Stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnegoPobieranie 96.36 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar96.36 Kb.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości zgodnie z zaleceniami PKA powinien obejmować informacje dotyczące:
stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości oraz stosowanego systemu informacyjnego (np. gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji o poziomie zadowolenia studentów oraz o wynikach kształcenia osiąganych przez studentów, możliwościach zatrudnienia absolwentów itp.),

Program doskonalenia jakości kształcenia zasadniczo opiera się na: • ciągłym badaniu - systematyczna aktualizacja treści programowych o wyniki badań przeprowadzonych we wszystkich kluczowych obszarach nauki (np. "Euro-Marketing", "Ochrona konsumentów", "E-biznes", "Health Care Financing", itp),

 • ciągłym postępie opartym na interdyscyplinarnym procesie kształcenia oraz podnoszeniu jakości programów nauczania,

 • regularnym zwiększaniu oferty programowej o treści obejmujące możliwie jak najszerszy zakres zagadnień i tematów,

 • ciągłej aktualizacji oferty kształcenia oraz zapewnieniu spójności pomiędzy kierunkiem kształcenia, misją ALK, jej strategią rozwoju i potrzebami rynku oraz standardami kształcenia opartymi na krajowych i światowych standardach nauczania, jak również prowadzonych wynikach badań,

 • ciągłej współpracy ze środowiskiem biznesowym zarówno podczas projektowania, wdrażania i realizacji planów studiów i programów nauczania, jak i w trakcie monitorowania efektów kształcenia studentów,

 • ciągłym udoskonalaniu jakości kształcenia, czego efektem są pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej i audytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące kształcenia studentów w ALK,

 • otrzymywaniu certyfikatów międzynarodowych instytucji naukowo-badawczych oraz utrzymywanie pozycji lidera w rankingach szkół niepublicznych oraz wysokiej pozycji Uczelni w wielu międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

Efektami wdrożonej strategii jakości kształcenia są:

 • uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wyróżniającej oceny jakości kształcenia na studiach na kierunku "zarządzanie" (jedyna uczelnia w Polsce mogącą legitymować się taką oceną),

 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu,

 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania oraz prawa,

 • ALK jest jedyną uczelnią w Polska wymienioną w "EMBA 2009" w rankingu "Financial Times", który obejmuje 95 najlepszych programów Executive MBA na świecie,

 • w rankingu "FT" w kategorii nauczania przedsiębiorczości uczelnia znalazła się na 4 miejscu, w kategorii nauczania w zakresie zarządzania i marketingu - na 8 miejscu, a w dziedzinie ekonomii na 9 miejscu spośród najlepszych instytucji edukacyjnych w Europie,

 • 1 miejsce od 10 lat w rankingach "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej".

W realizacji planów studiów i programów nauczania niezwykle istotne jest zaangażowanie studentów, formalne i nieformalne interakcje pomiędzy studentami a wykładowcami, jak również ich opinie i sugestie, oraz, co jest bardzo istotnie z punktu widzenia dydaktyki, możliwość zastosowania nabytych umiejętności w praktyce. W związku z powyższym w realizacji planów studiów i programów nauczania w ALK wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

 • Wykłady (Ok. 15 % ogółu godzin),

 • Seminaria (Ok. 20 % ogółu godzin),

 • konserwatoria (Ok. 10 % ogółu godzin),

 • studia przypadków (Ok. 15 % ogółu godzin),

 • konsultacje (ok. 10 % ogółu godzin),

 • symulacyjne gry decyzyjne (ok. 10 % ogółu godzin),

 • warsztaty (Ok. 10 % ogółu godzin),

 • projekty grupowe (Ok. 10. % ogółu godzin),

 • e-learning* (ten sposób przekazywania treści merytorycznych cechuje się jednak problematycznością wynikającą z uwarunkowań prawnych określonych w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nie przewidują możliwości przyznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych w trybie e-learningowym. Wychodząc na przeciw istniejącym potrzebom na rynku usług edukacyjnych, a jednocześnie uwzględniając wymagania formalno-prawne regulujące tą formę kształcenia studentów, w ALK działa w pełni funkcjonalna platforma e-learningowa Moodle, która jest wykorzystywana wyłącznie jako narzędzie wspierające proces kształcenia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ograniczonym zakresie).

Dbałość o zapewnienie właściwej jakości kształcenia jest elementarną zasadą funkcjonującą w Uczelni. Senat, Rektor, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz członkowie Komitetów Programowych są odpowiedzialni za zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. Procedura zapewnienia jakości procesu kształcenia, wykonywana regularnie w cyklu semestralnym, składa się z następujących elementów:

 • ewaluacja programów nauczania przez kierowników właściwych jednostek uczelni lub Centrów Badawczych,

 • ewaluacja programów nauczania przez Komisję właściwego Kolegium,

 • ewaluacja programów nauczania w zakresie weryfikacji i modyfikacji planów studiów i programów nauczania o przedmioty do wyboru przez Prorektora ds. studenckich oraz kierowników właściwych jednostek uczelni lub Centrów Badawczych,

 • analiza rozkładu ocen studentów,

 • analiza informacji otrzymywanych w trakcie spotkań z opiekunami kierunków,

 • analiza opinii zebranych podczas spotkań z przedstawicielami studentów,

 • Ilościowe (ankiety) i jakościowych (wywiady grupowe) badania opinii studentów, oczekiwań i poziomu satysfakcji,

 • analiza jakości prac dyplomowych (od 2003 roku) oraz wybór i przyznawanie najlepszym pracom magisterskim nagród,

 • analiza samodzielności pracy studentów poprzez zastosowanie oprogramowania antyplagiatowego - Plagiat.pl,

 • analiza opinii studentów zrzeszonych w kołach naukowych ALK i innych stowarzyszeniach, np. absolwentów Uczelni.

Wyniki oceny są przekazywane do Senatu Akademickiego, Rektora, kierowników właściwych jednostek uczelni lub Centrów Badawczych, wykładowców i studentów.

Ewaluacja jakości kształcenia przyjmuje zewnętrzny i wewnętrzny charakter, tj: • zewnętrzny obowiązkowy, poprzez nadzór Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarówno nad samą Uczelnią, jak i nad zawartością merytoryczną i jakością wszystkich planów studiów i programów nauczania kierunków, do prowadzenia których ALK posiada właściwe uprawnienia, jak też oceny dokonywane przez Państwową Komisję Akredytacyjną, tj. niezależną instytucję, której głównym zadaniem jest sprawdzenie zgodności kształcenia studentów z wymaganiami szkolnictwa wyższego,

 • zewnętrzny dobrowolny, poprzez ubieganie się o międzynarodowe Akredytacje: EQUIS, CEEMAN, AMBA i AACSB. Warte odnotowanie jest to, że ALK jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą akredytację EQUIS. Uczelnia uzyskała również akredytację CEEMAN (z j. ang. Central and East European Management Development Association). CEEMAN's IQA (z j. ang. International Quality Accreditation) jest międzynarodową instytucją akredytacyjną, która, oceniając jakość kształcenia bierze pod uwagę specyfikę regionu i uwarunkowania lokalne, w których funkcjonuje oceniania Uczelnia. ALK jest ponadto w trakcie wdrażania procedur zapewnienia jakości kształcenia będących podstawą do otrzymania akredytacji AACSB. Natomiast program kształcenia na studiach podyplomowych MBA posiada akredytację EMBA. ALK posiada Certyfikat PN - EN ISO 2001:2009: w zakresie procedur i procesów wprowadzonych w Centrum Rozwoju Studiów Podyplomowych; Uczelnia była jedną z pierwszych polskich instytucji szkolnictwa wyższego, które otrzymały Akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "Forum", a ponadto ALK poddaje się corocznym analizom zewnętrznych ekspertów w osobach profesorów: Jerzego Dietla, prezesa Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz Jana Głuchowskiego, z UMK w Toruniu, którzy dokonują szczegółowej oceny procedur rekrutacji i selekcji kandydatów na studia oraz studentów, jak również analizują przebieg procesu nauczania oraz przebieg i efekty egzaminów końcowych;

 • wewnętrzny system oceny, który oparty jest na opiniach nt. wykładowców dokonywanych przez studentów i pracowników jednostek organizacyjnych uczelni i przełożonych. Każdy wykładowca może podlegać kontroli i ocenie przez innego pracownika naukowego oraz przełożonego w ramach określonej jednostki organizacyjnej uczelni. Propozycje nowych programów studiów oraz propozycje udoskonaleń i aktualizacji funkcjonujących kierunków studiów omawiane są w ramach realizujących je jednostek uczelni. Realizacja procesów oceny jest monitorowana przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zasiadających w Komitetach Programowych i aktywnie uczestniczących w procesach rozwoju i oceny programów nauczania, a ponadto zbierających informacje na temat ocen końcowych studentów, jak również ich wyniki cząstkowe;

 • oceny dokonywane przez studentów: kwestionariusze oceny zajęć przez studentów są istotnym elementem procesu zapewniania jakości w ALK. W celu zapewnienia rzetelności procesu oceny, standardowa procedura oceny jest realizowana dla wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania. Na koniec każdego semestru studenci wypełniają anonimowo formularze oceny w wersji drukowanej albo elektronicznej, w których przekazują informacje na temat zawartości i jakości oraz atrakcyjność zajęć (oraz osób je prowadzących), jak również oceniają jasność, dostępność i terminowość nauczycieli oraz pracę jednostek organizacyjnych uczelni. Uzyskane w ten sposób wyniki oceny przez studentów są analizowane we właściwych kolegiach i wydziałach, jak również przez dziekanów. Wykładowca zainteresowany oceną także jest uprawniony do otrzymania jej wyników;

 • istotnym elementem jakości kształcenia jest poziom umiędzynarodowienia uczelni, tj. internacjonalizacja wszystkich programów nauczania (w szczególności prowadzonych w języku angielskim). W celu realizacji tej części polityki jakości ALK podpisała umowy z wieloma renomowanymi uczelniami z całego świata. O wysokim stopniu umiędzynarodowienia Uczelni świadczy wysoki odsetek studentów-obcokrajowców realizujących studia w ALK oferowane w języku angielskim. Wśród studentów kierunków studiów realizowanych w języku angielskim w ALK są ponadto absolwenci polskich szkół średnich poszukujący wysokiej jakości kształcenia prowadzonej w Polsce w języku angielskim, absolwenci europejskich szkół średnich (głównie z krajów sąsiednich), Azji (głównie z Chin i Wietnamu), Afryki (głównie Nigeria) i innych części świata, jak również obcokrajowcy mieszkających w Polsce poszukujący wysokiej jakości edukacji realizowanej w języku angielskim, oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Co znaczące, ALK systematycznie zwiększa różnorodność etniczną i kulturową swoich studentów, co jest najbardziej widoczne w proporcji liczby studentów zagranicznych do ogólnej liczby studentów ALK, na tle innych polskich uczelni (w całej Polsce jest to zaledwie 0,4%, natomiast w ALK prawie 22%). Znaczący jest również fakt, że na studiach realizowanych w języku angielskim jest 36% studentów pochodzących z innych krajów. Oprócz programów nauczania studiów realizowanych w języku angielskim, ALK oferuje wiele kursów prowadzonych w języku angielskim. Co istotne, w celu zapewnienia wysokiego poziomu umiędzynarodowienia Uczelni, ukończenie wielu kursów w języku angielskim jest obowiązkowe dla wszystkich studentów, natomiast ukończenie lektoratów tak języka angielskiego, jak i innych języków obcych (języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego, itp.) jest obowiązkowe. Troska ALK o wysoką jakość kształcenia jest widoczna w staraniach Uczelni mających na celu zapewnienie zgodności planów studiów i programów nauczania zarówno z polskimi, jak i europejskimi oraz międzynarodowymi standardami kształcenia poprzez:

 • opracowywanie treści programowych, spisów literatury i materiałów dydaktycznych oraz konstrukcja planów studiów i programów nauczania we współpracy z zagranicznymi partnerami (np. Bradford University (Wielka Brytania), WHU Koblenz (Niemcy), AUDENCIA (Francja), EADA (Hiszpania), IAE Aix-en-Provence (Francja), Uniwersytet w Maastricht (Holandia) oraz Akademie für Wetterbildung (Niemcy) , itp.),

 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) - studentom ALK przyznawane są punkty ECTS, które ułatwiają proces wymiany studentów,

 • studia za granicą - każdego roku coraz więcej studentów ma możliwość studiowania za granicą i zdobywania doświadczenia korzystając z międzynarodowej wymiany studentów,

 • suplement do dyplomu - absolwenci ALK otrzymują suplement do dyplomu wydanego zgodnie z normami określonymi w Deklaracji Bolońskiej,

 • koncentracji się na znajomości języków obcych wśród studentów - studenci są zobowiązani do nauki języków obcych (realizowanie studiów w języku angielskim wymaga wysokiego poziomu znajomości tego języka i jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia),

 • działalność Centrum Kariery FORGE, które w ramach procesu umiędzynarodowienia Uczelni, podpisało umowy z wieloma firmami z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii (np. LKW Walter, Niemcy, Auchan, Francja, Büro für Deutsche Vermögensberatung, Niemcy, Henkel, Niemcy, SERLAC SA, Hiszpania, Ara Krulich SA, Hiszpania, Travelodge Manchester Airport, Wielka Brytania czy Zaunkonig-Wendenschloss, Niemcy), w celu zapewnienia uczniom zagranicznych ofert staży oraz ofert pracy.

 • ALK bardzo duży nacisk kładzie na nawiązywanie i utrzymywanie silnych powiązań ze światem biznesu. Uczelnia jest pionierem we wdrażaniu edukacji zawodowej. Przykładem tego jest fakt uruchomienia studiów podyplomowych MBA przez ALK, jako pierwszą Uczelnię w Polsce. Uczelnia może poszczycić się także nagrodą doskonałości w zakresie kształcenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie praktycznym, którą otrzymało Centrum Edukacji Międzynarodowej. Bliski kontakt ze światem biznesu jest utrzymywany poprzez szereg inicjatyw, wśród których są m.in. inicjatywa iCab, Centrum Karier i Stowarzyszenie Absolwentów ALK. Centrum Karier FORGE oferuje pomoc w znalezieniu pracy i zapewnienia studentom dostęp do aktualnych ofert partnerów uczelni, a ponadto organizuje kursy imprezy, spotkania z pracodawcami oraz specjalne kursy poświęcone stwarzaniu równych szans dla młodych przedsiębiorców. Centrum oferuje ponadto kilka ważnych usług dla studentów i absolwentów ALK:

 • wybrane oferty pracy i staży za pośrednictwem biuletynu "EForge",

 • możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach, w tym warsztatów mających na celu analizowanie oferty potencjalnych pracodawców (we współpracy m.in z takimi firmami jak: Deloitte, Brief, KPMG, 3M, Accenture, Toyota Motor Polska i PriceWaterhouseCoopers)

 • pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, jak również informacji na temat potencjalnych pracodawców i ich procedur rekrutacji (np. CV i list motywacyjny porady, rozmowa kwalifikacyjna),

 • FORGE podpisał długoterminową umowę o współpracy z Manpower - światowego lidera w sektorze usług pośrednictwa pracy, który oferuje studentom różne możliwości, takie jak praca i oferty staży renomowanych firm z różnych sektorów gospodarki, jak również fachowe doradztwo, profesjonalne miejsce, i możliwość uczestnictwa w "Akademii Manpower", tj. warsztatach, podczas których studenci otrzymują krytyczne informacje na temat procesów rekrutacji oraz zasad udanego wejścia na rynek pracy),

 • Centrum organizuje tzw. "godziny Expert", w którym studenci i absolwenci mogą uzyskać porady z Manpower ,

 • Centrum dostarcza informacji na temat aktualnych warunków polskiego rynku pracy i możliwości pracy za granicą, jak również informacje na temat targów pracy, warsztatów i kursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne,

 • Centrum prowadzi ponadto badania na temat pracy wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i fundacjach,

 • Centrum przygotowuje folder promocyjny, który zawiera profile absolwentów z różnych kierunków studiów i specjalności dyplomowania, który otrzymują potencjalni pracodawcy i sponsorzy staży,

 • Centrum zawiera także umowy o współpracy z pracodawcami, sponsorami i organizatorami staży oraz agencje zatrudnienia, które dają pierwszeństwo studentom ALK w procesie rekrutacji.

 • International Corporate Advisory Board. (iCab) to gremium złożone z menedżerów firm międzynarodowych najwyższego szczebla, które jest upoważnione do udzielania porad w zakresie stosunków korporacyjnych i zarządzania Uczelnią, przyczynia się do opracowania nowych strategii rozwoju, wspomaga tworzenie nowych powiązań korporacyjnych, a także pomaga w tworzeniu programów nauczania i ich realizacji,

 • wśród ścisłych powiązań ALK ze światem biznesu na uwagę zasługuje m.in. udział pracowników ALK w wielu projektach konsultingowych (np. dla administracji publicznej) oraz współpraca z ponad 40 radami nadzorczymi, uznanie polityków (np. byłych ministrów) oraz ze strony cenionych profesorów różnych specjalności, opracowanie wielu studiów przypadków oraz pomocy dydaktycznych z dziedziny zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania i teorii organizacji, prowadzenie w ALK projektu "Inkubatory Przedsiębiorczości", który pomaga młodym ludziom założyć własne firmy, prowadzenie "Business Klinika Prawa", innowacyjnego projekt, w którym studenci prawa gospodarczego mają unikatową możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, jednocześnie pomagając innym studentom, prowadzenie przez profesora ALK dr. inż. J. Cieślika programu "Jak uruchomić własny biznes", który ma na celu wspieranie inicjatyw młodych przedsiębiorców. W celu zwiększenia szans absolwentów ALK na rynku pracy, Uczelnia prowadzi następujące działania:

 • organizowanie i wspieranie konferencji i spotkań, które dostarczają nowych informacji na temat nowe informacje na temat rynku pracy (np. coroczna konferencja studentów p.n. "Quo vadis młody Polak?") ,

 • intensywna nauka języka obcego,

 • międzynarodowa wymiana studentów,

 • praktyki studenckie - ponad 50% wszystkich studentów na studiach stacjonarnych i ponad 80% niestacjonarnym miało możliwość udoskonalenia swoich umiejętności pracując w pełnym i niepełnym wymiarze godzin albo poprzez uczestnictwo w stażach, dzięki aktywnej współpracy ALK z ponad 100 firm i organizacji,

 • studenci, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą brać udział w warsztatach podczas których mają możliwość nabycia wiedzy o działalności firm handlowych,

 • ponadto, partnerzy biznesowi regularnie zasilają fundusz grantów badawczych ALK, którego budżet wynosi około 150.000 euro rocznie (i rośnie).

 • Misja edukacyjna ALK byłaby niepełna, jeżeli wartości, zasady etyki i innowacje nie byłyby postrzegane przez Uczelnię, jako uzasadnione wymiary codziennej działalności. Badania i rozwój oraz dbałość o etykę są nieodłącznym elementem strategii ALK od momentu jej utworzenia, a co jest dobrze widoczne w ilości i jakości unikalnych i popularnych projektów prowadzonych przez ALK (np. pracownik ALK Jonathan T. Scott prowadzi innowacyjne kursy, takie jak "Zarządzanie New Frontiers" i "An Introduction to Industrial Sustainability". Scott współpracuje z organizacjami akademickimi na całym świecie, jak również z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami, koncentrując się na badaniu i promocji zasad odpowiedzialnego biznesu. Innym przykładem może być program staży studenckich, który, jako element programu CIPS koncentruje się na usuwaniu odpadów). Kodeks postępowania etycznego stanowi, że wszyscy członkowie społeczności ALK są zobowiązani działać uczciwie, rzetelnie, racjonalnie i w dobrej wierze przez cały czas, przez wzgląd na swoje obowiązki, interesy Uczelni i społeczeństwa, godności i bezpieczeństwa współpracowników i studentów. Kwestie dotyczące etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu są obecne także w badaniach prowadzonych w Centrum Etyki Biznesu, czego przykładem może być np. działalność badawcza Pana Jonathana T. Scotta, dotycząca m.in. aspektom zrównoważonego rozwoju, co zostało docenione zarówno przez studentów, naukowców, jak i organizacje biznesowe na całym świecie.


• okresowe przeglądy planów i programów nauczania oraz ich efektów (np. adekwatność konstrukcji oraz treści realizowanych planów i programów nauczania do zamierzonych efektów kształcenia, uwzględnienie specyfiki poziomów kształcenia i form studiów, formalne procedury zatwierdzania programów nauczania, udział studentów w działaniach dotyczących zapewnienia jakości, opinie zwrotne od pracodawców, przedstawicieli rynku pracy oraz innych organizacji),
Akademia Leona Koźmińskiego jest międzynarodową instytucją edukacyjną, która gwarantuje wysoki poziom wiedzy interdyscyplinarnej, w połączeniu z oferowanymi możliwościami rozwoju umiejętności zawodowych, przekazywanej przez wybitnych naukowców akademickich oraz praktyków życia gospodarczego. Ten interdyscyplinarny model skupia się zarówno na rynku krajowym i międzynarodowym. Nasza strategia w odniesieniu do realizowanych planów studiów i programów nauczania opiera się na przekazywaniu wysokiej jakości teorii naukowych, sprawdzonych metodach nauczania i elastycznym dostosowywaniu się do potrzeb rynku zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Plany studiów i programy nauczania kierunków realizowanych w ALK są tworzone przez Komitet Programowy wspólnie z International Corporate Advisory Board, profesorami, studentami, jak również uwzględniają sugestie absolwentów Uczelni i środowiska biznesowego. Plany studiów i programy nauczania spełniają wymagania formalno-prawne określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wielokrotnie przekraczając ilościowo i jakościowo powyższe normy. ALK projektując plany studiów i programy nauczania kieruje się następującymi zasadami:

 • przejście od "nauczania" do "uczenia się",

 • różne metody nauczania w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów,

 • orientacja na jakości kształcenia.

Uczelnia oprócz "klasycznych" programów modułowych, oferuje szerokie spektrum tematów, programów i specjalności, które umożliwiają studentom zindywidualizowanie programów nauczania, dzięki czemu cały proces dydaktyczny pod względem metodologicznym jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta oraz oczekiwań środowiska biznesowego. Programy nauczania w ALK pomagają studentom w określeniu ich mocnych i słabych stron, natomiast oferowane kursy i warsztaty mają na celu rozwój "twardych" i "miękkich" umiejętności menedżerskich oraz zachęcają studentów do samodzielnego myślenia.

Organem odpowiedzialnym za zarządzanie ofertą dydaktyczną ALK jest Komitet Programowy powoływany przez Senat Uczelni, składający się z pracowników uczelni i studentów. Obowiązki Komitetu Programowego obejmują: • bieżące nadzorowanie realizacji programu,

 • ogólny nadzór nad procesem zarządzania programem nauczania,

 • przygotowanie programu rozwoju projektów / wniosków,

 • przygotowanie programu rozwoju / propozycji zmian na Senat Akademicki,

 • kolejność analizy wniosków,

 • weryfikacji zgodności zmian zaproponowanych w ramach istniejących programów z wymogami prawnymi,

 • zapewnienie zgodności zaproponowanych zmian z misją Uczelni i wymaganiami zainteresowanych stron,

 • formalne zatwierdzenie programów.

Projektowanie i opracowywanie planów studiów i programów nauczania w ALK obejmuje wprowadzanie programów nauczania nowych specjalności, jak i zmian w istniejących planach studiów i programach nauczania w zakresie liczby godzin, semestru, roku studiów oraz w zakresie poszerzania oferty dydaktycznej o nowe przedmioty i udoskonalanie treści przedmiotów już realizowanych. Proces ten jest nadzorowany przez Komitet Programowy i skoordynowany z odpowiednimi jednostkami w Uczelni oraz Centrum Badań i Ewaluacji. Zatwierdzanie planów studiów i programów nauczania, tworzenie nowych programów, udoskonalanie istniejących oraz ich wdrażanie i zarządzanie jakością planów studiów i programów nauczania we współpracy z właściwymi dziekanatami odbywa się corocznie. Wszystkie specjalności dyplomowania prowadzone są pod opieką właściwych koordynatorów studiów, odpowiedzialnych także za wdrażanie decyzji podjętych przez Komitet Programowy. Każdy projekt planów studiów i programów nauczania przygotowany przez Komitet, po konsultacjach z zainteresowanymi stronami i dyskusji w środowisku akademickim (naukowcy, studenci, świat biznesowy, International Corporate Advisory Board) w odniesieniu do treści programowych i jakości, jest następnie zatwierdzany przez Senat Uczelni co najmniej pięć miesięcy przed początkiem roku akademickiego, uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian w życie.

Zapewnienie właściwego poziomu jakości planów studiów i programów nauczania zależy od zaangażowania następujących stron procesu ich projektowania:

• Zakładów i Centrów Badawczych ALK,

• Członków Kół Naukowych i Stowarzyszeń Uczelni,

• Studentów uczestniczących w programie TOP 15,

• Studentów, którzy wyrażają swoje opinie dotyczące treści nauczania, jak również czasu i nakładu niezbędnego do opanowania wspomnianych treści w rozmowach z koordynatorami studiów oraz poprzez wypełnianie anonimowych ankiet on-line,

• Członków International Corporate Advisory Board,

• Członków Komitetów Programowych,

• Członków Wydziałów,

• Indywidualnych wniosków złożonych przez członków Senatu Akademickiego,

• Obowiązkowych standardów i wymogów formalno-prawnych określonych przez władze krajowe oraz przez międzynarodowe instytucje akredytacyjne,

• Informacji z mediów na bieżąco monitorujących jakość badań w Polsce,

• Opinii recenzentów, gości i uczestników konferencji, warsztatów czy seminariów organizowanych w uczelni,

• studentów zagranicznych,

• przedstawicieli świata biznesu współpracujących z ALK,

Przedsiębiorstw i instytucji, w których studencki ALK realizują praktyki zawodowe,

• Absolwentów.

A zatem, podstawą jakości planów studiów i programów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są: • Oceny wewnętrzne (studentów, wykładowców, egzaminatorów zewnętrznych, badań własnych ALK),

 • Oceny zewnętrzne (Państwowa Komisja Akredytacyjna oraz międzynarodowe agencje akredytacyjne takich jak EQUIS, CEEMAN, AMBA, AACSB),

 • Oceny środowisk biznesowych,

 • Oceny możliwości rynkowych planów studiów i programów nauczania,

 • Oceny oferty dydaktycznej innych uczelni.

Każdy członek wydziału ma prawo zgłaszania zmian w programach studiów. Każda propozycja, zarówno propozycja nowego programu, jak i dotycząca wprowadzenia istotnych zmian w istniejących programach, podlega starannej i wszechstronnej ocenie pod względem jej zgodności z misją Uczelni, dopasowania do potrzeb rynku, jak i zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi. Wprowadzanie zmian w planach studiów i programach nauczania następuje zawsze zgodnie z formalną procedurą obowiązującą w ALK. Obowiązujące w Uczelni plany studiów i programy nauczania w ALK, jak również projekty zmian i udoskonaleń są omawiane na spotkaniach rad wydziałów uczelni organizowanych co miesiąc. Ponieważ zmiany i udoskonalenia są często wynikiem badań własnych wykładowców ALK, wiele zmian (w procesie dydaktycznym, projekty programów nauczania i projekty badawcze, itp.) jest efektem wprowadzenia wyników wspomnianych badań wykładowców, jak i unikalnych kompetencji samych Wydziałów oraz realizowanych przez nie projektów badawczych. ALK zachęca członków wydziałów do prowadzenia badań, których efekty mogą pomóc w opracowywaniu programów nauczania i ich koordynowaniu, wysyłając członków wydziałów do prestiżowych uniwersytetów na całym świecie. ALK dbając o wysoką jakość programów nauczania oraz ich właściwy poziom urynkowienia utrzymuje silne związki ze środowiskiem biznesowym, czego efektem jest zbieżność planów studiów i programów nauczania z kompetencjami oczekiwanymi od studentów przez partnerów biznesowych.

Mając powyższe na uwadze, do najważniejszych zmian dokonanych w ALK w zakresie jakości planów studiów i programów nauczania należy zaliczyć: • wprowadzenie nowych specjalności w ramach istniejących programów zamiast uruchamiania kolejnych kierunków studiów, m.in. zagadnienia psychologii biznesu oparte na wynikach badań prowadzonych przez Uczelnię, które w unikalny sposób łączą wiedzę z zakresu nowoczesnych teorii psychologicznych i przedsiębiorczości intelektualnej, rachunkowości, finansów i skarbu (studia licencjackie), zarządzanie jakością w administracji, Rozwoju Regionalnego i Funduszy, zarządzanie, audyt i controlling w biznesie (studia magisterskie),

 • wzrost umiędzynarodowienie uczelnii,

 • zróżnicowanie metod nauczania,

 • ocena programów studiów przez zewnętrznych audytorów i umocnienie wysokiej pozycji Uczelni w rankingach krajowych oraz o zasięgu międzynarodowym,

 • realizacja programów studiów przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej,

 • dywersyfikacja oferty studiów podyplomowych,

 • wprowadzenia studiów typu "Master Program..." w języku angielskim w trybie niestacjonarnym na wniosek studentów programu typu "Bachelor Degree",

 • wprowadzenie podziału studiów na studia I-go i II-go stopnia zgodnie z założeniami procesu bolońskiego,

 • zastąpienie obowiązku pisania prac licencjackich - dwuczęściowym egzaminem licencjackim składającym się z prezentacji na wybrany przez studenta temat oraz egzaminu ustnego na pytania z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych ujętych w planach studiów i programach nauczania danego kierunku studiów,

 • wprowadzenie nowych przedmiotów do wyboru przez studentów.


• zasady oceniania studentów (np. stosowane formy i kryteria weryfikacji wiedzy oraz oceny wyników kształcenia),
Zasady rekrutacji są ustalane przez senat akademicki nie później niż 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, zgodnie z Prawem-ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Proces przyjmowania kandydatów na studia jest anonimowy w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans. Każdy kandydat ma dostarczyć taki sam zestaw dokumentów potwierdzających ich wykształcenie i kwalifikacje. Kandydaci (z wyjątkiem studiów doktoranckich) są proszeni o składanie aplikacji internetowych za pomocą e-formularza dostępnego na stronie internetowej ALK. Jeżeli niezbędne są dodatkowe dane lub oryginalne dokumenty, należy je składać bezpośrednio w siedzibie Uczelni. Tryb przyjmowania kandydatów na studia różni się w zależności od kierunku studiów. W celu przyciągnięcia najlepszych kandydatów, ALK oferuje zwolnienie z czesnego dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Dodatkowo, studenci chcący studiować w ALK na dwóch kierunkach studiów jednocześnie, mogą otrzymać atrakcyjne rabaty i możliwość dostosowania planów studiów do indywidualnych możliwości. Pod koniec procesu rejestracji, są publikowane listy przyjętych studentów. Roczne wyniki naboru podlegają dokładnej i wnikliwej analizie przeprowadzanej przez Komisję Przyjęć, kierowaną przez Prorektora ds. Studenckich. Sprawozdanie z procesu rekrutacji i selekcji kandydatów są przedstawione na posiedzeniu Senatu w październiku.

Każdy wykładowca ma obowiązek formalnej oceny osiągnięć studentów. Najbardziej rozpowszechnioną formą oceny jest egzamin pisemny lub ustny, jednak stosowane są również inne formy oceny, takie jak ocena aktywności studentów podczas zajęć, ocena projektów, prezentacji, case studies, raportów i prac domowych poleconych do samodzielnego wykonania. Końcowa ocena wiedzy studentów w postaci egzaminu licencjackiego oraz obrony pracy magisterskiej i dyplomowej odbywa się w z udziałem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, opiekuna seminarium licencjackiego, promotora pracy magisterskiej lub dyplomowej, recenzenta/ów oraz innych członków właściwych jednostek uczelni, a ponad to, może odbywać się także z udziałem zewnętrznych ekspertów reprezentujących zarówno świat akademicki jak i przedstawicieli szeroko pojętego biznesu. Zawsze istnieje możliwość powtórzenia egzaminu przez studentów, którzy go nie zdali. Jeśli student nie uzyskał oceny pozytywnej, może zażądać egzaminu przed komisją. W wyjątkowo trudnych przypadkach, istnieje także możliwość mediacji z udziałem doradców, studentów, wykładowców i / lub członków władz uczelni. Monitorowanie postępów studenta przyjmuje dwie formy często używane w polskim środowisku akademickim: • stałe monitorowanie postępów studentów w przyswajaniu wiedzy przez wykładowcę w oparciu o kryteria oceny dostosowane do rodzaju przedmiotu ujętego w planach studiów i programach nauczania, które przyjmuje formę koloqwium, testu, projektu grupowego, case studies, sprawozdań z przeprowadzonych badań, egzaminów śródsemestralnych;

 • egzamin/zaliczenie na ocenę przeprowadzany na koniec każdego semestru studiów, który, w zależności od rodzaju studiów przybiera formę rozwiązywania zadań (w uczelni i w domu), zrelacjonowania w formie pisemnej sprawozdań z przeprowadzonych badań, rozwiązywania w formie pisemnej zadania grupowego, samodzielnego rozwiązywania w formie pisemnej case studies, grupowego rozwiązywania w formie pisemnej case studies, czy indywidualnych egzaminów ustnych.

Jakość metod nauczania tak, jak intensywne kontakty między studentami i wykładowcami są kluczowymi aspektami prawidłowego rozwoju studentów. ALK oferując bardzo rozbudowany wachlarz metod oceny, sprzyja udoskonaleniu umiejętności analitycznego i twórczego myślenia. Na przykład seminaria dyplomowe umożliwiają wyrobienie w studentach umiejętności metodologicznych, dyskusje grupowe oraz przygotowywane prezentacje służą poprawie zdolności komunikacyjnych, itp.

Wykładowca jest zobowiązany do składania sylabusów przedmiotów oraz przewodników przedmiotów, zawierających wykaz treści przedmiotowych, które muszą być zgodne ze standardami kształcenia oraz planami studiów i programami nauczania określonych kierunków realizowanych w ALK, oraz wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej oraz proponowany nakład pracy własnej studenta i kryteria jego oceny, które są analizowane (i akceptowane) przez kierowników właściwych jednostek Uczelni odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów. Wykładowca jest ponadto zobowiązany do udostępnienia dla studentów w formie elektronicznej materiałów do prowadzonych zajęć na początku każdego semestru mogących zawierać także inne niż treści prezentowane podczas zajęć, dodatkowych materiałów, np. testów z poprzednich lat, a ponadto musi precyzyjnie określić wymagania dotyczące składania egzaminów i uzyskania zaliczeń oraz zadań do rozwiązania w formie pisemnej lub ustnej, jak również techniczne wymagania dla prezentacji, projektu, case studies, itp. Sesje egzaminacyjne odbywają się na koniec każdego semestru. Prorektor ds. studenckich jest odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowego harmonogramu sesji egzaminacyjnej. W celu przystąpienia do uzyskania wpisu na kolejny rok studiów student musi złożyć egzaminy i uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania kierunku.

Zrealizowawszy program nauczania przedmiotu, który nie kończy się egzaminem, student uzyskuje ocenę w postaci zaliczenia "zal" albo "nzal" w przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu. Wiedza studenta ze wszystkich innych przedmiotów z których student składa egzamin albo uzyskuje zaliczenie z oceną rozliczana jest według 6-punktowej skali oceny. Końcowa ocena wystawiona przez wykładowcę stanowi dowód zrealizowania przedmiotu. W celu obliczenia średniej ocen studenta, stosowana jest średnia ważona ocen uzyskanych ze złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania.

Skala ocen w ALK • 5,0 (bdb)

 • 4,5 (db +)

 • 4,0 (db)

 • 3,5 (dst +)

 • 3,0 (dst)

 • 2,0 (ndst)

Na politykę jakości dotyczącą oszustw podczas składania egzaminów, uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów oraz plagiatów prac realizowanych w ALK składają się następujące elementy:

 • internetowa aplikacja Plagiat.pl, gdzie prace studentów są skanowane, w celu sprawdzenia stopnia ich oryginalności,

 • nadzór nad studentami w trakcie składania egzaminów i zaliczeń przez osoby wydelegowane z ramienia podstawowych jednostek uczelni zgodnie z przepisami ALK.

W przypadkach wątpliwości co do samodzielności pracy studenta, jest on zobowiązany do powtórnego składania egzaminu. W przypadkach wątpliwości co do oryginalności pracy pisemnej studenta, wykrycia w niej błędów, itp. zarówno przez pracownika jednostki prowadzącej kierunek studiów, pracownika wydelegowanego do nadzoru nad studentami w trakcie składania egzaminów i zaliczeń, promotora pracy dyplomowej lub recenzenta/ów albo system Plagiat.pl, sprawa zostaje przekazana do komisji dyscyplinarnej, a student może zostać wydalony z Uczelni i w stosunku do niego może zostać wszczęte postępowanie sądowe.

Parametrem jakości pracy studentów jest także stosowana w ALK analiza stopnia realizacji i ukończenia studiów przez studentów, za którą są odpowiedzialni kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych ALK. Parametr ten pozwala na uzyskanie informacji na temat motywacji studentów oraz pozwala uzyskać informacje o ewentualnych trudnościach napotykanych w trakcie studiów.

Od 2009 roku studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) kończą się uzyskaniem absolutorium ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planach studiów i programach nauczania oraz złożeniem dwu-elementowego egzaminu licencjackiego, na który składa się ustna prezentacja przygotowana przez studenta, w której przedstawia on rozwiązanie problemu odnoszącego się do rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz udziela odpowiedzi na wylosowane trzy pytania z listy 150 zagadnień obejmujących główne obszary studiów. W przypadku studiów licencjackich prowadzonych w języku angielskim, uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan lub projekt o charakterze konsultingowym. Wspomniana modyfikacja została wprowadzona w odpowiedzi na potrzeby rynku, jak również pozwala na sprawdzenie umiejętności rozwiązywania problemów, przygotowywania i przedstawiania prezentacji ustnych oraz pozwala na sprawdzenie umiejętności komunikacji i obsługi programów komputerowych. Studia drugiego stopnia (studia magisterskie, jednolite magisterskie) kończą się uzyskaniem absolutorium ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planach studiów i programach nauczania oraz obroną przygotowanej samodzielnie pracy pisemnej (tzw. pracy magisterskiej) realizowanej pod nadzorem wybranego przez studenta wykładowcy akademickiego. Podczas obrony pracy magisterskiej, student udziela odpowiedzi na trzy pytania, tj. dotyczące pracy magisterskiej, sprawdzające ogólną wiedzę z obszaru specjalizacji dyplomowania oraz pytanie mające na celu ocenę jego zdolności do twórczego myślenia i analizowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Student zdaje każdy z wymienionych egzaminów, jeżeli otrzymuje stopień co najmniej "dostateczny" z obrony pracy dyplomowej/egzaminu licencjackiego. Wynik końcowy na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jest sumą następujących elementów (ocena końcowa na dyplomie jest zaokrąglana do pełnego stopnia):


 • 60% średniej ocen z całego okresu studiów,

 • 10% z oceny pracy przyznanej przez promotora,

 • 10% z oceny pracy przyznanej przez recenzenta,

 • 20% z oceny za obronę pracy dyplomowej.

Wynik końcowy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, jest sumą następujących elementów (ocena końcowa na dyplomie jest zaokrąglana do pełnego stopnia):

 • 60% średniej ocen z całego okresu studiów,

 • 20% z oceny za prezentację,

 • 20% z oceny z egzaminu licencjackiego.

W programach MBA występuje nieznacznie zmodyfikowany system ocen stosowany przy obronie pracy dyplomowej.

Ważne jest, aby zachować standard nauczania na wysokim poziomie w celu utrzymania najlepszych kandydatów i studentów. Efektem takiej strategii jest wzrost liczby studentów kontynuujących naukę w uczelni po otrzymaniu jednego z dyplomów ukończenia studiów wyższych w ALK.

Proces selekcji pozwala na odsiew kandydatów i studentów o niskich stopniach na świadectwie dojrzałości oraz, tych, którzy nie spełniają wymagań przyjęć na studia (np na MBA - brak wystarczającego doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji, nieznajomość języka obcego). Odsiew studentów po pierwszym i kolejnych semestrach wynosi około 17% i dotyczy zwykle tych studentów, którzy uzyskują wyniki poniżej akceptowalnego poziomu, zgodnie z regulaminem studiów. Student jest skreślany z listy studentów, także wtedy, gdy złożył oficjalne pismo z rezygnacją ze studiów, nie uczęszczał na zajęcia co najmniej miesiąc bez podania przyczyny, nie ukończył studiów albo nie napisał pracy dyplomowej lub też na skutek wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego zakończonego stosowną decyzją.

Oferowane przez ALK kierunki kształcenia, bogactwo przedmiotów do wyboru oraz specjalności dyplomowania są, poza odpowiedzią na potrzeby rynku, także narzędziami służącymi do stymulowania aktywności studentów, zaś stypendia i nagrody dla wyróżniających się studentów mają na celu zaszczepienie w nich idei zdrowej konkurencji. Unikatowym rozwiązaniem oferowanym przez ALK jest program Top 15. Program Top 15 to program naukowy stworzony wyłącznie z myślą wyłącznie o wybitnych studentach ALK, którzy osiągają nie tylko najwyższe stopnie, ale wykazują się także prawdziwą pasją do prowadzenia badań naukowych oraz kreatywnością. Każdy uczestnik programu działa pod nadzorem profesora ALK wybranego przez studentów do pełnienia funkcji doradcy ds. badań, pod którego nadzorem realizowane są projekty badawcze studentów w obszarze będącym przedmiotem zainteresowań i specjalizacji studentów. Efektem badań studenta jest publikacja w Top 15 Magazine (po spełnieniu wymogów artykułu dla czasopisma).

Indywidualne Plan studiów i program kształcenia (IPS), to forma wyróżnienia studentów, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów z ogólną średnią 4,49 lub wyższą. W ramach IPS studentom jest przyznane indywidualne wsparcie doradcy, który pomaga im w realizacji ich własnych celów badawczych i edukacyjnych, a ponadto studenci mają możliwość personalizacji planów studiów i programów nauczania poprzez ich zharmonizowanie z wykazywanymi zainteresowaniami. Uczniowie mają także możliwość otrzymania stypendium finansowych sponsorowanych przez przedsiębiorstwa i inne instytucje współpracujące z ALK, np. z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości, która oferuje stypendia na pokrycie części czesnego dla studentów z wysokimi wynikami akademickimi.


• zapewnienia jakości kadry dydaktycznej (np. okresowe ocen pracowników, hospitacje, ankiety dla studentów oceniające zajęcia dydaktyczne, częstotliwość ankietyzacji),

Wykładowca w ramach danej specjalności może prowadzić zajęcia z maksymalnie 4 przedmiotów. Jako opiekun seminarium licencjackiego albo promotor prac dyplomowych może nadzorować pracę maksymalnie 25 osób. A ponadto wykładowca podlega ocenie opartej na następujących elementach: • ankiety ewaluacyjne, w których studenci oceniają poszczególne wykłady,

 • hospitacje zajęć pracowników naukowo-dydaktycznych przez bezpośrednich przełożonych (kierownicy Katedr lub osoby do tego wytypowane przez kierowników Katedr);

 • ankieta samooceny wykładowcy, uwzględniająca jego dorobek naukowy, działalność naukowo badawczą, liczbę wypromowanych absolwentów oraz funkcje pełnione w Uczelni.

Okresowa ocena wykładowców dokonywania przez bezpośrednich przełożonych (kierowników katedr), zgodnie z ustawą-Prawo o szkolnictwie wyższym jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata. Poszczególnym elementom mającym wpływ na ocenę okresową pracownika naukowo-dydaktycznego zostały przypisane określone wagi procentowe: ankieta studentów stanowi 20% oceny przełożonego, arkusz hospitacji zajęć - 20% oceny przełożonego, zaś ankieta samooceny wykładowcy stanowi 60% oceny przełożonego.

Kadra naukowo-dydaktyczna powinna aktywnie doskonalić swój „warsztat” dydaktyczny poprzez uczestniczenie w zorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Dydaktyki poniższych szkoleniach (propozycje):  • Psychologiczne rozumienie zachowań człowieka;

  • Komunikacja interpersonalna;

  • Praca z grupą;

  • Asertywność;

  • Radzenie sobie ze stresem – praca z ciałem;

  • Projektowanie procesu dydaktycznego;

  • Metody i techniki aktywizacji zajęć;

  • Autokreacja nauczyciela akademickiego;

  • Kultura języka;

  • Emisja głosu;

  • Etyka zawodu nauczyciela akademickiego;

  • Planowanie kariery;

  • Superwizja;

  • Technologie informacyjne (ze szczególnym naciskiem na doskonalenie warsztatu dydaktycznego poprzez szkolenia z zakresu MS Power Point oraz narzędzi statystycznych).

form wsparcia studentów (np. informacje o wsparciu ze strony nauczycieli akademickich, w tym opiekunów roku oraz pracowników administracyjnych, ankiety dla studentów dotyczące pracy administracji),


Trzy grupy uczniów mogą korzystać ze wsparcia finansowego ALK:

 • studenci w złej sytuacji ekonomicznej z wysokim osiągnięciami w nauce,

 • studenci osiągający wysokie wyniki sportowe,

 • studenci niepełnosprawni.

ALK otrzymuje wsparcie finansowe zarówno od państwa, jak i od organizacji pozarządowych, fundacji, itp. Zarządzaniem finansami z budżetu państwa zajmuje się Komisja Stypendialna według zasad ustanowionych przez Prorektora. Wartą wskazania jest działalność Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która jako podmiot zewnętrzny przyznała 35 stypendiów dla studentów ALK w uznaniu ich osiągnięć akademickich. W odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, ALK kieruje się własnym kodeksem etycznym. Szkoła jest w pełni przystosowana dla niepełnosprawnych studentów i jest wyposażona w specjalne windy, toalety i podjazdy. Ponadto wszyscy studenci ALK mają zapewniony dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej świadczonej przez spółki Lux-Med. Dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej jest szczególnie ważne dla studentów spoza UE. W Uczelni istnieją trzy główne aspekty dobrej współpracy pomiędzy studentami i wykładowcami, tj. przygotowanie studentów do egzaminów i zaliczeń, weryfikacja oczekiwań studentów oraz udzielanie przejrzystych informacji o oferowanych programach, specjalnościach i przedmiotach prowadzonych przez wykładowców. Na początku każdego semestru wykładowca jest zobowiązany do udzielenia szczegółów związanych z treściami realizowanymi na kolejnych zajęciach prowadzonych przez siebie zajęć, a ponadto do opracowania (według obowiązującego w ALK wzoru) sylabusa i przewodnika do prowadzonego przedmiotu, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w ALK biorą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Jest to okazja do poznania władz akademickich. Studenci zapoznają się także z informacjami na temat dostępu do systemów informacyjnych, opłatach za studia, stypendiach oraz zasad uczestnictwa w zajęciach sportowych i dostępie do biblioteki. Studenci mają także okazje do spotkania się z przedstawicielami Rady Studentów oraz do przystąpienia do testów językowych, które pozwalają przypisać ich do właściwych grup językowych. Każdy nowy student otrzymuje również przewodnik, Który zawiera następujące informacje: • dane kontaktowe ważnych jednostek administracyjnych,

 • info o Uczelni,

 • listę członków rady szkoły,

 • Ważne daty i godziny,

 • Daty i godziny zajęć,

 • Opis procedur dostępu do wirtualnej uczelni i Intranetu,

 • informacje dotyczące stypendiów oraz ulgach w opłatach,

 • Wykaz klubów naukowych,

 • informacje o chórze,

 • wymiar obowiązkowych staży oraz informacje dotyczące Centrum Kariery Forge,

 • informacje dotyczące Samorządu Studentów,

 • informacje dotyczące zajęć sportowych i AZS,

 • informacje na temat Stowarzyszenia Absolwentów,

 • wykaz cyklicznych imprez i wyjazdów dla studentów.

Wszyscy studenci posiadają dostęp do wirtualnej uczelni. ALK oferuje im także cały szereg usług dodatkowych. Wraz z początkiem roku akademickiego studenci ALK mają możliwość brania udziału w konsultacjach wykładowców akademickich, korzystania z dyżurów pracowników Dziekanatu w ustalonych godzinach, a ponadto mają możliwość korzystania z pomocy opiekuna ich kierunku studiów, który zawsze posiada informacje na temat wymogów formalnych dotyczących egzaminów i zaliczeń oraz może udzielić praktycznych porad na temat przedmiotów. Ponadto może pełnić funkcję mediatora pomiędzy studentami i wykładowcami. Studenci mogą ponadto wystąpić z prośbą o zorganizowanie dla nich zajęć dodatkowych, korepetycji. A ponadto studenci mogą zwrócić się do Dziekana i zapytać o radę, jak również uzyskać informacje o terminie sesji. Co równie istotnie, Prorektor ds. Studenckich może, wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów, określić poszczególne terminy składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń oraz pomóc studentom będącym w sytuacjach szczególnych (np. niepełnosprawnych studentów, sportowców, zagranicznych studentów, a studentów mających rodziny lub problemy zdrowotne, itp.). ALK zapewnia studentom tzw. system wczesnego ostrzegania o trudnościach w nauce oraz problemach w rozwoju zawodowym, który jest oparty o wykładowców przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania (tzw. I linia wsparcia), członków Wydziału powołanych przez kolegium (tzw. II linia wsparcia), Prorektora ds. studenckich i Dziekana (tzw. III linia wsparcia).

Wspomniany system wsparcia umożliwia wczesne zdiagnozowanie problemów w rozwoju studentów w celu eliminacji, pomaga studentom odbywającym długie staże, w ramach programów wymiany międzynarodowej lub sportowcom, aktywnym zawodowo lub studentom w ukończeniu programów, jak również zapewnia przestrzeganie przez studentów wartości akademickich i etycznych.

Pierwszą osobą, która informuje studentów o ich problemach związanych z pomyślnym zrealizowaniem przedmiotu jest wykładowca. Członkowie Wydziału mianowani przez Kolegium są odpowiedzialni za informowanie studentów o kierunkach studiów, standardach akademickich, wyborze seminariów, itp. Pośredniczą także w kontaktach między administracją i studentami w kwestii możliwości ich rozwoju.

Trzecia linia wsparcia - Prorektor ds. studenckich oraz Dziekan są uprawnieni do sygnalizowania potencjalnych problemów studentów w uzyskaniu zaliczeń albo o decyzjach studentów dotyczących zaniechania studiów. Dziekani natomiast przekazują informacje na temat studentów, którzy nie spełniają wymogów określonych przez Prorektor ds. studenckich, opiekunów kierunku i samych uczniów.Jeśli student ma problem ze zrealizowaniem przedmiotu, jest kierowany do właściwego pracownika wydziału. Pracownik może zlecić mu wykonanie dodatkowej pracy w celu spełnienia przez studenta ustalonych wymagań. W szczególnych przypadkach (np. długotrwałej choroby), istnieje możliwość ustalenia indywidualnej formy w jakiej będzie składany egzamin z określonego przedmiotu, albo możliwość ustalenie innej daty egzaminu. Zasadą jest, że studenci mają prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu tylko raz. Studenci, którzy mają trudności z uzyskaniem zaliczeń z kilku przedmiotów albo mają inne, np. poważne osobiste problemy, mają możliwość uzyskania pomocy od opiekunów kierunków studiów. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z przyczyn od niego nie zależnych, Prorektor ds. studenckich może zmienić termin egzaminu. Prorektor może także podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w odpowiedzi na pismo studenta z rezygnacją ze studiów albo, jeżeli student nie uczęszczał na zajęcia dłużej niż miesiąc bez uzasadnionej przyczyny, nie uzyskał absolutorium czy nie napisał pracy dyplomowej. Wobec studentów łamiących regulamin wewnątrz uczelniany, Prorektor może wszcząć postępowanie dyscyplinarne i skreślić studenta z listy studentów. Procedury postępowania dyscyplinarnego, terminy wydawania decyzji, postępowania odwoławczego zostały określone w rozporządzeniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. We wszystkich opisanych powyżej przypadkach, studenci mają możliwość oceny pomocy i wsparcia udzielanego przez członków wydziału i personelu administracyjnego poprzez on-line ankiety anonimowe.
publikowania informacji (np. dostęp do aktualnych i obiektywnych informacji na temat m.in. oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur toku studiów, planowanych efektów kształcenia),
Strona internetowa uczelni zawiera zaktualizowane informacje o pracy Dziekanatu, informacje na temat możliwości pomocy dla studentów pierwszego roku oraz ich adaptacji do ALK. Strona www zawiera także kalendarz studenta wyświetlający ważne daty i harmonogram roku akademickiego. przydatne wskazówki dla studentów, informacje Prorektora ds. studenckich, informacje na temat obozu integracyjnego dla studentów pierwszego roku w regionie jezior mazurskich oraz na temat "imprezy" dla studentów organizowanej cyklicznie w październiku dla studentów pierwszego roku przez Samorząd Studencki.


: uploads -> import -> kozminski
kozminski -> Polityka ochrony konkurencji Polityka konkurencji
kozminski -> Temat 5: Teoria demokracji (G. Sartori) I. Różne funkcje termminu demokracja
kozminski -> Czasopisma dostępne w bibliotece alk
kozminski -> Porządek posiedzenia Senatu alk 11 grudnia 2008 r. (czwartek) o godz. 16: 00
kozminski -> Zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 1 października 2009 r w sprawie powołania Rady Programowej Kozminski International Business School w Akademii Leona Koźmińskiego
kozminski -> Mba styczeń/luty 1(91) 2008 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
kozminski -> Dąbrowski Jan Zmiany strategiczne strategie zmian w teorii i praktyce zarządzania
kozminski -> Uchwała Nr 6 – 2008/2009 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Egzaminów Doktorskich i Przewodu Doktorskiego mgr Małgorzaty Kucharczyk
kozminski -> Psychologia poznawcza – 6 godz. Spostrzeganie I uwaga
kozminski -> Prowadzący zajęcia: prof dr hab. Włodzimierz Siwiński

Pobieranie 96.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna