StowarzyszeniaPobieranie 71.9 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar71.9 Kb.
Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL"

ul. Targowa 1

42 -100 Kłobuck

tel..34 317 11 58

NIP 574 - 17 - 38 - 138


STATUT

KŁOBUCKIEGO

STOWARZYSZENIA

RODZIN

ABSTYNENCKICH

ATOL”ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwą „Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Atol” zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Ma prawo tworzenia terenowych placówek organizacyjnych w postaci Klubów, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem w celach nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.§ 6

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest zajmowany lokal w Domu Kultury przy ul. Targowej l w Kłobucku.§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach i zadaniach.ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Poprzez osobistą abstynencje od alkoholu dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w
  społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia.

 2. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.

 3. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego
  rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie
  pracy, środowisku.

 4. Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z
  nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia -
  szczególnie wśród młodzieży.

5. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

 1. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie
  niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

 2. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocom, przeciwdziałanie wykluczeniu
  społecznemu.

§10

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Szkolenie osób które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej
wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego.

trzeźwego życia. 1. Organizowanie punktów informacyjno - konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami
  różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu
  działania

 2. Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup
  samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 3. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia
  przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu.

 4. Niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym
  wykluczeniem społecznym.

 5. Gromadzenie funduszy na realizacje zadań statutowych.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

 1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 3. Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi.

 4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto przyjmuje zasadę całkowitej abstynencji od używania .napojów alkoholowych oraz zobowiązuje się przyczyniać do społeczną akceptacji tej zasady.

2. Członek Stowarzyszenia musi odbyć 3 - miesięczny staż kandydacki. Warunkiem zaliczenia stażu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu oraz udział we wskazanej przez zarząd grupie o charakterze terapeutyczne - edukacyjnej.

§ 13

1.Osoby fizyczne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia lub Kierownika Klubu na


podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały.

2.Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku, po


zbadaniu czy cele lub praktyka wnioskującej instytucji nie są sprzeczne z celami
Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do płacenia składek. Wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.§ 15

 1. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest działać w jednym z klubów.

 2. Członek ma prawo wyboru klubu, do którego chce należeć.

 3. Nie może jednak należeć do dwóch lub więcej klubów jednocześnie.

§ 16

Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych, z który mi to faktami zapoznał się podczas pracy Stowarzyszenia.§17

Członek zwyczajny ma prawo: 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszeniu.

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 5. Korzystać z działających w Stowarzyszeniu grup abstynencko - terapeutycznych, zgodnie
  z zasadami wskazanymi przez Zarząd.

 6. Korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.

§ 18

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Regularne płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 4. Przestrzeganie ścisłej abstynencji od alkoholu.

§ 19

Członkiem -wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansowa lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji, w drodze uchwały. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.§ 20

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek zarządu. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od opłacania składek§ 21

Członkostwo zwyczajne ustaje: 1. W przypadku śmierci.

 2. Poprzez dobrowolne wystąpienie.

 3. Niepłacenie składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 4. W drodze skreślenia uchwałą Zarządu.

 1. Członkostwo osoby wspierającej ustaje w przypadku jej likwidacji, dobrowolnego
  wystąpienia, wykluczenia z organizacji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.


§ 22

Wystąpienie dobrowolne odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia, jeśli oświadczenie to nie zostanie cofnięte w okresie dwóch tygodni od jego złożenia, to członkostwo ustaje z upływem tego terminu.§ 23

Skreśleni uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członkowie, mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni. Skreśleni członkowie ponowny staż kandydacki mogą rozpocząć po dwóch miesiącach od daty wykluczenia ich z listy Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja Władz wybieralnych trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.§ 26

W przypadku ustąpienia Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyborów.§27

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.§ 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku -jako sprawozdawcze i co trzy lata, jak sprawozdawczo-wyborczy zawiadamiając członków Stowarzyszenia o jego terminie i. miejscu co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.


 1. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 2. Nadawanie godności członka honorowego.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia..

 4. Wybór prezesa i członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu, a w oddzielnych wyborach Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.§ 31

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania - w drugim terminie bez względu na liczbę członków. Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest zwoływane po upływie l godziny od pierwszego terminu zwołania tego organu. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów.§ 32

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia gdy uzna to za potrzebne, a Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek podpisany przez 1/3 ogółu członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Sposób powiadamiania delegatów wg § 28. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.§ 33

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia.

l. Zarząd składa się z co najmniej prezesa, wiceprezesa i dwóch członków, spośród których wybiera się sekretarza oraz skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.§ 34

Do kompetencji Zarządu należy: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 2. Kierowanie sprawami Stowarzyszenia miedzy Walnymi Zgromadzeniami.

 3. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających. 1. Skreślenie członków zwyczajnych i wspierających.

 2. Podejmowanie decyzji w sprawach zobowiązań finansowych Stowarzyszenia

 3. Nadzorowanie działalności gospodarczej i rachunkowej Stowarzyszenia

 4. Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.

8. Tworzenie nowych klubów i gminnych grup abstynenckich.

 1. Likwidacja klubów i gminnych grup abstynenckich.

 2. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego
  Zgromadzenia

 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów. Kworum przy
  podejmowaniu uchwały musi wynosić…… głosów ogółu członków Zarządu. W przypadku
  równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 35

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, z których wybierany jest
  przewodniczący.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b / nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c / mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie z godnie z Ustawa o „Działalności pożytku publicznego"§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1.Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.


 1. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie
  wyjaśnień.

 2. Występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
  doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków na
  miejsce zwolnionych w trakcie trwania kadencji. Jednakże liczba członków
  dokooptowanych nie może przekraczać liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 37

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej członków.
§ 38

W przypadku złamania abstynencji - Prezes Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej natychmiast przestają pełnić swoje funkcje.ROZDZIAŁ V

KLUBY I GRUPY

§ 39

 1. Terenowymi jednostkami są kluby i grupy abstynenckie.

 2. Kluby i grupy abstynenckie tworzy się w przypadku, gdy l0 członków Stowarzyszenia działających na danym terenie podejmuje uchwałę o powołaniu klubu lub grupy abstynenckiej i uchwała ta zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Klub lub grupa zbiera się okresowo co najmniej raz w tygodniu w ustalonych miejscach, dniach i godzinach zebrań.

4.. Terminarz zebrań i plan pracy na okres roku Kierownik Klubu lub Grupy przesyła do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia. Klub lub Grupa ma prawo do uchwalania własnego regulaminu pracy w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

§40
Władzami Klubu lub Grupy są:

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Walne Zebranie klubu lub grupy.

 4. Kierownik klubu lub grupy.

§ 41

Członkami Klubu lub Grupy są zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.§ 42

Walne Zebranie członków Klubu lub Grupy w głosowaniu tajnym lub jawnym wybiera Kierownika oraz regulamin pracy wewnętrznej zwykła większością głosów.§ 43

Wybory o których mowa w § 42 odbywają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę członków Klubu.§ 44
Kierownik Klubu lub Grupy jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Klubu lub Grupy na okres l roku, przy akceptacji Zarządu Stowarzyszenia

§ 45

Do kompetencji Kierownika należy: 1. Organizowanie pracy Klubu lub grupy.

 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i wobec władz Stowarzyszenia.
  Przygotowywanie harmonogramów prac klubu lub grupy.


§ 46

Kluby organizują grupy spotkaniowe dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin. Przynależność do grupy nie stanowi jeszcze o członkostwie w Stowarzyszeniu. Grupy spotkaniowe maja na celu uświadamiać osobom zagrożonym i ich rodzinom istotę problemu oraz przygotować je do abstynenckiego trybu życia. Do prowadzenia tych grup mogą być zatrudnione osoby profesjonalnie zajmujące się tym problemem.ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 47

l. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności

publicznej.

2. Stowarzyszenie z zachowaniem istniejących przepisów może przyjmować darowizny,

spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób , z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z-tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi",

b / przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż \v stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c / wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób


d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz, ich osób bliskich,

§ 48

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.§ 49

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.§ 50

Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga podpisów co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia. Do. ważności pism i dokumentów potrzebny jest podpis prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika.-

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 51

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością
  D głosów przy obecności co najmniej 'połowy członków.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w obecności co
  najmniej 50% członków Stowarzyszenia, Uchwałę taką można podjąć jedynie jednogłośnie.

 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o
  przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisje likwidacyjna.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna