weryfikacji zbiorów archeologicznych z Hłudna i Wesołej, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, Rzeszów 1979, s. 144-145 (współautor)

58. Badania poszukiwawcze w rejonie Kotliny Dynowskiej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, Rzeszów 1979, s. 156-161.

59. Wyniki powierzchniowych badań archeologicznych nad środkowym Sanem w 1975 roku, Acta Archaeologica Carpathica XVII, 1977 /1979/, s. 207-222 (współautor).

60. Odkrycie dwóch toporów miedzianych na Pogórzu Dynowskim, Acta Archaeologica Carpathica XVII, 1977 /1979/, s. 151-159 (współautor).

61. Wyniki badań archeologicznych w rejonie Dubiecka, woj. Przemyśl (lata 1977-1978), Materiały i Studia Muzealne II, Przemyśl 1979, s. 93-125.

62. Bemerkungen über die frühmittelalterlichen Burganlagen in der Hochebene von Głubczyce (Oberschlesien) (w:) Rapports du III Congrès International d´Archéologie Slave, T. 1, Bratislava 1979, s. 599-606.

63. Jędrychowice, Woiwodschaft Opole, Gemeinde Branice, Burgwall II, Recherches... 1979, Kraków1980, s. 8-15 (współautor)

64. Wybrzeże, Gemeinde Dubiecko, Woiwodschaft Przemyśl, Fundplatz 1, Recherches...1979, Kraków 1980, s. 41-46.

65. Archäologische Suchforschungen am oberen San im Jahre 1979, Recherches...1979, Kraków 1980, s. 48-49 (współautor)

66. Badania wykopaliskowe na osadzie wczesnośredniowiecznej w Poborszowie, woj. Opole, Silesia Antiqua XXII, 1980, s. 55-69.

67. Uwagi o roli działu „stan badań” w strukturze źródłowego opracowania archeologicznego, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXII /1, 1978 /1980/, s. 10-11.

68. Wyniki powierzchniowych badań archeologicznych nad środkowym Sanem w roku 1976, Acta Archaeologica Carpathica XX, 1980, s. 129-141 (współautor)

69. Z badań nad Płaskowyżem Głubczyckim we wczesnym średniowieczu, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXIII /1, 1979 /1981/, s. 3-4.

70. Z badań nad grodziskiem wczesnośredniowiecznym w Wybrzeżu, woj, przemyskie, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXIII/1, 1979 /1981/, s. 10-11.

71. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na pograniczu śląsko-morawskim. Ze studiów nad lessowym Płaskowyżem Głubczyckim, Przegląd Archeologiczny XXVIII, 1980 /1981/, s. 123-175.

72. Jędrychowice, gm. Branice (w:) Opolski Informator Konserwatorski, Opole 1981, s. 31-34.

73. Dzieje osadnictwa w Pieninach od czasów najdawniejszych do połowy XIV w. (w:) Przyroda Pienin w obliczu przemian, Studia Naturae, Seria B, Nr XXX, Warszawa-Kraków 1982, s. 403-421 (współautor).

74. Jędrychowice, woj. Opole, Silesia Antiqua XXIV, 1982, s. 204-208 (współautor).

75. Jędrychowice, province of Opole, community of Branice, Township II, Recherches...1980, Kraków 1982, s. 8-15 (współautor).

76. Archaeological Survey in the Upper San Basin, Recherches...1980, Kraków 1982, s. 57-59 (współautor)

77. Zlewisko dolnej Strumešnicy we wczesnym średniowieczu, Acta Archaeologica Carpathica XXII, 1982 /1983/, s. 137-160.

78. The Lower Strumešnica valley in the Early Middle Ages (w:) The Lower Strumešnica valley in Prehistoric, Ancient and Early Medieval Times, red. J. Śliwa, Kraków 1983, s. 93-112.

79. Początki osadnictwa wczesnosłowiańskiego w południowej Polsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXV/1, 1981 /1983/, s. 1-2.

80. Ulucz, province of Krosno, site 3 (A multi-culture settlement, mainly Early Mediaeval), Recherches...1981, Kraków 1983, s. 35-42

81. Archaeological survey in the Upper San Basin, Recherches...1981, Kraków 1983, s. 47-49.

82. Prace wykopaliskowe na stanowisku 16 w Bachórzu, woj. Przemyśl w roku 1976 oraz omówienie najważniejszych wyników dotychczasowych badań, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, Rzeszów 1984, s. 214-218.

83. Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Wybrzeżu, woj. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, Rzeszów 1984, s. 225-231.

84. Archeologiczne badania poszukiwawcze nad górnym Sanem w 1979 r., Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, Rzeszów 1984, s. 231-233 (współautor).

85. Znaleziska wczesnośredniowieczne w wysokogórskich partiach Pirinu (południowo-zachodnia Bułgaria), Slavia Antiqua XXIX, 1983 /1984/, s. 205-219.

86. Prahistoryczne i średniowieczne źródła archeologiczne z doliny górnego Sanu. Część I: odcinek Sanok-Wara, Acta Archaeologica Carpathica XXIII, 1984, s. 175-224.

87. Ulucz, province of Krosno, site 3 (A multi-culture settlement mainly from the early Middle Ages, the Bronze Age and the Hallstatt period), Recherches...1982, Kraków 1984, s. 37-43.

88. Archäologische Forschungen im Tal des oberen San-Flusses (Strecke Lesko-Sanok), Recherches...1982, Kraków 1984, s. 48-50.

89. Archaelogical investigations in Sörkappland (Western Spitsbergen), Recherches...1982, Kraków 1984, s. 51-54 (współautor).

90. Odkrycie chaty wczesnosłowiańskiej w Bachórzu, woj. przemyskie, na stanowisku 16, Archeologia Polski XXX, 1985, s. 175-191.

91. Polish archaeological investigations on Spitsbergen, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 63, 1985, s. 121-132 (współautor).

92. Ulucz, Woiwodschaft Krosno, Fundstelle 3 (Eine Mehrkulturensiedlung, vom überwiegend frühmittelalterlichen Charakter), Recherches...1983, Kraków 1985, s. 33-40

93. Survey investigations in the Sudety Upland, Recherches...1983, Kraków 1985, s. 45-46 (współautor).

94. Archaeological survey in the Upper San Basin (Region of Lesko), Recherches...1983, Kraków 1985, s. 46-47.

95. Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi we wschodniej części polskich Karpat, Acta Archaeologica Carpathica XXV, 1986, s. 179-205.

96. Barca (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, t. VII, cz. 2, Wrocław 1986, s. 405-406.

97. Bešeňov (w:) Słownik..., t. VII, cz. 2, s. 440-441.

98. Blatnica (w:) Słownik..., t.VII, cz. 2, s. 482.

99. Brezolupy (w:) Słownik..., t. VII, cz. 2, s. 528.

100. Stand der Forschung über den karpatischen Teil des San-Einzugsgebiets im Frühmittelalter (6-12 Jh.) (w:) Urzeitliche und frühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten, Nitra 1986, s. 285-295.

101. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dolinie środkowego Sanu, Rocznik Przemyski XXIV/XXV, Przemyśl 1987, s. 295-302.

102. Uwagi o archeologii Pogórza Dynowskiego, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXIX /1-2/, 1985 /1987/, s. 19-21.

103. Sanok-Biała Góra, Woiwodschaft Krosno, Fundstelle 3 (Mehrkulturensiedlung, vorwiegend frühmittelalterlich), Recherches... 1985, Kraków 1987, s. 27-33.

104. Erkundungsforschungen am San-Oberlauf (Zagórz-Gebiet), Recherches... 1985, Kraków 1987, s. 41-43.

105. Sanok-Biała Góra, Woiwodschaft Krosno, Fundstelle 3 (Mehrkulturensiedlung, vorwiegend aus der Bronzezeit und frühen Mittelalter), Recherches... 1986, Kraków 1988, s. 41-47.

106. Krzyż ze Zwierzynia, Połoniny ‘89, Warszawa 1989, s. 4-14.

107. Bachórz, province of Przemyśl, community of Dynów, site 16 (Multi-culture settlement, mainly from the 6th-7th cent.), Recherches... 1989, Kraków 1990, s. 42-49.

108. Z badań nad początkami kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXXII/1, 1988 /1990/, s. 3-5.

109. Origins of Early Slav Culture in Poland, Antiquity 65, Cambridge 1991, s. 676-683.

110. Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Górnym Śląsku, Śląskie Prace Prahistoryczne 2, Katowice 1991, s. 91-96.

111. Głosy w dyskusji, t a m ż e, s. 84-86, 154-158, 234-235.

112. Metalowe zabytki naddnieprzańskie z VI-VIII w. w zbiorach krakowskiego Muzeum Archeologicznego, Archaeoslavica 1, Kraków 1991, s. 115-128.

113. Neue frühslawische Funde in Polen (w:) Grundprobleme der frühgeschichtlichen Etwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet - Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter, red. K. Godłowski i R. Madyda-Legutko, Kraków 1992, s. 291-297.

114. Stan i potrzeby badań nad początkami wczesnego średniowiecza (VI - połowa VII w.) w Polsce (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań-Wrocław-Warszawa 1990 /1992/, s. 9-22.

115. Stan badań nad wczesnym średniowieczem w karpackiej części dorzecza Sanu, t a m ż e, s. 225-232.

116. Bachórz, Woiwodschaft Przemyśl, Gemeinde Dynów, Fudstelle 16 (Mehrkulturensiedlung, vorwiegend 6.-9. Jh.), Recherches... 1990, Kraków 1992, s. 53-58.

117. Sieć rzeczna a rozmieszczenie osadnictwa wczesnośredniowiecznego we wschodniej części polskich Karpat (w:) Rzeki. Kultura-Cywilizacja-Historia, t. 1, Katowice 1992, s. 141-152.

118. Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, t. I, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 11-25.

119. O dwóch etapach formowania się polsko-ruskiej granicy etnicznej w Karpatach (w:) Halyćko-Volyńśka deržava: peredumovy, vynyknennja, istorija, kultura, tradycii, Lviv 1993, s. 14-16.

120. Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii, Archaeologia Historica 18, Brno 1993, s. 93-97.

121. Dalsze zabytki naddnieprzańskie z VI?, VII-VIII w. w zbiorach krakowskich, Archaeoslavica 2, Kraków 1993, s. 113-122.

122. Wyniki badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1991-1992, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993, s. 205-216.

123. Tajemnica starego stawu, czyli zaklęty dwór w Temeszowie, Nowe Podkarpacie Nr 8 (86), Krosno, 22.02.1995, s. 8.

124. Najdawniejsze dzieje Sanoka (w:) Sanok. dzieje miasta, pod red. F. Kiryka, Kraków 1995, s. 45-88 (współautor).

125. The Beginnings of East Slavic - West Slavic Differentiation in the Carpathians, Carpatho-Slavic Studies 2:1993, ed. by Paul J. Best, New Haven (USA), 1995, s. 25-37.

126. Pradzieje okolic Dynowa (w:) Dynów. Studia z dziejów miasta, pod red. B. Jaśkiewicza i A. Meissnera, Dynów 1995, s. 25-54.

127. Zu den Anfängen der Drehscheibenkeramik im westlichen Polen im Lichte des Fundmaterials aus Żukowice bei Głogów (w:) Slawische Keramik in Mitteleuropa von 8. bis zum 11. Jahrhundert (Terminologie und Beschreibung), Internationale Tagungen in Mikulčice II, Brno 1995, s. 9-14.

128. Bachórz, Woiwodschaft Przemyśl, Fundstelle 16, Recherches archeologiques de 1991 et 1992, Kraków 1995, s. 51-60

129. Drewniany dwór obronny Fredrów z Temeszowa nad górnym Sanem, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XXXVIII/2, Kraków 1995, s. 4-6.

130. Wczesnośredniowieczna karpacka rubież plemienna, Płaj. Almanach Karpacki 11, Warszawa 1996, s. 42-46.

131. Ważny głos w dyskusji (Uwagi na marginesie książki G. Fuska), Sbornik praci Filosofické fakulty Brněnské University, Řada archeologicko-klasická E40, R. 1995, Brno 1996, s. 47-53.

132. Początki sąsiedztwa polsko–rusko–słowackiego w świetle danych archeologicznych (w:) Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko–rusko–słowackie w średniowieczu, pod red. M. Parczewskiego i S. Czopka, Rzeszów 1996, s. 69-80.

133. Rezultaty badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1993-1995, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XVII, Rzeszów 1996, s. 263-282.

134. Słowo wstępne (w:) W. Gorgolewski, E. Tomczak, Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka, Katowice 1996, s. 8-16.

135. Professor Kazimierz Godłowski in memoriam, Archaeologia Polona 34, Warszawa 1996, s. 7-12.

136. Beginnings of the Slavs’ Culture (w:) Origins of Central Europe, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 79-90.

137. Die karpatische Grenzzone in der frühmittelalterlichen Stammeszeit (w:) Central Europe in 8th - 10th Centuries, Bratislava 1997, s. 56-60.

138. Przedmurze lędziańskie, czyli o Polaków pochodzeniu, Archeologia Żywa 4 (5), Warszawa 1997, s. 27-31.

139. Trzynasty sezon badań wykopaliskowych w Bachórzu na stanowisku 16, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XVIII, Rzeszów 1997, s. 195-209.

140. Osada w Bachórzu w południowo-wschodniej Polsce na tle kultury wczesnosłowiańskiej, Histaryčna-archealagičny zbornik 11, Minsk 1997, s. 39-41.

141. U źródeł Słowiańszczyzny (w:) Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza, pod red. M. Miśkiewiczowej, Warszawa 1998, s. 33-49.

142. Die Teilung des Ost- und Westslawentums als Ergebnis staatlicher und ideologischer Trennung im 10. und 11. Juhrhundert (w:) Rom und Byzanz im Norden, ed. M. Müller-Wille, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Jg. 1997, Nr 3, Bd. II, Mainz – Stuttgart 1998, s. 215 – 226.

143. Archeologia o początkach zróżnicowania kulturowego Słowian (w:) Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Warszawa 1998, s. 373-386.

144. Nowe materiały wczesnosłowiańskie z Polski południowo–wschodniej, Archaeoslavica 3, Kraków 1998, s. 133-145.

145. Obrona Biskupina (w odpowiedzi prof. W. Mańczakowi), Slavia Antiqua XXXIX, R.1998, Poznań 1999, s. 292-293.

146. Odszczepienie galicyjskie, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, T. VI, Kraków 1999, s. 139-154.

147. Uwagi o stanie badań nad grodziskami średniowiecznymi na górnym Naddniestrzu, Przegląd Archeologiczny 47, 1999, s. 181-184.

148. Rann'oslovjans'ki znachidky iz s. Myljanovyči na Zachodnij Volyni (w:) Etnokulturni procesy v Pivdenno-Schidnij Evropi v I tysjačolitti n.e., Kyiv – Lviv 1999, s. 186-192.

149. Wieviel slawische Burgwällen gibt es denn „im Raum der ukrainischen Vorkarpaten”? Bemerkungen zum Artikel von Orest Korčyns’ky, Slovenská Archeológia XLVI-2 (1998), Bratislava 1999, s. 388-389.

150. Czternasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XX, Rzeszów 1999, s. 339-350.

151. Badania nad kulturą wczesnosłowiańską (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, pod red. M. Kobusiewicza i St. Kurnatowskiego, Poznań 2000, s. 413-421.

152. Kazimierz Godłowski jako badacz początków Słowiańszczyzny (uwagi redaktora tomu) (w:) K. Godłowski, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod red. M. Parczewskiego, Kraków 2000, s. 7-14.

153. Kultury archeologiczne a teoria wspólnot komunikatywnych (w:) Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, pod red. St. Tabaczyńskiego, Warszawa 2000, s. 207-213.

154. Stan badań archeologicznych nad początkami Słowian na ziemiach polskich, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XLIII/1 (1999), Kraków 2000, s. 2-3.

155. Dotychczasowe badania osady wczesnosłowiańskiej w Bachórzu (w:) Davnja i seredn'ovična istorija Ukrainy (historyko-archeologičnyj zbirnyk), Kamjaneć-Podilskyj 2000, s. 101-207.

156. The Beginnings of the East Slavic – West Slavic Differentiation in the Carpathians (w:) The Lemkos of Poland. Articles and Essays, Cracow – New Haven 2000, s. 83-87.

157. Kilka uwag o krakowskiej szkole archeologii historycznej, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie XLIII/2, (1999), Kraków 2001, s. 1-2.

158. Early Slav Culture (w:) Medieval archeology: an encyclopedia, ed. P. J. Crabtree, New York – London 2001, s. 85-92.

159. Słowiańszczyzna (w:) Wielka historia świata, t. VI (lata 285-650), Kraków 2001, s. 193-204

160. Prof. dr hab. Helena Zoll-Adamikowa (w:) Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet, pod red. M. Parczewskiego, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001, s. 7-14

161. Vom Herausgeber (w:) Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet, pod red. M. Parczewskiego, t. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, Kraków 2001, s. 15-18

162. Piętnasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXI, Rzeszów 2000 /2001/, s. 271-283.

163. M. Domaradzki i kolektiv, Materiali za archeologijata na sredna Struma, Razkopki i Proučvanija, kn. XXVII, Sofija 2001, ss. 207 (współautor).

164. Praojczyzna Słowian w ujęciu źródłoznawczym (w:) Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Lublin 2002, s. 21-68.

165. Stan dyskusji archeologów polskich nad etnogenezą Słowian (w:) Z polskich studiów slawistycznych, seria 10. Językoznawstwo, Warszawa 2002, s. 183-189

166. Początki dziejów słowiańskich (w:) Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, red. K. Handke, Warszawa 2002, s. 9-17.

167. Kim byli Słowianie? Awarowie i Węgrzy. Jak żyli Słowianie? (w:) U źródeł Polski (do roku 1038), red. M. Derwich i A. Żurek, Warszawa-Wrocław 2002, s. 122-133.

168. Ornament czy symbol kultu? Znak krzyża na naczyniach wczesnosłowiańskich (w:) Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, pod red. J. Gancarskiego, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 15-21.

169. Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) Civitas Schinesghe cum pertinentiis, pod red. W. Chudziaka, Toruń 2003, s. 151-165.

170. Remarks on The Diskussion of Polish Archaeologists on the Ethnogenesis of Slavs, Archaeologia Lithuana 4, Vilnius 2003, s. 138-142

171. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Rybiczyzny, pow. Lipsko (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Warszawa 2003, s. 147-154.

172. Wczesnosłowiańskie odkrycia w Bachórzu, pow. Rzeszów (w:) Polonia Minor Medii Aevi, red. Z. Woźniak i J. Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 191-209.

173. Koreferat do referatu M. Sojáka, Stručne dejiny Spiša od najstarších čias… (w:) Terra Scepucensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Levoča-Wrocław 2003 (2004), s. 144-145.

174. Początki polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, pod red. H. Matuszczaka i Z. Michalczyka, Lublin 2004, s. 43-52.

175. Współczesne poglądy w sprawie etnogenezy oraz wielkiej wędrówki Słowian (w:) Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, red. M. Salamon i J. Strzelczyk, Kraków 2004, s. 195-202.

176. Bachórz, Kreis Rzeszów, Fundstelle 16. Eine Mehrkulturensiedlung, Recherches Archeologiques de 1993-1998, Kraków 2004, s. 133-139.

177. Slavs and The Early Slav Culture (w:) Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, vol. II, ed. P. Bogucki and P. J. Crabtree, New York etc. 2004, s. 414-417

178. Uwagi o kulturze wczesnosłowiańskiej na ziemiach polskich (w:) Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski, red. A. Kośko, A. Kalečyc, Warszawa 2004 /2005/, s. 266-277

179. Ein Wort zur Diskussion über frühmittelalterliche slawische Häuser, Acta Archaeologica Carpathica XXXIX, 2004 /2005/, s. 135-151

180. Die Forschungen Kazimierz Godłowskis zu den Anfängen des Slawentums. Anmerkungen zu Werk und Textauswahl (w:) Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften von Kazimierz Godłowski, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostgebiete, Bd. 6, Hrsg. J. Bemmann und M. Parczewski, Neumünster 2005, s. 13-17 (współautor)

181. Zum Stand der Diskussion der polnischen Archäologen über die Ethnogenese der Slawen (w:) Frühe Slawen in Mitteleuropa. Schriften von Kazimierz Godłowski, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostgebiete, Bd. 6, Hrsg. J. Bemmann und M. Parczewski, Neumünster 2005, s. 19-22

182. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian (w:) Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków 19-21.XI.2001, red. P. Kaczanowski i M. Parczewski, Kraków 2005, s. 65-78

183. Stan dyskusji polskich archeologów nad etnogenezą Słowian (w:) Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków 19-21.XI.2001, Kraków 2005, red. P. Kaczanowski i M. Parczewski, s. 503-512 [ponadto głosy w dyskusji: s. 82-83, 375-376, 378-379, 583, 584, 593-594]

184. Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w północnych Karpatach, Acta Militaria Mediaevalia I, Kraków-Sanok 2005, s. 27-36

185. Okolice Markowej we wczesnym średniowieczu (w:) Markowa – sześć wieków tradycji. Z dziejów społeczeństwa i kultury, red. W. Blajer i J. Tejchma, Markowa 2005, s. 25-34.

186. Stan badań nad zasiedleniem pogranicza polsko-rusko-słowackiego (węgierskiego) we wczesnym średniowieczu (w:) Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, pod red. J. Gancarskiego, Krosno 2006, s. 13-31.

187. Die Forschungen an der Siedlung mehrerer Kulturen in Bachórz, Kr. Rzeszów, FSt. 16. Die Grabungssaisons 15.-19., Recherches archeologiques de 1999-2003, Kraków 2006, s. 119-135

188. Zu den frühmittelalterlichen Stammesburgen im Sudetengebiet nach der Auffassung von Krzysztof Jaworski (2005), AAC XLI, 2006 [2007], s. 187-204

189. Średniowieczna kolonizacja wschodniej części polskich Karpat w świetle danych archeologii (w:) Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007, s. 9-37

190. Kilka uwag o początkach Dubiecka (w:) Dubiecko od czasów najdawniejszych do współczesności, red. D. Armata i J. Motylewicz, Dubiecko 2007, s. 9-14

191. Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej (w:) U źródeł Europy środkowo-wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych, pod red. M. Dębca i M. Wołoszyna, Rzeszów 2007, s. 161-176

192. Uwagi o „szkole krakowskiej” (w:) Starozhytnosti Verhn’ogo Prydnistrov’ya, Yuvileynyy zbirnyk na chest’ 60-richchya Yuriya Mykolayovycha Maleeva, Kyiv 2008, s. 137.

193. Uwagi o reliktach średniowiecznego zamku Golesz na Pogórzu Karpackim (w:) Fortecja. Zbirnyk zapovidnyka „Tustan’” na poshanu Myhajla Rozhka, Lviv 2009, s. 108-113.

194. Nowe dane o lokalizacji i okolicznościach odkrycia srebrnej głowy byka z Radymna (w:) Archeologia barbarzyńców 2008. Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim, red. M. Karwowski i E. Droberjar, Collectio Archaeologica Resoviensis, T. XIII, Rzeszów 2009, s. 145-175.

195. Komentarz do książki Boromira R. Borowczaka, Acta Militaria Mediaevalia V, Kraków-Sanok 2009, s. 241-243.

196. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Leszno, pow. Warszawa-Zachód (w:) Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak i R. Prochowicz, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, T. II, Łódź–Warszawa 2010, s. 433-437.

197. Uwagi o grodzisku w Brzezowej, pow. Jasło (w:) Mente et rutro. Studia Archaeologica Johanni Machnik…, red. S. Czopek i S. Kadrow, Rzeszów 2010, s. 431- 443.

198. Monety rzymskie z miejscowości Dubiecko i Słonne, pow. Przemyśl (w:) Variae Sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek, Rzeszów 2010, s. 327-339.

199. Oczekiwania archeologa wobec filologii słowiańskiej (w:) Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki, (Opole, 22-23 marca 2010), red. J. Baluch, A. Pająk, Opole 2010, s. 25-33.

200. Opinia w sprawie zasięgu ochrony konserwatorskiej grodziska w Aksmanicach, pow. Przemyśl, Rocznik Przemyski XLVI, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2010, s. 76-77, ryc. 3.

201. Скандинавская находка из княжеcкого города Галича, Stratum Plus Nr 5.2011, Sankt Peterburg-Kishinev-Odessa-Bucharest 2011, s. 175-182.

202. Osady wczesnosłowiańskie (V/VI-VII w.) na trasie autostrady A4 w południowo-wschodniej Polsce (w:) Autostradą w przeszłość. Katalog wystawy, red. S. Czopek, Rzeszów 2011, s. 97-108.

203. Rok 1594. Przeprawa posła cesarskiego przez Karpaty, Płaj. Almanach Karpacki 44, wiosna 2012, Warszawa 2012, s. 169-172.

204. Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXXIII, Rzeszów 2012, s. 9-42 (współautor z A. Pelisiakiem i K. Szczepankiem).

205. Obrazki z życia mieszkańców Karpat w 1800 roku w relacji Stanisława Staszica, Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 38, Sanok 2013, s. 9-21.
recenzje:

206. Aleksander Gardawski, Chodlik. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 (w:) Sprawozdania Archeologiczne XXV, 1973, s. 353-359.

207. Witold Hensel, Zofia Hilczer-Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 (w:) Sprawozdania Archeologiczne XXVI, 1974, s. 393-395.

208. Jiro Hasegawa, Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką zachodniosłowiańską, Łódź 1973 (w:) Sprawozdania Archeologiczne XXVII, 1975, s. 336-341.

209. Joanna Kalaga, Ciałopalny obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu, Inst. Archeologii UW, Warszawa 2006, ss. 334 (w:) Przegląd Archeologiczny 55, 2007 [2008], s. 188-198.

210. Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009 (w:) Przegląd Archeologiczny 58, 2010, s. 199-205.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna