Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych



Pobieranie 1.79 Mb.
Strona11/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

1.10Mieszkalnictwo


W województwie lubuskim w 2011 roku było według GUS 353,9 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 24,85 mln m2. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 70,2 m2 i była mniejsza od średniej w kraju o 0,9 m2. Przeciętna powierzchnia mieszkania przypadająca na 1 osobę w województwie lubuskim jest również mniejsza niż średnia w kraju i wynosi 24,3 m2 (w Polsce 24,7 m2). Dane te świadczą o tym, że standard zamieszkania w woj. lubuskim ciągle jeszcze jest niższy niż przeciętnie w kraju, a tym samym wskazuje na potrzebę zwiększenia zasobów mieszkaniowych.

Przeprowadzona w 2008 roku, w ramach opracowanego „Studium rozwoju systemów energetycznych w woj. Lubuskim”, analiza poziomu deficytu zabudowy mieszkaniowej uwzględniająca założenie, że każde gospodarstwo domowe powinno dysponować własnym mieszkaniem wskazywała na brak około 29,9 tys. mieszkań. Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego zakładała do roku 2025 zabudowę około 48 tys. mieszkań (23 tys. mieszkań do roku 2015)

W okresie ostatnich 5-ciu lat oddano do użytku blisko 17 900 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 1,77 mln. m2. Świadczy to o utrzymaniu przewidywanego tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej na poziomie o około 10% wyższym od założonego wariantu zrównoważonego, przy czym po 2008 roku zaznacza się tendencja spadkowa ilości oddawanych mieszkań w kolejnych latach.
Wykres 3 2 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w województwie lubuskim w latach 2006-2011


Uwzględniając występującą tendencję oraz przewidując likwidację deficytu mieszkaniowego około 2020 roku można założyć wzrost liczby mieszkań w okresie docelowym „Strategii…” tj. do 2030 roku o około 54 tys. mieszkań. Założono systematyczny spadek ilości mieszkań oddawanych rocznie do użytku z poziomu 3 200 do 2700 mieszkań rocznie. Prognozowaną liczbę mieszkań w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej przedstawiono poniżej.
Tabela 3 4 Prognoza liczby mieszkań do 2030 roku




Stan wyjściowy

Prognoza




2011

2015

2020

2030

Liczba mieszkań [tys.]

353,9

365,9

380,9

407,9

Pow. użytkowa mieszkań
[tys. m2]


24 850

26 050

27 550

30 250



1.11Gospodarka – strefa produkcyjno-usługowa


Cechami charakterystycznymi gospodarki na terenie województwa lubuskiego jest duża liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w tym znacząca ilość spółek udziałem kapitału zagranicznego.

Od kilku lat zaznacza się szybki rozwój branż przemysłowych takich jak motoryzacyjna, chemiczna, materiałów budowlanych, informatyczna, drzewna.

Przygraniczne położenie i poprawiająca się infrastruktura drogowa winny być atutem dla szukających dogodnych lokalizacji, potencjalnych inwestorów.
Jednym z obszarów wyzwań rozwojowych jakie zostały zdefiniowane w aktualnej Strategii Rozwoju województwa Lubuskiego 2020 jest Obszar 1: Gospodarka regionalna i rynek pracy.

Ważnymi elementami, które stanowić winny o rozwoju gospodarki regionu są:



 • Działająca na terenie województwa Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

 • Eksploatacja kopalin energetycznych, w tym uruchomiona na przełomie 2012 i 13 roku kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego, eksploatujące złoża w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa (na granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego) oraz podejmowane działania w kierunku uruchomienia kompleksu wydobywczo-energetycznego opartego na bazie złóż węgla brunatnego Gubin-Brody,

 • Rozwój sektora usług związanych z turystyką w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych.

Właściwe wykorzystanie istniejącego potencjału oraz sposobności tkwiących w dogodnym położeniu, przy konsekwentnym wzroście znaczenia czynników dynamizujących rozwój przedsiębiorczości (innowacyjność i B+R) mogą stać się podstawą (dynamicznego) rozwoju gospodarki województwa. Sprzyja temu lokalizacja autostrady A18 i budowa autostrady A2 (z siedmioma węzłami)  – o ile uniknie się syndromu peryferyjnego położenia, grożącego zepchnięciem do roli obszaru tranzytowego. W maksymalnym stopniu należy wykorzystać możliwości tkwiące w istniejących rezerwach terenowych, które przygotowywane są jako tereny rozwoju.

Składają się na nie:


 • tereny wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (bądź planach zagospodarowania przestrzennego),

 • tereny Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

 • tereny różnego rodzaju parków przemysłowych, stref aktywności, itp.,

 • tereny ofert inwestycyjnych wg Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora.

Zestawienie terenów rozwoju działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów należących do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako istotnych obszarów aktualnego rozwoju strefy przemysłowej przedstawiono w załączniku do rozdziału 3 w tabeli Z-3-3.

Znaczącą rolę przy powstawaniu i funkcjonowaniu parków przemysłowych lub stref aktywności odgrywają władze samorządowe i lokalne środowiska przedsiębiorców i/lub środowiska naukowo-badawcze.

Przykładami takich inicjatyw o szczególnym znaczeniu są:



 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie

 • Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli

 • Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie Wlkp.

Ponadto do przygotowywanych obszarów aktywizacji gospodarczej należą:



 • Rzepińska Strefa Przemysłowa

 • Strefa Aktywności Gospodarczej we Wschowie

 • Witnicka Strefa Przemysłowa

 • Strefa Gospodarcza Krzeszyce-Karkoszów

 • Międzyrzecki Park Przemysłowy

Ogólna wielkość oszacowanych rezerw terenów pod rozwój strefy usługowo-wytwórczej na poziomie około 2 000 tys. ha jest wielkością znacznie przekraczającą możliwości ich zagospodarowania w horyzoncie czasowym obowiązywania niniejszej strategii tj. do roku 2030. Przewiduje się, że realne możliwości zagospodarowania oferowanych rezerw terenowych, w perspektywie będącej przedmiotem analiz sięgają około 50% wytypowanych obszarów.


Wskazane tereny nie uwzględniają budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego, która to inwestycja o ponadregionalnej skali oddziaływania może się stać inwestycją wiodącą w analizowanym okresie, co najmniej dla południowej części województwa.

Lokalizację obszarów rozwoju ze wskazaniem skali wielkości obszaru przedstawia rys. 3-2


Rysunek 3 2 Lokalizacja obszarów rozwoju strefy aktywizacji gospodarczej






Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna