Stowarzyszenie harcerskie stopnie I sprawności harcerekPobieranie 0.62 Mb.
Strona1/16
Data10.05.2016
Rozmiar0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


STOWARZYSZENIE HARCERSKIE
STOPNIE

i SPRAWNOŚCI

HARCEREK

Wydanie II poprawione
WARSZAWA 2007
OPRACOWANIE I REDAKCJA:

Komisji Stopnia Przewodniczki Śródmiejskiego Hufca Harcerek, w składzie:

phm. Anna Czekalska-Nikołajew

phm. Marta Jura Jurzyńska

hm. Elżbieta Miedzianowska

hm. Katarzyna Nowak

OPRACOWANIE I REDAKCJA

WYDANIA II POPRAWIONEGO 2008


pwd. Iwona Kołodziejska-Degórska

hm. Anna Mieczyńska

phm. Magda Kossak-Tabor

hm. Elżbieta Miedzianowska

phm. Anna Petroff-Skiba

hm. Róża Rzeplińska

pwd. Malwina Serafin

Stopnie harcerskie
Zasady zdobywania stopni


Stopień harcerski określa osiągnięty przez harcerkę i potwierdzony podczas próby poziom dojrzałości harcerskiej. W Stowarzyszeniu Harcerskim harcerki mogą zdobyć następujące stopnie:

 • ochotniczka,

 • tropicielka,

 • pionierka,

 • wędrowniczka,

 • Harcerka Rzeczypospolitej (HR-ka);

lub, w przypadku dziewcząt wstępujących do drużyn po ukończeniu 15 lat: • harcerka starsza po próbie,

 • pionierka,

 • wędrowniczka,

 • Harcerka Rzeczypospolitej (HR-ka).

Stopnie: ochotniczka, tropicielka. Próba Harcerki Starszej

 1. Rozpoczęcie pracy nad stopniem ochotniczki następuje w momencie przyjęcia do drużyny. Przyjęcie do drużyny poprzedzone jest okresem próbnym, który powinien trwać około 2–3 miesięcy. Warunki okresu próbnego są wewnętrznymi ustaleniami drużyny. Tzw. próba harcerki, realizowana w okresie próbnym, musi mieć znane dziewczętom, konkretne wymagania i określony czas oraz tryb odbywania.

Harcerka może być dopuszczona do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego po otwarciu próby na stopień ochotniczki i spełnieniu wszystkich wymagań z działu „Tradycje i dzień dzisiejszy harcerstwa” oraz pierwszego wymagania z działu „Praca nad sobą” („Znam na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie”). Harcerka musi o tym wiedzieć i realizować wymagania ze świadomością, że przygotowuje się do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Absolutnie niewłaściwe jest odwlekanie przez drużynową i Radę Drużyny decyzji o dopuszczeniu harcerki do złożenia Przyrzeczenia. To przede wszystkim nie czas (np. drugi obóz), ale postawa harcerki świadczy o tym, czy może złożyć Przyrzeczenie.

 1. Próba harcerki starszej przeznaczona jest dla dziewcząt wstępujących do harcerstwa w wieku 15–16 lat. Nie poprzedza jej żaden inny okres próbny. Moment przyjęcia do drużyny harcerki starszej na próbie zależy od zwyczajów przyjętych w danym środowisku. Zaliczenie próby harcerki starszej uprawnia do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego i rozpoczęcia próby na stopień pionierki.

 2. Jeśli dziewczyna, wstępująca do drużyny, ma już za sobą jakieś doświadczenia harcerskie, wymagania okresu próbnego powinny zostać zindywidualizowane. Drużynowa sama rozstrzyga, jakie ewentualne braki powinna uzupełnić jej harcerka, aby móc rozpocząć zdobywanie jako pierwszego od razu stopnia pionierki (może na przykład chodzić o niektóre wymagania próby harcerki starszej lub, jeśli harcerka zdobyła już stopień tropicielki, tylko o wymogi stawiane kandydatkom do drużyny).

 3. Zdobywanie kolejnego stopnia powinno rozpoczynać się w momencie przyznania poprzedniego.

 4. Podczas zdobywania ochotniczki i tropicielki oraz realizowania zadań próby harcerki starszej, harcerką opiekuje się drużynowa, zastępowa lub wyznaczona przez drużynową harcerka. Opiekunka musi mieć stopień harcerski wyższy od zdobywanego przez podopieczną.

 5. Za poziom realizacji próby na stopień zawsze odpowiada drużynowa!

 6. Drużynowa (lub opiekunka próby) wraz z kandydatką do stopnia, w oparciu o wymagania prób, tworzą indywidualny program próby na stopień. W programie próby zostaje dokładnie określony sposób realizacji każdego z wymagań.

 7. Wymagania można zaliczać:

 • w toku pracy drużyny,

 • poprzez wykonanie zadań indywidualnych,

 • poprzez zdobycie odpowiednich sprawności (w niniejszym regulaminie, przy poszczególnych punktach wymagań prób na stopnie, podano nazwy przykładowych sprawności, których zdobycie zalicza dane wymaganie).

 1. Istnieją wymagania, które można zaliczyć w toku pracy drużyny i które mogą znaleźć się w próbach harcerek w takim brzmieniu, w jakim są zapisane w wymaganiach prób na stopnie. W niniejszym regulaminie punkty te są oznaczone symbolem: . Tak samo, jak w przypadku wszystkich innych wymagań, zadaniem harcerki jest posiąść wiedzę i umiejętności w nich określone. Obowiązek stworzenia sytuacji, w których harcerka będzie mogła się nimi wykazać, spoczywa na drużynowej (lub opiekunce próby).

 2. Harcerka zapisuje program próby w swoim notatniku harcerskim. Spełnienie poszczególnych wymagań poświadczane jest podpisem drużynowej lub osoby przez nią upoważnionej wraz z podaniem daty zaliczenia.

 3. Jeśli zaistnieje taka konieczność, opiekunka stopnia wraz z zainteresowaną harcerką mogą w trakcie trwania próby zmieniać poszczególne punkty jej programu.

 4. Zdobywanie stopnia nie powinno trwać dłużej niż 1 rok.

 5. Ostatnim etapem zdobywania stopnia jest próba końcowa. O dopuszczeniu do niej decyduje drużynowa na wniosek opiekunki stopnia. Próba powinna mieć charakter indywidualnego przeżycia, dostosowanego do wieku, możliwości, cech osobowości i zainteresowań harcerki, a także umożliwiać wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy nabytych w czasie zdobywania stopnia.

 6. Proponowane formy próby końcowej:

 • dla ochotniczki – bieg harcerski (najlepiej dla kilku harcerek, w wyjątkowych przypadkach indywidualny);

 • dla tropicielki – indywidualne zadanie tematyczne (zwiad);

 • dla harcerki zamykającej próbę harcerki starszej – do wyboru przez drużynową: bieg lub zadanie tematyczne.

 1. W przypadku niezrealizowania zadań próby końcowej, istnieje jednorazowa możliwość jej powtórzenia. Sytuacje, wymagające zwiększenia ilości powtórzeń, należy zaliczyć do wyjątkowych.

 2. Stopień przyznawany jest rozkazem drużynowej. Jego zdobycie potwierdzane jest wpisem do książeczki harcerskiej oraz odnotowywane w dokumentacji drużyny. Stopnie oznaczane są zgodnie z „Regulaminem mundurowym”.

 3. Dokumentację zdobywania stopnia stanowi, oprócz zapisu w notatniku harcerki, karta próby z wpisanym programem, przechowywana w dokumentacji drużyny.


Stopień pionierki


 1. Próby na stopień pionierki prowadzą kapituły, wyłonione spośród członkiń drużyny, szczepu/środowiska lub hufca i powołane rozkazem komendantki hufca.

 2. Kapituła pionierki składa się z trzech harcerek – jednej w stopniu co najmniej wędrowniczki i dwóch w stopniu co najmniej pionierki. Szefowa kapituły musi być instruktorką.

 3. Nadzór merytoryczny nad pracą kapituł pionierek sprawuje hufcowa kapituła wędrowniczki.

 4. Każda kandydatka wybiera sobie opiekunkę próby – w stopniu co najmniej pionierki. Opiekunka (najlepiej drużynowa) pomaga w tworzeniu programu próby i w różnych sprawach związanych ze zdobywaniem stopnia, uczestniczy w spotkaniach z kapitułą, potwierdza gotowość do otwarcia i zamknięcia próby.

 5. Opiekunka próby wraz z kandydatką do stopnia, w oparciu o wymagania prób, tworzą indywidualny program próby na stopień. W programie próby zostaje dokładnie określony sposób realizacji każdego z wymagań.

 6. Wymagania można zaliczać:

 • w toku pracy drużyny,

 • poprzez wykonanie zadań indywidualnych,

 • poprzez zdobycie odpowiednich sprawności (w niniejszym regulaminie, przy poszczególnych punktach wymagań prób na stopnie, podano nazwy przykładowych sprawności, których zdobycie zalicza dane wymaganie).

7. Istnieją wymagania, które można zaliczyć w toku pracy drużyny i które mogą znaleźć się w próbach

harcerek w takim brzmieniu, jak są zapisane w wymaganiach prób na stopnie. W niniejszym regulaminie

punkty te są oznaczone symbolem: . Tak samo, jak w przypadku wszystkich innych wymagań, zadaniem

harcerki jest osiąść wiedzę i umiejętności w nich określone. Obowiązek stworzenia sytuacji, w których

harcerka będzie mogła się nimi wykazać, spoczywa na drużynowej (lub opiekunce próby).

8. Harcerka zapisuje program próby w swoim notatniku harcerskim. Spełnienie poszczególnych wymagań

poświadczane jest podpisem drużynowej lub osoby przez nią upoważnionej wraz z podaniem daty

zaliczenia.

9. Jeśli zaistnieje taka konieczność, opiekunka stopnia wraz z zainteresowaną harcerką mogą w trakcie

trwania próby zmieniać poszczególne punkty jej programu.

10. Za poziom merytoryczny zdobywania stopnia odpowiada drużynowa.

11. Czas zdobywania stopnia od momentu otwarcia próby nie powinien być dłuższy niż 1 rok. W trakcie

zdobywania kandydatka powinna odbyć co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z kapitułą oraz

utrzymywać stały kontakt z opiekunką próby.

12. Ostatnim etapem zdobywania stopnia jest próba końcowa. O dopuszczeniu do niej decyduje kapituła.

Próba ta powinna mieć charakter indywidualnego przeżycia, dostosowanego do wieku, możliwości, cech

osobowości i zainteresowań harcerki, a także umożliwiać wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy,

nabytych w czasie zdobywania stopnia. Za przygotowanie i przeprowadzenie próby odpowiada

drużynowa.

13. Proponowane formą próby końcowej dla pionierki jest próba samodzielności.

14. W przypadku niezrealizowania zadań próby końcowej, istnieje jednorazowa możliwość jej powtórzenia.

Sytuacje, wymagające zwiększenia ilości powtórzeń należy zaliczyć do wyjątkowych.

15. Próba zostaje zamknięta przez kapitułę na spotkaniu z kandydatką i opiekunką, na którym harcerka

składa kapitule raport z realizacji wymagań stopnia.

16. Stopień przyznawany jest rozkazem drużynowej. Jego zdobycie potwierdzane jest wpisem do książeczki

harcerskiej oraz odnotowywane w dokumentacji drużyny. Stopnie oznaczane są zgodnie z „Regulaminem

mundurowym”.

17. Dokumentację zdobywania stopnia stanowi, oprócz zapisu w notatniku harcerki, karta próby z wpisanymprogramem, przechowywana w dokumentacji drużyny.

Stopnie: wędrowniczka, Harcerka Rzeczypospolitej


 1. Próby na stopnie wędrowniczki prowadzi kapituła, powołana rozkazem komendantki hufca.

Próby na stopnie Harcerki Rzeczypospolitej prowadzi kapituła, powołana rozkazem Naczelnika.

 1. Kapituła wędrowniczki musi mieć w swoim składzie jedną osobę ze stopniem co najmniej HR-ki i dwie ze stopniem co najmniej wędrowniczki; kapituła HR-ki – trzy osoby ze stopniem HR-ki.

 2. Każda kandydatka wybiera sobie opiekunkę próby – dla stopnia wędrowniczki w stopniu HR-ki lub instruktorkę mianowaną (posiadającą stopień instruktorski) w stopniu wędrowniczki; dla stopnia HR-ki – w stopniu HR-ki. Opiekunka pomaga w tworzeniu programu próby i w różnych sprawach związanych ze zdobywaniem stopnia, uczestniczy w spotkaniach z kapitułą, potwierdza gotowość do otwarcia i zamknięcia próby.

 3. Za poziom merytoryczny zdobywania stopnia odpowiada kapituła.

 4. Czas zdobywania stopnia od momentu otwarcia próby nie powinien trwać dłużej niż 1 rok. W trakcie zdobywania kandydatka powinna odbyć co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z kapitułą oraz utrzymywać stały kontakt z opiekunką próby.

 5. Próba zostaje zamknięta przez kapitułę na spotkaniu z kandydatką i opiekunką, na którym harcerka składa kapitule raport z realizacji wymagań stopnia.

 6. Stopień wędrowniczki przyznawany jest rozkazem komendantki hufca, a stopień HR-ki rozkazem Naczelnika na wniosek kapituły. Zdobycie stopnia potwierdzane jest wpisem do książeczki harcerskiej oraz odnotowywane w dokumentacji drużyny/hufca/Naczelnictwa. Stopnie oznaczane są zgodnie z „Regulaminem mundurowym”.

 7. Dokumentację zdobywania stopnia stanowi karta próby z wpisanym programem i raport z przebiegu próby. Dokumentację przechowuje kapituła.
WYMAGANIA PRÓB NA STOPNIE


OCHOTNICZKA (11–12 lat)


Ochotniczka w domu, w szkole, w drużynie stara się zasłużyć na miano harcerki.
Praca nad sobą

 1. Znam na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie.

 2. Staram się codziennie spełnić dobry uczynek.

 3. Prowadzę notatnik harcerski.

 4. Systematycznie pomagam w domu.

(Porządnicka, Gosposia)

 1. Poważnie traktuję swoje obowiązki szkolne.


Tradycje Polski

 1. Znam historię godła, barw i hymnu narodowego.

(Poszukiwaczka korzeni)

 1. Znam polskie zwyczaje i obrzędy.

(Poszukiwaczka korzeni)

 1. Wymieniłam główne okresy historii Polski.

  (Tropicielka dziejów)

 1. Wskazałam na mapie główne krainy geograficzne Polski.


Tradycje i dzień dzisiejszy harcerstwa

 1. Znam symbolikę krzyża harcerskiego, koniczynki i lilijki.

(Poszukiwaczka harcerskich korzeni)

 1. Wiem, do czego zobowiązuje hasło „Czuwaj!”.

(Poszukiwaczka harcerskich korzeni)

 1. Dbam o mundur.

 2. Śpiewam hymn harcerski i znam jego historię.

(Piosenkarka, Poszukiwaczka harcerskich korzeni)

5. Znam obrzędy harcerskie i związane z nimi pieśni.

(Poszukiwaczka harcerskich korzeni)

6. Wiem, kto i kiedy stworzył skauting i harcerstwo.

(Poszukiwaczka harcerskich korzeni)

7. Znam strukturę organizacyjną Stowarzyszenia Harcerskiego.


Przyroda

 1. Rozpoznaję po 10 gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących w Polsce.

(Przyjaciółka lasu, Przyrodniczka, Kwiaciarka, Przyjaciółka środowiska naturalnego – rozpoznawa-

nie roślin; Przyjaciółka lasu, Obserwatorka zwierzyny, Przyjaciółka środowiska naturalnego – rozpozna-

wanie zwierząt)


 1. Opiekuję się zwierzęciem lub wyhodowałam roślinę.

  (Akwarystka, Przyjaciółka zwierząt, Miłośniczka kwiatów, Miłośniczka roślin doniczkowych)


Życie polowe

1. Brałam udział w wycieczce harcerskiej z nocowaniem. 

(Łazik)

2. Posługiwałam się ekwipunkiem osobistym w terenie.

(Łazik)

3. Prawidłowo dobrałam potrzebne na wycieczkę rzeczy i żywność. 

(Łazik)

4. Umiem spakować plecak i przygotować się do marszu. 

(Łazik)

5. Potrafię wyznaczyć strony świata według busoli, Słońca i gwiazd. 

(Obserwatorka nieba, Obserwatorka)

6. Zorientowałam mapę turystyczną. Wskazałam na niej charakterystyczne punkty terenowe

i miejsce postoju. 

(Obserwatorka)

7. Zagotowałam wodę na ognisku. 

(Kuchcik)

8. Sprawnie posługiwałam się toporkiem, młotkiem, piłą i saperką (potrafię przerąbać cienką żerdkę,

wbijać gwoździe, przepiłować żerdź, wykopać dołek).

(Sobieradek obozowy)

9. Razem z koleżanką w dobrym tempie rozbiłam i zwinęłam namiot turystyczny 2-osobowy. 

(Sobieradek obozowy)

10. Zabezpieczyłam się przed odparzeniem nóg, przeziębieniem, odmrożeniem.

(Higienistka)

11. Należycie opatrzyłam drobne skaleczenie. 

(Higienistka)

12. Zmierzyłam temperaturę sobie i koleżance. 


Sprawność działania

 1. Przekazałam informację. Wykonałam polecone zadanie. 

(Łączniczka – przekazanie informacji)

 1. Umiem wezwać straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe.

(Łączniczka)

 1. Znam okolice swojego domu.

(Wskazidroga)

 1. Znam sieć alarmową zastępu oraz adres i telefon drużynowej. Sprawnie przekazuję informacje

za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Umiem zachować się w szyku i na apelu. Umiem stanąć na baczność, odliczyć w szeregu i zrobić zwroty

w lewo, w prawo i w tył. 

(Adeptka musztry) 1. Brałam udział w apelu drużyny, szczepu lub hufca.

(Adeptka musztry)

 1. Potrafię się zameldować. Wiem, jak należy się zachowywać w czasie pełnienia warty. 

(Adeptka musztry)

 1. Potrafię rozszyfrować wiadomość zaszyfrowaną alfabetem Morse’a. (Łączniczka) 

 2. Zdobyłam co najmniej 3 sprawności, w tym co najmniej 1 z zakresu technik harcerskich.


Dbanie o siebie

 1. Dbam o swoje zdrowie, czystość i wygląd zewnętrzny.

(Dziewczyna aktywna)

 1. Sprzątam swój pokój (kącik) w domu.

(Porządnicka, Gosposia)

 1. Codziennie się gimnastykuję.

(Zwinka, Gimnastyczka, Narciarka, Mała lekkoatletka)

 1. Umiem jeździć na rowerze.

(Rowerzystka)

 1. Czytam literaturę.

(Wierszokletka, Przyjaciółka książki)

TROPICIELKA (13–14 lat)Tropicielka szuka harcerskiej przygody. Tropi teraźniejszość i przeszłość.
Praca nad sobą

 1. Pracuję nad sobą w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

 2. Jestem pożyteczna dla swojego otoczenia.

(Bibliotekarka, Wnuczka, Ekolog, ew. Miłośniczka roślin)

 1. Pomyślnie przebyłam proste ćwiczenie charakteru.

 2. Staram się uczestniczyć w życiu rodzinnym i współtworzyć atmosferę własnego domu.

 3. Poprawiam swoje osiągnięcia szkolne.


Tradycje Polski

 1. Opowiem o 5 wielkich Polakach w historii i współczesności.

(ew. Tropicielka dziejów, Poszukiwaczka korzeni)

 1. Znam historię i tradycje swojej rodziny.

(Poszukiwaczka korzeni)

 1. Znalazłam ciekawostki historyczne, folklorystyczne itp. o swojej miejscowości, osiedlu, najbliższej okolicy.

(Tropicielka dziejów, Przewodniczka, Ludoznawca)

 1. Wskazałam na mapie Polski ważniejsze miejsca – miasta, góry, rzeki itp.


Tradycje i dzień dzisiejszy harcerstwa

 1. Opowiem o swojej drużynie, jej historii i tradycjach.

2. Znam ważniejsze fakty z historii harcerstwa, sylwetki wybitnych instruktorek i instruktorów.

(Badaczka tradycji harcerskiej) 1. Śpiewam 4 piosenki harcerskie z różnych okresów i wiem, z jakiego okresu pochodzą (z jakimi okolicznoś-

ciami wiąże się ich powstanie).

(Badaczka tradycji harcerskiej, Śpiewaczka) 1. Rozpoznaję sznury funkcyjnych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Harcerskiego

 2. Wiem, jak nazywają się Naczelnik i Skarbnik mojej organizacji. W prosty sposób wyjaśnię, czym różnią się pelnione przez nich funkcje.


Przyroda

 1. Rozpoznaję kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

(Leśny człowiek, Botanik, Hydrobiolog, Ratowniczka przyrody – rozpoznawanie roślin; Leśny człowiek,

Tropicielka zwierzyny, Hydrobiolog, Ratowniczka przyrody – rozpoznawanie zwierząt)

2. Przeprowadziłam obserwację życia przyrody.  (Tropicielka zwierzyny, Opiekunka zwierząt)


Życie polowe

1. Brałam udział w obozie harcerskim. 

(Obozowniczka)

2. Poprowadziłam według mapy (ok. 2 km). 

(Wędrowiec, Terenoznawczyni)

3. Wyznaczyłam azymut w terenie. Przeszłam według azymutu około 2 km. 

(Terenoznawczyni)

4. Przygotowałam w warunkach polowych gorącą potrawę.

(Kucharka)

5. Potrafię palić w obozowej kuchni polowej i przygotować zapas drewna odpowiedniego do palenia.

(Kucharka)

6. Razem z zastępem rozbiłam, złożyłam i zakonserwowałam namiot 10-osobowy.

(Obozowniczka)

7. Brałam udział w konserwacji sprzętu pionierskiego: reperacji namiotów, ostrzeniu pił i siekier, osadzaniu młotków i siekier itp.

(Kwatermistrzyni zastępu)

8. Wykorzystując swoje umiejętności pionierskie, zaplanowałam i wykonałam proste urządzenie obozowe lub element zdobnictwa.

(Obozowniczka, Sznuromajster, Zdobniczka obozowa)

9. Zawiązałam co najmniej 3 węzły, w tym: • węzeł ratowniczy (jedną ręką); 

  (Supełkowicz)

 • węzeł, łączący dwie linki jednakowej i różnej grubości; 

(Supełkowicz)

 • węzeł, łączący linkę z żerdzią (np. zakończenie wyplecenia pryczy, półki). 

  (Supełkowicz)

10. Znam skład apteczki polowej zastępu i potrafię się nią posłużyć (wykorzystałam ją w sytuacji tego wymagającej

lub wytłumaczyłam innym harcerkom, jak można z niej skorzystać).

(Sanitariuszka)

11. W sytuacji rzeczywistej lub pozorowanej, prawidłowo: • założyłam opatrunek na ranę; 

(Sanitariuszka)

 • zabandażowałam i unieruchomiłam kończynę; 

(Sanitariuszka)

 • zaradziłam w przypadku omdlenia; 

(Sanitariuszka)

 • zaradziłam w przypadku ukąszenia przez owady i żmiję; 

(Sanitariuszka)

 • ułożyłam chorego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).

(Sanitariuszka)

12. Zmierzyłam tętno. 

(Sanitariuszka)

13. Wiem, jak zabezpieczyć się przed porażeniem (udarem) słonecznym.

(Sanitariuszka)
Sprawność działania


 1. Przeprowadziłam zwiad harcerski i sporządziłam z niego pisemny raport.

(Poszukiwaczka)

 1. Pokierowałam zastępem na apelu, przy przemarszu po mieście i w terenie (zgodnie z zasadami musztry harcerskiej oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach).

(Znawczyni musztry)

 1. Pokazałam ciekawe miejsca w mojej okolicy.

(Przewodniczka, Zwiadowca)

4. Rozliczyłam się z powierzonych pieniędzy

(Kwatermistrzyni zastępu)

5. Znam różne sposoby przekazywania informacji na odległość: • posłużyłam się telefonem polowym;

 • nadałam informację alfabetem Morse’a za pomocą latarki;

(Sygnalistka)

 • wysłałam fax

 1. Zdobyłam co najmniej 3 nowe sprawności, w tym co najmniej: 2 drugiego stopnia, 1 związaną z technikami

harcerskimi.
Dbanie o siebie

 1. Znam i rozumiem przebieg miesięcznego cyklu biologicznego kobiety. Zwracam uwagę na możliwości i potrzeby swojego organizmu.

(Nowoczesna dziewczyna)

 1. Potrafię zadbać o higienę osobistą w warunkach polowych.

 2. Staram się żyć zgodnie z ustalonym przez siebie planem dnia, tygodnia.

 3. Urządziłam swój pokój (kącik) we własnym stylu.

(Zdobniczka, Majster-klepka)

 1. Przygotowałam i poprowadziłam spotkanie swoich przyjaciół – upiekłam ciasto, udekorowałam i nakryłam stół, przygotowałam program.

(Gospodyni, Ciastkarka, Spiżarniowiec)

 1. Jestem aktywna fizycznie – regularnie biegam lub jeżdżę na wrotkach lub rowerze, uprawiam aerobik, tańczę itp. (Rowerzystka, Narciarka, Snowbordzistka, Gimnastyczka, Wspinaczka)

 2. Staram się śledzić aktualności kulturalne.

(Rysowniczka, Recytatorka, Bibliotekarka, Dziennikarka, Aktorka, Miłośniczka sztuki)

 1. Odwiedziłam wybrane przez siebie muzeum i zdałam relację z tej wycieczki.

  (Rysowniczka, Miłośniczka sztuki, Bibliotekarka, Poszukiwaczka, Tropicielka dziejów, Ludoznawca)

PRÓBA HARCERKI STARSZEJ (OD 15 lat)
Dziewczyna, spełniając wymagania tej próby, stara się zasłużyć na miano harcerki.
Praca nad sobą

 1. Znam na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 

 2. Pomyślnie przebyłam proste ćwiczenie charakteru.

 3. Jestem pożyteczna dla swojego otoczenia

. (Pokojówka, Bibliotekarka, Wnuczka, Globtroter)

 1. Poważnie traktuję swoje obowiązki szkolne lub zawodowe.


Tradycje Polski

 1. Potrafię wymienić główne okresy historii Polski.

(Tropicielka dziejów)

 1. Przeczytałam książkę, poświęconą wydarzeniom z dziejów Polski.

 2. W dowolnej formie uczciłam święto narodowe lub rocznicę patriotyczną.

(Poszukiwaczka korzeni)

 1. Poznałam i przedstawiłam tradycje (do wyboru):

 • swojej rodziny;

  (Poszukiwaczka korzeni)

 • regionu;

  (Tropicielka dziejów, Przewodniczka)

 • ludowe;

  (Ludoznawca)

 • religijne;

 • patriotyczne.

  (Poszukiwaczka korzeni)


Tradycje i dzień dzisiejszy harcerstwa

 1. Znam ważniejsze fakty z historii harcerstwa, sylwetki wybitnych instruktorek i instruktorów (z uwzględnieniem historii własnego środowiska).

(Badaczka tradycji harcerskiej)

 1. Znam symbolikę krzyża harcerskiego, koniczynki i lilijki.

 2. Znam obrzędy harcerskie, także te znane tylko w mojej drużynie.

 3. Rozpoznaję sznury funkcyjnych na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Harcerskiego.

 4. Wiem, jak nazywają się Naczelnik i Skarbnik mojej organizacji harcerskiej. W prosty sposób wyjaśnię, czym różnią się pełnione przez nich funkcje.


Przyroda

 1. Rozpoznaję kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce

(Leśny człowiek, Botanik, Hydrobiolog, Ratowniczka przyrody – rozpoznawanie roślin. Leśny człowiek,

Tropicielka zwierzyny, Hydrobiolog, Ratowniczka przyrody – rozpoznawanie zwierząt)

 1. W życiu codziennym staram się żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

  (Przyjaciółka przyrody)


Życie polowe

 1. Brałam udział w harcerskim wyjeździe np. obozie, zimowisku, ew. kilkudniowej wycieczce, biwaku, zlocie.

(Obozowniczka)

 1. Przeszłam według mapy ok. 2 km, korzystając z busoli i azymutów oraz posiłkując się położeniem słońca lub gwiazd i punktów charakterystycznych.

(Terenoznawczyni)

 1. Przyrządziłam gorący posiłek na kuchni polowej lub obozowej.

(Kucharka)

 1. Razem z zastępem rozbiłam, złożyłam i zakonserwowałam namiot 10-osobowy.

(Obozowniczka)

 1. Wykonałam proste urządzenie z drewna, posługując się przy tym piłą i młotkiem.

(Obozowniczka)

 1. Zawiązałam co najmniej 5 węzłów, w tym:

 • węzeł ratowniczy, wiązany jedną ręką; 

  (Supełkowicz)

 • węzeł, łączący dwie linki jednakowej i różnej grubości; 

  (Supełkowicz)

 • węzeł, łączący linkę z żerdzią, np. zakończenie wyplecenia pryczy czy półki. 

  (Supełkowicz)

 1. Prawidłowo zapakowałam paczkę.

(Supełkowicz)

 1. Znam skład apteczki polowej zastępu i potrafię się nią posłużyć – wykorzystałam ją w sytuacji tego wymagającej

lub wytłumaczyłam innym harcerkom, jak można z niej korzystać.

(np. Sanitariuszka)

9. W sytuacji rzeczywistej lub pozorowanej, prawidłowo:


 • założyłam opatrunek na ranę; 

(Sanitariuszka)

 • zabandażowałam i unieruchomiłam kończynę; 

(Sanitariuszka)

 • zaradziłam w przypadku omdlenia; 

(Sanitariuszka)

 • zaradziłam w przypadku ukąszenia przez owady i żmiję; 

(Sanitariuszka)

 • ułożyłam chorego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).

(Sanitariuszka)

10. Zmierzyłam tętno. (Sanitariuszka)

Sprawność działania

 1. Skompletowałam mundur harcerski i prawidłowo go noszę. 

 2. Przeprowadziłam zwiad harcerski.

(Poszukiwaczka)

 1. Znam musztrę pojedynczej harcerki, zastępu i drużyny.

(Adeptka musztry – musztra harcerki; Znawczyni musztry – zastępu i drużyny)

 1. Znam główne dzielnice, rejony mojej miejscowości. Pokazałam ciekawe miejsca, znajdujące się w okolicy mojego zamieszkania.

(Przewodniczka, Zwiadowca)

 1. Rozliczyłam się z powierzonych pieniędzy.

(Kwatermistrzyni zastępu)

 1. Opanowałam różne sposoby przekazywania informacji:

 • znam sieć alarmową drużyny, przynajmniej raz ją wykorzystałam;

 • posłużyłam się telefonem polowym;

  (Sygnalistka)

 • nadałam informację alfabetem Morse’a;

  (Sygnalistka)

 • wysłałam fax i e-mail.

 1. Zdobyłam co najmniej 2 sprawności, w tym co najmniej 1 drugiego stopnia.


Dbanie o siebie

 1. Zapoznałam się z problematyką okresu dojrzewania. Znam i rozumiem przebieg cyklu miesięcznego kobiety. Zwracam uwagę na możliwości i potrzeby swojego organizmu.

 2. Staram się żyć zgodnie z ustalonym przez siebie planem dnia, tygodnia.

 3. Przygotowałam i poprowadziłam spotkanie swoich przyjaciół – upiekłam ciasto, udekorowałam i nakryłam stół, przygotowałam program.

(Gospodyni, Ciastkarka, Spiżarniowiec)

 1. Jestem aktywna fizycznie – regularnie biegam lub jeżdżę na wrotkach lub rowerze, uprawiam aerobik, tańczę itp.

(Rowerzystka, Narciarka, Snowbordzistka, Gimnastyczka, Wspinaczka)

 1. Staram się śledzić aktualności kulturalne.

(Rysowniczka, Recytatorka, Bibliotekarka, Dziennikarka, Aktorka, Miłośniczka sztuki)

 1. Odwiedziłam wybrane przez siebie muzeum i zdałam relację z tej wycieczki.

(Rysowniczka, Miłośniczka sztuki, Bibliotekarka, Poszukiwaczka, Tropicielka dziejów, Ludoznawca).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna