Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Uwarunkowania środowiskowe – obszary chronione, ograniczenia inwestycyjnePobieranie 1.79 Mb.
Strona12/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

1.12Uwarunkowania środowiskowe – obszary chronione, ograniczenia inwestycyjne


Powierzchnia województwa w 48,2% pokryta jest lasami. Obszary prawnie chronione stanowią 39,3% ogólnej powierzchni województwa. Na terenie województwa znajdują się:

dwa parki narodowe: Drawieński i „Ujście Warty” (stanowią 1% obszaru województwa), • 8 parków krajobrazowych: Łagowski, Pszczewski, Barlinecko-Gorzowski, „Ujście Warty”, Gryżyński, Krzesiński, Przemęcki i „Łuk Mużakowa” (stanowią 5,5% obszaru województwa),

 • 61 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 3 674,1 ha (stanowią 0,2% obszaru województwa),

 • 1 182 pomników przyrody (stan na 1.09.2012),

 • 387 użytki ekologiczne objęte ochroną (stanowią 0,2% obszaru województwa),

 • 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (stanowią 1% obszaru województwa).Obszary chronionego krajobrazu (bez rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody) stanowią 31,4% obszaru województwa.
Ponadto na obszarze województwa zlokalizowanych jest szereg obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 obejmujących obszary: OSO tj. specjalnej ochrony wyznaczane na podstawie tzw. Dyrektywy ptasiej oraz SOO – specjalne obszary ochrony wyznaczane na podstawie dyrektywy siedliskowej. W znaczącym stopniu obszary te pokrywają się z ww. obszarami prawnie chronionymi.

Lokalizację obszarów NATURA 2000 przedstawiono na poniższym rysunku, natomiast ich zestawienie ujęto w tabeli Z-3-2 w załączniku do opracowania.Rysunek 3 3 Obszary NATURA 2000 na terenie województwa lubuskiegoInwentaryzacja infrastruktury energetycznej województwa – Charakterystyka systemów energetycznych

1.13Źródła skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej


Na terenie Województwa Lubuskiego zlokalizowane są trzy elektrociepłownie generujące energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją ciepła tj. Elektrociepłownia „Zielona Góra”, Elektrociepłownia Gorzów, Elektrociepłownia Arctic Paper Kostrzyn.

Wspólną cechą ww. elektrociepłowni jest przetwarzanie energii w nowoczesnych, wysokosprawnych układach gazowo-parowych z wykorzystaniem lokalnych złóż zaazotowanego gazu ziemnego.

Wymienione źródła zasilają miejskie, scentralizowane systemy ciepłownicze, a wytworzona energia elektryczna wyprowadzana jest do sieci rozdzielczych ENEA Operator. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę wymienionych źródeł.

1.13.1Elektrociepłownia Zielona Góra


Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Od 1 kwietnia 2009 r., po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A. zajmuje się również dystrybucją i dostawą ciepła do odbiorców i posiada Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w latach 2012-2014.

Od 16 lutego 2012 r. Spółka należy do Grupy kapitałowej EDF.
Prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE.
Tabela 4 5 Posiadane koncesje EC „Zielona Góra” S.A.

Typ koncesji

Data wydania

Data ważności

WCC - wytwarzanie ciepła

28.10.1998

31.12.2024

PCC – przesył ciepła

31.12.2002

31.12.2020

OEE – obrót energią elektryczna

22.09.2011

31.12.2030

WEE – wytwarzanie energii elektrycznej

05.10.2000

31.12.2024

Główne urządzenia wytwórcze to:

Blok Gazowo-Parowy (układ skojarzony) - zainstalowana moc elektryczna - 198 MWe i cieplna - 135 MWt, zużywający gaz ziemny zaazotowany z lokalnych źródeł,

Blok Węglowy - 4 kotły parowe OR-32, 2 kotły wodne WR-25 zużywające miał węgla kamiennego oraz dwa turbozespoły parowe współpracujące z kotłami parowymi (układ skojarzony) – zainstalowana moc elektryczna bloku – 23,4 MWe, cieplna 158 MWt. Planowane wyłączenie z eksploatacji - 31.12.2012 r.

kotły gazowo-olejowe o zainstalowanej mocy cieplnej 167 MW – 5 kotłów wodnych o łącznej mocy 160 MWt i pomocniczy kocioł parowy o mocy 7 MWt. Rok budowy – 2012.

Charakterystyka turbozespołów: • w Bloku Gazowo-Parowym – turbozespół gazowy PG 9171 (Frame 9e) o mocy zainstalowanej 134 MWe (w warunkach zimowych), o sprawności ok. 33 %, zasilana gazem Lw i turbozespół parowy 7CK65 Alstom Power o mocy zainstalowanej 64 MWe zasilany parą z kotła odzysknicowego o sprawności ok. 80 %, zabudowane w 2004 r.

 • w Bloku Węglowym – turbina O-PR.15.0 (Jugoturbina) o mocy 10,5 MWe, sprawności ok. 85 % (z roku 1976) i turbinaVE32 (ABB) o mocy 12,9 MWe, sprawności ok. 90 % (z roku 1996). Obie turbiny są zasilane parą z kotłów parowych OR-32.
  Planowane wyłączenie tych turbin z eksploatacji 31.12.2012 r.

Blok Gazowo-Parowy pracuje w podstawie obciążenia cieplnego, Blok Węglowy stanowił rezerwę na wypadek awarii Bloku Gazowo-Parowego oraz źródło szczytowe. Od 2013 r. funkcję źródła szczytowego będą pełnić kotły gazowo-olejowe. Blok Węglowy zostanie zlikwidowany.


Tabela 4 6 Kształtowanie się mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców i sprzedaż ciepła w latach 2007 - 2012Moc zamówiona na sieci ciepłowniczej

Sprzedaż

ciepła

Potrzeby

własne

Lp.

Wyszczególnienie

C.O.

C.W.

WENT.

RAZEM[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

[TJ]

[TJ]

1

31.12. 2007

152,50

22,04

4,24

178,78

1 521,6

144,0

2

31.12. 2008

155,90

22,90

9,15

187,95

1 343,6

133,8

3

31.12. 2009

155,02

23,48

9,43

187,93

1 372,9

139,8

4

31.12. 2010

156,39

25,21

13,52

195,11

1 596,0

149,6

5

31.12.2011

157,08

25,80

14,75

197,62

1 320,7

113,1
30 .09. 2012

154,82

25,28

14,85

194,95

867,4

88,8

6

31.12. 2012 –

PROGNOZA


156,99

25,72

15,09

197,80

1 375,4

127,5


Tabela 4 7 Wielkość produkcji i zużycie energii elektrycznej przez grupy odbiorców i własne (wg poziomów napięć)

Dane za lata 2008-2012 [MWh]

2008

2009

2010

2011

2012*

Produkcja energii elektrycznej

1 206 980

1 228 887

1 223 435

1 357 443

1 397 366

Zużycie na potrzeby własne – poziom 0,4 kV, 6kV i 220 kV (straty w linii)

41 958

40252

41 452

43 952

44 978

W tym straty w linii 220 kV

6 453

6 679

6 366

7 830

8 060

Sprzedaż odbiorcom końcowym – poziom 0,4 kV

40

277

201

197

180

* Rok 2012 - prognoza


Występujące aktualnie zagrożenia w dostawie energii elektrycznej lub cieplnej i wynikające stąd konieczne inwestycje

 • Istotnym zagrożeniem w wyprowadzeniu mocy z ECZG jest jedno połączenie linią napowietrzną 220 kV z GSZ Leśniów. Awaria linii 220 kV lub awaria w GSZ Leśniów uniemożliwi wyprowadzenie mocy z ECZG. Planowana budowa nowego GSZ w rejonie Zielona Góra- Nowa Sól poprawiłaby bezpieczeństwo zaopatrzenia województwa lubuskiego w energię elektryczną z KSE.

 • W przypadku dużej awarii w KSE, BGP w ECZG nie dysponuje możliwością samodzielnego podniesienia się po wyłączeniu Systemu energetycznego (blackout). Do poprawy tej sytuacji może służyć planowana zabudowa zasilania awaryjnego EC. W roku 2014 planuje się zabudowę agregatu prądotwórczego 6 kV 3MVA.

 • System elektroenergetyczny Zielonej Góry jest całkowicie uzależniony od jednostronnego zasilania z GSZ LEŚNIÓW. W Założeniach do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa gazowe (opracowanie EP Warszawa z 2005 roku) postuluje się podjęcie wysiłku opracowania analizy techniczno-ekonomicznej przebudowy układu wyprowadzenia mocy z istniejącego bloku gazowo – parowego ECZG w kierunku stworzenia warunków do powiązania go z miejskim systemem elektroenergetycznym. Rozwiązanie tego problemu ma istotne znaczenie dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa energetycznego. Postulat ten można również zrealizować poprzez budowę mniejszego bloku gazowo-parowego w ECZG o mocy około 65 MWe (dopasowanej do potrzeb elektroenergetycznych miasta). Moc z generatorów nowego bloku ECZG można wyprowadzić do sieci dystrybucyjnej 110 kV zasilającej Zieloną Górę.


Najbliższe plany inwestycyjne oraz zamierzenia przyszłościowe

 • Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. od roku 2011 pracuje nad koncepcją budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy około 65 MWe i 50 MWt. Nowe moce wytwórcze mogą zostać oddane do użytkowania najwcześniej w roku 2015 (nie zostały podjęte jeszcze decyzje inwestycyjne). Paliwem w planowanej instalacji byłby gaz ziemny ze złóż lokalnych. Wyprowadzenie mocy z planowanej jednostki jest możliwe zarówno do sieci 110 kV (poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną miasta Zielona Góra) jak i do KSE na napięciu 220 kV po istniejącej linii z EC do GSZ Leśniów.

 • W przypadku realizacji tego projektu EC mogłaby dostarczać dodatkowo około 500 GWh energii elektrycznej rocznie. Energia ta produkowana byłaby w wysokosprawnej kogeneracji. Łącznie po zrealizowaniu inwestycji możliwości ECZG dostaw energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznych wyniosłyby około 1 900 GWh rocznie.

 • Elektrociepłownia w planach perspektywicznych przewiduje budowę małej elektrowni fotowoltaicznej, która powstałaby na terenach elektrociepłowni po zlikwidowaniu składowiska miału węglowego i infrastruktury związanej z gospodarką węglem. Przewiduje się możliwość zabudowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 2 MWe.1.13.2Elektrociepłownia Gorzów


W maju 2007 r. Elektrociepłownia Gorzów S.A. weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział Elektrociepłownia Gorzów, analogicznie jak EC "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W 2010 roku w skład przedsiębiorstwa weszło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. rozszerzając zakres jego działalności o dystrybucję ciepła.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE.Tabela 4 8 Posiadane koncesje PGE GiEK S.A. o/ EC Gorzów

Typ koncesji

Data ważności

WCC - wytwarzanie ciepła

31.12.2025

PCC – przesył i dystrybucja ciepła

15.10.2025

WEE – wytwarzanie energii elektrycznej

31.12.2025


Zdolności produkcyjne PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów:

 • Moc elektryczna nominalna - 97,5 MW,

 • Moc cieplna maksymalna urządzeń - 300,8 MW

 • Maksymalna moc cieplna dyspozycyjna przy
  minimalnej mocy elektrycznej w skojarzeniu - 215 MW.

W Elektrociepłowni Gorzów urządzenia wytwórcze podzielone są na dwie części: • EC I, w której skład wchodzi przekazany do eksploatacji w 1999 roku blok gazowo-parowy, składający się z:

 • turbozespołu gazowego typu GT8C o mocy elektrycznej 54,4 MWe,

 • kotła odzysknicowego OUG o mocy cieplnej 121 MWt,

 • dwóch turbozespołów parowych tj.1 turbozespołu przeciwprężnego typu DDM - 55 o mocy elektrycznej nominalnej 5 MWe i 1 turbozespołu upustowo-przeciwprężnego 3P6-6 o mocy elektrycznej nominalnej 6 MWe

 • EC II opalanej węglem, w skład której wchodzą:

 • dwa węglowe kotły parowe OP-140 (jeden stanowi rezerwę),

 • blok ciepłowniczy BC 32 o mocy elektrycznej 32 MWe, opartym na kotle OP140

 • kocioł wodny WP-70 (szczytowy).

W roku 2010 Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowała ok. 2 011 TJ ciepła, z czego 67% to ciepło wytworzone w ECI, a 33% wytworzone zostało w EC II.

Struktura wytwarzanego ciepła w roku 2010 przedstawiała się następująco:


 • w wodzie grzewczej - 87% produkcji ogólnej ciepła,

 • w parze technologicznej o ciśnieniu 0,4 MPa - 11% produkcji ogólnej ciepła,

 • w parze technologicznej o ciśnieniu 1,2 MPa - 2% produkcji ogólnej ciepła.

Zestawienie produkcji ciepła i jego sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono w tabeli 4-5.


Tabela 4 9 Zestawienie produkcji i sprzedaży ciepła z EC Gorzów w latach 2005 ÷2012

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Moc zamówiona w wodzie grzewczej

MW

196,2

193,7

199,7

203,6

198,6

197,9
208,1

Moc zamówiona w parze 0,4 MPA

MW

33,8

33,7

32,0

32,0

14,0

12,0
12,0

Moc zamówiona w parze 1,2 MPa

MW

12,5

12,0

9,0

5,5

5,5

5,0
5,0

Produkcja ciepła ogółem

TJ

1 940,1

1 879,8

1 820,4

1 783,0

1 748,1

2 010,97

1 772,8

1 826,5

w tym
ze spalania gazu

TJ

1 114,2

1 077,6

1 310,0

1 301,2

1 281,8

1 344,4ze spalania węgla

TJ

825,9

802,2

510,4

481,8

466,3

666,6Produkcja ciepła w skojarzeniu

TJ

1 900,5

1 817,5

1 820,2

1 730,5

1 687,2

1 941,5Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia.. na obszarze miasta Gorzowa Wlkp (rok 2011), dane z EC Gorzów
Zestawienie powyższe wskazuje na wahania wielkości produkcji związane z jednej strony z przyrostem ilości nowych odbiorców, a z drugiej – ze zmiennością warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
Wytwarzana w EC Gorzów energia elektryczna wyprowadzana jest w następujący sposób:

Energia elektryczna z turbiny gazowej wyprowadzona jest za pośrednictwem transformatora blokowego do sieci 110 kV. Energia elektryczna z generatorów turbin parowych T4 i T5 może być dostarczona na napięciu 6 kV bezpośrednio do odbiorcy przemysłowego lub poprzez dwa transformatory trójuzwojeniowe do systemu 110 kV.

Energia elektryczna z generatora turbiny T6 może być dostarczona na napięciu 6 kV bezpośrednio do odbiorcy przemysłowego lub poprzez dwa transformatory trójuzwojeniowe do systemu 110 kV.
Wielkość wyprodukowanej w roku 2010 w Elektrociepłowni Gorzów energii elektrycznej wyniosła ok. 640 GWh, z czego 73% energii wyprodukowano w ECI, a 27% energii zostało wyprodukowane w ECII.

Struktura produkcji energii elektrycznej w roku 2010 przedstawiała się następująco: • produkcja w skojarzeniu - 81% produkcji ogólnej energii elektrycznej,

 • produkcja w kondensacji - 19% produkcji ogólnej energii elektrycznej.

Zestawienie produkcji energii elektrycznej oraz wielkości jej sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat i porównawczo za rok 2001 przedstawiono w tabeli 4-6.


Tabela 4 10 Zestawienie produkcji energii elektrycznej w latach 2005 ÷ 2012 w MWh

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Produkcja energii elektrycznej w tym

688 822

672 142

678 708

601 533

640 793

643 549

579 700

633 838

ze spalania gazu

513 464

472 438

504 396

423 467

465 353

466 775

b.d.

b.d.

ze spalania węgla

175 358

199 704

174 312

178 066

175 440

176 774

b.d.

b.d.

Sprzedaż energii
elektrycznej

660 076

643 381

649 859

571 652

607 842

612 564

583 330

b.d.

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia.. na obszarze miasta Gorzowa Wlkp (rok 2011), dane z EC Gorzów

Struktura paliw, jako energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła dla roku 2010 przedstawia się następująco: • węgiel kamienny ok. 124 tys. Mg/rok, tj. ok. 29% - wartość opałowa 20 ÷ 23 MJ/kg,

 • gaz ziemny zaazotowany ok. 250 000 tys. m3/rok, tj. ok. 71% - wartość opałowa 20,2 MJ/Nm3,

 • olej opałowy ok. 200 Mg/rok, tj. ok. 0,03% - wartość opałowa 43,740 MJ/kg

gdzie udział procentowy wskazuje stopień wykorzystania energii pierwotnej.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów posiada ważne do 15 lipca 2015 roku Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji.
Do roku 2015EC Gorzów nie przewiduje wystąpienia zagrożeń w dostawie energii elektrycznej i cieplnej do obszaru Gorzowa Wlkp. W roku 2016 planowane jest wyłączenie kotła wodnego WP-70, który jest w derogacji naturalnej (zgłoszony do wyłączenia w Traktacie Akcesyjnym RP do UE).

Plany inwestycyjne EC Gorzów obejmują: 1. budowę nowego bloku gazowo-parowego o mocy od 100 do około 140 MWe, 70 – 90 MWt – projekt w fazie przygotowania inwestycji,

 2. budowę dwóch kotłów wodnych na paliwo gazowe o mocy 2x 32 MWt, kotły pełnić będą rolę rezerwowo-szczytowych – projekt w fazie przed inwestycyjnej,

 3. budowę jednego kotła parowego na paliwo gazowe o mocy 15 MWt, kocioł pełnić będzie rolę rezerwowo-szczytowego – projekt w fazie przed inwestycyjnej.1.13.3Arctic Paper Kostrzyn S.A.


Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest przedsiębiorstwem, którego głównym przedmiotem działania jest produkcja papierów offsetowych i graficznych. Elektrociepłownia jest integralną częścią fabryki o znaczącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i parę technologiczną.

Od 2006 roku na terenie Arctic Paper Kostrzyn S.A. w Kostrzynie nad Odrą działa elektrociepłownia gazowa wytwarzająca energię elektryczną i ciepło na bazie gazu ziemnego ze złóż lokalnych. Inwestycja została zrealizowana w latach 2005-2006, w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. prowadzi działalność w zakresie energetyki na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE.
Tabela 4 11 Posiadane koncesje Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Typ koncesji

Data wydania

Data ważności

WCC - wytwarzanie ciepła

12.11.1998

30.11.2018

PEE – przesył energii elektrycznej

08.12.1998

15.12.2018

OEE – obrót energią elektryczna

08.12.1998

15.12.2018

WEE – wytwarzanie energii elektrycznej

03.04.2006

31.12.2015

Ogólna charakterystyka Elektrociepłowni

- wydajność znamionowa i osiągalna kotłów energetycznych - 188 t/h,

- moc znamionowa turbozespołów - 40,4 MW,

- Moc osiągalna elektryczna brutto - 36,3 MW,

- Moc osiągalna elektryczna netto - 35,2 MW,

- Moc osiągalna cieplna - 197 MW,

- Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu - 141 MW,

- Moc osiągalna cieplna przy osiągalnej mocy elektrycznej - 197 MW,

- Moc elektryczna przy osiągalnej mocy cieplnej - 36,3 MW.


Tabela 4 12 Charakterystyka urządzeń wytwórczych

Kotły energetyczne

Nr kotła

Rok
rozpoczęcia eksploatacji


Typ kotła

Parametry pary

Moc kotła

[MW]

Wydajność

[t/h]

Producent

oC

MPa

znamion.

osiągalna

Znamion.

osiągalna
1

2006

OG

430

4,0

41

41

45

45

RENTECH

2

2006

OOG

430

4,0

59

59

65

65

RENTECH

3

2006

OOG

230

2,3

28

28

33

33

STANDARD KESSEL

4

2009

OG

430

4,0

41

41

45

45

RENTECH

Turbozespoły

Nr turbiny

Rok
rozpoczęcia eksploatacji


Typ turbiny

Parametry pary

Moc turbozespołu

Producent

oC

MPa

znamion.

osiągalna

turbiny

generatora

1

2006

TG10,9

10,9

MARS 100

LEROY SOMER

2

2009

TG10,9

10,9

MARS 100

LEROY SOMER

4 *)

1969

TP

415

3,7

12,1

8,0

LANG

GANZ

5

2009

TP

415

3,7

6,5

6,5

STAL

DOLMEL

*) w 2006 r. przeprowadzono kapitalny remont, modernizację systemu sterowania i regulacji turbiny
Zestawienie wielkości dotyczących produkcji, zakupu i sprzedaży nośników energii w Arctic Paper Kostrzyn za rok 2011 przedstawia się następująco:

 • moc cieplna zamówiona - dla potrzeb co + cwu - 12,3 MW,

- dla potrzeb technologii - 5,46 MW

 • Roczne zużycie ciepła - dla potrzeb co + cwu - 118 TJ,

- dla potrzeb technologii - 2 449 TJ

 • Produkcja energii elektrycznej – 225,2 GWh,9

 • Zakup z systemu elektroenergetycznego – 9,2 GWh,

 • Zakup od dostawcy przyłączonego do sieci APK – 13,8 GWh,

 • Odsprzedaż do systemu elektroenergetycznego - 44,0 GWh.

Elektrociepłownia jest zasilana paliwem gazowym – niskokalorycznym gazem ziemnym (wysokozaazotowanym) z lokalnych złóż ropno – gazowych (dostawca - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Oddział w Zielonej Górze.


Jako przedsiębiorstwo wytwórcze Arctic Paper Kostrzyn nie posiada oficjalnych i publikowanych planów rozwoju, gdyż nie jest do tego zobowiązane.


Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna