Stosunki kulturalne Polski z Azji ŚrodkowejPobieranie 37.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar37.23 Kb.
Stosunki kulturalne Polski z Azji Środkowej

Zagraniczna polityka kulturalna ściśle się z takimi pojęciami jak dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna. Tę ostatnią można określić jako działania rządu w sferze międzynarodowych stosunków kulturalnych. Pozostaje zatem częścią polityki zagranicznej państwa, ponieważ stanowi realizację jej celów za pomocą osiągnięć kultury i dorobku intelektualnego, politycznego i gospodarczego. Dyplomacja kulturalna stanowi część dyplomacji publicznej, tj. Wszystkich zagranicznych działań państwa, ukierunkowanych na kształtowanie opinii publicznej w innych krajach. Co istotne, nie obejmuje ona interakcji między rządami poszczególnych państw, ale między rządem jednego państwa drugiego.

Państwami, które pierwsze zaczęły na szeroką skalę wykorzystywać kulturę jako jeden z instrumentów polityki zagranicznej, były przede wszystkim mocarstwa kolonialne.

W związku z przemianami w Polsce i na świecie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku oraz z reorientacją polityki zagranicznej Polski zmianie uległ sposób prowadzenia polityki kulturalnej w wymiarze zewnętrznym. Otrzymany w spadku po PRL scentralizowany system promocji kultury pryznależny MSZ i jego plaówkom nie przystawał do nowych realiów. Zniknął również jej propagandowy wymiar. Niestety, po części w związku z powyższym zmniejszyły się także środki finansowe przeznaczane na kulturę.

Przez pierwsze lata funkcjonowania III RP uwaga decydentów i obywateli skupiała się przede wszystkim na wymiarze politycznym i gospodarczym. Jak uważa Jarosz A. i Olszewski, K. „kultura znalazła się na dalszym planie. Sytuacja zaczęła się zmieniać w obliczu polskich dążeń do NATO, a przede wszystkim do UE. W związku z tym trzeba było wypracować wizerunek Polski i Polaków w świecie, a także wypromować go tak, by spoleczeństwa europejskie widziały w nas podobnych sobie partnerów”. Konieczność ta doprowadziła do opublikowania w październiku 1999 roku Listu intencyjnego ministrów spraw zagranicznych oraz kultury i sztuki – Bronisława Geremka i Andrzeja Zakrzewskiego w sprawie współdziałania na rzecz skoordynowanej promocji kultury polskiej. Głównym przesłaniem listu było współdziałanie między MSZ oraz ówczesnym Ministerstwem Kultury i Sztuki. Na podstawie listu w czerwcu 2000 roku opracowano Informację o reformie dyplomacji kulturalnej. Najważniejsze sugestie zawarte w dokumencie to:

- odejście od scentralizowanego modelu kierowania działalnością promocjną w dziedzinie kulturalno-naukowej i rezygnacja z ideologicznego jej ukierunkowania;

- zaangażowanie i skoordynowanie działań MSZ i innych resortów czy instytucji tj. MkiDN, MEN, KBN oraz PAN;

- wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i społecznych;

Autorska koncepcja działalności Instytutów Polskich (który będzie finansowany przez MSZ) 1.

Celem bespośrednim zagranicznej polityki kulturalnej Polski jest kreowanie współczesnego obrazu kultury polskiej i wizerunku Polski, reagowanie na oczekiwania i potrzeby odbiorców, pobudzanie ich zainteresowań oraz ułatwianie dostępu do polskiego dziedzictwa kulturowego i życia kulturalnego Polski. Zadanie pośrednie to obiektywizacja wizerunku Polski za granicą.

W ramach zewnętrznej aktywności RP w sferze kulturalnej można wskazać trzy priorytety: terytorialny, merytoryczny i metodologiczny. Wymieniono je również w Informacji o reformie polskiej dyplomacji kulturalnej. W sposób naturalny są one podporządkowane celom polityki zagranicznej Polski. Priorytety terytorialne polityki kulturalnej pokrywają się z priorytetowymi kierunkami polskiej polityki zagranicznej. Najważniejszym kierunkiem pozostają: kraje UE, środkowi i wschodni sąsiedzi Polski, pozaeuropejscy sojusznicy z NATO (kraji Azji Środkowej ) oraz państwa, które zameszkuje znaczny odsedek ludności pochodzenia polskiego (Kazachstan i Uzbekistan).

Cele zagranicznej polityki kulturalnej wpisują się w ogólne założenia polityki zagranicznej państwa. W znacznym stopniu są one realizowane na podstawie obowiązujących umów dwu i wielostronnych odnoszących się do współpracy w wymiarze kulturalnym. Wśród instrumentów wykorzystywanych do promocji Polski i jej kultury oraz realizowania założeń zagranicznej polityki kulturalnej należy wymienić przede wszystkim:

- tradycyjne formy promocji i informacji (broszury, książki, albumy, prowadzenie bibliotek przez Instytuty Polskie, organizowanie pokazów filmów polskich, koncetów, wystaw);

- popularizację wiedzy o Polsce i jej kulturze oraz promocję w Internecie (strony internetowe np. www.poland.gov.pl, www.culture.pl, oraz poświęcone imprezom typu Rok Polski, międzynarodowych obchodów Fryderyka Chopina czy promujących polskie miasta ubiegające się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku);

- polityke informacyjną z wykorzystaniem public relations i reklamy;

- edukację (nauka języka polskiego);

- prostowanie nieprawdziwych, a czasem obraźliwych informacji o Polsce;

- organizowanie dużych przedsięwzięć promocyjnych takich jak Rok Polski czy Sezon Polski oraz mniejszych, np. Dni Polskich;

- udział w międzynarodowzch targach i wystawach (międzynarodowe Targi Książki, Expo)2.

Dobrym pomysłem jest również większe angażowanie w budowę pozytywnego wizerunku Polski w świecie Polonii i Polaków oraz, zgodnie z sugestią zawartą w Liście intencyjnym, polonistów zagranicznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się problematyką kraju. Coraz częściej wykorzystujemy również sympatię do Polski i Polaków żywioną przez cudzoziemców, choć nie doceniamy wagi popularnosći niektóryh Polaków w państwach trzecich, np. Barbary Brylskiej w państwach bylego ZSRR3.

Więzi kulturalnych między Polską i Azji Środkowej odzwierciedla rolę kilku z tych krajów w polityce zagranicznej: wzrost aktywności dyplomatycznej spowodowały pewną wzrost intensywności stosunków społeczno-kulturowych. Było kilka rzeczy, aby to wydarzenie poprzez wysiłki zarówno władz polskich i organizacji pozarządowych.

Warto również zwrócić uwagę na rozwój stosunków z Turkmenistanem, który do tej pory był prawie całkowicie nieobecnym w polskiej polityce. W Azji Środkowej regularnie odbywają się Dni Kina Polskiego zorganizowane przez Ambasadę RP we współpracy z Ministerstwami Kultury tych krajów. Ważnym elementem relacji z tym regionem Azji Środkowej było utrzymanie i umacnianie więzi z żyjącymi tam Polakami. Duże osiedla polskiego pochodzenia (głównie potomkowie więźniów i wygnańców deportowany do epoki stalinowskiej) znajdują się w Kazachstanie i Uzbekistanie, mniejsze mieszka grupowe w Kirgistanie. Ci, którzy są w kraju, więcej niż kilkanaście dzieł polskich organizacji, które zaangażowane są głównie w nauczaniu języka polskiego i promocji polskiej kultury i tradycji. Na przykład, w Ałmacie i Kokszetau są szkoły, gdzie mogą uczyć się języka polskiego, nie tylko Polacy, ale wszystkich chętnych. Dla większości krajów Azji Środkowej uczelni filologię działa Katedra. Wydział języka polskiego jest w uniwersytetach Kazachstana, Uzbekistana i Kirgistana. Polski rząd zawsze wspierał finansowo i organizacyjnie zestaw nauczycieli języka polskiego, którzy wyrazili chęć pracy w tych krajach. W kwietniu 2007 r., z okazji Roku Andersa odbyły się w Uzbekistanie, pod patronatem Prezydenta RP, uroczystości poświęcone postaci ogólnej. Otwórz w polskiej cmentarz wojskowy pomnika Guzor a Taszkent i Polaków kuczci płytki nazębnej, które weszły do polskiej armii gen. Andersa z siedzibą w ZSRR w czasie II wojny światowej. N.p. jest cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie (Olmazor I, Olmazor II, Jangijul, Karmana - Miasto, Karmana - Stacja, Kanimech, Guzor, Szachrisabz, Jakkabog, Kitab, Czirakczi, Kościół Polski Taszkient) i Kazachstanie (Szokpak, Stacja Ługowaja).

Ambasada Kazachstana w Warszawie wybiera publikację książek jak sposób na wzmocnienie więzi między Polską a Kazachstanem: aby otworzyć drzwi do wielkiej, niekończącej potencjalnego wspólnego zainteresowania poprzez publikację książek mających na celu wprowadzenie prostych słupów i Kazachowie z historii, tradycji bogatych i nowoczesnego rozwoju naszych krajów.

Przez kilka lat ambasada Kazachstanu w RP zdołała opublikować kilka książek w języku polskim. Najbardziej godne uwagi spośród tych publikacji to zbiór opowieści ludowych "Opowieści kazachskich stepów" oraz zbiór materiałów archiwalnych "Z dziejów Polaków w Kazachstanie w 1936-1956 r.r.", Przygotowany przez archiwacha prezydenta Kazachstanu.

Pomysł opublikowania zbioru bajek kazachskich zrodził się w środowisku polskich emigrantów, urodzonych i wychowanych w Kazachstanie, a obecnie mieszkających w Polsce. Przerodzenie się pomysłu w prawdziwy projekt było możliwe dzięki wsparciu Pierwszej Damy Marii Kaczyńskej oraz Ambasady Kazachstanu. Prace nad publikacją książki prowadzono w duchu ścisłej interakcji kulturowej polskich i kazachskich specjalistów: tłumaczenie książki wykonali polscy lingwiści, a kolorowe ilustracje do bajek - artyści z Kazachstanu.

W przedmowie pani Maria Kaczyńska zauważyla, że pierwsza edycja opowieści ludowych w Polsce - jest "bardzo ciekawą próbą popularyzacji literatury mało znanej w Polsce, w oparciu o bogactwo mądrości ludowej Kazachstanu. Te egzotyczne, przemawiające do wyobraźni historie są pełne narodowych kolorów i ciekawych obyczajów. W nich, jak w lustrze, odbija się to, co najbardziej cenne – unikalna kultura, historia i tradycje ludu".

Szerokiej społeczności czytelniczej w Polsce przedstawiono również inną książkę opublikowaną przez Ambasadę Kazachstanu w Warszawie - zbiór dokumentów archiwalnych "Historia Polaków w Kazachstanie", wydaną w języku polskim. Znaczenie tej książki, która ukazała się w ramach wydarzeń poświęconych smutnej 70. rocznicy deportacji Polaków trudno przecenić. Zdaniem ambasadora Aleksandra Wolkowa - " dzieło to jest przede wszystkim przeznaczone do wypełniania" białych plam "w naszej wspólnej historii, jak również przekazania wiedzy młodszym pokoleniom o historii przyjaźni kazachsko-polskiej." Dokumenty zawarte w książce pochodzą z okresu 1936/56, co daje dość pełny obraz losów Polaków mieszkających w Kazachstanie. Publikacja z pewnością ma ogromną wartość edukacyjną, nie tylko dla historyków, ale także dla opinii publicznej w Polsce.

Z kolei Konsul Generalny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu Wiesław Osuchowski w listopadzie 2009 r. przekazał regionalnej bibliotece Wschodnio-Kazachstańskiej regionalna zbiory nowoczesnej sztuki i literatury popularnej autorstwa czołowych polskich twórców. Ten prezent z Polski jest związany z 210-leciem biblioteki Puszkina, nazwanej tak po wielkim poecie. Kolekcja zawiera również literaturę na temat obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, piękna i bogactwa polskiej przyrody, zabytków architektury i sztuki4.

W Karagande w centrume rekreacyjnem "Sary-Arka" 28 marca 2009 był trzydniowy festiwal polskich filmów, organizowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Związku Polaków w Kazachstanie. Otwarcie nastąpiło prezentacji obrazu "Mój Nikifor". Współczesnego kina polskiego na festiwalu przedstawiono było również "Plac Zbawiciela" w reżyserii Krzysztofa Krauzego, "Jasminum" na mistycznej opowieści Jana Jakuba Kolskiego i romantyczny dramat "Pożądanie", "Symetria" Konrada Wolskiego, dramat psychologiczny "Pręgi" Magdaleny Piekorz także komedię "Ciało" Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza5.

W maju 2009 roku, centrum prasowe z największych agencji prasie ogólnopolskiej, prezentacja ostatnich dwóch książek wydanych przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza książka - "Benedykt Polak: z Europy do Azji przez Kazachstan (1245-1247)", mówi o polskim podróżnika, który przez ponad siedem wieków temu w ramach misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej był pierwszym Europejczykiem, przechodząc przez stepy Kazachstanu współczesnej, odbył podróż do Azji . Zapiski Benedykta Polaka były dotąd niedostępne dla czytelników - przechowywane są w bibliotekach Wiednia i Paryża. Tom wydany przez ambasadę Kazachstanu w Polsce była pierwszą ich książkową publikacją. Poza łacińskim oryginałem, zamieszczono tu tłumaczenia na języki polski, kazachski i rosyjski. Relacje z podróży, którą czterech mnichów odbyło w połowie XIII wieku w głąb Azji, były jednym z najważniejszych dokumentów opisujących epokę dominacji Złotej Ordy. Relacja Polaka, napisana na 30 lat przed wyprawą Marco Polo, odegrała kluczową rolę w zbieraniu informacji o Wielkim Stepie.

Druga publikacja - jest polska wersja kazachskiego eposa "Kyz- Żibek", które z inicjatywy Ambasady Republiki Kazachstanu po raz pierwszy przetłumaczone na język obcy. Książka została poświęcona 500 rocznicy epopei, praca rocznica została włączona do kalendarza ważnych dat UNESCO6.

W lecie 2009 roku w starożytnym polskiego miasta Łęczycy otworzył III-Międzynarodowych Targów poświęcone wielkim polskim podróżnika - mnicha Benedykta, który w XIII wieku z Watykanu poseł Giovanni Carpini pierwszy Europejczycy przejściu przez stepy Kazachstanu współczesnej, odbył podróż do Azji. Wraz z władzami lokalnymi i instytucjami kulturalnymi w targach wzięło udział członków delegacji partnera Rillieux-la-Pape (Francja) oraz przedstawiciele Ambasady Kazachstanu w Warszawie.

Podczas targów imię Benedykta Polaka kazachski dyplomatyczne organizowane bogatą wystawę kolorowych zdjęć z naszego kraju, dzięki którym mieszkańcy Łęczyca i członkowie delegacji francuskiej może otworzyć nową drogę dla nowoczesnego Kazachstanu.

13 lipca 2009 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w mieście Łebę (pomorskie Polska) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Jurta – magiczny dom narodów basadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej w latach 2004-2006. W dużej mierze ekspozycja doszła do skutku dzięki zaangażowaniu Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej i p. Tadeusza Rabki Dyr. Szkoły Podstawowej w Łebie. W uroczystym otwarciu ekspozycji udział wzięli goście specjalni z Ambasady Republiki Kazachstanu w RP, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Koła PO w Lęborku oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

09 września 2009 w samym sercu Polski, w Galerii Sztuki w Płocku (Mazowieckie) otwarto wystawę "Kultura Kazachów i innych narodów Azji Środkowej". Podczas wystawy pokazano przedmioty rzemiosła, instrumenty muzyczne (dombra), kostiumy i kapelusze, a także antykwariaty, ceramiki i brązów Narodów Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Kirgistanu. Głównym eksponatem wystawy była oryginalna Jurta kazachska o wysokości 3,5 metra i średnicy 7 metrów, z bogatym wnętrzem. W Galerii odbyła się wystawa fotograficzna "Nowoczesny Kazachstan", został również pokazany film "Koczownik" w języku polskim.

W październiku 2009 Almaty, Astana, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, został przedstawiony program kulturalny - koncerty folk grupy młodzieżowej "Edlinok" z Wrocławia, a także wystawy sztuki.

30 listopada 2009 w Polsce ukazał się w "Gliniana Księga" - polska wersja legendarnego poematu znany kazachski poeta, pisarz i działacz polityczny i społeczny, przedstawiciel Kazachstanu do UNESCO Ołżasa Sulejmenowa. Autor specjalnie przyjechał do Warszawy z Paryża do prezentacji swojej pracy dla polskich czytelników. Prezentacje "Gliniana Księga" odbyły się w Uniwersytecie Warszawskim, Polską Agencję Prasową i Stowarzyszenie Przyjaźni "Polska - Wschód" Edycja wiersza w języku polskim, z inicjatywy Ambasady Kazachstanu w Warszawie planowane na 40. rocznicę "Gliniana Księga", która została opublikowana Almaty Wydawnictwo "Zhazushy" w 1969 roku. Podczas spotkania z polskimi studentami i wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego O. Sulejmenow mówił nie tylko o jego twórczości literackiej, ale także ruch anty-nuklearna "Nevada-Semipałatinsk", dwadzieścia lat był obchodzony w 2009 roku. Liderzy UW wyraził poparcie dla inicjatywy poety kazachskiego doprowadzenia polskich studentów i młodych ludzi z wszystkich krajów do globalnego wezwania do zniesienia broni jądrowej. Jak zauważył O. Sulejmenov, "w 2010 r. z inicjatywy Kazachstanu oświadczył Międzynarodowy Rok zbliżenia kultur. Ta zbieżność Kazachski i narodów polskiego, wiedzy o sobie nawzajem poprzez literaturze rozpoczął już tutaj, w Warszawie. " Talent literacki i aktywnego obywatelstwa kazachski poeta obchodził prezentację licznych gości - pisarzy polskich, wśród których były prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz; wielkich znawców i wielbicieli O. Sulejmenov - profesorowie Eugeniusz Czaplewicz i Jan Stachurski, innych polskich filologów i fanów Wschodniego poezji, a także przedstawiciele agencji rządowych, Urząd Miasta Warszawy, polskich posłów na Sejm i korpusu dyplomatycznego. Wydanie poematu w Polsce miał również głęboko symboliczny charakter podwyższyli przewodnictwa Kazachstanu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2010 roku, które, na sugestię naszego kraju, został uznany za Międzynarodowy Rok zbliżenia kultur. Kopie "Gliniana Księga" zostały przeniesione do biblioteki i instytucje akademickie i agencje rządowe RP.

Wydarzenie kulturalne na koniec 2009 odbyła się wystawa unikatowych fotografii Konstantine de Lazaro, wykonanych w Kazachstanie w pod koniec 19 wieku, które przyczyniły się do zbliżenia narodów polskiego i kazachskiego. Wystawa, zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu "Dialog poprzez kulturę", zaprezentowano etnograficzne prace polskich twórców kultury i sposobu życia Kazachów z końca 19 wieku - fotograficzna kolekcja znany badacz Konstanty de Lazare i graficzne dzieła Bronisława Zaleskiego. W ceremonii otwarcia uczestniczył wnuk Konstanty de Lazaro, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Andrzej de Lazaro, który przekazał Muzeum Pierwszego Prezydenta dokumentów RK archiwum rodzinnego, które są unikalne na etnogenezie materiału źródłowego, obyczajów i tradycji Kazachów. Głównymi Organizatorami wystawy są Muzeum Pierwszego Prezydenta i Polska Ambasada w Kazachstanie

07 marca 2012 był występ artysty Ludowej Kazachstanu Ajman Musachodżajeva w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w towarzystwie orkiestry symfonicznej pod kierunkiem znanego polskiego dyrygenta Tomasza Bugaja noc otwarte Orkiestra hymnów narodowych obu krajów. Reprezentujący kazachskiej gościa publicznego Rektor Stanisław Moryto wyraził zadowolenie z rozwoju współpracy z Uniwersytetem Chopina uniwersytetach kazachskich i podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty w 2011 r. Narodowego Uniwersytetu Sztuk w Astanie, której rektorem jest Ajman Musachodżajeva 7.

14 listopada 2012 w warszawskim teatrze "Łuna" były otwarte Dni Kazachstanu kina w Polsce, zorganizowane przez Towarzystwo młodzieży kazachskiej w Polsce "Bars", przy wspólpraciu Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie. W dniach kazachskich filmów dla mieszkańców w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi zostały pokazane filmy "Podarunek dla Stalina", "Mustafa Czokaj", "Niebo mojego dzieciństwa", "Żeruijyk - Ziemia obiecana", "Opowieść o różowym zającu" i "Likwidator".Zatem relacja Republiki Polsca i kraji Azji Środkowej rozwija się bardzo szybko, chociaż nie jednakowo. Należy zauważyć, że wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w celu zbliżenia kultur, Republiki Polsca i kraji Azji Środkowej. Przede wszystkim, kraji Azji Środkowej powinieny rozwijać ethnotourism, który dałby możliwość poznania regionu. Tak wiele do promowania pozytywnego wizerunku regionu Azji Środkowej.1 Jarosz, A., Olszewski, K., Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przelomie. Tom 1: Koncepcje, bespeczeństwo, kwestie prawne i polonijne, Str.411-423.

2 Jarosz, A., Olszewski, K., Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przelomie. Tom 1: Koncepcje, bespeczeństwo, kwestie prawne i polonijne, 411-423 str.


333 Jarosz, A., Olszewski, K., Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przelomie. Tom 1: Koncepcje, bespeczeństwo, kwestie prawne i polonijne, 483-501 str.

4Волков, А., Книга – самый короткий путь к культурному сближению Польши и Казахстана.//Новая Польша. № 7-8, 2008


5Смотрим польское кино// Казахстанская правда 28.03.2009


6Книги «Бенедикт Поляк: из Европы в Азию через Казахстан (1245-1247)» и «Кыз-Жибек»/Дипломатия жаршысы. №2, 2009 с. 87-88


7 http://www.inform.kz/rus/article/2219354/ 10.12.2009©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna