Stowarzyszenie Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka (mlgr) lokalna strategia rozwoju obszarów rybackichPobieranie 1.28 Mb.
Strona1/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Załącznik numer 2 do Uchwały nr 12/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

w dniu 29 listopada 2013r. w SarbinowieStowarzyszenie Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

(MLGR)

LOKALNA STRATEGIA

ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH

(LSROR)

Mielno 2010-2011Opracowane na zlecenie

MIELEŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

przez Zespół

Prof. Dr hab. Izabella Dunin-Kwinta

Prof. Dr hab. Krzysztof Formicki

Prof. Dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak

Marcin Sobierajski

Bogusław Adamów

SPIS TREŚCI

Charakterystyka Stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR 6

Opis obszaru objętego LSROR 17

Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (analiza SWOT) 37

Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT 43

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz określenie przewidywanego wpływu na środowisko 54

Wykazanie związku i spójności przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT oraz celami osi priorytetowej 4 84

Plan budżetu LSROR, z podziałem na dwuletnie okresy 89

Opis procedur oceny operacji przez komitet 93

Wskazanie kryteriów oceny operacji 105

2.Właściwość wnioskodawcy ze względu na obszar priorytetowy.


W ramach środka 4.1.1. i 4.1.4. premiowane dodatkowymi punktami będą projekty gmin członkowskich, ponieważ katalog typów projektów w tych obszarach wskazuje na ich główną rolę w osiągnięciu celów. Ma to także uzasadnienie we wnioskach z analizy SWOT, z których trzy pierwsze pokrywają się z obszarami zadań samorządów. 107

W ramach środka 4.1.2. premiowane będą projekty osób fizycznych zamieszkałych na obszarze MLGR, które utraciły miejsce pracy w sektorze rybackim. Spośród zamkniętego grona beneficjentów tego środka jest to najsłabsza grupa, której należy zapewnić możliwości skorzystania z programu. Jest to zgodne z jednym z wniosków z analizy SWOT, iż należy dążyć do zachowania a nawet wzmocnienia sektora rybackiego, w szczególności poprzez wsparcie dywersyfikacji źródeł utrzymania. 107

W ramach środka 4.1.3. premiowane będą projekty wnioskodawców mających miejsce zamieszkania / siedzibę na terenie MLGR. W przypadku przedsiębiorców, którym dedykowany jest ten obszar wsparcia premiowane będzie więc występowanie dodatkowych związków z obszarem MLGR niż tylko miejsce wykonywania działalności i lokalizacja projektu, które stanowią kryterium dostępu. Także ta okoliczność znajduje uzasadnienie w analizie SWOT oraz terytorialnym charakterze osi 4. 107

3.Wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 162, poz.1292). Kryterium to premiując wnioskodawców z sektora rybackiego służyć będzie w szczególności osiągnięciu celów LSROR: szczegółowego - dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim i ogólnego - zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR, a także wszystkich trzech celów osi 4 Programu Operacyjnego. 107

4.Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych Strategii.
W każdym z obszarów priorytetowych wyodrębniono typy projektów, które będą premiowane dodatkowymi punktami, co będzie skutkować zwiększoną koncentracją środków w obszarach uznanych za najważniejsze. 108

W ramach środka 4.1.1. jest to rewitalizacja miejscowości albo budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, co zapewnić ma osiągnięcie celów szczegółowych: zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa infrastruktury i oferty turystycznej. 108

W ramach środka 4.1.2. premiowane będą: udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania tą formą reorientacji. Ten typ projektu może być szczególnie przydatny dla premiowanej w 2 kryterium grupie beneficjentów (osób które utraciły pracę w sektorze rybackim). Kryterium to będzie wpływać na cele szczegółowe: rozwój przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia oraz dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim. 108

W ramach środka 4.1.3. premiowane będą projekty polegające na tworzeniu i rozwoju systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa. Wyróżnienie to służyć będzie zaspokojeniu w pierwszym rzędzie projektów, których realizacja związana jest z sektorem rybackim. Służy to osiągnięciu celu szczegółowego - dywersyfikacja źródeł utrzymania osób związanych z sektorem rybackim. 108

W ramach środka 4.1.4. wyróżniono projekty związane z wystąpieniem klęsk żywiołowych, ponieważ usuwanie nagłych szkód powinno mieć zawsze priorytet wobec innych działań. Wsparcie to służyć będzie zachowaniu stanu środowiska naturalnego oraz zachowaniu sektora rybackiego. 108

5.Innowacyjność operacji. Innowacyjność może być cechą każdego projektu bez względu na obszar wsparcia. Oceniane będzie nowatorstwo zamierzonego działania (operacji) na obszarze jego oddziaływania w odniesieniu do innowacji organizacyjnej, produktowej, procesowej lub marketingowej. Im większa skala innowacyjności w stosunku do obszaru tym większa będzie premia punktowa. Punktowanie projektów innowacyjnych oznacza docenienie pomysłowości wnioskodawców. Wnioskodawca chcąc liczyć na uzyskanie punktów w tym kryterium będzie musiał wykazać innowacyjność projektu. Najwyżej punktowane będą projekty innowacyjne w skali regionu, niżej w skali obszaru MLGR, najniżej w skali gminy. Członek Komitetu ma obowiązek uzasadnić swoją ocenę na karcie ocen. 109

6.Wpływ projektu na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa. Punkty będą przyznawane za wykazanie pozytywnego wpływu projektu na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa. Maksymalną liczbę punktów mogą otrzymać projekty, które wykazują bardzo duży wpływ na rozwój lub ograniczenie zaniku sektora rybactwa tj. powodują wzrost zatrudnienia w sektorze rybackim. Duży wpływ będą mieć operacje, których realizacja przyczyni się do pozostania osób w związku z tym sektorem. Stosowanie kryterium zwróci uwagę beneficjentów niezwiązanych z sektorem na możliwość ukierunkowania projektów choćby w sposób pośredni na rzecz społeczności rybackiej, takie projekty o niewielkim wpływie będą mogły uzyskać minimalna punktację. Kryterium to wspiera cel ogólny: zachowanie i wzmocnienie sektora rybackiego na obszarze MLGR, a także wszystkie trzech cele osi 4 Programu Operacyjnego. Członek Komitetu ma obowiązek uzasadnić swoją ocenę na karcie ocen. 110

7.Wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji, w szczególności związanych z rybactwem. Oceniany będzie stopień wykorzystania lokalnych zasobów: ludzkich, surowców, walorów przyrodniczych i kulturowych, historii itp. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach obszar MLGR dysponuje znaczną ilością niewykorzystanych lub słabo wykorzystanych zasobów. Kryterium pozwala na przyznanie dodatkowych punktów wnioskodawcom, którzy potrafią dostrzec te zasoby i umiejętnie je wykorzystać. Dodatkowo punktowane będzie wykorzystanie zasobów związanych z rybactwem i pielęgnowaniem tradycji rybackich, np. stylizowane lokale gastronomiczne lub z tradycyjnymi daniami rybnymi, skanseny lub izby pamiątkowe z zabytkowym sprzętem rybackim, lub wprowadzenie produktów nawiązujących do tradycji rybackich (spożywczych, pamiątek itp.). Członek Komitetu ma obowiązek uzasadnić swoją ocenę na karcie ocen. 110

8.Wpływ projektu na stan środowiska naturalnego. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach czyste środowisko naturalne MLGR stanowi jeden z najcenniejszych zasobów obszaru MLGR. W kryterium punktowane będą projekty, w których został wykazany pozytywny wpływ na środowisko. Projekty mające neutralny wpływ na środowisko nie otrzymają punktów w tym kryterium. Stosowanie kryterium bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego: zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, który - jak wykazano - ma znaczenie dla osiągnięcia wszystkich celów ogólnych. Członek Komitetu ma obowiązek uzasadnić swoją ocenę na karcie ocen. 111

9.Projekt jest realizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3 tys. Kryterium to premiuje projekty zlokalizowane w małych miejscowościach. Wprowadzenie tego kryterium ma zapobiec koncentracji znacznych środków w większych miejscowościach, w których udział sektora rybackiego jest statystycznie niższy niż na obszarach wiejskich. 111

11. Wysokość wkładu własnego. Oceniany będzie poziom wkładu własnego – preferowane będą projekty o większym od minimalnego wkładzie własnym. Wnioskodawca będzie mógł zapewnić sobie większą liczbę punktów zwiększając poziom wkładu własnego. Z zachęty tej skorzystają wnioskodawcy, którzy stwierdzą, że mogą nie uzyskać wystarczającej liczby punktów do uzyskania dofinansowania. Zachęta do ograniczania poziomu dofinansowania przełoży się na większą liczbę ogólną zrealizowanych projektów. 112

12. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Oceniana będzie kwota wnioskowanej pomocy - preferowane będą kwoty niższe. Wpływ kryterium przełoży się na zwiększenie liczby projektów i tym samym poszerzenie grona beneficjentów programu. 112

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR 120

Planowanie działań MLGR związanych z wdrażaniem LSROR 124

Zasady i sposób oceny własnej funkcjonowania MLGR 128

Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii. 135

Spójność LSROR z innymi działaniami i programami realizowanymi w obszarze MLGR sprawdzono na podstawie następujących opracowań: 136

Określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w przypadku gdy LGR planuje realizację operacji i działań ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 142CZĘŚĆ 1

: files -> file
file -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
file -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
file -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
file -> Identyfikator podatkowy
file -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna