Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona1/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Strategia Energetyki

Województwa Lubuskiego

Załącznik 1

Analiza stanu istniejącego
systemów energetycznych

Lipiec 2013 r.Zespół projektantów

dr inż. Adam Jankowski – dyrektor do spraw produkcji

mgr inż. Anna Szembak – kierownik projektu

mgr Sabina Sierzyńska

mgr inż. Zbigniew Przedpełski

inż. Alicja Janik

mgr Marcin Całka

mgr inż. Agata Lombarska - Blochel

mgr inż. Marian Surowiec

Spis treści

Wprowadzenie 10

1.1 Rola samorządu województwa 10

1.2 Charakterystyka dokumentów strategicznych województwa 12

1.3 Warunki powstania i rola „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego” 15

Uwarunkowania prawne rozwoju sektora energetyki 20

1.4 Zasadnicze założenia i kierunki polityki energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej 20

1.5 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. 25

1.6 Zadania jednostek sektora publicznego wynikające z wdrażania przepisów 45

Charakterystyka Województwa Lubuskiego 49

1.7 Położenie geograficzne, charakterystyka zagospodarowania 49

1.8 Warunki klimatyczne, czystość powietrza 53

1.9 Demografia 56

1.10 Mieszkalnictwo 57

1.11 Gospodarka – strefa produkcyjno-usługowa 59

1.12 Uwarunkowania środowiskowe – obszary chronione, ograniczenia inwestycyjne 62

Inwentaryzacja infrastruktury energetycznej województwa – Charakterystyka systemów energetycznych 64

1.13 Źródła skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 64

1.13.1 Elektrociepłownia Zielona Góra 64

1.13.2 Elektrociepłownia Gorzów 67

1.13.3 Arctic Paper Kostrzyn S.A. 69

1.14 Zaopatrzenie w ciepło 71

1.14.1 Systemy ciepłownicze 71

1.14.2 Kotłownie lokalne 81

1.14.3 Rozwiązania indywidualne 82

1.14.4 Zapotrzebowanie na ciepło i sposób jego pokrycia – bilans stanu istniejącego 82

1.14.5 Ocena stanu zaopatrzenia województwa w ciepło 84

1.15 System elektroenergetyczny 85

1.15.1 Charakterystyka przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze województwa 85

1.15.2 System zasilania obszaru – kierunki zasilania z poziomu NN i WN 88

1.15.3 Źródła wytwarzania energii elektrycznej 90

1.15.4 Charakterystyka systemu dystrybucyjnego (WN/SN) 90

1.15.5 Bilans zapotrzebowania mocy, źródła pokrycia 95

1.15.6 Bilans produkcji i zużycia energii elektrycznej 96

1.15.7 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 100

1.15.8 Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 105

1.16 System zaopatrzenia w gaz ziemny 110

1.16.1 Przedsiębiorstwa dystrybucyjne, obrotu gazem, eksploatacyjne – zakres oddziaływania. 110

1.16.2 Kierunki źródłowe zaopatrzenia w gaz – sieci źródłowe i dystrybucyjne 117

1.16.3 Stopień zgazyfikowania obszaru 126

1.16.4 Plany rozwoju przedsiębiorstw 127

1.16.5 Zużycie gazu – charakterystyka odbiorów 129

1.16.6 Ocena stanu systemu gazowniczego 131

Energia odnawialna, odzysk energii 133

1.17 Wprowadzenie 133

1.18 Wykorzystanie biomasy i biogazu 135

1.18.1 Biomasa 135

1.18.2 Biogaz 138

1.18.3 Ocena stanu i perspektywy rozwoju 140

1.19 Energetyka wiatrowa 141

1.19.1 Warunki ogólne wykorzystania energii wiatrowej 142

1.19.2 Rozwój energetyki wiatrowej województwa lubuskiego na tle kraju 142

1.19.3 Charakterystyka farm wiatrowych istniejących i planowanych 142

1.19.4 Ocena stanu i perspektywy rozwoju 144

1.20 Energetyka wodna 146

1.20.1 Warunki ogólne wykorzystania energii wodnej 146

1.20.2 Charakterystyka obiektów istniejących i planowanych 146

1.20.3 Ocena stanu i perspektywy rozwoju 148

1.21 Energia słoneczna 150

1.21.1 Warunki ogólne wykorzystania energii słonecznej 150

1.21.2 Charakterystyka obiektów wykorzystujących energię słoneczną 150

1.21.3 Możliwości dofinansowania oraz tempo upowszechniania 151

1.22 Energia geotermalna 152

1.22.1 Warunki ogólne wykorzystania energii geotermalnej 152

1.22.2 Charakterystyka obiektów wykorzystujących energię geotermalną 153

1.22.3 Ocena stanu i perspektywy rozwoju 153

1.23 Możliwość wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych 155

1.24 Możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej 155

1.25 Ocena możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako alternatywnego źródła energii 157

1.26 Podsumowanie 161

Charakterystyka i ocena stanu złóż kopalin oraz możliwości i planów ich wykorzystania do celów energetycznych 163

1.27 Gaz ziemny zaazotowany 164

1.28 Ropa naftowa 165

1.29 Węgiel brunatny 165

Analiza kosztów nośników energii u odbiorców (Koncesje i taryfy na nośniki energii) 169

1.30 Ciepło 169

1.31 Gaz 171

1.32 Energia elektryczna 176

1.33 Porównanie kosztów energii cieplnej z różnych paliw - budownictwo jedno - i wielorodzinne 180

1.34 Wpływ liberalizacji ryku energii (zasada TPA) na gospodarkę energetyczną gminy 181
Spis załączników
Załączniki do rozdziału 3

Tabele Z-3-1 Charakterystyka gmin, powiatów, liczba ludności

Tabela Z-3-2 Obszary Natura 2000 w woj. lubuskim
Załączniki do rozdziału 4

Tabela Z-4-1 Zestawienie źródeł ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 20 MW (włącznie z 20 MW)

Tabela Z-4-2 Zestawienie źródeł ciepła o mocy zainstalowanej od 5 do 20 MW (włącznie z 5 MW)

Tabela Z-4-3 Zestawienie źródeł ciepła o mocy zainstalowanej od 100 kW do 5 MW

Tabela Z-4 4 Ciągi liniowe 110 kV w województwie lubuskim

Tabela Z-4-5 Wykaz stacji transformatorowych WN/SN – moce i obciążenia transformatorów

Tabela Z-4-6 Zamierzenia inwestycyjne w zakresie odbudowy i rozbudowy sieci SN i nN

Tabela Z-4-7 Stopień zgazyfikowania gmin województwa lubuskiego

Tabela Z-4-8 Charakterystyka stacji redukcyjno- pomiarowych I stopnia systemu przesyłowego

Tabela Z-4-9 Charakterystyka stacji redukcyjno- pomiarowych I stopnia systemu dystrybucyjnego

Tabela Z-4-10 Charakterystyka stacji redukcyjno -pomiarowych II stopnia systemu dystrybucyjnego
Załączniki do rozdziału 7

Tabela Z-7-1 Wyciąg z Taryf dla ciepła wybranych przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze województwa lubuskiego

Tabela Z-7-2 Wyciąg z Taryfy Nr 5/2012 dla paliw gazowych dla odbiorców gazu wysokometanowego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie i cieple spalania od 34 MJ/m³ do 39,5 MJ/m³) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Tabela Z-7-3 Wyciąg z Taryfy Nr 5/2012 dla paliw gazowych dla odbiorców gazu wysokometanowego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie i cieple spalania od 34 MJ/m³ do 39,5 MJ/m³) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Tabela Z-7-4 Wyciąg z Taryfy Nr 5/2012 dla paliw gazowych dla odbiorców gazu zaazotowanego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie i cieple spalania od 30 MJ/m³ do 32,8 MJ/m³) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Tabela Z-7-5 Wyciąg z Taryfy Nr 5/2012 dla paliw gazowych dla odbiorców gazu zaazotowanego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie i cieple spalania od 30 MJ/m³ do 32,8 MJ/m³) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Tabela Z-7-6 Wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych dla odbiorców gazu wysokometanowego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci EWE energia Sp. z o.o.

Tabela Z-7-7 Wyciąg z Taryfy Nr 8 dla paliw gazowych dla odbiorców gazu wysokometanowego zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśn. do 0,5 MPa włącznie) – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe z sieci DUON Dystrybucja S.A.

Tabela Z-7-8 Wyciąg z taryfy dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Gorzów Wielkopolski dla grup taryfowych G11 i G12

Tabela Z-7-9 Wyciąg z taryfy dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Zielona Góra dla grup taryfowych G11 i G12

Tabela Z-7-10 Wyciąg z taryfy dla energii elektrycznej PKP Energetyka Sp. z o.o. - Zakład Zachodni w Poznaniu dla grup taryfowych G11 i G12

Tabela Z-7-11 Wyciąg z taryfy dla energii elektrycznej PKP Energetyka Sp. z o.o. - Zakład Pomorski w Szczecinie dla grup taryfowych G11 i G12

Pobieranie 1.79 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna