Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona15/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

1.16System zaopatrzenia w gaz ziemny


System gazowniczy w województwie lubuskim cechuje znaczący stopień złożoności. Składa się na to zarówno struktura i liczba przedsiębiorstw działających na terenie województwa, jak i podział na niezależne systemy, zasilane różnymi rodzajami gazu.

Obszar województwa zaopatrywany jest:

z krajowego systemu przesyłu gazu wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw),

przez import gazu wysokometanowego,

wykorzystanie gazu ziemnego bezpośrednio ze złóż krajowych,

wykorzystanie skroplonego gazu LNG.1.16.1Przedsiębiorstwa dystrybucyjne, obrotu gazem, eksploatacyjne – zakres oddziaływania.Przedsiębiorstwami gazowniczymi działającymi na terenie województwa lubuskiego są:

w zakresie przesyłu gazu • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM SA:

 • Oddział we Wrocławiu,

 • Oddział w Poznaniu;

w zakresie technicznej dystrybucji gazu:

 • PGNiG SPV 4 sp. z o.o. oddział we Wrocławiu,

 • PGNiG SPV 4 sp. z o.o. oddział w Poznaniu,

 • EWE Energia Sp. z o.o.

 • DUON Dystrybucja SA

w zakresie wydobycia:

 • PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze;

tranzyt – EuRoPol Gaz SA

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA

System Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa [SGT] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią gazociągu biegnącego z Rosji, z półwyspu Jamał, poprzez Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej. Projekt SGT zakładał budowę dwóch nitek gazociągu DN1400 o długości około 684,7 km każda. Obecnie przekazana jest do eksploatacji północna nitka gazociągu wraz z pięcioma tłoczniami gazu i stacjami pomiarowymi oraz systemami łączności technologicznej i SCADA. Właścicielem polskiego odcinka SGT jest firma System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA. w Warszawie. Funkcje operatorskie pełni natomiast firma OGP GAS-SYSTEM SA.

Akcjonariuszami Spółki są: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - 48% akcji, OAO GAZPROM - 48% akcji, Gas-Trading SA - 4% akcji
Gazociąg tranzytowy przebiega na terenie Polski równoleżnikowo, ze wschodu na zachód od granicy białorusko–polskiej, którą przekracza w rejonie miejscowości Kondratki, do granicy polsko-niemieckiej, którą przekracza w rejonie miejscowości Górzyca. Gazociąg biegnie przez następujące jednostki administracyjne kraju: 5 województw (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) oraz 27 powiatów i 69 gmin.
Podstawowe dane techniczne polskiego odcinka gazociągu tranzytowego:


 • ciśnienie robocze - 8,4 MPa,

 • długość - 683,9 km,

 • średnica 1400 mm,

 • przepustowość systemu: obecna – ponad 32 mld m3/rok wg GOST ("20ºC"),

 • 1 punkt wejścia - Kondratki (ID 870001),

 • 3 punkty wyjścia - Mallnow (ID 800002), Lwówek (ID 800004), Włocławek (ID 800003),

 • 5 tłoczni gazu o łącznej mocy 400 MW - TG Kondratki, TG Zambrów, TG Ciechanów, TG Włocławek, TG Szamotuły.

W dniu 17 listopada 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie wyznaczenia spółki GAZ-SYSTEM SA na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na okres do 31 grudnia 2025 r.

Przedmiotem działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu paliw gazowych, odcinkiem gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez teren województwa lubuskiego przebiega odcinek rurociągu jamalskiego DN 1 400 o długości 99 km przez gminy Pszczew, Międzyrzecz, Bledzew, Sulęcin, Lubniewice, Ośno Lubuskie i Górzyca.

EuRoPol Gaz SA nie uczestniczy bezpośrednio w zaopatrzeniu województwa w gaz ziemny. Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg gazociągu tranzytowego na terenie województwa lubuskiego.


Rysunek 4 7 Przebieg gazociągu tranzytowego na terenie województwa lubuskiego
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA

We wrześniu 2006  r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę Akcyjną. Jedynym właścicielem Spółki jest Skarb Państwa posiadający 100% akcji.

30 czerwca 2004 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił spółce GAZ-SYSTEM SA koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r.

W 2006 roku firma uzyskała status operatora systemu przesyłowego z ważnością do lipca 2014r., 13 października 2010 r. GAZ-SYSTEM SA został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r.


Głównym zadaniem OGP GAZ – SYSTEM SA jest organizacja i zabezpieczenie transportu gazu ziemnego siecią przesyłową w skali całego kraju i równoważenie bilansu pracy sieci przesyłowej.

Sieć przesyłowa obsługiwana przez GAZ - SYSTEM obejmuje sieć gazową wysokiego ciśnienia (1,6 MPa do 10 MPa) z następującymi elementami:

gazociągi wraz z zespołami zaporowo-upustowymi (ZZU), zespołami podłączeniowymi (ZP), zespołami podłączeniowymi tłoczni (ZPT),

tłocznie gazu,

stacje gazowe I-go stopnia - zespoły urządzeń do redukcji ciśnienia, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.
PGNiG SPV 4 sp. z o.o. – oddział we Wrocławiu i oddział w Poznaniu

W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło formalne połączenie spółek gazownictwa Grupy Kapitałowej PGNiG. W miejsce dotychczasowych sześciu operatorów dystrybucyjnych (w tym działających na terenie województwa lubuskiego: Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa) i spółki PGNiG SPV 4 sp. z o.o. utworzono jedną spółkę pod nazwą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W miejsce dotychczas działających Spółek Gazownictwa skonsolidowana spółka funkcjonować będzie w oparciu o oddziały zlokalizowane w siedzibach dotychczasowych spółek

Proces konsolidacji był bezpośrednią konsekwencją przyjętej przez PGNiG SA w 2012 r. "Krótkoterminowej Strategii budowania wartości GK PGNiG do 2014 roku".

Spółka PGNiG SPV 4 wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Jest wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego do 31 grudnia 2030 r.

PGNiG SPV4 sp. z o.o., przejął w całości działalność operacyjną oraz wszystkie dokumenty obowiązujące Spółki Gazownictwa, w tym zawarte umowy, otrzymane koncesje i zezwolenia oraz wewnętrzne akty normatywne.
Do zakresu działalności PGNiG SPV4 sp. z o.o. (dawniej WSG i DSG) należy:

dystrybucja gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych,

zapewnienie kompleksowej realizacji sieci gazowej i przyłączy gazowych (projektowanie i wykonawstwo),

planowanie i projektowanie gazyfikacji nowych terenów, a także określanie warunków przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowych i urządzeń na gaz ziemny,

uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy gazowych oraz odbiór sieci gazowych.
PGNiG SPV4 sp. z o.o. oddział w Poznaniu (Wielkopolska Spółka Gazownictwa) zarządza siecią gazociągów dystrybucyjnych na terenie całych województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz na terenie szeregu gmin województw łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego (z podregionu gorzowskiego).

PGNiG SPV4 sp. z o.o. oddział we Wrocławiu (Dolnośląski Spółka Gazownictwa) dzięki posiadanej sieci gazociągów, dostarcza gaz do odbiorców na obszarze województwa dolnośląskiego, Ziemi Lubuskiej oraz powiatu wolsztyńskiego w województwie wielkopolskim.
1 lipca 2007 roku Grupa Kapitałowa PGNiG dokonała organizacyjnego i prawnego rozdzielenia swojej działalności tj. technicznego przesyłu gazu od jego sprzedaży, jako realizację zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Oddziały Handlowe, w tym Dolnośląski i Wielkopolski stanowią wyodrębnioną strukturę organizacyjną PGNiG SA.

EWE Energia Sp.z o.o.

EWE energia została założona w 1999 roku z inicjatywy spółki EWE Polska i Związku Międzygminnego Odra Warta. Pierwotnie firma nosiła nazwę wynikającą z obszaru jej działania - Media Odra Warta (MOW). W 2008 roku nastąpiła fuzja firmy MOW ze spółką EWE energia - dostawcą gazu ziemnego do klientów na terenie Polski południowej. W wyniku fuzji 100% kapitału EWE energia zostało przejęte przez MOW. W efekcie zasięg działania MOW przekroczył granice zawarte w dotychczasowej nazwie, dlatego w 2009 roku nazwa została zmieniona na EWE energia.

W 1999 roku spółka uzyskała koncesję na przesył i dystrybucję paliw gazowych.

W październiku 1999 uruchomiona została pierwsza sieć rozdzielcza zaopatrująca gminę Międzyrzecz w gaz, w listopadzie tego samego roku podłączony został do sieci pierwszy odbiorca. Spółka od 13 lat intensywnie rozwija sieć gazowniczą w lubuskich gminach.

EWE jest właścicielem i zarządza siecią gazową szeregu gmin na terenie województw Lubuskiego, Dolnośląskiego, Lubelskiego, łódzkiego, Świętokrzyskiego i Opolskiego.
DUON Dystrybucja SA

Spółka powstała przez połączenie w 2011 r. spółki KRI S.A. oraz spółki CP Energia S.A. a następnie w roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy spółki na DUON S.A. Spółka DUON Dystrybucja wchodzi w skład grupy DUON, jej akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. dystrybucja sieciowa paliw gazowych w tym gazu ziemnego po regazyfikacji. Spółka posiada koncesje na obrót, dystrybucję i import paliwa gazowego oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego wydane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym Klientom gaz ziemny z wykorzystaniem gazociągów wysokiego ciśnienia połączonych z sieciami dystrybucyjnymi oraz za pomocą technologii LNG, również z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych. Na terenie województwa lubuskiego przedsiębiorstwo obsługuje miasto i gminę Sława za pomocą instalacji regazyfikacji LNG (skroplonego gazu ziemnego) i gminę Gozdnica oraz sieci gazowe średniego ciśnienia.Tabela 4 22 Zestawienie okresów ważności koncesji, uprawnień operatorów sieci oraz horyzontów planów rozwojowych

Przedsiębiorstwo

Posiadane

koncesje

Data ważności koncesji

Wyznaczenie

operatorem

Plan rozwoju

na lata

System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ S.A.

przesył paliw gazowych

do 31.12.2025

do 31.12.2025

2012 - 2014

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

przesył i dystrybucja gazu

2004 - 2014 przedłużenie na przesył do 31.12.2030

do 31.12.2030

2009-2014

PGNiG SPV4 Sp.z o.o.

dystrybucja paliw gazowych

do 31.12.2030

do 31.12.2030

2012-2014

EWE Energia Sp. z o.o.

obrót paliwami gazowymi, przesył paliw gazowych, obrót gazem ziemnym z zagranicą

do 31.12.2025

do 31.12.2025

2012-2014

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze

Wydobycie i dystrybucja surowców energetycznych


DUON Dystrybucja S.A. Wysogotowo k/Poznania

dystrybucja paliw gazowych,

obrót paliwami gazowymi,

skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego


do 31.12.2025


Zasięg działania poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ze wskazaniem podległych im oddziałów i rozdzielni (działów obsługi sieci) działających w obrębie województwa lubuskiego zestawiono w poniższej tabeli oraz na rysunku.


Tabela 4 23 Zasięgu oddziaływania poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego na terenie województwa Lubuskiego

Operator -

Oddział – obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania na terenie województwa lubuskiego

PGNiG SPV4


Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

Zakład Gazowniczy Zgorzelec

Rejon Dystrybucji Gazu Zgorzelec


Powiat grodzki Zielona Góra

Powiat Świebodziński – Skąpe, Świebodzin, Zbąszynek;

Powiat Zielonogórski – Sulechów, Babimost, Kargowa, Świdnica, Zielona Góra;

Powiat Krośnieński – Gubin (gmina miejska);

Powiat Żarski – Lubsko, Jasień, Żary (gmina miejska);

Powiat Żagański – Wymiarki, Iłowa, Żagań (gmina miejska), Żagań (gmina wiejska), Małomice, Szprotawa;

Powiat Nowosolski – Otyń, Bytom Odrzański, Nowa Sól (gmina miejska), Nowa Sól (gmina wiejska)

PGNiG SPV4


Sp. z o.o

Oddział w Poznaniu

- Rejon Dystrybucji Gazu

Leszno


Powiat Wschowski - Wschowa

Oddział w Poznaniu

Zakład w Szczecinie –

Rejon Dystrybucji Gazu Gorzów Wielkopolski

Rejon Dystrybucji Gazu Kostrzyn nad Odrą

Rejon Dystrybucji Gazu Choszczno - Drezdenko

Powiat grodzki Gorzów Wielkopolski,

Powiat Gorzowski – Witnica, Bogdaniec, Kostrzyn n/Odrą, Kłodawa, Santok, Deszczno

Powiat Międzyrzecki – Przytoczna, Skwierzyna,

Powiat Słubicki - Słubice,

Powiat Strzelecko-Drezdenecki – Drezdenko, Stare Kurowo, Zwierzyn, Strzelce Krajeńskie,


EWE


Województwo lubuskie

Powiat grodzki Gorzów Wielkopolski;

Powiat Gorzowski – Kłodawa, Deszczno;

Powiat Słubicki – Słubice, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Cybinka;

Powiat Sulęciński – Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin, Torzym;

Powiat Międzyrzecki – Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew;

Powiat Krośnieński – Maszewo, Krosno Odrzańskie, Dąbie;

Powiat Świebodziński – Łagów, Lubrza, Świebodzin;

Powiat Zielonogórski – Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zielona Góra, Zabór, Nowogród Bobrzański;

Powiat Nowosolski – Kożuchów, Nowe Miasteczko


DUON

Województwo Lubuskie

Powiat Wschowski – Sława

Powiat Żagański - Gozdnica

Rysunek 4 8 Zasięg oddziaływania przedsiębiorstw dystrybucyjnychUwaga: DSG – obecnie PGNiG SPV4 oddział we Wrocławiu,

WSG – obecnie PGNiG SPV4 oddział w Poznaniu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oddział w Zielonej Górze

Podstawowa działalność spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Na terenie województwa lubuskiego działa Oddział w Zielonej Górze.

Oddział w Zielonej Górze – rozpoczął działalność w 1968 roku jako Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych. Oddział Zielona Góra wydobywa rocznie około 3 mld m³ gazu ziemnego oprócz tego pozyskuje w procesie produkcyjnym ropę naftową, gaz płynny i siarkę. Produkcja Oddziału zaspakaja około 20% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Ponad 79% pozyskiwanego gazu trafia do systemu gazowniczego, natomiast pozostała część sprzedawana jest na rynku lokalnych odbiorców, największymi z nich są: Elektrociepłownia Gorzów, Elektrociepłownia Zielona Góra oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Gaz wydobywany przez o/ZG jest gazem zaazotowanym.

Gaz ten jest dostarczany:

do zakładu KRIO Odolanów oraz Odazotowni Grodzisk, gdzie następuje jego odazotowanie, a następnie dostarczenie do systemu w postaci gazu wysokometanowego – rocznie do Odolanowa trafia 0,914 mld m³/rok ( 2011r.) wydobywanego przez oddział gazu;

do odbiorców lokalnych – sprzedaż gazu z kopalń bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem gazociągów niezależnych, niezwiązanych z pracą krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego.

1.16.2Kierunki źródłowe zaopatrzenia w gaz – sieci źródłowe i dystrybucyjne


Na terenie województwa rozprowadzane są następujące rodzaje gazu ziemnego:

gaz ziemny wysokometanowy – E,

gaz ziemny zaazotowany – Lw,

gaz ziemny E po procesie regazyfikacji LNG.


Skład gazu ziemnego musi być zgodny z parametrami jakościowymi określonymi w Polskiej Normie PN-C-04750. Oznacza to, że musi on spełniać następujące wymagania:

Rodzaj gazu ziemnego

Wysokometanowy E

Zaazotowany Lw

Zaazotowany Ls

Wartość opałowa [MJ/m³] nie mniej niż

31,0

27,0

24,0

Poszczególne rodzaje gazu ziemnego rozprowadzane są oddzielnymi, niezależnymi od siebie systemami gazociągów, co oznacza, że nie ma możliwości ich mieszania się ze sobą. Do odbiorców na danym terenie dociera więc jedynie jeden rodzaj gazu.1.16.2.1 Charakterystyka systemu przesyłowego


Za ciągły i bezpieczny transport gazu na terenie województwa lubuskiego odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM oddział w Poznaniu i oddział we Wrocławiu.

Główne kierunki zasilania dla systemu przesyłowego na przedmiotowym obszarze to dla:Gazu wysokometanowego z grupy E:

 • punkt wejścia Lwówek, (id:772413) – z układu Systemu Gazociągów Tranzytowych;

 • punkt wejścia KRIO Odolanów, (id:772300) - system oparty na złożach krajowych; gaz wysokometanowy otrzymywany po odazotowaniu w zakładzie KRIO Odolanów;

 • gazociągiem PN 6,3 MPa, DN 500 relacji: Grodzisk – Skwierzyna – Barlinek, z odgałęzieniami (OGP o/Poznań):

 • odbiór Przytoczna (DN 150/80),

 • odbiór Międzyrzecz (DN 150),

 • odbiór Skwierzyna (DN 80),

 • odbiór Janczewo (DN 100),

 • odbiór Gorzów Wielkopolski (DN 250)

 • gazociągiem PN 63 MPa, DN 200 relacji: Recz – Gorzów Wielkopolski (OGP o/Poznań);

 • Gubin – import lokalny na granicy polsko/niemieckiej gazociągiem PN 2,5 MPa DN 300 relacji granica Państwa – Gubin (OGP o/Wrocław).

Gazu zaazotowanego z podgrupy Lw:

 • złoże krajowe – z kopalni Grodzisk:

 • dla gazociągu relacji: Rakoniewice – Nowe Tłoki – Wolsztyn – Sulechów – Świebodzin gazociągiem PN 6,3 MPa, DN 150 z odgałęzieniami (OGP o/Wrocław):

 • Świebodzin (DN 150/100),

 • Skąpe (DN 150),

 • Radoszyn (DN 50),

 • Nowe Kramsko (DN 100),

 • Babimost (DN 80),

 • Kargowa (DN 80);

 • Sulechów(DN150/80)

 • złoże krajowe Kościan – Brońsko:

 • gazociągiem PN 6,3 MPa, DN 200 relacji: Kotowice – Głogów – Zielona Góra, z odgałęzieniami (OGP o/Wrocław):

 • Bytom Odrzański (DN 100),

 • w. Zakęcie – Zielona Góra (DN 250),

 • Jędrzychów (DN 150),

 • Kisielin (DN 80),

 • Chynów (DN 250),

 • Otyń (DN 100);

 • gazociągiem PN 6,3 MPa, DN 250/200 relacji: Kotowice – Głogów – Jasień z odgałęzieniami (OGP o/Wrocław):

 • Przemków (DN 80),

 • Szprotawa 2 Wiechlice (DN 80),

 • Szprotawa 1 Kolejowa (DN 100),

 • Szprotawa Żagańska (DN 100/50),

 • Małomice (DN 50),

 • Tomaszowo/St.Kopernia (DN 50),

 • Żagań (DN 100),

 • Olszyniec (DN 100);

 • gazociągiem PN 6,3 MPa DN 80 do gminy Wschowa (OGP o/Poznań).

Ponadto w pobliżu województwa lubuskiego (około 15 km na południe od granicy województwa) na granicy polsko- niemieckiej – znajduje się punkt wejścia Lasów k/Zgorzelca obsługiwany przez o/Wrocław. Punkt ten jest znaczącym węzłem łączącym krajowy system przesyłowy z europejskim systemem gazowniczym.

Z powyższych punktów gaz ziemny systemem gazociągów wysokiego ciśnienia (łączna długość na terenie województwa lubuskiego – ok. 286,5 km), poprzez stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia (łączna przepustowość stacji zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego - 148 700 nm³/h), wprowadzany jest do systemu dystrybucyjnego.
Poniżej przedstawiono charakterystykę systemu przesyłowego w podziale na rodzaj gazu z uwzględnieniem długości sieci przesyłowej oraz przepustowości stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia.
Gaz wysokometanowy:

gazociągi wysokiego ciśnienia, którymi przesyłany jest gaz wysokometanowy (E) – łączna długość gazociągów na terenie województwa wynosi: ok. 100,6 km (w tym ok. 100,3 km w zarządzie o/Poznań i ok. 0,3 km w zarządzie o/Wrocław – do SRP Gubin);

stacje redukcyjno – pomiarowe I º na gaz wysokometanowy – 6 stacji o łącznej przepustowości 42 000 nm³/h (w tym 5 o łącznej przepustowości 35 000 nm³/h w zarządzie o/Poznań – Przytoczna, Skwierzyna, Międzyrzecz, Gorzów – Kłodawa, Janczewo i SRP Gubin o przepustowości 7 000 nm³/h w zarządzie o/Wrocław).
Gaz zaazotowany:

gazociągi wysokiego ciśnienia, którymi przesyłany jest gaz zaazotowany (Lw) – łączna długość gazociągów na terenie województwa wynosi: ok. 185,8 km (w tym. ok. 5,3 km w zarządzie o/Poznań – do SRP Wschowa i ok. 180,5 km w zarządzie o/Wrocław);

stacje redukcyjno – pomiarowe I º na gaz zaazotowany – 22 SRP o sumarycznej przepustowości 106 700 nm³/h (w tym SRP Wschowa o przepustowości 3 150 nm³/h w zarządzie o/Poznań i pozostałe (Babimost, Nowe Kramsko, Sulechów, Świebodzin, Radoszyn, Skąpe, Kargowa, Bytom Odrzański, Zakęcie, Otyń, Jędrzychów, Kisielin, Chynów, Szprotawa 1, Szprotawa 2, Szprotawa 3, Małomice, Stara Kopernia/Tomaszowo, Żagań, Żary – Lubomyśl) o łącznej przepustowości 103 550 nm³/h w zarządzie o/Wrocław).
Dokładną charakterystykę stacji redukcyjno pomiarowych systemu przesyłowego przedstawiono w Załączniku do rozdziału, tabela Z-4-8.

Obszar województwa lubuskiego nie jest już określany przez GAZ SYSTEM jako obszar o znaczącym braku przepustowości. Po przestawieniu w 2009 roku na gaz E układu Krobia –Poznań nastąpiła poprawa zasilania w gaz między innymi województwa lubuskiego. Ponadto realizowana jest obecnie budowa gazociągu Szczecin Lwówek, który zmieni warunki przepływu gazu po wybudowaniu źródeł gazu na północy Polski.

W przypadku gazu zaazotowanego wskaźnik wykorzystania dostępnej zdolności przesyłowej kształtuje się na poziomie 90-99,9%

OGP GAZ-SYSTEM realizuje obecnie gazociąg Polkowice – Żary, który znacząco zwiększy przepustowość istniejącego systemu.


Lokalizację systemu przesyłowego łącznie z dystrybucyjnym na terenie województwa lubuskiego wraz z kierunkami zasilania pokazano na rysunku 4-6.

1.16.2.2 Charakterystyka systemu dystrybucyjnego


Przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi gazu na terenie województwa lubuskiego są spółki: PGNiG SPV4 Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu i oddział w Poznaniu, EWE energia, DUON, które poprzez system sieci i urządzeń gazowniczych dostarczają gaz ziemny do celów komunalno-bytowych oraz do celów grzewczych budownictwa mieszkaniowego, usług, przemysłu. System dystrybucyjny PGNiG SPV4 połączony jest z systemem przesyłowym zarządzanym przez OGP GAZ - SYSTEM poprzez punkty wyjścia z systemu przesyłowego (istniejące i nowowybudowane stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia).

Systemem dystrybucyjnym rozprowadzane jest paliwo gazowe pod ciśnieniem wysokim (w zakresie ciśnień powyżej 1,6 MPa do 5,5 i 6,3 MPa), średnim podwyższonym (od 1,6 do 0,5 MPa), średnim (od 0,5 MPa do 10 kPa) i niskim (do 10 kPa).


Dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Dystrybucja gazu ziemnego grupy E realizowana jest:

dla systemu będącego w dyspozycji spółki PGNiG SPV4 oddział w Poznaniu za pośrednictwem:


 • gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN 150/100 relacji Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn n/Odrą,

 • gazociągu DN 150/100 relacji Pełczyce – Drezdenko;

które połączone i zasilane są z sieci przesyłowej DN 500 relacji Grodzisk – Skwierzyna - Barlinek, będącej w dyspozycji operatora systemu przesyłowego OGP GAZ - SYSTEM S.A. i od których wyprowadzona jest sieć dystrybucyjna średniego ciśnienia.

PGNiG SPV4 oddział w Poznaniu świadczy również usługę dystrybucji w mieście Słubice za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia, wykorzystując stacje zasilaną z sieci gazowej będącej w dyspozycji spółki EWE Energia.

dla systemu będącego w dyspozycji spółki PGNiG SPV4 oddział we Wrocławiu za pośrednictwem:


 • sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia przyłączonej do systemu przesyłowego będącego w dyspozycji OGP GAZ - SYSTEM tzn. stacji redukcyjno – pomiarowej Io Gubin zasilanej z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji granica Państwa – SRP Gubin.

dla systemu będącego w dyspozycji spółki EWE Energia poprzez:

 • zakup gazu od PGNiG w Polsce oraz import gazu od swojej niemieckiej spółki matki EWE AG gazociągami wysokiego oraz średniego ciśnienia. W poniższej tabeli wskazano punkty odbioru gazu przez system gazowniczy EWE Energia dla analizowanego obszaru.


Tabela 4 24 Punkty odbioru gazu przez system gazowniczy EWE Energia

Lp.

Rok

budowy

Nazwa stacji / źródło gazu

Lokalizacja

Dostawca gazu

Rodzaj stacji

Przepustowość

1

1999

Międzyrzecz

Międzyrzecz

PGNiG

redukc. - pomiarowa

6 000m³/h

2

2001

Finkenherd

Niemcy

EWE AG

redukc. - pomiarowa

70 000m³/h

3

2003

Kłodawa

Kłodawa

PGNiG

pomiarowa

1 100m³/h

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę systemu dystrybucyjnego w podziale na dystrybutorów z uwzględnieniem długości sieci dystrybucyjnej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz przepustowości stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia.


Tabela 4 25 Charakterystyka systemu dystrybucyjnego gazu wysokometanowego

Lp.

Parametr

Jednostka

Ogółem

Operator

PGNIG SPV4 - oddziały

EWE

w Poznaniu

we Wrocławiu

1

Długość sieci wysokiego

ciśnienia[km]

294,7

88,5

-

206,2

2

Długość sieci średniego

podwyższonego ciśnienia[km]

27,4

27,4
-

3

Ilość stacji redukcyjno

pomiarowych I°/

lokalizacja stacji


-

14


5/

Strzelce Krajeńskie

Kostrzyn nad Odrą

Drezdenko

Bogdaniec

Witnica


-

9/

Słubice


Rzepin

Cybinka


Sulęcin

Krosno Odrzańskie

Nowogród Bobrzański

Świdnica


Cigacice

Czerwieńsk4

Przepustowość stacji

redukcyjno – pomiarowych Io[m³/h]

100 700

20 700
80 000

5

Długość sieci średniego

ciśnienia[km]

1 419,1

355,0

35,1

1 029

6

Długość sieci niskiego

ciśnienia[km]

343,1

322,4

20,7

-

7

Ilość stacji pomiarowych

i redukcyjno-pomiarowych II °z wyprowadzoną siecią niskiego ciśnienia-

55

46

9

36

stacje wg wymagań klienta* EWE na terenie województwa lubuskiego posiada stacje II stopnia, które redukują ciśnienie panujące w sieci gazociągów średniego ciśnienia (max 5 bar i poniżej) do poziomu ciśnienia wymaganego przez odbiorców.
Dokładną charakterystykę stacji redukcyjno pomiarowych I i II systemu dystrybucyjnego przedstawiono w Załączniku do rozdz. tabele Z-4-9 i Z-4-10.

Dystrybucja gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw

Dystrybucja gazu ziemnego grupy Lw realizowana jest systemem opartym na źródłach krajowych:

dla systemu będącego w dyspozycji spółki PGNiG SPV4 oddział we Wrocławiu poprzez:


 • gazociąg dystrybucyjny średniego podwyższonego ciśnienia do SRP I stopnia Nowa Sól, stanowiący odgałęzienie od gazociągu relacji: Rakoniewice – Nowe Tłoki – Wolsztyn -Sulechów – Świebodzin, będącego w dyspozycji OGP Gaz-System oraz system gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia;

 • gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia relacji: Żary Lubomyśl – Jasień oraz odgałęzienie w kierunku Żary Przemysłowa oraz Żary Kronopol oraz średniego podwyższonego ciśnienia, stanowiący odgałęzienie od węzła Olszyniec w kierunku Miasta Iłowa i Wymiarki wraz z systemem gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia. Gazociągi te połączone i zasilane są z sieci przesyłowej relacji Kotowice – Głogów – Zielona Góra – Jasień, będącej w dyspozycji operatora systemu przesyłowego OGP GAZ - SYSTEM S.A.

dla systemu będącego w dyspozycji spółki PGNiG SPV4 oddział w Poznaniu:

 • siecią dystrybucyjną średniego ciśnienia przyłączoną do systemu przesyłowego będącego w dyspozycji OGP GAZ-SYSTEM tzn. stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia Wschowa zasilanej z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 relacji Góra Śląska – Wschowa, stanowiącego odgałęzienie od gazociągu DN 400 relacji Krobia - Kotowice.

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę systemu dystrybucyjnego w podziale na dystrybutorów z uwzględnieniem długości sieci dystrybucyjnej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz przepustowości stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia.


Tabela 4 26 Charakterystyka systemu dystrybucyjnego gazu zaazotowanego

Lp.

Parametr

Jednostka

Ogółem

Operator

PGNIG SPV4 - oddziały

EWE

w Poznaniu

we Wrocławiu

1

Długość sieci wysokiego

ciśnienia[km]

28,6

-

28,6

-

2

Długość sieci średniego

podwyższonego ciśnienia[km]

37,1

-

37,1

-

3

Ilość stacji redukcyjno

pomiarowych I°/

lokalizacja stacji


-

8

-

8/

Żary Kronopol

Jasień Graniczna

Żary Żurawia

Nowa Sól Okrężna

Żary Strefa Przemysłowa

Wymiarki

Iłowa


Żary Kunice

-

4

Przepustowość stacji

redukcyjno - pomiarowych[m³/h]

44 320

-

44 320

-

5

Długość sieci średniego

ciśnienia[km]

1042,8

9,0

1033,8

-

6

Długość sieci niskiego

ciśnienia[km]

526,1

41,2

484,9

-

7

Ilość stacji pomiarowych

i redukcyjno-pomiarowych II°-

169

15

154

-Gaz ziemny E (GZ-50) po procesie regazyfikacji LNG
DUON S.A.

Zaopatrzenie w gaz ziemny LNG realizowane jest na terenie miasta i gminy Sława. Instalacja regazyfikacji LNG - Sława, ul. Łąkowa (rok budowy 2002, modernizacja 2008, bardzo dobry stan techniczny) ma przepustowość Q = 2 500 nm³/h, pojemność magazynowa 45t (60 228 nm³) oraz rezerwę przepustowości około 80%. Gaz dostarczany jest cysternami kriogenicznymi z KRIO Odolanów.


Również teren gminy Gozdnica zaopatrywany jest z instalacji rozprężania gazu LNG, złożonej z dwóch zbiorników o pojemności łącznej 100 m³ gazu skroplonego, czterech parownic o wydajności po 390 m³/h, stacji redukcyjno - pomiarowej o przepustowości 2 000 m³/h wraz z kotłownią technologiczną oraz nawanialnią kontaktową. Parametry gazu oferowanego odbiorcom są identyczne z gazem podgrupy E (gaz wysokometanowy).
Lokalizację systemu przesyłowego i dystrybucyjnego z uwzględnieniem rodzaju rozprowadzanego gazu przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 4 9 Lokalizacja gazociągów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego na terenie województwa lubuskiego


Stan techniczny systemu dystrybucyjnego

Charakterystykę stanu technicznego sieci gazowniczej przedstawiono w poniższej tabeli.


Tabela 4 27 Charakterystyka stanu technicznego sieci gazowniczej

Operator

Charakterystyka stanu technicznego sieci gazowniczej

PGNiG SPV4 o/w Poznaniu

(WSG)*


Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia jest od kilkunastu lat budowana z polietylenu, którego okres użytkowania szacuje się na minimum 50 lat, jednakże część gazociągów jest wykonana z innych materiałów takich jak: stal, żeliwo, o znacznie krótszym okresie żywotności. Ze względu na bezpieczeństwo gazociągi te są sukcesywnie wymieniane przez WSG na nowe polietylenowe. Wg szacunku spółki (stan na 2007rok) gazociągi z polietylenu stanowią ok. 52%, ze stali – ok. 46%, a pozostałe (żeliwne) – 2% długości sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia WSG

PGNiG SPV4 o/we Wrocławiu

(DSG)*


Sieć średniego i niskiego ciśnienia nie jest jednorodna materiałowo, znaczną część stanowią gazociągi stalowe (ok. 3,8 tys. km). Od 1991 roku do budowy sieci wykorzystywany jest polietylen. Ponad 200 km stanowią gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, które wymagają wymiany.

EWE

Gazociągi wysokiego ciśnienia wykonane ze stali L360 MB, gazociągi średniego ciśnienia z polietylenu; sieć jest nowa, w bardzo dobrym stanie

DUON

Sieć jest nowa, w bardzo dobrym stanie

* dane dotyczą całego obsługiwanego przez WSG i DSG systemu dystrybucyjnego
Obecnie gazociągi stalowe są stosowane, jako materiał sieci wysokiego i średniego podwyższonego ciśnienia, natomiast polietylen do budowy gazociągów do 1,0 MPa. Stosowane obecnie stacje redukcyjno-pomiarowe i pomiarowe I i II stopnia charakteryzują się dużą niezawodnością i bezpieczeństwem pracy, zaawansowaną automatyką i opomiarowaniem. Dystrybutorzy w Planach Rozwoju deklarują wymianę starych sieci gazowniczych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

W przypadku PGNiG SPV4 o/w Poznaniu, system dystrybucyjny średniego i niskiego ciśnienia generuje posiadanie rezerw przepustowości, co umożliwia podłączanie nowych odbiorców. Jednakże w szczególnych przypadkach, tj. przyłączania nowych odbiorców lub znacznego zwiększenia zapotrzebowania na paliwo gazowe przez istniejących odbiorców, mimo istniejącej rezerwy przepustowości, konieczna jest rozbudowa systemu dystrybucyjnego średniego lub niskiego ciśnienia.

Na terenie województwa lubuskiego system obsługiwany przez PGNiG SPV4 o/we Wrocławiu jest szczególnie obciążony na terenie Nowej Soli, w pozostałych regionach istnieją rezerwy przepustowości.

W przypadku EWE Energia, system dystrybucyjny posiada rezerwy przepustowości i jest w stanie rozwoju, jednak obowiązek jaki nakładała na operatora ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ograniczała w pewnym stopniu do roku 2010 rozwój przedsiębiorstwa.1.16.3Stopień zgazyfikowania obszaru


Ogólny stopień zgazyfikowania obszaru województwa wyrażony jako ilość gospodarstw domowych podłączonych do systemu gazowniczego do ilości gospodarstw ogółem wynosi 55,6 %. Na terenie województwa lubuskiego 20 gmin nie posiada dostępu do systemu gazowniczego. Spośród pozostałych osiągnięty stopień zgazyfikowania wynosi:

 • poniżej 5% dla 12 gmin;

 • od 5 do 15% dla 14 gmin;

 • od 15 do 30% dla 8 gmin;

 • od 30 do 50% dla 7 gmin;

 • od 50 do 80% dla 13 gmin;

 • powyżej 80% dla 7 gmin.

Wysoki stopień zgazyfikowania (powyżej 80%) występuje w większych miastach (tj. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żary, Żagań, Gubin, Kostrzyn n/Odrą, Babimost). Spośród gmin wiejskich najwyższy wskaźnik zgazyfikowania terenu występuje w gminie: Zielona Góra (około 50,1%), Skąpe (około 49,1 %), Wymiarki (około 33,8%) oraz Santok ( 35,9%) i Przytoczna (około 29,5%).

System gazowniczy rozbudowywany jest głównie na obszarach o zagęszczonej zabudowie. Bardzo częstym zjawiskiem dla gmin miejsko-wiejskich, jest występowanie systemu gazowniczego tylko na terenie miast.
W poniższej tabeli zestawiono ilość podłączonych odbiorców oraz stopień zgazyfikowania województwa w podziale na powiaty ze wskazaniem różnic w stosunku do roku 2007.

Stopień zgazyfikowania w podziale na gminy zestawiono w Załączniku do niniejszego rozdziału tabela Z-4-7.


Tabela 4 28 Stopień zgazyfikowania województwa lubuskiego w podziale na powiaty

Powiat

Ilość gmin ogółem

Ilość gmin niezgazyfi-kowanych

Ilość gospodarstw domo -wych

Stan na rok 2011

Stan na rok 2007

Ilość odbiorców gazu (gospodar-stwa domowe)

Stopień zgazyfiko-wania

%

Stopień zgazyfikowania

%

WOJEWÓDZTWO

83

20

350543

189563

54,1

55,6

1

M. GORZÓW WLKP.

1

0

49102

39367

80,1

85

2

STRZELECKO-DREZDENECKI

5

1

16210

4074

25,1

23,9

3

GORZOWSKI

7

0

21004

10304

49,1

46,4

4

SULĘCIŃSKI

5

0

11813

402

3,4

5,9

5

MIĘDZYRZECKI

6

1

19715

2617

13,3

11,5

6

SŁUBICKI

5

0

15540

6805

43,8

43

7

M. ZIELONA GÓRA

1

0

47750

40124

84,0

92,5

8

ŚWIEBODZIŃSKI

6

1

18401

10620

57,7

56

9

KROŚNIEŃSKI

7

3

18680

6270

33,6

33,6

10

ZIELONOGÓRSKI

10

2

29038

14129

48,7

45,9

11

ŻARSKI

10

7

33448

18393

55,0

55,9

12

NOWOSOLSKI

8

2

29256

15250

52,1

52,1

13

ŻAGAŃSKI

9

2

28621

16499

57,6

57,7

14

WSCHOWSKI

3

1

11965

4709

39,4

48,9

Zwraca uwagę zmniejszenie się stopnia zgazyfikowania województwa jako całości w 2011 r. w porównaniu do roku 2007. Zmniejszenie to najsilniej wystąpiło w powiecie wschowskim oraz dużych miastach: Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

W miastach tych obserwuje się wzrost ilości gospodarstw domowych przy równoczesnym spadku ilości odbiorców gazu. W nowo utworzonych gospodarstwach domowych (nowej zabudowie mieszkaniowej) najczęściej zlokalizowanych w budownictwie wielorodzinnym ciepło do ogrzewania i dla cwu dostarczane jest systemów ciepłowniczych, przy równoczesnej rezygnacji z gazu dla celów kuchennych.

Również czynnik kosztowy może odgrywać znaczącą rolę przy decyzjach odnośnie ogrzewania mieszkań gdyż ciepło systemowe jest tańsze od ciepła pochodzącego ze spalania gazu ziemnego.1.16.4Plany rozwoju przedsiębiorstwPLAN ROZWOJU EuRoPol GAZ S.A. - na lata 2012 – 2014 w całości ukierunkowany jest na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Polski poprzez obsługę profilaktyczno-remontową, inwestycje odtworzeniowe i niezbędne prace modernizacyjne.
PLAN ROZWOJU OGP - GAZ - SYSTEM na lata 2009-2014, obejmuje w zakresie związanym z zagospodarowaniem w gaz województwa lubuskiego:

budowę gazociągu wysokiego ciśnienia:

relacji Szczecin-Gorzów Wielkopolski – Lwówek DN 700 (odcinek od granicy województwa w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego do granicy województwa w kierunku Lwówka)

Projekt jest zlokalizowany na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Gazociąg będzie biegł częściowo wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 na trasie Goleniów – Lwówek.

Gazociąg wysokiego ciśnienia ma być zasilany dwukierunkowo, na początku z Lwówka, a później po wybudowaniu terminalu w Goleniowie i gazoportu od strony Świnoujścia – zadanie dofinansowane jest z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt ujęty w rządowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – 2007-2013);

budowę gazociągu przesyłowego w/c relacji Polkowice – Olszyniec (Żary) DN 300, przy czym w pierwszy etapie (obecnie w fazie projektowania) przewidziana jest realizacja powyższego zadania na odcinkach Polkowice – Szprotawa oraz Olszyniec – Żary. Natomiast w późniejszym etapie – w zależności od wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe – będzie zrealizowany odcinek Szprotawa – Olszyniec;

modernizacja stacji Kisielin (zwiększenie przepustowości do 9000m3/h);

w dalszej perspektywie planowana jest przebudowa gazociągu w/c relacji Nowe Tłoki – Sulechów na odcinkach: Nowe Kramsko – odg. Sulechów oraz części odgałęzienia do Sulechowa. Termin realizacji i zakres dalszych prac będzie uzależniony od wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe;

w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz z przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia przez potencjalnego klienta, warunki odbioru gazu będą uzgadniane pomiędzy stronami i będą zależały od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej. Równocześnie techniczne warunki rozwoju systemu przesyłowego określane są przez OGP Gaz -System SA w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania na usługę przesyłową przez potencjalnych klientów.
PLAN ROZWOJU PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze

Na terenie województwa lubuskiego przedsiębiorstwo kontynuować będzie inwestycje, które realizowane były w latach 2008 – 2012, należą do nich: • realizacja projektu Lubiatów – Miedzychód – Grotów – projektu o znaczeniu strategicznym, do którego należy:

 • budowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów – Międzychód – Grotów wraz z niezbędną infrastrukturą – w trakcie realizacji włączenie do eksploatacji,

 • Terminal ekspedycyjny Wierzbno w celu odbioru, wysyłki, magazynowania i sprzedaży węglowodorów - zrealizowano.

Gazociąg relacji Mieszalnia Kłodawa – KRNiGZ LMG – umożliwi przesył gazu w dwóch kierunkach: z rejonu Dębna poprzez Mieszalnie Kłodawa i kopalnię LMG,

Zagospodarowanie złóż: Radoszyn, Połęcko, Ołobok, Wilków, Dzieduszyce, Gajewo, Kamień Mały,

Prace na złożu Górzyca – podłączenie kolejnego odwiertu dla uzyskania przemysłowego przepływu ropy naftowej i gazu ziemnego,

Prace na złożu Wilków związane z rozbudową tłoczni gazu w celu zapewnienia właściwych parametrów technicznych eksploatacji złoża.


Oddział PGNiG SA oddział w Zielonej Góra prowadzi ponad to działania inwestycyjne na terenach woj. wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego.
PLAN ROZWOJU Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (obecnie PGNiG SPV4 Sp. z o.o. oddział w Poznaniu)

Obecnie nie występują większe zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do aktualnych odbiorców. Jednakże dla zapewnienia przyszłego zapotrzebowania planuje się następujące działania:

Dla rozbudowy możliwości dystrybucyjnych przewiduje się budowę:


 • gazociągu w/c DN 200 o długości ok.11,6 km relacji Kostrzyn n/Odrą – Witnica wraz ze stacją red.-pom. I0 w Kostrzynie o przepustowości Q=31 500 m3/h,

 • gazociągu w/c DN 200 o dł. 12,5 km tzw. obwodnica Kostrzyna n/O wraz ze stacjami red-pom I0 o przepustowości Q=10 000 m3/h i Q=5 000 m3/h

 • gazociągu w/c DN 250 Gorzów Wlkp. – Witnica o długości. ok 40,1 km wraz ze stacją red.-pom. I0 o przepustowości Q=10 000 m3/h zapewniającą drugostronne zasilanie Gorzowa.

Rozbudowa i modernizacja sieci gazowych śr/c i n/c wraz przyłączaniem nowych odbiorców, w tym gazyfikacja miejscowości Licheń i Długie w gminie Strzelce Krajeńskie oraz Ługi, Dobiegniew i Mierzęcin w gminie Dobiegniew – gazociągi DN 32 ÷ 180 o łącznej długości ok. 50 km.

Modernizacja istniejącej stacji red-pom w/c Wschowa do przepustowości Q=6300 m3/h i budowa gazociągu przyłączeniowego DN 100 o dł. ok. 3,7 km do gazociągu w/c DN 350 Kościan - Polkowice.

PLAN ROZWOJU Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (obecnie PGNiG SPV4 Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu)

W najbliższych planach przewidywana jest jedynie inwestycja związana z wprowadzeniem drugostronnego zasilania Zielonej Góry z terminem realizacji planowanym na rok 2013.


PLAN ROZWOJU EWE Energia Sp. z o.o.

W najbliższej przyszłości rozwój systemu gazowniczego EWE Energia skoncentrowany będzie na podłączaniu do istniejących sieci nowych odbiorców oraz rozbudowie sieci na wysokim i średnim ciśnieniu w kierunkach rozwoju gospodarczego i mieszkaniowego w miejscowościach leżących w zasięgu istniejących sieci i obszarach przyległych.

Planuje się wybudowanie stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia oraz wymianę i modernizacje pojedynczych elementów sieci.

Wzrost sprzedaży gazu przez EWE Energia w kolejnych latach spowodowany jest ciągłym zagęszczeniem sieci (podłączaniem klientów do już istniejącej sieci).

W miarę wzrastających potrzeb na zapotrzebowanie paliwa gazowego planuje się rozwój infrastruktury z zamiarem tworzenia układów pierścieniowych sieci dystrybucyjnej umożliwiającej dostawy z różnych kierunków.

1.16.5Zużycie gazu – charakterystyka odbiorów


Całkowita ilość odbiorców gazu z systemów dystrybucyjnych na obszarze województwa lubuskiego w 2011 r. wynosiła 192 867, w tym

gospodarstwa domowe - 185 608 ( w tym ogrzewających mieszkania 44 851);

przemysł i budownictwo – 1 500

usługi i handel – 5 642

pozostali - 113

W poniższej tabeli zestawiono ilości odbiorców gazu w podziale na gospodarstwa domowe, przemysł i budownictwo, handel i usługi oraz pozostałych odbiorców w rozbiciu na poszczególnych operatorów dystrybucyjnych.Tabela 4 29 Ilość odbiorców w podziale na operatorów dystrybucyjnych. Dane za rok 2011


Lp.

Operator

Ilość odbiorców gazu ogółem

Gospodarstwa domowe

Przemysł
i budownictwo


Usługi i handel

Pozostali

Ogółem

w tym ogrzewający mieszkania

1

DSG*

122090

117774

30267

862

3398

56

2

WSG*

60588

58774

14453

360

1430

24

3

EWE

9975

8898

brak danych

264

779

33

4

DUON

214

162

131

14

35

0

Sumarycznie

192867

185608

44851

1500

5642

113
* DSG – obecnie PGNiG SPV4 o/we Wrocławiu, WSG – obecnie PGNiG SPV4 o/w Poznaniu
Wykres 4 17 Udział ilości odbiorców obsługiwanych przez poszczególnych operatorów dystrybucyjnych stan na 2011 r.

W tabeli poniżej pokazano wielkość sprzedaży gazu wyrażoną w tys. m3/rok w rozbiciu na poszczególne grupy odbiorców oraz na operatorów dystrybucyjnych.


Tabela 4 30 Sprzedaż gazu w podziale na operatorów i grupy odbiorców 2011 r.

Lp.

Operator

Sprzedaż

ogółem

Gospodarstwa domowe

Przemysł
i budownictwo


Usługi i handel

Pozostali

Ogółem

W tym ogrzewający mieszkania
[tys m3]

[tys m3]

[tys m3]

[tys m3]

[tys m3]

[tys m3]

1

DSG*

220 299,2

80 801,4

49 552,9

107 631,4

31 343,9

522,5

2

WSG*

79 048

26 558,6

2 0568,8

39 789,5

12 593

106,9

3

EWE

51 047,9

15 263,3

brak danych

22 410

8 713,9

250,1

4

DUON

455

455

23

0

0

0

Ogółem

350 850,1

123 078,3

70 144,7

169 830,9

52 650,8

879,5

*DSG – obecnie PGNiG SPV4 o/we Wrocławiu, WSG – obecnie PGNiG SPV4 o/w Poznaniu
Wykres 4 18 Udział poszczególnych operatorów dystrybucyjnych w sprzedaży gazu w 2011 r.

Ilość odbiorców gazu oraz wielkość sprzedaży gazu w latach 2007-2011 jest na zbliżonym poziomie i waha się w granicach ± 2-5%. Jedynie w EWE Energia tendencja ta jest jednoznacznie rosnąca.1.16.6Ocena stanu systemu gazowniczego


Istotną cechą systemu gazowniczego działającego na terenie województwa lubuskiego jest dostępność krajowych zasobów gazu ziemnego zaazotowanego, przy czym głównym źródłem są zasoby zlokalizowane na terenie województw sąsiadujących – zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Do niedawna województwo lubuskie znajdowało się w strefie znaczącego zagrożenia dostaw gazu ze względu na ograniczone przepustowości istniejących gazociągów przesyłowych gazu wysokometanowego w północnej części województwa (rejon gorzowski) oraz w części południowej województwa zasilnie poszczególnych gmin z końcówek gazociągów gazu zaazotowanego o ograniczonym przekroju, działających w układzie promieniowym bez możliwości zasilania drugostronnego.

Realizowane działania rozbudowy systemu przesyłowego – budowa gazociągów relacji Lwówek – Goleniów oraz Polkowice – Olszyniec w znacznym stopniu ograniczy lub wręcz wyeliminuje ww. zagrożenia.

Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy gminami i utrudnienia wynikające z dużej lesistości terenu, sieć rurociągów dystrybucyjnych gazu jest relatywnie słabo rozbudowana, prawie 50% powierzchni nie jest objęta siecią gazowniczą.

Dla odbiorców gazu z systemu szansą na zwiększenie prawdopodobieństwa wprowadzenia gazu ziemnego na nowe tereny i rozbudowę systemu gazowniczego jest zaistniała konkurencja, która może wpływać na szybkość rozwoju systemów dystrybucyjnych gazu i poziom ceny u odbiorcy.

Przykładem tego jest wejście na teren województwa spółki EWE Energia (dawniej Media Odra Warta Sp. z o. o.) wykorzystującej import gazu z Niemiec i rozprowadzającej gaz wybudowaną i eksploatowaną przez spółkę siecią gazową wysokiego i średniego ciśnienia. Działanie spółki przyczyniło się do zgazyfikowania szeregu gmin na obszarze województwa.

Znaczący odsetek odcinków sieci dystrybucyjnej to rurociągi nowo wybudowane, co pozwala spodziewać się niższej awaryjności sieci i wyższej pewności dostaw.

W ramach wspomnianej konkurencji istotne znaczenie ma również rozwój nowoczesnej technologii LNG (upłynnionego gazu ziemnego), uniezależniającej część odbiorców od dostaw siecią przesyłową. Rozwiązanie to jest szczególnie interesujące dla znacznych skupisk zabudowy zlokalizowanych w dużych odległościach od działającego systemu gazowniczego. Dotychczas niewielkie krajowe zdolności produkcyjne LNG skutkują ograniczeniami dla odbiorców sieci zasilanych ze stacji regazyfikacji LNG.

Barierą intensywnej rozbudowy sieci gazowniczej są uwarunkowania wynikające często z braku uzasadnienia ekonomicznego realizacji inwestycji.Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna